XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fritidsundersökning

Beskrivning av datainsamlingen

Fritidsundersökningen är en enkätundersökning som utreder befolkningens fritidsintressen och samhällsengagemang, utvecklingen av dessa och deltagandet av olika befolkningsgrupper. Undersökningen ger dessutom information om bl.a. förhållandet mellan arbete och fritid, sociala relationer och betydelsen av olika livsmiljöer. Fritidsundersökningen har gjorts åren 1977, 1981, 1991 och 2002.

Uppgifterna för fritidsundersökningen samlas in med en webb- och pappersblankett som svarspersonen själv fyller i samt genom besöksintervjuer från september 2017 till januari 2018.

Från vem samlas uppgifterna in

För undersökningen har 15 000 personer bland befolkningen som fyllt 10 år och som bor i Finland slumpmässigt tagits ut. Uppgifterna har erhållits ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland.

Deltagandet i fritidsundersökningen är frivilligt. Det är dock ytterst viktigt att delta för att undersökningen ska ge en så riktig bild som möjligt av förändringarna i befolkningens vardag.

Till vad används uppgifterna?

Med hjälp av undersökningen erhålls objektiv information om hur människorna upplever sin vardag. Denna information behövs som underlag för beslutsfattande och samhällelig diskussion. Uppgifterna används av forskare, massmedier, beslutsfattare, företag och sammanslutningar samt enskilda medborgare.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Uppgifterna behandlas på så sätt att det inte är möjligt att identifiera svar från enskilda personer.

Ändring

Datainsamlingen har tidigare genomförts genom besöksintervjuer. År 2017 genomförs undersökningen för första gången som en mixed-mode-datainsamling: 15–74-åringar svarar antingen med en webblankett eller pappersblankett per post, 10–14-åringar samt de som fyllt 75 år genom en besöksintervju.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Annan regelbunden