XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Löneenkät inom den privata sektorn

Beskrivning av datainsamlingen

Statistikcentralen frågar årligen efter företagens löneuppgifter. Uppgifterna används bl.a. inom lönestatistiken och i förtjänstnivåindexet. Enkäten är urvalsbaserad och gäller icke-organiserade arbetsgivare. Uppgifter om tjänstemännens löner insamlas för september och uppgifter om arbetarnas löner för årets sista kvartal. Företagens uppgiftsskyldighet grundar sig på statistiklagen (280/2004), som också förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Från vem samlas uppgifterna in

Urvalet gällande icke-organiserade företag. Urvalsgrunder är företagets näringsgren och storleksklass.

Uppgifter om månadslöner samlas in för september och uppgifter om timlöner antingen för september eller årets sista kvartal beroende på företagets näringsgren.

Till vad används uppgifterna?

För förtjänstnivåindexet för att beskriva löneutvecklingen och för lönestatistiken för att beskriva lönenivån.

Behandling av uppgifter

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på § 14 och 15 i statistiklagen (280/2004). Näringsidkare är trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna Statistikcentralen uppgifter som är nödvändiga för statistik-framställningen. Personuppgiftslagen tillämpas vid bearbetning av personuppgifter då statistik görs upp.

De uppgifter som samlas in för statistiska syften bör enligt lag hållas hemliga. Statistikcentralen kan överlåta uppgifter endast för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar, och uppgifterna kan inte identifieras på individnivå. Företagsuppgifter på enhetsnivå kan bearbetas vid Statistikcentralen endast av de personer som deltar i sammanställningen av statistiken. Uppgifterna är skyddade för obehörig användning enligt Statistikcentralens bestämmelser för datasekretess.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen