XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

I löneenkäten inom den privata sektorn insamlas årligen företagens uppgifter om löner. Uppgifterna används bl.a. inom lönestatistiken och i förtjänstnivåindexet. Enkäten är urvalsbaserad och gäller icke-organiserade arbetsgivare. Urvalsgrunder är företagets näringsgren och storleksklass. Löneuppgifterna samlas för tjänstemännens del in för september och för arbetstagarnas del för årets sista kvartal.

Inkomstregistrets inverkan på datainsamlingen

Inkomstregistret orsakar förändringar i datainsamlingarna. Många uppgifter som behövs för lönestatistiken hör till inkomstregistrets kompletterande uppgifter, dvs. är uppgifter som anmäls frivilligt. Då inkomstregistrets kompletterande datainnehåll inte är tillräckligt, frågar vi företaget om uppgifter med datainsamlingen. De uppgifter i inkomstregistret som behövs för lönestatistiken inom den privata sektorn beskrivs i dokumentet (Anvisningar för att lämna löneuppgifter i inkomstregistret) som finns under avsnittet Anvisningar.

Lagstiftning och användning av personuppgifter

Enligt lagen om statistikcentralen har Statistikcentralen till uppgift att framställa statistik och göra utredningar som beskriver samhällsförhållanden. Om Statistikcentralens rätt att samla in uppgifter med stöd av uppgiftsskyldighet föreskrivs i statistiklagen (14 och 15 §). Företagen har en lagstadgad skyldighet att besvara Statistikcentralens datainsamlingar. Enligt 15 § i statistiklagen är näringsidkare och andra arbetsgivare trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna Statistikcentralen för statistikframställningen nödvändiga uppgifter om sina anställdas löner, arbetstider, yrken och arbetsställen. Personuppgiftslagstiftningen hindrar inte lämnande av uppgifter till Statistikcentralen. Statistikcentralens rätt att behandla personuppgifter baserar sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning och i enlighet med artikel 6 får personuppgifter behandlas, om det behövs för iakttagande av den personuppgiftsansvariges lagstadgade skyldighet.

Statistikcentralen ansvarar för att de personuppgifter som företaget lämnat behandlas konfidentiellt och på behörigt sätt vid Statistikcentralen och att de system som används för att samla in uppgifter, bl.a. de elektroniska datainsamlingsblanketterna, är datasäkra. Företagets uppgifter och personuppgifterna kan bara behandlas av sådana personer vid Statistikcentralen som behöver uppgifterna för att sköta sina arbetsuppgifter.

En persons direkta identifieringsuppgifter, i praktiken personbeteckningen, behövs för att framställa statistik. Statistikcentralen behöver personbeteckningen för att de uppgifter arbetsgivaren lämnar in kan kombineras t.ex. med examensuppgifterna i examensregistret.

I Statistikcentralens databokslut finns närmare information om behandlingen av personuppgifter:

www.stat.fi/uutinen/databokslutet-beskriver-dataskyddet-vid-behandlingen-av-personuppgifter

Mera information får du av Statistikcentralens dataskyddsombud: tietosuoja@stat.fi

Sekretess

De uppgifter som samlas in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt lag. Statistikcentralen får endast lämna ut uppgifter för vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar på ett sådant sätt, att det inte är möjligt att direkt identifiera uppgifter på individnivå. Uppgifterna om företagen på enhetsnivå får bara bearbetas av de personer som deltar i framställningen av statistik vid Statistikcentralen. De insamlade uppgifterna är skyddade mot obehörig användning enligt Statistikcentralens bestämmelser om dataskydd.