Tilläggstjänster för företag

Datainsamlingstjänst för företag | Befrielse från uppgiftsskyldigheten | Mottagande av materialKlassificeringstjänst för insamlingen av uppgifter från företagAutomatiserad datainsamling | Webbskrapning | Återrapport | Suomi.fi-identifikation | Automatiska samtalFörfallodagskalender |

Datainsamlingstjänst för företag

Statistikcentralen tillhandahåller företagen en tjänst, där det framgår i vilka av Statistikcentralens datainsamlingar företaget deltar eller har deltagit. 

Vid beställning av informationen uppges företagets FO-nummer, namn, kontaktinformation samt namnet på företagets kontaktperson med kontaktinformation.

Förfrågningar: yritystiedonkeruut@stat.fi

Ansökan om befrielse från uppgiftsskyldigheten 

Uppgiftsskyldighet

Statistikcentralen samlar in uppgifter direkt av uppgiftslämnarna bara i sådana fall att de uppgifter som behövs inte är tillgängliga på något annat sätt. Genom att svara hjälper uppgiftslämnaren oss att producera högklassig statistik till stöd för beslutsfattande, forskning och samhällsdiskussion.

Uppgiftsskyldigheten grundar sig på 14 och 15 § i statistiklagen (280/2004).

Hjälp att besvara

Statistikcentralens experter på datainsamling hjälper vid behov med att svara och kan i vissa fall bevilja tilläggstid eller ta emot uppgifter med anknytning till datainsamlingen. Det är möjligt att kontakta dem per telefon eller per e-post. De ger också mera information om uppgiftsskyldigheten och en befrielse från den.

Kontaktinformationen finns i datainsamlingens följebrev och på dess webbplats.

Befrielse från uppgiftsskyldigheten

Uppgiftslämnarna har med stöd av 8 § i statistiklagen rätt att ansöka om att helt eller delvis befrias från uppgiftsskyldigheten, om lämnandet av uppgifter medför oskälig olägenhet för uppgiftslämnaren och befrielsen inte avsevärt försvårar framställningen av statistiken och om statistikens tillförlitlighet och användbarhet inte avsevärt försämras. Med oskälig olägenhet avses uppgiftslämnarens avvikande ställning i förhållande till övriga uppgiftslämnare.

 Det är inte möjligt att få befrielse från uppgiftsskyldigheten på grund av företagets resursbrist, brådska eller eventuella svårigheter att lämna uppgifter eller på grund av andra motsvarande angelägenheter. En eventuell befrielse gäller alltid en specifik datainsamling och är tidsbunden. Vi rekommenderar att uppgiftslämnaren kontaktar Statistikcentralen innan ifyllandet av befrielseblanketten.

Om befrielse från uppgiftsskyldigheten kan ansökas med en fritt formulerad ansökan eller med  bifogade blankett (pdf). Datainsamlingarna som ansökan gäller ska specificeras. Bilagor kan bifogas ansökan. För att blanketten säkert ska fungera rekommenderar vi att du väljer den nyaste Adobe Reader-versionen. Programmet kan laddas ner gratis på Adobes webbplats. Ansökan sänds till Statistikcentralens registratorskontor, adress: Statistikcentralen, Registratorskontoret, 00022 STATISTIKCENTRALEN eller per e-post till adressen: kirjaamo@stat.fi.

Mottagande av material

Leverera material till Statistikcentralen

Statistikcentralen får en mängd olika material för statistiska ändamål från andra organisationer. Tjänsten för mottagande av material svarar centraliserat för mottagande av material. Materialleveranser kan basera sig på uppgiftsskyldighet eller annat överenskommet samarbete. Vi strävar efter att ingå ett juridiskt materialavtal om regelbundna materialleveranser. Material av engångsnatur sänds på basis av förfrågningar om materialuppgifter ifråga om dem. Tjänsten för mottagande av material och dataöverföringen styrs av samma regler, lagar och anvisningar som Statistikcentralens övriga verksamhet. Läs mer om dataskyddet vid mottagande av material (pdf)

Klassificeringstjänst för insamlingen av uppgifter från företag

Med hjälp av klassificeringstjänsten för insamlingen av uppgifter från företag får företaget tillgång till en tabell, där det finns aktuell information om de grundläggande klassificeringarna för alla verksamma och efter 31.12.2008 nedlagda företag och sammanslutningar. Uppgifterna uppdateras månatligen. Filen kan kopieras och sparas så den blir en del av de egna datasystemen.

För att öppna tabellen behövs användar-ID och lösenord. Man kan be om dessa på adressen rahoitus@stat.fi

Presentation av klassificeringstjänsten för insamlingen av uppgifter från företag

Automatiserad datainsamling

Automatiserad datainsamling används i vissa av datainsamlingarna som är riktade till företag. Företagen kan då sända uppgifterna direkt från företagets eget datasystem med hjälp av ett separat rapporteringsprogram. Mera information om automatiserad datainsamling finns på datainsamlingarnas ingångssidor. I datainsamlingens följebrev berättas om de program som behövs.

Webbskrapning

Statistikcentralens allmänna verksamhetsprinciper för webbskrapning (pdf)

Återrapport

Personer, hushåll och företagen kan få en återrapport angående de uppgifter de har levererat.  Mer detaljerade uppgifter om återrapporten.

Suomi.fi-identifikation

Mer om Suomi.fi-identifikation

Automatiska samtal

Statistikcentralen testar automatiska samtal för att påminna uppgiftslämnarna om att delta i datainsamlingarna.

Vår samtalsrobot påminner om att delta i datainsamlingarna.

Förfallodagskalender

Med hjälp av förfallodagskalendern kan företaget kontrollera förfallodagarna för datainsamlingarna företaget deltar i. Det är lättare att svara på frågorna i datainsamlingen om man på förhand bekantar sig med datainsamlingsmaterialet.

Kommande förfallodagar