XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ofta frågade frågor (FAQ)

Varför måste denna enkät besvaras? Får ni inte uppgifterna direkt från andra myndigheter, t.ex. från Patent- och registerstyrelsen?

I blankettbilagan STATIS finns endast Statistikcentralens enkät, med vilken uppgifter om verksamheten i företag och vid kommunernas affärsverk samlas in för boksluts- och strukturstatistik.

Företaget har inte resurser att fylla i denna enkät. Kan vi beviljas befrielse?

Uppgiftslämnarna har med stöd av 8 § i statistiklagen rätt att ansöka om att helt eller delvis befrias från uppgiftsskyldigheten, om lämnandet av uppgifter medför oskälig olägenhet för uppgiftslämnaren och befrielsen inte avsevärt försvårar framställningen av statistiken och om statistikens tillförlitlighet och användbarhet inte avsevärt försämras. Med oskälig olägenhet avses uppgiftslämnarens avvikande ställning i förhållande till övriga uppgiftslämnare. Ansökan om befrielse ska göras skriftligt.

Är STATIS-enkäten lagstadgad?

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004).