XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yritysten tilinpäätöskysely

Tiedonkeruun kuvaus

Yritysten tilinpäätöskyselyssä (TILKES) kerätään vuosittain tietoja tuottojen ja kulujen erittelyistä, käyttöomaisuuden lisäyksistä ja vähennyksistä sekä taseen erittelyistä tilinpäätös- ja rakennetilastojen laadintaa varten. Tietoja käytetään myös kansantalouden tilinpidon ja muiden taloustilastojen laadinnassa. Valtaosa tilaston tietosisällöstä saadaan verottajan elinkeinoveroaineistosta. Aineistoa täydennetään Tilastokeskuksen omalla tiedonkeruulla.

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004). Euroopan unionin asetukset edellyttävät tietojen keruuta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan yritystilastoista (N:o 2019/2152) ja EU:n komission täytäntöönpanoasetus (N:o 2020/1197) sekä asetus Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa, EU N:o 549/2013).

Yritykset voivat lähettää tiedot verkkolomakkeella. Kysely koskee tilikautta, joka päättynyt vuoden 2022 aikana. Tiedonkeruu aloitetaan vuosittain maaliskuussa.

Keneltä tietoja kerätään?

Kyselyssä on mukana kaikki yli 60 henkilöä työllistävät yritykset sekä yritykset, joiden liikevaihto ylittää 40 miljoonaa tai tase ylittää 300 miljoonaa euroa. 10 - 60 henkilön yrityksistä kyselyyn on valittu yritykset satunnaisotannalla. Kyselyyn kuuluu myös joitain henkilöstömäärältään pienempiä yrityksiä ja kaikki kunnalliset liikelaitokset. Kaikkiaan kyselyssä on mukana noin 5 500 yritystä.

Lisäksi tiedustelun yhteydessä kysytään noin 90 yritykseltä liikevaihdon, kauppatavaroiden myynnin, sekä kulueristä kauppatavaroiden hankinnan ja aine- ja tarvikeostojen jakautumisesta toimialoittain. Tämä korvaa aikaisemman liiketoimintayksikkökohtaisen kyselyn.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään tilinpäätöstilastojen, yritysten ulkomaista omistusta kuvaavien tilastojen ja muiden rakenne- ja taloustilastojen laadintaan. Kerättäviä yritys- ja toimipaikkatietoja käytetään myös tutkimusaineistona sekä kansantalouden tilinpidon, aluetilinpidon ja rahoitustilinpidon laskennassa.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin. Luokitukset: Toimialaluokitus 2008.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva