De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Underleverantörsproduktion

Med underleverantörsproduktion avses varor som producerats som underleverans åt andra och för vilka uppdragsgivarföretaget har betalat ett avgift under det aktuella året. Vid underleverantörsproduktion fås råvaror och halvfabrikat i regel från uppdragsgivarföretaget. Underleverantören varken äger eller säljer de produkter som underleverantören tillverkar.
Vid underleverans är uppdragsgivaren och underleverantören alltid olika företag.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa