De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Statistik över bostadsförhållanden

Statistiken över bostadsförhållanden innehåller uppgifter om bostadshushållens och bostadsbefolkningens boendeförhållanden. Statistiken produceras huvudsakligen utifrån befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. Uppgifterna om bostadshushållens boende bildas genom att sammanslå de bostadshushåll som bildats med befolkningsdatasystemets personuppgifter med lägenhetsuppgifter med hjälp av hemortskoden.

Uppgifter om boendeförhållanden har producerats i folkräkningarna åren 1950, 1960, 1970, 1975, 1980 och 1985, varefter registerbaserade uppgifter har producerats årligen. Upplåtelseformen i statistiken för år 1998 är inte helt jämförbar med uppgifterna av år 1997, eftersom uppgifterna om upplåtelseform har kompletterats med uppgifter om arava- och räntestödshyresbostäder samt bostadsrättsbostäder.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa