De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Energiskatt

Energiskatter är miljöskatter på energimaterial, energiproduktion och energianvändning. Till energiskatter räknas i Finland grund- och tilläggsskatter samt försörjningsberedskapsavgifter på trafikbränslen, lätt och tung brännolja, stenkol, bränsletorv, naturgas samt elektricitet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • OECD

Jaa