Begrepp
Osakligt bemötande


Enligt den nya arbetarskyddslagen (28 §) som trädde i kraft vid ingången av år 2003 skall arbetsgivaren, om det i arbetet förekommer trakasserier eller annat osakligt bemötande av en arbetstagare som medför olägenheter eller risker för arbetstagarens hälsa, med till buds stående medel vidta åtgärder för att avlägsna missförhållandet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa