De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Indirekta växthusgaser

Kolmonoxid (CO), kväveoxider (NOx) och andra icke-metanhaltiga flyktiga organiska föreningar (NMVOC) har en indirekt inverkan på växthuseffekten, bl.a. via bildningen av ozon (O3). Utsläppen av indirekta växthusgaser omfattas inte av begränsnings- och reduktionsbestämmelserna i Kyotoprotokollet, utan regleras genom andra internationella avtal. Rapporteringen av utsläpp av indirekta växthusgaser sker inom ramen för den nationella inventeringsrapporten i enlighet med klimatkonventionen.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 20.10.2021

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Kolmonoxid (CO), kväveoxider (NOx) och andra flyktiga organiska föreningar förutom metan (NMVOC) påverkar växthusgaseffekten bl.a. genom att bilda ozon (O3) och/eller koldioxid (CO2) eller dikväveoxid (N2O) i atmosfären. I inventeringen av växthusgaser kallas de växthusgaser i atmosfären som bildats av dessa föreningar för indirekta växthusgaser. Utsläppen av CO, NOx och NMVOC begränsas inom ramen för andra internationella avtal, såsom konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (CLRTAP = Convention on Long-Range Transboundary Air Pollutants), och omfattas inte av t.ex. Parisavtalets minskningsåtaganden. Utsläppen av dem rapporteras dock också i inventeringen av växthusgaser och indirekta växthusgaser beaktas i de totala utsläppen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa