De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Separat insamlat avfall

Avfall som med hjälp av källsortering har samlats in för ett speciellt ändamål, separat från blandavfall. Separat insamlat avfall (t.ex. bioavfall) kan bestå av mer än en avfallsfraktion.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa