Hakutulokset: (2245 kpl)

12 kuukauden liukuva summa

www.stat.fi/meta/kas/12_kk_liuk_sum.html

Viimeisen kahdentoista kuukauden summa. Esimerkiksi maaliskuun 12 kuukauden liukuvaan summaan lasketaan tiedot edellisvuoden huhtikuun alusta kuluvan vuoden maaliskuun loppuun. Huhtikuun summaan lask…

Aatteellinen yhdistys

www.stat.fi/meta/kas/aatteellinen_yh.html

Aatteellinen yhdistys on vähintään kolmen jäseneksi aikovan yksityisen henkilön, yhteisön tai säätiön sopimuksella perustama ja Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään yhdistysrekisteriin merkitty…

Absoluuttinen pseudoharha

www.stat.fi/meta/kas/absoluuttinen_p.html

Editoitujen ja editoimattomien estimaattien välisen erotuksen absoluuttinen arvo.

Ahtaasti asuminen

www.stat.fi/meta/kas/ahda_asu.html

Ahtaasti asumisen normit ovat seuraavat:
- normi 1: enemmän kuin kaksi henkilöä huonetta kohti, kun keittiö lasketaan huonelukuun
- normi 2: enemmän kuin kaksi henkilöä huonetta kohti, kun ke…

Ahtaasti asuminen

www.stat.fi/meta/kas/ahda_asu.html

Kotitalous asuu ahtaasti, jos sen käytössä olevien asuinhuoneiden määrä jää alle sen määrän, jonka se tarvitsisi rakenteensa perusteella. Asuinhuoneiden laskennalliseen tarpeeseen vaikuttavat jäsente…

Aikaisempi rangaistus riittävä seuraamus

www.stat.fi/meta/kas/aikaisempi_rang.html

Jos ehdottomaan vankeusrangaistukseen, valvontarangaistukseen tai yhdyskuntapalveluun tuomittua syytetään hänen ennen tämän rangaistuksen tuomitsemista tekemästään muusta rikoksesta, voi tuomioistuin…

Aikakauslehti

www.stat.fi/meta/kas/aikakauslehti.html

Aikakauslehti on säännöllisesti, vähintään neljä kertaa vuodessa, ilmestyvä lehti, joka sisältää artikkeleita joko yleiseltä tai erikoistuneelta elämän alueelta. Aikakauslehtiä ovat myös sellaiset sa…

Aikarahtitulo

www.stat.fi/meta/kas/aikarahtitulo.html

Tulot, jotka saadaan, kun alus annetaan rahtaajan käyttöön tietyksi ajaksi. Ulkomaan meriliikenteessä tulot, jotka suomalainen yritys saa aluksensa aikarahtaamisesta eli vuokraamisesta tietyksi ajaks…

Aikasarja

www.stat.fi/meta/kas/aikasarja.html

Aikasarja koostuu samaa ilmiötä kuvaavista havainnoista, jotka on järjestetty mittausajankohdan mukaan.

Mittausajankohtien tiheys vaihtelee tutkittavan ilmiön mukaan esimerkiksi alle sekunnin…

Aikasarja-analyysi

www.stat.fi/meta/kas/aikasarja_analy.html

Aikasarja-analyysi koostuu tilastotieteen ja taloustieteiden käyttämistä menetelmistä, joilla analysoidaan aikasarjadataa.

Aikuiskoulutus

www.stat.fi/meta/kas/aikuiskoulutus.html

Aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ohjattujen oppimistilaisuuksien järjestämistä aikuisille, jotka aikaisemmin päättyneen tai keskeytyneen koulujärjestelmäkoulutuksen jälkeen tavallisesti toimivat tai …

Aikuiskoulutus

www.stat.fi/meta/kas/aikuiskoulutus.html

Oppilaitosten aikuiskoulutus -tilastossa aikuiskoulutuksella tarkoitetaan vähintään 6 tuntia kestävää koulutusta, kurssia tai koulutusohjelmaa, joka on suunniteltu aikuisille.

Aikuisten perusopetus

www.stat.fi/meta/kas/aikuisten_perus.html

Perusopetuksen päättötodistuksen saamiseen tähtäävä koulutus, joka on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille henkilöille, jotka eivät ole suorittaneet perusopetuksen oppimäärää.

Huomautu…

Aineellinen puute

www.stat.fi/meta/kas/aineellinen_puu.html

Aineellinen puute kuvaa kotitalouden perustarpeisiin liittyviä puutteita, jotka johtuvat siitä, ettei kotitaloudella ole varaa niihin. Niitä ovat maksuvaikeuksien kokeminen, vaikeudet selviytyä yllät…

Aineelliset hyödykkeet

www.stat.fi/meta/kas/aineelliset_hyo.html

Kiinteistöomaisuus; mm. rakennukset, rakentamattomat maa- ja vesialueet, kiinteistöjen vuokraoikeudet sekä kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet.

Muut aineelliset hyödykkeet; mm. atk-laitte…

Aineelliset hyödykkeet

www.stat.fi/meta/kas/aineelliset_hyo.html

Aineelliset hyödykkeet (liitetiedot)
Aineelliseen käyttöomaisuuteen luetaan maa-, vesi- ja metsäalueet (rakentamattomat), rakennukset ja muut kiinteistöt sekä koneet ja kalusto ja muu aineellinen…

Aineet ja tarvikkeet

www.stat.fi/meta/kas/aine_tarvike.html

Raaka-aineet, puolivalmisteet, osat ja muut tavarat, jotka aiotaan käyttää omassa valmistuksessa. Tähän ryhmään kuuluvat myös pakkaustarvikkeet sekä sellaiset tuotantotoiminnassa käytettävät tarve- j…

Aineet ja tarvikkeet

www.stat.fi/meta/kas/aine_tarvike.html

Aineisiin ja tarvikkeisiin luetaan materiaalit, joita käytetään välittömästi tuotettavien tavaroiden valmistukseen (raaka-aineet, puolivalmisteet, lisäaineet, osat sekä pienet ei-aktivoidut työkalut …

Aineet ja tarvikkeet -nimikkeistö

www.stat.fi/meta/kas/ain_tarv_nimikk.html

Teollisuuden hyödyketilastossa käytettävä Aineet ja tarvikkeet -nimikkeistö on laadittu Euroopan yhteisön CPA-tuoteluokituksen pohjalta, soveltaen sitä kansallisten tarpeiden täyttämiseksi. Neljä ens…

Aineet ja tarvikkeet -nimikkeistö

www.stat.fi/meta/kas/ain_tarv_nimikk.html

Teollisuustuotannon aineet ja tarvikkeet -kyselyn nimikkeistönä käytetään tilastovuodesta 2019 alkaen Euroopan yhteisön yhdistettyä nimikkeistöä CN (Combined Nomenclature). CN-nimikkeistö on ulkomaan…

Aineettomat hyödykkeet

www.stat.fi/meta/kas/aineettomat_hyo.html

Aineettomaan omaisuuteen kuuluvat vastikkeelliset oikeudet ja varat, kuten toimiluvat, patentit, lisenssit ja tavaramerkit. Oman kehittämistoiminnan perusteella aikaansaatuja aineettomia hyödykkeitä …

Aineopiskelija

www.stat.fi/meta/kas/aineopiskelija.html

Oppilaitosten aikuiskoulutustilastossa aineopiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka opiskelee yksittäistä peruskoulun tai lukion opetussuunnitelmaan kuuluvaa oppiainetta, ei peruskoulun tai lukio…

Ainevalinnat

www.stat.fi/meta/kas/ainevalinnat.html

Ainevalintatilastossa kielivalintojen lähtökohtana on opiskelijan valinta. Kielivalinnat ilmoitetaan opiskellun kielen laajuuden mukaan.

A1-kieli on vuosiluokilla 1-6 alkanut yhteinen (pakolli…

Ainevirtatilinpito

www.stat.fi/meta/kas/ainevirtatilinp.html

ks. Materiaalivirtatilinpito

Ajallinen korjauskerroin

www.stat.fi/meta/kas/taf.html

Ajallisilla korjauskertoimilla tarkoitetaan kertoimia, joilla tutkimusaikana saadut keskihinnat mukautetaan vuosittaisiksi keskihinnoiksi. Kansainvälisessä hintavertailussa ko. kertoimet lasketaan ku…

Ajokielto

www.stat.fi/meta/kas/ajokielto.html

Ajokiellon määrää poliisi tai käräjäoikeus. Käräjäoikeuden määräämää ajokieltoa edeltää lähes poikkeuksetta poliisimiehen asettama väliaikainen ajokielto.

Käräjäoikeuden on määrättävä moottor…

Ajokortti

www.stat.fi/meta/kas/ajokortti.html

Moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittava poliisin myöntämä lupa. Ajokortin saaminen edellyttää hyväksytysti suoritettua kuljettajatutkintoa sekä ikä- ja terveysvaatimuksien täyttämistä. Uudet ajok…

Ajokorttiluokka

www.stat.fi/meta/kas/ajokorttiluokka.html

Muuta moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuin pienitehoista mopoa tai kävellen ohjattavaksi tarkoitettua moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa vain se, jolla on ajoneuvon luokkaa vastaava ajo-oikeus. …

Ajoneuvo

www.stat.fi/meta/kas/ajoneuvo.html

Tiellä käytettäväksi tarkoitettu pyörillä kulkeva ajoneuvo.

Ajoneuvokanta

www.stat.fi/meta/kas/ajoneuvokanta.html

Tiettynä ajankohtana maassa rekisteröityjen, yleiseen liikenteeseen tarkoitetuilla teillä käytettäväksi hyväksyttyjen ajoneuvojen kokonaismäärä. Mukaan luetaan vuotuisista veroista ja lupamaksuista v…

Ajoneuvokilometri

www.stat.fi/meta/kas/ajoneuvokilomet.html

Mittayksikkö, joka vastaa ajoneuvon liikkumista yhden kilometrin matkan.

Ajoneuvon ikä

www.stat.fi/meta/kas/ajoneuvon_ika.html

Ajoneuvon ensirekisteröinnistä kulunut aika rekisteröintimaasta riippumatta.

Ajoneuvon kokonaismassa

www.stat.fi/meta/kas/ajoneuvon_kokon.html

Ajoneuvon rekisteröintimaan toimivaltaisen viranomaisen ilmoittama, paikallaan olevan ja ajokuntoisen ajoneuvon (tai ajoneuvojen yhdistelmän) ja kuorman suurin sallittu yhteismassa.

Mukaan lue…

Ajoneuvon omamassa

www.stat.fi/meta/kas/ajoneuvon_omama.html

Rekisteröintimaan toimivaltaisten viranomaisten määrittämä paikallaan olevan ja ajokuntoisen ajoneuvon (tai ajoneuvojen yhdistelmän) massa ilman kuormaa.

Ajoneuvoperusteiset verot

www.stat.fi/meta/kas/ajoneuvopervero.html

Ajoneuvoveroperusteiset verot ovat moottoriajoneuvoista perittäviä ympäristöveroja. Ajoneuvoperusteisia veroja Suomessa ovat auto- ja moottoripyörävero, ajoneuvovero ja moottoriajoneuvovero.

Ajoneuvoperusteiset verot

www.stat.fi/meta/kas/ajoneuvopervero.html

Ajoneuvoveroperusteiset verot ovat moottoriajoneuvoista perittäviä ympäristöveroja. Ajoneuvoperusteisia veroja Suomessa ovat autovero, ajoneuvovero ja moottoriajoneuvovero.

Aktiivinen korttitili

www.stat.fi/meta/kas/aktiiv_korttiti.html

Aktiivisten korttitilien määrään lasketaan vähintään kerran vuodessa käytetyt tilit.

Aktiivinen korttitili

www.stat.fi/meta/kas/aktiiv_korttiti.html

Aktiivisten korttitilien määrään lasketaan vähintään kerran vuodessa käytetyt tilit.

Aktiivinen kulttuuritilaisuusyleisö

www.stat.fi/meta/kas/aktiivinen_kult.html

Käynyt vähintään 6 kertaa vuodessa teatterissa ja/tai tanssiesityksissä ja/tai konserteissa ja/tai vähintään 3 kertaa oopperassa ja/tai vähintään kerran kuukaudessa elokuvissa.

Aktiivinen liikunnan lajiharrastaja

www.stat.fi/meta/kas/aktiivi_liik_la.html

Harrastanut viimeisen 12 kuukauden aikana säännöllisesti noin kerran viikossa ainakin muutaman kuukauden ajan jotakin liikuntalajia.

Aktiviteettidata

www.stat.fi/meta/kas/aktiviteettidat.html

Data päästöjä tai nieluja aiheuttavasta ihmistoiminnan määrästä tiettynä ajanjaksona. Esimerkiksi energiasektorilla aktiviteettidata on poltetun polttoaineen määrä ja maatalossektorilla ruuansulatuk…

Aktivoidut korjauskustannukset

www.stat.fi/meta/kas/aktivoidut_korj.html

Aktivoiduilla korjauskustannuksilla tarkoitetaan peruskorjauksesta ja perusparantamisesta aiheutuneita kustannuksia, joita ei merkitä tuloslaskelmaan tilikauden kuluiksi. Aktivoidut korjauskustannuks…

Alakonserni

www.stat.fi/meta/kas/alakonserni.html

Konserni, jonka emoyritys on jonkun toisen konsernin tytäryritys.

Alihankinta

www.stat.fi/meta/kas/alihankinta.html

Alihankinta tarkoittaa ulkopuolisen yrityksen palkkaamista tarjoamaan jokin liiketoiminto osatekijöineen. Palkattavan yrityksen oletetaan olevan pätevämpi ja tehokkaampi.

Alihankinta

www.stat.fi/meta/kas/alihankinta.html

Alihankinnalla tarkoitetaan kiinteistön ylläpidon kustannusindeksissä kiinteistön hoitoon ja kunnossa pitoon kolmannelta osapuolelta ostettuja palveluja .

Alihankinta

www.stat.fi/meta/kas/alihankinta.html

Alihankintana suoritettu valmistus on toimintaa, jossa valmistuttajayritys tilaa alihankkijayritykseltä tuotteita, joiden (pääasiallisesta) suunnittelusta ja markkinoinnista valmistuttajayritys vasta…

Alihankintatuotanto

www.stat.fi/meta/kas/alihankintatuot.html

Alihankintatuotanto tarkoittaa alihankintana muille tuotettuja tuotteita, joiden valmistamisesta valmistuttajayritys on maksanut valmistuspalkkion kohdevuonna. Alihankintatuotannossa raaka-aineet ja …

Alipeitto

www.stat.fi/meta/kas/alipeitto.html

Alipeitto liittyy tutkimuksessa käytettyyn perusjoukkoon. Perusjoukosta täytyy olla käytettävissä kehikko eli luettelo kohteista, joita koskevia tietoja halutaan otantatutkimuksella kerätä. Alipeitol…

Alityöllinen

www.stat.fi/meta/kas/alityollinen.html

Alityölliseksi luokitellaan työllinen henkilö, joka tekee osa-aikatyötä, koska kokoaikatyötä ei ollut tarjolla, joka tekee lyhennettyä työviikkoa työnantajan toimesta tai jolla ei ollut tarjolla työt…

Alkoholiperäiset kuolemansyyt

www.stat.fi/meta/kas/alkoholiperaise.html

Alkoholitauteihin luetaan ne tautiluokituksessa määritellyt taudit, joiden aiheuttajana on alkoholi (The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10: luok…

Alkoholitapaus

www.stat.fi/meta/kas/alkoholitapaus.html

Onnettomuus, jossa jonkun osallisen kuljettajan tai jalankulkijan on todettu (verikokeen tulos vähintään 0,5 promillea tai puhalluskokeen tuloksena todettu litrassa uloshengitysilmaa vähintään 0,22 m…

Alkoholitapaus

www.stat.fi/meta/kas/alkoholitapaus.html

Onnettomuus, jossa jonkun osallisen kuljettajan tai jalankulkijan on todettu (verikokeen tai puhalluskokeen tulos vähintään 0,5 promillea) tai vahvoin perustein epäillään olleen onnettomuushetkellä a…

Alkuperäinen sarja

www.stat.fi/meta/kas/alkuper_sarja.html

Indeksisarja, josta ei ole poistettu ei-tuotannollisten tekijöiden vaikutusta. Ei-tuotannollisia tekijöitä ovat esimerkiksi kuukauden työpäivien lukumäärän vaihtelut ja kausivaihtelusta aiheutuvat t…

Alkuperämaa

www.stat.fi/meta/kas/alkuperamaa.html

Alkuperämaa on maa, jossa tavara on tuotettu tai valmistettu. Mikäli tavaraa on valmistettu kahdessa tai useammassa maassa, alkuperämaa on maa, jossa viimeisin merkittävä ja taloudellisesti perustelt…

Aloitusmuoto

www.stat.fi/meta/kas/aloitusmuoto.html

Aloitusmuoto kuvaa sitä, miten yrityksen toiminta on alkanut. Aloitusmuotoja ovat esimerkiksi syntyminen, oikeudellisen muodon muutos ja toiminnan jatkaminen.

Aloituspäivämäärä

www.stat.fi/meta/kas/aloituspaivamaa.html

Oikeudellisen yksikön aloituspäivä on pääsääntöisesti verohallintoon tai kaupparekisteriin merkitsemispäivä tai luonnollisella henkilöllä y-tunnuksen alkamispäivä. Tietoa johdetaan myös joidenkin omi…

Aloituspäivämäärä

www.stat.fi/meta/kas/aloituspaivamaa.html

Yritys merkitään yritysrekisterissä aloittaneeksi, kun yrityksestä tulee työnantaja tai kun se tulee arvonlisäverovelvolliseksi tai merkitään ennakkoperintärekisteriin. Yritys kirjautuu aloittaneeksi…

Alue

www.stat.fi/meta/kas/alue.html

Alue perustuu aluetilinpidossa viimeisimmän tilastovuoden mukaiseen kuntajakoon ja niistä muodostettuihin kokonaisuuksiin, kuten seutukuntiin, maakuntiin ja suuralueisiin. Lisäksi kuntiin kuulumattom…

Alue

www.stat.fi/meta/kas/alue.html

Alue perustuu viimeisimmän tilastovuoden mukaiseen kuntajakoon ja niistä muodostettuihin maakuntakokonaisuuksiin ja mahdollisesti suuralueisiin. Lisäksi kuntiin kuulumattomia alueita on aluetilinpido…

Alueella asuva työllinen työvoima

www.stat.fi/meta/kas/al_as_tyol_tyov.html

Alueella asuvalla työllisellä työvoimalla tarkoitetaan kaikkia tällä alueella asuvia työllisiä riippumatta siitä, missä henkilön työpaikka sijaitsee. Alueella asuva työllinen työvoima muodostaa ns. t…

Alueella työssäkäyvät

www.stat.fi/meta/kas/alueella_tyossa.html

Alueella työssäkäyvillä tarkoitetaan kaikkia tällä alueella työssäkäyviä henkilöitä riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön, jonka määrää voi…

Alueellinen korjauskerroin

www.stat.fi/meta/kas/saf.html

Alueellisilla korjauskertoimilla tarkoitetaan kertoimia, joilla yhdestä tai useammasta jäsenvaltion talousalueella sijaitsevasta paikasta saadut keskihinnat mukautetaan kansallisiksi keskihinnoiksi. …

Aluejako

www.stat.fi/meta/kas/aluejako.html

Aluejaossa maantieteellinen alue jaetaan pienempiin alueisiin. Tilastoaluejakoja ovat mm. kuntajako ja maakuntajako.

Aluksen kantavuus (dwt)

www.stat.fi/meta/kas/aluksen_kantavu.html

Aluksen lastin, polttoaineen, vesivarastojen, tarvikkeiden ja henkilöiden yhteispaino lastimerkin mukaan eli aluksen kantokyky.

Alustoimitukset

www.stat.fi/meta/kas/alustoimitukset.html

Sisältävät aluksen varaosien ja varusteiden, aluksen poltto- ja voiteluaineiden, aluksella matkustajille myytäväksi tarkoitettujen tavaroiden sekä aluksella matkustajien tai henkilökunnan kulutettava…

Ammatillinen koulutus

www.stat.fi/meta/kas/ammatil_koul.html

Ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan tutkintoon johtavaa ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista lisäkoulutusta. Ammatillinen peruskoulutus on toisen asteen perustutkintoihin johtavaa koulu…

Ammatillinen koulutus

www.stat.fi/meta/kas/ammatil_koul.html

Perusopetuksen oppimäärän jälkeen suoritettava koulutus, jonka tarkoituksena on tuottaa ammatillista osaamista.

Huomautus:
Ammatillisessa koulutuksessa voi suorittaa ammatillisia perustutk…

Ammatillinen koulutus

www.stat.fi/meta/kas/ammatil_koul.html

Ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan tutkintoon johtavaa ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista lisäkoulutusta. Ammatillinen peruskoulutus on toisen asteen perustutkintoihin johtavaa koulu…

Ammatillinen lisäkoulutus

www.stat.fi/meta/kas/ammatil_lisak.html

Ammatillisella lisäkoulutuksella tarkoitetaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa koulutusta. Ammatti- ja erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttökokein eli ammattitaito arvioidaan eril…

Ammatillinen peruskoulutus

www.stat.fi/meta/kas/ammatil_perusk.html

Ammatillisella peruskoulutuksella tarkoitetaan tutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta. Ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettavat tutkinnot ovat ammatillisia perustutkintoja, joiden pohjako…

Ammatillinen peruskoulutus

www.stat.fi/meta/kas/ammatil_perusk.html

Ammatillisella peruskoulutuksella tarkoitetaan tutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta. Ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettavat tutkinnot ovat ammatillisia perustutkintoja, jotka perustuv…

Ammatillinen perustutkinto

www.stat.fi/meta/kas/ammatillinen_pe.html

Ammatillinen tutkinto, jossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän t…

Ammatillinen tutkinto

www.stat.fi/meta/kas/ammatillinen_tu.html

Ammatillisen osaamisen kohottamiseen ja ylläpitämiseen sekä ammattitaidon osoittamiseen tarkoitettu tutkinto.

Huomautus:
Ammatillisia tutkintoja ovat ammatillinen perustutkinto, ammattitutk…

Ammatissa toimivuus

www.stat.fi/meta/kas/amm_toimi.html

Tieto ammatissa toimivuudesta kertoo, onko henkilö kuluneen vuoden aikana pääasiassa kuulunut taloudellisesti aktiiviin väestöön. Tällöin on ammatissa toimivaan väestöön luettu kaikki 15-74 -vuotiaat…

Ammatti

www.stat.fi/meta/kas/ammatti.html

Samankaltaista työtä tekevien henkilöiden rooli, joka perustuu tulonhankintatarkoituksessa tehdyn työn sisältöön ja joissain tapauksissa henkilön suorittamaan koulutukseen.
Työssäkäyntitilastossa …

Ammatti

www.stat.fi/meta/kas/ammatti.html

Työllisten ammatti määritellään tutkimusviikon päätyön ammatin mukaan. Työttömän ammatti määräytyy työttömyyttä edeltäneen työpaikan ammatin mukaan. Luokitus perustuu Tilastokeskuksen ammattiluokituk…

Ammatti

www.stat.fi/meta/kas/ammatti.html

Ammatilla tarkoitetaan sitä työtä, jota henkilö tekee riippumatta hänen ammattiasemastaan (palkansaaja - yrittäjä), koulutuksestaan tai työpaikan toimialasta. Niinpä tehtaassa työskentelevän tekstink…

Ammatti

www.stat.fi/meta/kas/ammatti.html

Ammattitieto perustuu työvoimatutkimuksessa haastateltavan omaan ilmoitukseen. Työllisen ammatti määritellään päätyön ammatin mukaan. Työttömän ammatti määräytyy työttömyyttä edeltäneen tilanteen muk…

Ammatti

www.stat.fi/meta/kas/ammatti.html

Ammatilla tarkoitetaan sitä työtä, jota henkilö tekee riippumatta hänen ammattiasemastaan (palkansaaja-yrittäjä), koulutuksestaan tai työpaikan toimialasta. Niinpä tehtaassa työskentelevän sihteerin …

Ammatti

www.stat.fi/meta/kas/ammatti.html

Palkkatilastoissa käytetään palkansaajan ammatin kuvaamisessa alakohtaista ammatti-, virka- ja tehtävänimikettä sekä Tilastokeskuksen kansallista ammattiluokitusta. Alakohtaisia ammattinimikkeitä on …

Ammattiasema

www.stat.fi/meta/kas/ammattiasema.html

Ammattiasema luokittelee työlliset palkatussa työssä oleviin eli palkansaajiin sekä yrittäjiin ja yrittäjäperheenjäseniin. Yrittäjät voidaan luokitella lisäksi yksinäisyrittäjiin ja työnantajayrittä…

Ammattiasema

www.stat.fi/meta/kas/ammattiasema.html

Ammattiasema kuvaa työllisten asemaa työelämässä. Käytetty luokitus on seuraava:
- palkansaajat
- yrittäjät.

Yrittäjät-luokka sisältää myös ne perheenjäsenet, jotka muina kuin palkansaa…

Ammattiasema

www.stat.fi/meta/kas/ammattiasema.html

Ammattiasema kuvaa työllisten asemaa työelämässä. Käytetty luokitus on seuraava:
- palkansaajat
- yrittäjät

Tieto ammattiasemasta perustuu henkilön eläkevakuutustietoihin sekä palkka- j…

Ammattien lukumäärä elämän aikana

www.stat.fi/meta/kas/ammattien_lukum.html

Niiden ammattien lukumäärä, joita vastaaja on harjoittanut silloin, kun ansiotyö on ollut pääasiallinen toiminta. Myös työllistämisvaroin työllistettyinä olleiden ammatit otetaan mukaan, ei kuitenkaa…

Ammattikorkeakoulu

www.stat.fi/meta/kas/ammattikorkeak.html

Ammattikorkeakoulutilastossa ammattikorkeakouluilla tarkoitetaan oppilaitostyyppiin 41 kuuluvia oppilaitoksia. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa mm. ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammatti…

Ammattikorkeakoulukoulutus

www.stat.fi/meta/kas/ammattikorkeako.html

Ammattikorkeakoulukoulutuksella tarkoitetaan ammattikorkeakouluissa järjestettävää koulutusta. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa mm. ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututki…

Ammattikorkeakoulutus

www.stat.fi/meta/kas/ammattikorke.html

Ammattikorkeakoulussa annettava korkeakoulutus

Huomautus:
Koulutuksen tavoitteena on ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto.
Koulutuksessa voi suorittaa myös t…

Ammattikorkeakoulututkinto

www.stat.fi/meta/kas/ammattikorkeat.html

Alin ammattikorkeakoulussa suoritettava korkeakoulututkinto.

Ammattimainen liikenne

www.stat.fi/meta/kas/amm.html

Henkilöiden tai tavaroiden kuljettaminen maksua vastaan eli luvanvarainen liikenne.

Ammattimainen rakentaminen

www.stat.fi/meta/kas/ammatti_rakent.html

Ammattimaisella rakentamisella tarkoitetaan liiketaloudellista rakentamista, maksua vastaan tapahtuvaa rakentamista, vrt. omatoiminen rakentaminen.

Ammattitutkinto

www.stat.fi/meta/kas/ammattitutkint.html

Ammatillinen tutkinto, jossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammatillista perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Ammattitutkintoon valmistava koulutus

www.stat.fi/meta/kas/ammattitutkinto.html

Ammattitutkintoon valmistavalla koulutuksella tarkoitetaan ammatillisen koulutuksen tilastossa koulutusta, joka on ammatillista aikuiskoulutusta ja valmistaa ammattitutkintoon. Ammattitutkinto suorit…

Ammattitutkintoon valmistava koulutus

www.stat.fi/meta/kas/ammattitutkinto.html

Ammattitutkintoon valmistavalla koulutuksella tarkoitetaan ammatillisen koulutuksen tilastossa koulutusta, joka on ammatillista aikuiskoulutusta ja valmistaa ammattitutkintoon. Ammattitutkinnon voi …

Ammoniakki (NH3)

www.stat.fi/meta/kas/ammoniakki.html

Ammoniakkia syntyy pääasiassa lannoitteiden käytöstä maataloudessa. Ammoniakki aiheuttaa rehevöitymistä ja happamoitumista.

AMNE

www.stat.fi/meta/kas/amne.html

Activities of multinational enterprises. Mittareita, jotka kuvaavat monikansallisten yritysten toimintaa ja roolia ylipäätään, riippumatta sitä onko se ulkomaisen sijoittajan rahoittamaa vai ei (vrt.…

Annex I-maat

www.stat.fi/meta/kas/annex_i_maat.html

Ilmastosopimuksen liitteessä I luetellut osapuolimaat, jotka sitoutuivat tavoitteeseen palauttaa kasvihuonekaasupäästönsä vuoden 1990 tasolle vuoteen 2000 mennessä artiklan 4.2 (a) ja (b) mukaisesti.…

Ansiotasoindeksi

www.stat.fi/meta/kas/ansiotasoindeks.html

Ansiotasoindeksi kuvaa kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä neljännesvuosittain sektoreittain, toimialoittain sekä tunti- ja kuukausipalkkaisille erikseen. Keskia…

Antolainaus

www.stat.fi/meta/kas/antolainaus.html

Antolainaus koostuu sekkiluotoista (tililuotot), vekseleistä, suorista velkakirjoista ja muista lainoista.

Antolainaus

www.stat.fi/meta/kas/antolainaus.html

Antolainaus I:
Sekkiluotot (tililuotot)
Vekselit
Velkakirjalainat

Antolainaus II:
Osamaksusopimussaamiset
Laskusaamisten rahoitus (factoring)
Ostolaskujen rahoitus (confirmin…

Aputoimipaikka

www.stat.fi/meta/kas/aputoimipaikka.html

Aputoimipaikka sijaitsee erillään varsinaisesta tuotantotoiminnasta ja tuottaa palveluja (ei tavaroita) vain yritykselle itselleen. Aputoimipaikkoja ovat esimerkiksi yrityksen pääkonttori, varasto ta…

Aputoimipaikka

www.stat.fi/meta/kas/aputoimipaikka.html

Aputoimipaikka tuottaa palveluja (ja poikkeustapauksissa tavaroita, kuten lisäaineita ja tarvikkeita) pääasiassa yritykselle tai yritystyyppiselle yksikölle itselleen. Miltei aina aputoiminnot ovat v…

ARA - vuokra-asunto

www.stat.fi/meta/kas/arava_asunto.html

Vuokra määräytyy aravarajoituslain ja korkotukilain säädösten mukaisesti. Asuntojen vuokranmäärityksessä noudatetaan omakustannusperiaatetta. Korkotuella rakennetut asunnot luetaan vuokratilastossa A…

Aresti

www.stat.fi/meta/kas/aresti.html

Aresti on sotilaan tai muun rikoslain 45 luvun alaisen henkilön kurinpitorangaistus (Rikoslaki 6:1§). Arestin voi tuomita vain sotilasoikeudenkäyntilain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettu tuomioistuin sotilaso…

Aritmeettinen keskiarvo

www.stat.fi/meta/kas/aritmeet_ka.html

Aritmeettinen keskiarvo on tilastotieteen käytetyin keskiluku. Tavallisesti puhutaan vain keskiarvosta, mutta pidempi nimi erottaa käsitteen geometrisesta tai harmonisesta keskiarvosta. Kyseessä on y…

Arvoindeksi

www.stat.fi/meta/kas/arvoindeksi.html

Arvoindeksi on mittari (suhdeluku), joka kuvaa nimellisarvon kehitystä suhteessa perusvuoden vastaavan arvoon. Kunkin ajankohdan indeksipisteluku ilmoittaa, kuinka monta prosenttia kyseisen ajankohda…

Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista

www.stat.fi/meta/kas/arvonalentumist.html

Erään merkitään arvonalentumistappiot saamisista luottolaitoksilta sekä saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä. Lisäksi erään merkitään myös taseen ulkopuolisista sitoumuksista kirjatut arvonalent…

Arvon haku tai muodostus, arvon sijoitus

www.stat.fi/meta/kas/arvon_haku_tai.html

Arvon haun tai muodostuksen vaihtoehtoja ovat ei-prosessoiva arvon haku (esim. yhteys tiedontuottajaan), ei-prosessoiva arvon muodostus (esim. arvio), määritelty arvon haku (esim. ohjelmallinen arvon…

Arvonkorotusrahasto

www.stat.fi/meta/kas/arvonkorotusrah.html

Maa- tai vesialueiden tai kiinteistöyhtiöiden osakkeiden arvoon sisältyvän arvonkorotuksen määrä.

Arvonlisävero

www.stat.fi/meta/kas/arvonlisavero.html

Arvonlisävero (D211) on tavaroista ja palveluista maksettava vero, jonka yritykset keräävät vaiheittain ja joka lopulta veloitetaan kokonaisuudessaan lopullisilta ostajilta. Arvonlisävero käsittää ju…

Arvonlisäykseen perustuva kokonaistuottavuus

www.stat.fi/meta/kas/koktuot_arvl.html

Arvonlisäys on määritelmällisesti tuotos miinus välituotekäyttö. Sovellettaessa arvonlisäyslaskentaa kokonaistuottavuuden arvioimiseksi arvonlisäyksen muutoksesta vähennetään pääoman ja työn kontribu…

Arvonlisäys

www.stat.fi/meta/kas/arvonlisays.html

Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palv…

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot

www.stat.fi/meta/kas/arvopaperikaupa.html

Vaihtuvien vastaaviin luettujen saamistodistusten, osakeiden ja osuuksien luovutushinnan ja kirjanpitoarvon positiivinen tai negatiivinen erotus (myyntikate).

Valuutanvaihdosta sekä varojen, …

Arvopaperisijoitukset

www.stat.fi/meta/kas/arvopaperisijoi.html

* Maksutaseen käytössä käsite portfoliosijoitukset korvaa käsitteen arvopaperisijoitukset 13.7.2021 alkaen. *

Arvopaperisijoituksiin luetaan suoriin sijoituksiin ja valuuttavarantoon kuulumatt…

Arvottaminen

www.stat.fi/meta/kas/arvottaminen.html

Lukuun ottamatta eräitä väestöä ja työvoimaa koskevia muuttujia, kansantalouden tilinpito esittää kaikki virrat ja varannot rahassa ilmaistuina. Järjestelmä ei pyri määrittelemään virtojen ja varanto…

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

www.stat.fi/meta/kas/asiakaskohtaine.html

Asiakaskohtaisen suhdannepalvelu tuottaa maksullisena tietopalveluna nopeaa tietoa esimerkiksi liikevaihdosta, viennistä, palkoista tai henkilöstömäärästä alueittain. Lisäksi kasvukatsauksen avulla v…

Asiakaslukumäärä

www.stat.fi/meta/kas/asiakaslukumaar.html

Pienlainayritysten neljänneksen aikainen asiakaslukumäärä. Asiakkaiksi luetaan kaikki, joille on myönnetty neljänneksen aikana uusi luotto. Jos sama asiakas on nostanut useita luottoja kyseisestä yri…

Asiakaslukumäärä

www.stat.fi/meta/kas/asiakaslukumaar.html

Pienlainayritysten neljänneksen aikainen asiakaslukumäärä. Asiakkaiksi luetaan kaikki, joille on myönnetty neljänneksen aikana uusi luotto. Jos sama asiakas on nostanut useita luottoja kyseisestä yri…

Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset

www.stat.fi/meta/kas/asiakkaan_hyvak.html

Arvopapereiden myyntisopimukset, joihin liittyy ostajalle asetettu optio myydä arvopaperi haluttaessa takaisin luottolaitokselle. Lisäksi mm. talletuksentekosopimukset, osittain maksettujen arvopaper…

Asianomistaja

www.stat.fi/meta/kas/asianomistaja.html

Rikos ja pakkokeinotilastossa asianomistaja ei välttämättä ole rikoksen varsinainen uhri. Tutkintaan johtaneen rikoksen tai tapahtuman seurauksena kuollut henkilö kirjataan PATJA-järjestelmään joskus…

Asia rauennut

www.stat.fi/meta/kas/asia_rauennut.html

Asia raukeaa, kun syyttäjä tai asianomistaja peruu syytteen. Syyte voidaan perua esimerkiksi, jos uusien todisteiden valossa ei ole enää perusteita syytetyn syyttämiseen tai mikäli asianomistaja ei e…

Asuinmaa

www.stat.fi/meta/kas/asuinmaa.html

Asuinmaa (country of residence) määritellään maaksi, jossa henkilö on asunut tai tulee yhtäjaksoisesti asuneeksi yli 12 kuukauden ajan. Henkilöllä tulee olla asunto kyseisessä maassa. Henkilöllä voi …

Asuinmaa

www.stat.fi/meta/kas/asuinmaa.html

Asuinmaa (country of residence) määritellään maaksi, jossa henkilö on asunut suurimman osan edellisen 12 kuukauden aikana. Matkailijat määritellään ulkomaisiksi matkailijoiksi (non-residents) asuinma…

Asuinolotilasto

www.stat.fi/meta/kas/as_olo_tilasto.html

Asuinolotilasto sisältää tietoja asuntokuntien sekä asuntoväestön asuinoloista. Tilasto tuotetaan pääosin väestörekisterikeskusken väestötietojärjestelmään. Asuntokuntien asumistiedot muodostetaan yh…

Asuinpaikka

www.stat.fi/meta/kas/as_paikka.html

Matkailutilastoissa asuinpaikka (place of residence) määritellään paikaksi, jossa henkilö on asunut suurimman osan edellisen 12 kuukauden aikana. Kansainvälisessä matkailussa asuinpaikalla tarkoiteta…

Asuinpaikka

www.stat.fi/meta/kas/as_paikka.html

Asuinpaikka (place of residence) on se sijainti, jossa henkilö on asunut tai tulee yhtäjaksoisesti asuneeksi yli 12 kuukauden ajan. Henkilöllä tulee olla asunto kyseisessä paikassa. Rajahaastattelutu…

Asuinrakennus

www.stat.fi/meta/kas/asuinrakennus.html

Asuinrakennuksilla tarkoitetaan tässä tilastossa Tilastokeskuksen rakennusluokituksen pääluokkia Asuinrakennukset (A) ja Vapaa-ajanrakennukset (B), jotka on ryhmitelty seuraavasti:
- erilliset pi…

Asuinrakennusten lämmitysenergian kulutus

www.stat.fi/meta/kas/asuinrakennuste.html

Asuinrakennusten lämmitysenergian kulutus muodostuu polttoaineiden, sähkön ja kaukolämmön kulutuksesta ja lämpöpumppuenergiasta. Lämmitysenergiaan sisältyvät päälämmitysjärjestelmän energia ja sitä t…

Asuinrakennusten pinta-ala

www.stat.fi/meta/kas/asuinrak_ala.html

Asuinrakennusten pinta-ala saadaan kerrosalana rakennuskannasta. Kerrosala on rakennusten kerrosten yhteenlaskettu pinta-ala. Kerrosalaan lasketaan kunkin kerroksen pinta-ala aina ulkoseinien ulkopin…

Asuinrakennusten tilavuus

www.stat.fi/meta/kas/asuinrak_tilav.html

Asuinrakennusten tilavuus on saatavissa rekisteristä vuoden 1980 alun jälkeen valmistuneiden rakennusten osalta. Tätä ennen rakennetuille rakennuksille on imputoitu puuttuva tilavuustieto rakennuskan…

Asuminen

www.stat.fi/meta/kas/asuminen.html

Asumisella viitataan tässä tilastossa asumisen energiankulutukseen. Asuminen kattaa asuinkäytössä olevat asuinrakennukset saunoineen ja pihapiireineen. Pihapiirien osalta tarkastelussa on mukana vain…

Asumisen energiankulutus

www.stat.fi/meta/kas/asumisen_energi.html

Asumisen energiankulutus sisältää asuinrakennusten ja käyttöveden lämmitykseen tarvittavan energian kulutuksen sekä kotitalouslaitteiden sähkön käytön. Myös maakaasun ja nestekaasun käyttö ruoan valm…

Asumisen energiankulutus

www.stat.fi/meta/kas/asumisen_energi.html

Asumisen energiankulutus sisältää asuinrakennusten tilojen ja käyttöveden lämmitykseen tarvittavan energian kulutuksen sekä kotitalouslaitteiden sähkön käytön. Myös maakaasun ja nestekaasun käyttö ru…

Asumiskulutus

www.stat.fi/meta/kas/asumiskulutus.html

Asumiskulutus lasketaan kulutustutkimuksessa ns. bruttovuokraperiaatteella. Omassa asunnossaan tai luontoisetuasunnossa asuville talouksille määritetään laskennallinen vuokra vastaavanlaisen vuokra-a…

Asumiskustannusten tulo-osuus

www.stat.fi/meta/kas/asumiskustannus.html

Asumiskustannuksiin luetaan kotitalouden varsinaisesta asunnostaan maksamat käyttömenot, asuntolainan korot ja kiinteistövero. Asunnon käyttömenoja ovat sen hallintamuodosta riippuen hoitovastikkeet,…

Asumismenot

www.stat.fi/meta/kas/asumismenot.html

Asumismenoihin luetaan kotitalouden varsinaisen asunnon käyttömenot, asuntolainan korot ja lyhennykset, yhtiövastikkeen rahoitusvastikkeet ja kiinteistövero.

Asumistaso

www.stat.fi/meta/kas/as_taso.html

Asumisväljyys ja asunnon varustetaso kuvaavat yhdessä asuntokunnan asumistasoa.

Asumisväljyysluokitus:
- tilavasti asuva: 1-5 henkilön asuntokunta, jonka käytössä on vähintään kolme asuinhu…

Asumistiheys

www.stat.fi/meta/kas/as_tiheys.html

Asumistiheys on asunnon koon ja siinä asuvien henkilöiden lukumäärän välinen suhdeluku. Asunnon koko ilmaistaan joko huonelukuna tai asunnon pinta-alana.

Asumisväljyys

www.stat.fi/meta/kas/as_valjyys.html

Asumisväljyysluokitus:
- tilavasti asuva: 1-5 henkilön asuntokunta, jonka käytössä on vähintään kolme
asuinhuonetta enemmän kuin asuntokunnan henkilömäärä (keittiötä ei lueta huonelukuun)
- …

Asunnon käytössäolotilanne

www.stat.fi/meta/kas/as_kayt_olo_til.html

Asunnot luokitellaan käytössäolotilanteen mukaan vakinaisesti asuttuihin, tilapäisesti asuttuihin ja ei-asuinkäytössäoleviin asuntoihin:
- Asunto katsotaan vakinaisesti asutuksi, jos siinä asuu Vä…

Asunnon neliöhinta

www.stat.fi/meta/kas/asunnon_neliohi.html

Asuntojen hintatilastoissa käytetään velatonta neliöhintaa, eli velkaosuus sisältyy hintaan. Julkaistava hintakäsite on neliöhinta (€/m2).

Asunnon pinta-ala

www.stat.fi/meta/kas/pinta_ala.html

Asunnon pinta-ala lasketaan sitä rajoittavien seinien sisäpinnoista. Asunnon pinta-alaan lasketaan myös aputilojen (kodinhoitotilan, vaatehuoneen tms.), kylpy-, askartelu- ja takkahuoneen, huoneistok…

Asunnoton

www.stat.fi/meta/kas/asunnoton.html

Asunnottomiin luetaan ulkona, erilaisissa tilapäissuojissa ja yömajoissa olevat sekä laitoksissa asunnon puutteen vuoksi asuvat (esim. ensisuojat, hoito- ja huoltokodit, psykiatriset sairaalat, kehit…

Asunto

www.stat.fi/meta/kas/asunto.html

AN.1111. Rakennukset, jotka ovat kokonaan tai ensisijaisesti asumiskäytössä. Niihin luetaan myös kaikki rakennuksiin liittyvät rakenteet, kuten autotallit, sekä kaikki kiinteät kalusteet, jotka taval…

Asunto

www.stat.fi/meta/kas/asunto.html

Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden asuinhuoneen tai useampia asuinhuoneita käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua…

Asuntojen keskikoko

www.stat.fi/meta/kas/as_keskkoko.html

Asuntojen keskikoko saadaan jakamalla asuinhuoneistojen yhteenlaskettu pinta-ala niiden lukumäärällä.

Asuntokunta

www.stat.fi/meta/kas/asuntokunta.html

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Väestön keskusrekisterin mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymät…

Asuntokuntarakenne

www.stat.fi/meta/kas/as_kunta_rak.html

Asuntokunnat jaetaan asuntokuntarakenteen mukaan kahteen luokkaan seuraavasti:

Perheasuntokuntia ovat asuntokunnat, joissa on
- 1 perhe, ei muita henkilöitä
- 1 perhe ja muita henkilöitä…

Asuntola

www.stat.fi/meta/kas/asuntola.html

Asuntolalla (erityisrakenteisella asuntolalla) tarkoitetaan yhteisasumiseen tarkoitettua rakennusta, jossa asukkailla on yhteiset keittiö-, oleskelu- ja/ tai saniteettitilat. Tämän tyyppisessä asunto…

Asuntoluotto

www.stat.fi/meta/kas/asuntoluotot.html

Asuinrakennukset:
Lainat, jotka myönnetään asuinrakennusten hankkimiseksi tai rakennuttamiseksi. Asuinrakennusten remontointiin myönnetyt lainat (myös peruskorjausta pienempiin remontteihin myönne…

Asunto-osakekauppa

www.stat.fi/meta/kas/asunto_osakekau.html

Asunto-osakekaupalla tarkoitetaan asunto-osakeyhtiössä olevan asunnon hallintaan oikeuttavien osakkeiden kauppaa, josta on tehty varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnolle.

Asunto-osakeyhtiö

www.stat.fi/meta/kas/asunto_osakeyht.html

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita yhtä tai useampaa rakennusta, joissa olevien huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet (ei välttämättä) on…

Asuntotulo

www.stat.fi/meta/kas/asuntotulo.html

Asuntotulo eli laskennallinen nettovuokra kuvaa kotitalouden saamaa etua asumastaan omistusasunnosta verrattuna vastaavanlaisessa markkinahintaisessa vuokra-asunnossa asuvaan kotitalouteen. Asuntotu…

Asuntotulo

www.stat.fi/meta/kas/asuntotulo.html

Asuntotulo eli laskennallinen nettovuokra kuvaa kotitalouden saamaa etua asumastaan omistusasunnosta verrattuna vastaavanlaisessa markkinahintaisessa vuokra-asunnossa asuvaan kotitalouteen. Asuntotu…

Asuntotulo

www.stat.fi/meta/kas/asuntotulo.html

Asuntotulo eli laskennallinen nettovuokra kuvaa kotitalouden saamaa etua verrattuna vastaavanlaisessa markkinahintaisessa vuokra-asunnossa asuvaan kotitalouteen. Laskennallista asuntotuloa syntyy myö…

Asuntovelka

www.stat.fi/meta/kas/asuntovelat.html

Asuntovelkaa on velka, joka kohdistuu verovelvollisen tai hänen perheensä vakituisen asunnon hankkimiseen tai peruskorjaukseen.

Asuntoväestö

www.stat.fi/meta/kas/as_vaesto.html

Asuntoväestöön kuuluvat Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän mukaan vuoden lopussa varsinaisissa asunnoissa vakinaisesti asuvat henkilöt. Laitoksissa vakinaisesti kirjoilla olevat, asunt…

Audiovisuaaliset palvelut

www.stat.fi/meta/kas/audiovis_palvel.html

Audiovisuaaliset ja niihin liittyvät palvelut:

Erä sisältää audiovisuaaliset palvelut, kuten elokuvien tuotantopalvelut filmille tai videolle, radio- ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, m…

Auto

www.stat.fi/meta/kas/auto.html

Auto on henkilöiden tai tavaran kuljetukseen taikka määrättyyn erikoistehtävään valmistettu moottorikäyttöinen ajoneuvo, jossa on vähintään neljä pyörää tai telat ja jonka suurin rakenteellinen nopeu…

Avainluokka

www.stat.fi/meta/kas/avainluokka.html

Kansallisessa kasvihuonekaasuinventaariossa priorisoitava päästöluokka, koska sillä on huomattava vaikutus maan kasvihuonekaasujen kokonaispäästöihin, päästöjen/poistumien määrään ja/tai kehitykseen.

Avioero

www.stat.fi/meta/kas/avioero.html

Avioerotilasto perustuu tuomioistuinten Väestörekisterikeskukselle lähettämiin ilmoituksiin myönnetyistä avioeroista. Tilastossa ovat mukana myös ne tapaukset, joissa Suomessa vakinaisesti asuville h…

Avioero

www.stat.fi/meta/kas/avioero.html

Avioerotilasto perustuu tuomioistuinten Väestörekisterikeskukselle lähettämiin ilmoituksiin myönnetyistä avioeroista. Tilastossa ovat mukana myös ne tapaukset, joissa Suomessa vakinaisesti asuville h…

Avioero

www.stat.fi/meta/kas/avioero.html

Avioerotilasto perustuu tuomioistuinten Digi- ja väestötietovirastoon (ent. Väestörekisterikeskus) lähettämiin ilmoituksiin myönnetyistä avioeroista. Tilastossa ovat mukana myös ne tapaukset, joissa…

Avioeron todennäköisyys

www.stat.fi/meta/kas/avioeron_todenn.html

Avioeron todennäköisyys naisten ensimmäisille avioliitoille, joissa puolisot ovat eri sukupuolta, on tuotettu monitilaisia elinajantauluja soveltamalla. Elinajantaulujen pohjana ovat tilastovuoden na…

Avioliitto

www.stat.fi/meta/kas/avioliitto.html

Solmituilla avioliitoilla tarkoitetaan Suomessa vakituisesti asuvien naisten avioliittoja ellei toisin mainita. Naimisiin menneiden miesten ja naisten määrä ei ole sama, koska niiden solmittujen avio…

Avioliitto

www.stat.fi/meta/kas/avioliitto.html

Tilastovuodesta 2017 lähtien solmituilla avioliitoilla tarkoitetaan avioliittoja, joissa avioliiton solmimishetkellä vähintään toinen puolisoista asuu vakinaisesti Suomessa. Avioliittolain muutos, jo…

Avioliitto

www.stat.fi/meta/kas/avioliitto.html

Tilastovuodesta 2017 lähtien solmituilla avioliitoilla tarkoitetaan avioliittoja, joissa avioliiton solmimishetkellä vähintään toinen puolisoista asuu vakinaisesti Suomessa. Avioliittolain muutos, jo…

Avoin työpaikka

www.stat.fi/meta/kas/avoin_tyopaikka.html

Avoin työpaikka on kokonaan uusi työpaikka tai olemassa oleva työpaikka, johon työnantaja etsii aktiivisesti hoitajaa. Työpaikan on oltava haettavissa myös toimipaikan ulkopuolisille, ja se on suunni…

Avoin työpaikka

www.stat.fi/meta/kas/avoin_tyopaikka.html

Avoin työpaikka on kokonaan uusi työpaikka tai olemassa oleva työpaikka, johon työnantaja etsii aktiivisesti hoitajaa. Työpaikan on oltava haettavissa myös toimipaikan ulkopuolisille, ja se on suunni…

Avoin varhaiskasvatustoiminta

www.stat.fi/meta/kas/avoin_varhaiska.html

Kerholuonteinen varhaiskasvatustoiminta, jota tarjotaan lapsille tai lapsille yhdessä aikuisen kanssa. Avoin varhaiskasvatustoiminta on pääsääntöisesti suunnattu lapsille, jotka eivät osallistu osa- …

Avoin yhtiö

www.stat.fi/meta/kas/avoin_yhtio.html

Avoimen yhtiön perustajia on vähintään kaksi, jotka voivat olla joko luonnollisia tai juridisia henkilöitä. Jokainen avoimen yhtiön yhtiömies vastaa yhtiön velvoitteista niiden täyteen määrään niin k…

Avopari

www.stat.fi/meta/kas/avopari.html

Avoparit on muodostettu samassa asunnossa vakituisesti asuvista 18 vuotta täyttäneistä, eri sukupuolta olevista puolisottomista henkilöistä, jos heidän ikäeronsa on alle 16 vuotta eivätkä he ole sisa…

Binomijakauma

www.stat.fi/meta/kas/binomijakauma.html

Binomijakauma on tilastotieteen keskeisiä teoreettisia jakaumia, jota käytetään erilaisten todennäköisyyksien laskemiseen nopan- tai lantinheitossa tms. Esim. perheen lasten jakautuminen tyttöihin ja…

Bioperäinen hiilidioksidi (CO2-bio)

www.stat.fi/meta/kas/bioperainen_hii.html

Biomassasta peräisin ovat hiilidioksidipäästöt syntyvät biomassan poltosta. Myös biohajoaminen esim. kaatopaikoilla ja jätevedenkäsittelyssä aiheuttaa bioperäisiä CO2-päästöjä, mutta näitä ei arvioid…

Bioperäinen hiilidioksidi (CO2-bio)

www.stat.fi/meta/kas/bioperainen_hii.html

Biomassasta peräisin olevat hiilidioksidipäästöt syntyvät biomassan polttamisesta. Biomassaksi lasketaan esimerkiksi puu, biokaasu, jätevesilietteet sekä biohajoavat jätteet. Noin puolet Suomen elope…

Bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen

www.stat.fi/meta/kas/bruttoinvestoin.html

Bruttoinvestoinneiksi luetaan kaikki aineellisen käyttöomaisuuden lisäykset, muutokset, parannukset ja uudistukset, jotka pidentävät pääomatavaran käyttöikää tai lisäävät sen tuottavuutta. Bruttoinve…

Bruttokansantulo

www.stat.fi/meta/kas/bktl.html

BKTL, bruttokansantulo, tarkoittaa kotimaisten institutionaalisten yksiköiden yhteensä saamaa ensituloa: palkansaajakorvauksia, tuotanto- ja tuontiveroja miinus tukipalkkioita, bruttotoimintaylijäämä…

Bruttokansantuote

www.stat.fi/meta/kas/bktmarkkina.html

BKT, bruttokansantuote, markkinahintaan on kotimaisten tuotantoyksiköiden tuotantotoiminnan lopputulos. Se voidaan määritellä kolmella tavalla: institutionaalisten sektoreiden tai eri toimialojen bru…

Bruttorahtitulot

www.stat.fi/meta/kas/bruttorahtitulo.html

Ulkomaan meriliikenteessä tuloja, jotka yritys saa ulkomaan meriliikenteessä tavaroiden ja matkustajien kuljettamisesta, ravintoloiden ja myymälöiden myyntituloina, muista tuloista (mm. purserintoimi…

Bruttotonnikilometrit

www.stat.fi/meta/kas/bruttotonnikilo.html

Junan veturin ja vaunujen yhteinen bruttopaino tonneina kerrottuna vastaavat junakilometrit.

Bruttotulot

www.stat.fi/meta/kas/bruttotulot.html

Kotitalouden bruttotulot saadaan, kun talouden tuotannontekijätuloihin (palkka-, yrittäjä- ja omaisuustuloihin) lisätään kotitalouden saamat tulonsiirrot, mutta ei vähennetä maksettuja tulonsiirtoja …

Bruttouusiutumisluku

www.stat.fi/meta/kas/brut_uusiutumin.html

Väestön uusiutumisella tarkoitetaan sukupolven vaihtumista uudeksi. Uusiutumista mitataan brutto- tai nettouusiutumisluvulla, jotka ilmoittavat tavallisesti tytär- ja äitisukupolven suuruuden välisen…

Bruttovelka

www.stat.fi/meta/kas/bruttovelka.html

Rahoitussaamiset (omaisuus) eivät vaikuta velkaan.

BTV-indikaattori

www.stat.fi/meta/kas/btv_indikaattor.html

BTV: Bruttoarvonlisäys (BKTA), Työllisyys ja Väestö.

BTV-indikaattori lasketaan kolmesta edellä mainitusta komponentista siten, että alueellisia prosentuaalisia kasvulukuja verrataan koko maan…

Budjettialijäämä

www.stat.fi/meta/kas/budjet_alijaama.html

Budjettialijäämällä tarkoitetaan Suomessa valtiontalouden kassalaskelman mukaista nettorahoitustarvetta. Se lasketaan kaikkien valtion tulojen ja menojen erotuksena ennen lainanottoa ja kuoletuksia. …

CEPA-luokitus

www.stat.fi/meta/kas/cepa_luokitus.html

Ympäristönsuojelutoimenpiteiden ja -kustannusten luokitus CEPA-luokkia ovat mm. jätevesihuolto, jätehuolto, ilmansuojelu, luonnonsuojelu sekä hallinto ja muu ympäristönsuojelu.

CIF-FOB-muunnos

www.stat.fi/meta/kas/cif_fob.html

Tulli tilastoi tavaratuonnin CIF-arvoisena. Maksutaseessa tavaratuonti on FOB-arvoinen. FOB-arvoon pääsemiseksi rahti ja vakuutuskustannukset lastaussataman ja määräsataman välillä vähennetään tavara…

Cif-hinta

www.stat.fi/meta/kas/cif_hinta.html

Hinta sisältää kulut, vakuutukset ja rahdin (cost, insurance and freight). Myyjä maksaa merirahdin sovittuun määräsatamaan sekä ottaa ostajan hyväksi merivakuutuksen tavaraan.

Cif-hinta

www.stat.fi/meta/kas/cif_hinta.html

Hinta sisältää kulut, vakuutukset ja rahdin lastaussataman ja määräsataman välillä. Myyjä maksaa merirahdin sovittuun määräsatamaan sekä ottaa ostajan hyväksi merivakuutuksen tavaraan.

CRF-taulukot

www.stat.fi/meta/kas/crf_taulukot.html

Kansallisessa kasvihuonekaasujen inventaariossa käytetyt, ilmastosopimuksen osapuolikokouksen hyväksymät määrämuotoiset raportointitaulukot (Common Reporting Format).

Pariisin sopimuksen rapo…

CRF-taulukot

www.stat.fi/meta/kas/crf_taulukot.html

Kansallisessa kasvihuonekaasujen inventaariossa käytetyt, ilmastosopimuksen osapuolikokouksen hyväksymät määrämuotoiset raportointitaulukot (Common Reporting Format). CRF-tauluihin kootaan varsinaise…

CRF-taulut

www.stat.fi/meta/kas/crf_taulut.html

Kansallisessa kasvihuonekaasujen inventaariossa käytetty määrämuotoinen raportointitaulukko (common reporting format).

Debentuuri

www.stat.fi/meta/kas/debentuuri.html

Debentuuri on joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on liikkeeseen laskijan muita sitoumuksia huonompi.

Desiili

www.stat.fi/meta/kas/desiili.html

Desiilien avulla jakauma jaetaan kymmeneen yhtä paljon tapauksia (esim. henkilöitä tai kotitalouksia) sisältävään "viipaleeseen". Desiilistä käytetään joskus myös nimitystä kymmenespiste, k…

Desiili

www.stat.fi/meta/kas/desiili.html

Desiilien avulla jakauma jaetaan kymmeneen yhtä paljon tapauksia (esim. henkilöitä tai kotitalouksia) sisältävään kvantiiliin. Desiilistä käytetään joskus myös nimitystä kymmenespiste, koska se ilmoi…

Diskreetti jakauma

www.stat.fi/meta/kas/diskree_jakauma.html

Sellaisen muuttujan jakauma, joka saa vain tiettyjä arvoja, tavallisimmin kokonaislukuja, esim. lukumääriä.

Diskreetti jakauma

www.stat.fi/meta/kas/diskree_jakauma.html

Diskreettiä jakaumaa noudattava muuttuja saa vain tiettyjä arvoja, esim. lukumääriä tai luokka-arvoja.

Dityppioksidi (N2O)

www.stat.fi/meta/kas/dityppioksidi.html

Dityppioksidi (ilokaasu) on otsonikatoa aiheuttava aine ja merkittävä kasvihuonekaasu. Sen kasvihuonekaasuilmiötä lisäävä vaikutus painoyksikköä kohden on noin 300-kertainen hiilidioksidiin verrattun…

Dityppioksidi (N2O)

www.stat.fi/meta/kas/dityppioksidi.html

Dityppioksidi on otsonikatoa aiheuttava aine. Vaikka dityppioksidipäästöjen määrä on painossa mitattuna esimerkiksi hiilidioksidiin verrattuna selvästi alhaisempi, ovat sen vaikutukset painoyksikköä …

Dummy-muuttuja

www.stat.fi/meta/kas/dummy.html

Perinteinen lineaarinen (=suoraviivainen) regressioanalyysi perustuu kvantitatiivisille muuttujille. Dummy-muuttujia käytetään regressioanalyysissa kvalitatiivisten tai luokiteltujen muuttujien (esim…

Dummy-muuttuja

www.stat.fi/meta/kas/dummy.html

Dummy- eli tekomuuttuja. Perinteinen lineaarinen (=suoraviivainen) regressioanalyysi perustuu kvantitatiivisille muuttujille. Dummy-muuttujia käytetään regressioanalyysissa kvalitatiivisten tai luoki…

EDI

www.stat.fi/meta/kas/edi.html

EDI (Electronic Data Interchange) on menettely, jossa yrityksen tietojärjestelmässä sijaitsevista tiedoista tuotetaan määrämuotoinen tietovirta, joka välitetään sähköisesti vastaanottavaan yritykseen…

EDI-kauppa

www.stat.fi/meta/kas/edi_kauppa.html

EDI-kauppa on yritysten välistä sähköistä kauppaa EDIn välityksellä.

EDI-lasku

www.stat.fi/meta/kas/edi_lasku.html

EDI-lasku on EDI-rakennekuvauksen mukainen konekielinen sähköinen lasku. EDI-laskut lähetetään usein palveluoperaattorin kautta.

Eduskuntavaalit

www.stat.fi/meta/kas/eduskuntavaalit.html

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Suomen eduskunta on yksikamarinen ja siihen kuuluu 200 kansanedustajaa. Kansanedust…

Ehdokkaiden asettaminen

www.stat.fi/meta/kas/ehdokkaiden_ase.html

Eduskuntavaalit:
Ehdokkaita eduskuntavaaleissa voivat asettaa rekisteröidyt puolueet ja äänioikeutettujen (100 äänioikeutettua) perustamat valitsijayhdistykset. Ehdokkaita asetettaessa kahdella t…

Ehdollinen ajokielto

www.stat.fi/meta/kas/ehdollinen_ajok.html

Käräjäoikeus voi määrätä ajokiellon myös ehdollisena, jos ajo-oikeus on ajokieltoon määrättävälle ammatin tai muun painavan syyn takia välttämätön eikä teosta ole aiheutunut vaaraa toisten turvallisu…

Ehdollinen vankeus

www.stat.fi/meta/kas/ehdollinen_vank.html

Enintään kahden vuoden ehdoton vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi, jollei tuomitun aikaisempi rikollisuus tai muut seikat edellytä ehdotonta rangaistusta. Kun vankeus tuomitaan ehdollisen…

Ehdonalainen vapaus

www.stat.fi/meta/kas/ehdonalainen_va.html

Ehdonalainen vapaus tarkoittaa, että määräaikaista vankeusrangaistusta suorittava vanki voidaan vapauttaa ennen rangaistusajan loppua.

Ehdoton vankeus

www.stat.fi/meta/kas/ehdoton_vankeus.html

Ehdottomalla vankeudella tarkoitetaan vankilassa kärsittävää tuomiota.

Ei-työllinen

www.stat.fi/meta/kas/ei_tyollinen.html

Ei-työllinen on henkilö, joka on työtön tai työvoiman ulkopuolella.

Ekstranet

www.stat.fi/meta/kas/ekstranet.html

Yrityksen ja asiakkaan tai yhteistyökumppanin välinen Internet-teknologiaa hyödyntävä suljettu verkkopalvelu.

EKT 2010

www.stat.fi/meta/kas/ekt_2010.html

Euroopan tilinpitojärjestelmä 2010, EU:n uudistettu, taloustilastojen laadintaa ohjaava asetus.

EKT95

www.stat.fi/meta/kas/ekt95.html

ESA95 = Euroopan tilinpitojärjestelmä 1995, EU:n uudistettu, taloustilastojen laadintaa ohjaava käsikirja.

Ekvivalenttinen hiilidioksidi

www.stat.fi/meta/kas/ekvivalenttinen.html

Kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta, jonka avulla voidaan laskea yhteen eri kasvihuonekaasujen päästöjen vaikutus kasvihuoneilmiön voimistumiseen.

Käsitteen nimi on muutettu, katso käsitettä …

Ekvivalentti tulo

www.stat.fi/meta/kas/ekvivalentti_tu.html

Ekvivalentti tulo on tulokäsite, jolla pyritään saamaan erityyppisten kotitalouksien tulot vertailukelpoisiksi ottamalla huomioon yhteiskulutushyödyt.

Ekvivalentti tulo = kotitalouden tulot ja…

Elinajanodote

www.stat.fi/meta/kas/elinajanodote.html

Vuosien määrä, jonka verran tietyn ikäinen henkilö eläisi kuolleisuuden pysyessä ennallaan.

Elinikäinen oppiminen

www.stat.fi/meta/kas/elinikai_oppim.html

Elinikäisellä oppimisella tarkoitetaan kaikkea elämän aikana tapahtuvaa oppimista, jonka tarkoituksena on kehittää yksilön tietoja, taitoja ja kykyjä henkilökohtaisessa, yhteiskunnallisessa tai sosia…

Elinvaihe

www.stat.fi/meta/kas/elinvaihe.html

Elinvaiheluokituksella erotellaan asuntokuntien elämänvaiheet, jotka yleensä eroavat tuloiltaan ja kulutukseltaan. Elinvaiheluokitus muodostetaan asuntokuntatyypin, viitehenkilön iän ja lasten iän pe…

Elokuvakeskus

www.stat.fi/meta/kas/elokuvasali.html

Alueellinen elokuvakeskus on keskus, jonka tarkoitus on ylläpitää ja kehittää elokuvataiteen toimintaedellytyksiä omalla alueellaan. Keskusten toiminta on luonteeltaan ei-kaupallista, mutta myös kaup…

Elokuvasali

www.stat.fi/meta/kas/eloksali.html

Elokuvasali on elokuvateatteriin kuuluva auditorio eli sali, jossa elokuvanäytännöt pidetään. Yhdessä elokuvateatterissa voi olla yksi tai useampia elokuvasaleja.

Eläintenpitokielto

www.stat.fi/meta/kas/elaintenpitokie.html

Eläintenpitokieltoon voidaan tuomita törkeästä eläinsuojelurikoksesta (Rikoslaki 17:14a§), eläinsuojelurikoksesta (Rikoslaki 17:14§) ja lievästä eläinsuojelurikoksesta (Rikoslaki 17:15§). Eläintenpit…

Eläkeläinen

www.stat.fi/meta/kas/elakelainen.html

Eläkeläisiksi katsotaan kaikki ne, jotka Kansaneläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen tietojen mukaan saavat eläkettä (pl. perhe-eläke, osa-aikaeläke) eivätkä ole ansiotyössä. Myös kaikki yli 74-vuot…

Eläkeläinen

www.stat.fi/meta/kas/elakelainen.html

Eläkeläinen on työvoimaan kuulumaton henkilö, joka on eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella.

Eläkesäätiö tai -kassa

www.stat.fi/meta/kas/elakesaat_kassa.html

Tähän luokkaan kuuluvat myös vakuutus- ja työttömyyskassat.

Eläkesäätiö on työnantajan perustama vakuutus- ja eläkelaitos, joka myöntää toimintapiiriinsä kuuluville henkilöille ja näiden eduns…

Eläkesäätiö tai -kassa

www.stat.fi/meta/kas/elakesaat_kassa.html

Tähän luokkaan kuuluvat myös työeläkelaitos sekä työttömyys- ja avustuskassat.

Eläkesäätiö on työnantajan perustama säätiö, jonka tarkoituksena on eläkkeiden ja niihin verrattavien etujen anta…

Elävänä syntynyt

www.stat.fi/meta/kas/elav_syntynyt.html

Elävänä syntyneella tarkoitetaan lasta, joka syntymän jälkeen hengitti tai osoitti muita elon merkkeja. Vain Suomessa vakituisesti asuvien naisten elävänä synnyttämät lapset otetaan huomioon väkiluku…

Emoyritys

www.stat.fi/meta/kas/emoyritys.html

Konsernin emoyritys on yritys, jolla on vähintään yksi tytäryritys ja jonka äänivallasta millään yrityksellä ei ole yli 50 prosentin osuutta.

Energiahäviöt

www.stat.fi/meta/kas/energiahaviot.html

Kaikentyyppinen tuotannon, jakelun, varastoinnin ja jalostuksen aikana sekä loppukäytöstä vapautuva lämpösäteily.

Energiaintensiteetti

www.stat.fi/meta/kas/energiaintensit.html

Energiaintensiteetti = energian kokonaiskulutus kansantalouden arvonlisäystä kohti

Energialähteet / lämmönlähteet

www.stat.fi/meta/kas/energialahteet.html

Asuinrakennusten energialähteitä ovat polttoaineet, sähkö, kaukolämpö ja ympäristöstä talteen otettu lämpöpumppuenergia. Sähkö pitää sisällään vain verkkosähkön; itse tuotettu sähkö mm. aurinko- ja t…

Energian kokonaiskulutus

www.stat.fi/meta/kas/energian_kokona.html

Energian kokonaiskulutus kuvaa kotimaisten energialähteiden ja tuontienergian yhteismitallista kokonaiskulutusta Suomessa. Se sisältää energian tuotantoon ja jalostukseen käytetyt polttoaineet sekä s…

Energian loppukäyttö

www.stat.fi/meta/kas/energian_loppuk.html

Energian loppukäyttö mittaa sähkön ja lämmön sekä rakennusten lämmityksen polttoaineiden, liikennepolttoaineiden ja teollisuuden prosessipolttoaineiden kulutusta. Se eroaa kokonaiskulutuksesta sillä,…

Energiatase

www.stat.fi/meta/kas/energiatase.html

Energiatase kuvaa primäärienergian muuntumista loppukulutukseksi. Taseessa erotellaan primäärienergian hankinta, varastomuutokset, energian tuotanto ja muunto, energian loppukulutus ja raaka-ainekäyt…

Energiatuotteet

www.stat.fi/meta/kas/energiatuotteet.html

Energiatuotteet sisältävät kaikki fossiiliset ja bioperäiset polttoaineet sekä sähkön ja
lämmön.

Energiavero

www.stat.fi/meta/kas/energiavero.html

Energiavero on energia-aineiden, energian tuotannon ja kulutuksen ympäristövero. Energiaveroiksi Suomessa lasketaan liikennepolttoaineiden, kevyen ja raskaan polttoöljyn, kivihiilen, polttoturpeen, m…

Ennakkoäänestys

www.stat.fi/meta/kas/ennakkoaanestys.html

Ennakkoäänestys toimitetaan kaikissa yleisissä vaaleissa sekä kotimaassa että ulkomailla. Vaalilaissa (46 § 1 mom) on säädetty, että jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä…

Ennakkoäänestyspaikat

www.stat.fi/meta/kas/ennaanpaikat.html

Ennakkoäänestyspaikkoja ovat
1) asetuksella säädettävät kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat
2) asetuksella säädettävät Suomen edustustot
3) sairaalat ja rangaistuslaitokset (laitos)
4…

Ennakkoäänestysprosentti

www.stat.fi/meta/kas/ennaanprosentti.html

Ennakolta äänestäneiden äänestysprosentti = osuus kaikista äänestäjistä.

Tilastokeskuksen tilastoissa osuus lasketaan kaikista äänestäneistä, toisin kuin esim. oikeusministeriön Internet-sivu…

Ennakkoäänet

www.stat.fi/meta/kas/ennakkoaanet.html

Ennakkoäänestyksessä huomioon otetut, hyväksytyt ja hylätyt äänestysliput.

Ennakkoäänten laskenta alkaa pääsääntöisesti varsinaisena vaalipäivänä, sunnuntaina, klo 15. Suurissa vaalipiireissä …

Ensiasunnon velka

www.stat.fi/meta/kas/ensiasunnon_vel.html

Ensiasunnon velkaa on 1.1.1993 tai sen jälkeen otettua velkaa, jolla verovelvollinen on hankkinut vähintään puolet vakituisen asuntona käyttämästään asunnosta, eikä hän aiemmin ole omistanut vähintää…

Ensiasunto

www.stat.fi/meta/kas/ensiasunto.html

Ensiasuntokaupoiksi luetaan ne kaupat, jotka ovat oikeutettuja ensiasunnon varainsiirtoverovapautukseen (www.vero.fi).

Ensirekisteröinti

www.stat.fi/meta/kas/ensirekisteroin.html

Ensirekisteröinnillä tarkoitetaan ajoneuvon ensimmäistä rekisteröintiä Suomessa.

Ensitulo

www.stat.fi/meta/kas/ensitulo.html

Ensitulo on institutionaalisille yksiköille kertyvä tuotto tuotantoprosessiin osallistumisesta tai rahoitusvarojen tarjoamisesta tai luonnonvarojen vuokraamisesta muille institutionaalisille yksiköil…

Ensitulo

www.stat.fi/meta/kas/ensitulo.html

Ensitulo on tuloa, jonka kotimaiset talousyksiköt saavat osallistumisestaan tuotantoon ja korvauksia, jotka rahoitus- ym. varojen omistaja saa varojen järjestämisestä toisen yksikön käytettäväksi. Tu…

Ensivakuutus

www.stat.fi/meta/kas/ensivakuutus.html

Vakuutusyhtiön suoraan vakuutuksenottajalta vastaanottamaa vakuutusliikettä. Ensivakuutuksessa vakuutuksenottaja on asiakas, joka ei ole toinen vakuutusyhtiö.

Epideeminen algoritmi

www.stat.fi/meta/kas/epideeminen_alg.html

Poikkeavien havaintojen tunnistusmenetelmä (outlier detection), jossa mallinnetaan epidemian leviämistä. Leviäminen alkaa aineiston spatiaalisesta mediaanista ja etenee siitä muihin havaintoihin. Hyv…

Epäasiallinen kohtelu

www.stat.fi/meta/kas/epaasiall_kohte.html

Vuoden 2003 tammikuun alusta voimaan tulleen työturvallisuuslain (28 §) mukaan jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäa…

Epäsuora määräysvalta, kontrolli

www.stat.fi/meta/kas/epasuora_maaray.html

Epäsuoralla määräysvallalla tarkoitetaan, että yrityksellä X on määräysvaltaa yritykseen A toisen tytäryhtiön B kautta, jonka määräysvallassa yritys A on.

Epäsuorat kasvihuonekaasut

www.stat.fi/meta/kas/epasuorat_kasvi.html

Hiilimonoksidi (CO), typen oksidit (NOx), ja muut kuin metaania sisältävät haihtuvat orgaaniset yhdisteet (NMVOC) vaikuttavat epäsuorasti kasvihuoneilmiöön mm. otsoninmuodostuksen (O3) kautta. Näiden…

Epäsuorat kasvihuonekaasut

www.stat.fi/meta/kas/epasuorat_kasvi.html

Hiilimonoksidi (CO), typen oksidit (NOx) ja muut haihtuvat orgaaniset yhdisteet kuin metaani (NMVOC) vaikuttuvat kasvihuonekaasuilmiöön mm. muodostamalla otsonia (O3) ja/tai hiilidioksidia (CO2) tai …

Erikoisammattitutkinto

www.stat.fi/meta/kas/erikoisammattit.html

Ammatillinen tutkinto, jossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus

www.stat.fi/meta/kas/erikoisammtut.html

Erikoisammattitutkintoon valmistavalla koulutuksella tarkoitetaan ammatillisen koulutuksen tilastossa koulutusta, joka on ammatillista aikuiskoulutusta ja valmistaa erikoisammattitutkintoon. Erikoisa…

Erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus

www.stat.fi/meta/kas/erikoisammtut.html

Erikoisammattitutkintoon valmistavalla koulutuksella tarkoitetaan ammatillisen koulutuksen tilastossa koulutusta, joka on ammatillista aikuiskoulutusta ja valmistaa erikoisammattitutkintoon. Erikoisa…

Erilliskerätty jäte

www.stat.fi/meta/kas/erilliskerattyj.html

Erilliskerätyksi nimitetään jätettä, joka tiettyä tarkoitusta varten kerätään sekajätteestä erillään, minkä mahdollistaa syntypaikkalajittelu. Erilliskerätty jäte voi olla useammasta kuin yhdestä jät…

Erityinen tuki

www.stat.fi/meta/kas/erityinen_tuki.html

Peruskoulun erityisopetustilastossa sekä esi- ja peruskouluopetustilastossa erityinen tuki tarkoittaa oppilaan tukea, josta on tehty kirjallinen erityisen tuen antamista koskeva päätös. Erityistä tuk…

Erityiset nosto-oikeudet

www.stat.fi/meta/kas/erit_nosto_oik.html

IMF:n jäsenvaltioilleen osoittamat erityiset nosto-oikeudet (SDR) kirjataan vastaanottajan ottamana velkana muut sijoitukset -erän kohtaan osoitetut erityiset nosto-oikeudet. Vastaava kirjaus tehdään…

Erityisindeksi

www.stat.fi/meta/kas/erityisindeksi.html

Asiakkaan tilauksesta tehtävä "räätälöity" indeksi, jonka hyödykkeet ja painorakenteen määrittelee asiakas. Indeksissä voidaan käyttä joko Tilastokeskuksen painoja tai asiakkaan omia painoj…

Erityisluottokortti

www.stat.fi/meta/kas/erityis_luottok.html

Erityisluottokorteilla voi maksaa tietyssä liikkeessä tai liikeketjussa. Näillä korteilla on yleensä yli kahden kuukauden maksuaika ja niistä peritään korko.

Erityisluottokortti

www.stat.fi/meta/kas/erityis_luottok.html

Erityisluottokorteilla voi maksaa tietyssä liikkeessä tai liikeketjussa. Tyypillisiä erityisluottokortteja ovat öljy-yhtiöiden kortit.

Erityisluottokortti

www.stat.fi/meta/kas/erityis_luottok.html

Erityisluottokorteilla voi maksaa tietyssä liikkeessä tai liikeketjussa. Näillä korteilla on yleensä yli kahden kuukauden maksuaika ja niistä peritään korko.

Erityisopetukseen otetut tai siirretyt

www.stat.fi/meta/kas/erityisop_siir.html

Peruskoulun erityisopetustilastossa erityisopetukseen otetuilla ja siirretyillä vuosina 1995-2010 tarkoitetaan peruskoulun oppilaita, jotka on otettu tai siirretty erityisopetukseen vammaisuuden, sai…

Erityisopetuksen järjestämispaikka

www.stat.fi/meta/kas/erityisop_jtapa.html

Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden opetuksen järjestämispaikat olivat vuosina 2001-2010 seuraavat:
1. Opetus kokonaan yleisopetuksen ryhmässä: oppilas on kokonaan integroitu y…

Erityisopetuksen opetusjärjestelyt

www.stat.fi/meta/kas/erityisop_opjar.html

Peruskoulun erityisopetustilastossa erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden opetusjärjestelyt olivat vuosina 2001-2010 seuraavat:
1. Opetusjärjestelynä yleisopetus: oppilas opiskel…

Erityisopetuksen peruste

www.stat.fi/meta/kas/erityisop_per.html

Peruskoulun erityisopetustilastossa erityisopetuksen perusteet erityisopetukseen otetuilla ja siirretyillä oppilailla olivat vuosina 2001-2010 seuraavat:
1. Vaikea kehitysviivästymä
Erityisopp…

Erityisopetuksen toteutuspaikka

www.stat.fi/meta/kas/erityisop_tpaik.html

Peruskoulun erityisopetustilastossa oppilaiden, joilla on erityisen tuen päätös, opetuksen toteutuspaikat ovat vuodesta 2011 alkaen seuraavat:
1. Opetus kokonaan yleisopetuksen ryhmässä
2. Ope…

Erityisopetus

www.stat.fi/meta/kas/erityisopetus.html

Peruskoulun erityisopetustilastossa sekä esi- ja peruskouluopetustilastossa eri-tyisopetuksella tarkoitetaan opetusta, jota järjestettiin vuosina 1995-2010 erityisopetukseen otetuille ja siirretyille…

Erityistuomioistuin

www.stat.fi/meta/kas/erityistuomiois.html

Laissa erikseen määrättyjä asiaryhmiä käsittelevä tuomioistuin. Erityistuomioistuimia ovat vakuutusoikeus, työtuomioistuin ja markkinaoikeus.

Esiopetus

www.stat.fi/meta/kas/esiopetus.html

Peruskoulu- ja erityisopetustilastossa esiopetuksella tarkoitetaan peruskouluissa kirjoilla olevien esiopetusoppilaiden opetusta. Esiopetus on 6-vuotiaille, seuraavana vuonna koulunsa aloittaville la…

Esiopetus

www.stat.fi/meta/kas/esiopetus.html

Yleissivistävä koulutus, johon osallistutaan pääsääntöisesti oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna ja jonka tavoitteena on edistää lapsen oppimisedellytyksiä.

Huomautus:
Esiopetus…

Estimaatti

www.stat.fi/meta/kas/estimaatti.html

Estimaatti on parametriarvo, joka saadaan käyttämällä havaintoaineistoon sovitettua estimaattoria. Estimaatit jaetaan usein piste-estimaatteihin (kokonaismäärä, keskiarvo, mediaani, keskivirhe ym.) t…

Estimaattori

www.stat.fi/meta/kas/estimaattori.html

Estimaattori on sääntö tai menetelmä, jolla tutkittavan parametrin arvo johdetaan perusjoukolle. Estimaattori määritellään havaintojen funktiona, joten estimaattorin jakaumalla on suuri merkitys kun …

Estimointi

www.stat.fi/meta/kas/estimointi.html

Estimoinnilla tarkoitetaan menetelmiä, jossa epätäydellisestä aineistosta (kuten otoksesta) johdetaan arvot tutkittaville parametreille esimeriksi koko perusjoukon tasolle. Estimointiin kuuluu myös m…

Estimointi

www.stat.fi/meta/kas/estimointi.html

Otantatutkimuksessa tutkitaan vain pieni osa tutkimuksen kohdejoukosta, mutta siitä huolimatta otoksenkin perusteella voidaan tilastotieteellisiä menetelmiä hyväksikäyttäen estimoida eli arvioida ain…

Etätyö

www.stat.fi/meta/kas/etatyo.html

Etätyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jota tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuolella - esimerkiksi kotona, kesämökillä tai junassa matkustaessa - niin, että siitä on sovittu työnantajan kanssa. Etätyöh…

EU:n ilmasto- ja energiapaketti

www.stat.fi/meta/kas/eun_ilmasto.html

EU:n ilmastopolitiikkaa ohjaa vuoteen 2020 saakka kansainvälisesti YK:n ilmastosopimuksen Kioton pöytäkirja sekä EU:n sisällä ilmasto- ja energiapaketti.
Kioton pöytäkirjan ensimmäisellä velvoitek…

Euroluottokanta

www.stat.fi/meta/kas/euroluottokanta.html

Euroluottokanta = euromääräinen antolainaus + euromääräiset joukkovelkakirjat + euromääräiset rahamarkkinapaperit

Euroluottokanta

www.stat.fi/meta/kas/euroluottokanta.html

Euroluottokanta = euromääräinen antolainaus + valtion varoista välitetyt lainat + euromääräiset sijoitusomaisuusjoukkovelkakirjat

Europarlamenttivaalit

www.stat.fi/meta/kas/europarlamentti.html

Euroopan parlamentti koostuu Euroopan Unionin kaikista jäsenmaista valituista poliittisista jäsenistä (euroedustajista) ja virkamiehistä. Sen jäsenet on valittu jäsenvaltioiden asukaslukujen mukaises…

Eurostat

www.stat.fi/meta/kas/eurostat.html

EU:n tilastovirasto Eurostat perustettiin vuonna 1953. Sen tehtävänä on kerätä ja analysoida kansallisissa tilastovirastoissa tuotettavaa tilastotietoa ja tuottaa siitä vertailukelpoista tietoa euroo…

FATS

www.stat.fi/meta/kas/fats.html

Lyhenne FATS tulee sanoista Foreign Affiliates Statistics ja sillä tarkoitetaan tilastoja ulkomaisista tytäryhtiöistä. Tämä voi tarkoittaa joko kotimaisessa omistuksessa ulkomailla olevia tytäryhtiöi…

FATS, Inward

www.stat.fi/meta/kas/fats_inward.html

Inward Statistics on Foreign Affiliates. Ulkomaisten yritysten kyseisessä maassa sijaitsevien osakkuus- ja tytäryhtiöiden liiketoimintaa koskevat tilastot.

FATS, Inward

www.stat.fi/meta/kas/fats_inward.html

Inward FATS -käsite tulee sanoista Inward statistics on foreign affiliates. Suomessa tilastosta käytetään nimitystä Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa, ja sillä tarkoitetaan maassa toimivien ulkomaalais…

FATS, Outward

www.stat.fi/meta/kas/fats_outward.html

Outward Statistics on the activity of affiliates abroad. Kotimaisten yritysten ulkomailla sijaitsevien osakkuus- ja tytäryhtiöiden liiketoimintaa koskevat tilastot.

FATS, Outward

www.stat.fi/meta/kas/fats_outward.html

Outward FATS -käsite tulee sanoista Outward statistics on foreign affiliates. Käsite tarkoittaa kotimaisten yritysten ulkomailla sijaitsevien osakkuus- ja tytäryhtiöiden toimintaa kuvaavia tilastoja.

F-kaasut

www.stat.fi/meta/kas/f_kaasut.html

Yhteinen nimitys HFC-yhdisteille (fluorihiilivedyille), PFC-yhdisteille (perfluorihiilivedyille), rikkiheksafluoridille (SF6) ja typpitrifluoridille (NF3), joiden päästöjä Kioton pöytäkirja pyrkii ra…

F-kaasut

www.stat.fi/meta/kas/f_kaasut.html

F-kaasut eli fluoratut kasvihuonekaasut on yhteinen nimitys HFC-yhdisteille (fluorihiilivedyille), PFC-yhdisteille (perfluorihiilivedyille), rikkiheksafluoridille (SF6) ja typpitrifluoridille (NF3). …

Fob-hinta

www.stat.fi/meta/kas/fob_hinta.html

Tavaroiden arvo perushintaan. Myyjä toimittaa tavaran ostajalle lastaussatamassa.

Fob-hinta

www.stat.fi/meta/kas/fob_hinta.html

Hinta vapaasti aluksessa (free on board). Tavaroiden arvo perushintaan, ml. kuljetus- ja jakelupalvelut kyseiselle rajan kohdalle sekä mahdolliset vientitavaroiden verot miinus tukipalkkiot.

Formaali koulutus

www.stat.fi/meta/kas/form_koulutus.html

Formaalilla koulutuksella tarkoitetaan osallistumista koulujärjestelmän antamaan koulutukseen, joka tähtää tutkinnon suorittamiseen. Koulujärjestelmän mukaista tutkintoon johtavaa koulutusta järjeste…

Forward search -algoritmi

www.stat.fi/meta/kas/forward_search.html

Iteratiivinen poikkeavien havaintojen tunnistamisen menetelmä. Aluksi valitaan aineistosta osajoukko, joka ei sisällä poikkeavia havaintoja, ja sen perusteella estimoidaan malli kiinnostaville muuttu…

Fossiilinen hiilidioksidi (CO2-fos)

www.stat.fi/meta/kas/fossiilinen_hii.html

Eniten kasvihuonekaasuista syntyy hiilidioksidia, jonka päästöt liittyvät valtaosin fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Ilmapäästöt toimialoittain -tilastossa turve lasketaan fossiiliseksi polttoai…

Fossiilinen hiilidioksidi (CO2-fos)

www.stat.fi/meta/kas/fossiilinen_hii.html

Eniten kasvihuonekaasuista syntyy hiilidioksidia, jonka päästöt liittyvät valtaosin fossiilisten polttoaineiden käyttöön. Ilmapäästöt toimialoittain -tilastossa turve lasketaan fossiiliseksi polttoai…

Fossiiliset polttoaineet

www.stat.fi/meta/kas/fossiiliset_pol.html

Fossiilisilla polttoaineilla tarkoitetaan polttoaineita, jotka ovat muodostuneet biomassasta ja varastoituneet maaperään miljoonia vuosia sitten. Fossiilisia polttoaineita ovat mm. kivihiili, ruskohi…

Fraktiilit

www.stat.fi/meta/kas/fraktiilit.html

Fraktiilit ovat muuttujan jakauman kohtia, joiden alapuolelle jää tietty osa havainnoista. Esim. 1. desiilin alapuolelle jää 10 % jakauman havainnoista, 85. persentiilin alapuolelle 85 % tapauksista.…

Frekvenssi

www.stat.fi/meta/kas/frekvenssis.html

Frekvenssi tarkoittaa tutkittavan ilmiön lukumäärää, kuten väestön määrää sukupuolen mukaan tai yritysten lukumäärää toimialoittain.

Frekvenssijakauma

www.stat.fi/meta/kas/frekvenssi.html

Frekvenssijakauma tarkoittaa sitä, että muuttujan vaihteluväli on jaettu luokkiin, ja kuhunkin luokkaan tulevien havaintojen lukumäärä ilmoitetaan. Frekvenssijakaumia on useita: absoluuttinen jakauma…

F-testi

www.stat.fi/meta/kas/f_testi.html

F-testi perustuu tilastotieteen huomattavan kehittäjän R.A.Fisherin mukaan nimettyyn teoreettiseen jakaumaan. F-suhdetta käytetään testisuureena mm. varianssianalyysissa.F-testi

www.stat.fi/meta/kas/f_testi.html

F-testi perustuu tilastotieteen huomattavan kehittäjän R.A. Fisherin mukaan nimettyyn teoreettiseen jakaumaan. Kahden satunnaismuuttujan varianssien suhdetta eli F-suhdetta käytetään testisuureena mm…

Fuusio

www.stat.fi/meta/kas/fuusio.html

Fuusioituvan rahoituslaitoksen kantatietoja ei kirjata uusina luottoina luottokantaan. Fuusion tapahduttua Tilastokeskus laskee fuusioituneiden rahoituslaitosten luottokannat yhteen.

Fyysinen kauppatase (PTB)

www.stat.fi/meta/kas/fyysinen_kauppa.html

Fyysinen kauppatase (PTB, Physical Trade Balance) lasketaan jaloste- ja raaka-ainetuonnin ja viennin erotuksena.

PTB = IMP-EXP

Geometrinen keskiarvo

www.stat.fi/meta/kas/geometrinen.html

Geometrinen keskiarvo on yksi keskiluvuista, joka lasketaan n:n arvoltaan positiivisen havainnon tapauksessa n:ntenä juurena havaintojen tulosta. Sitä käytetään yleisesti indeksien muutosta arvioitae…

Gigawattitunti

www.stat.fi/meta/kas/gigawattitunti.html

Gigawattitunti (GWh) on energian yksikkö, jota käytetään energiamäärän, sähkön ja lämmön ilmaisemiseen. 1 GWh = 1 000 MWh = 1 000 000 kWh; 1 GWh = 3,6 TJ

Gini-kerroin

www.stat.fi/meta/kas/gini_kerroin.html

Gini-kerroin on yleisin tuloeroja kuvaava tunnusluku. Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet. Gini-kertoimen suurin mahdollinen arvo on yksi. Tällöin suurit…

Globaali tuotanto

www.stat.fi/meta/kas/globaali_tuotan.html

Globaali tuotanto kattaa valmistuttamisen, välityskaupan ja tehtaattoman tuotannon.

Globaali valmistuttaminen

www.stat.fi/meta/kas/globaali_valmis.html

Valmistuttamisessa ulkomailla valmistuttaja omistaa raaka-aineet ja valmiin tuotteen sekä kantaa riskin koko valmistusprosessista. Taloudellinen omistajuus on ulkomaisella valmistuttajalla. Maksutase…

GWP-kertoimet

www.stat.fi/meta/kas/gwp_kertoimet.html

Eri kasvihuonekaasujen yhteismitallistamisessa käytetyt GWP (global warming potential,ominaislämmitysvaikutus) -kertoimet. Kasvihuonekaasuinventaariossa käytetään ilmastosopimuksen ja EU:n alaiseen r…

GWP-kertoimet

www.stat.fi/meta/kas/gwp_kertoimet.html

Eri kasvihuonekaasujen yhteismitallistamisessa käytetyt GWP (global warming potential, ominaislämmitysvaikutus) -kertoimet. Kasvihuonekaasuinventaariossa käytetään ilmastosopimuksen ja EU:n alaiseen …

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet pl. metaani (NMVOC)

www.stat.fi/meta/kas/nmvoc.html

NMVOC on yleisnimitys helposti haihtuville orgaanisille yhdisteille. Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä vapautuu muun muassa palamisprosessissa sekä liuottimien käytöstä. Otsonia syntyy, kun typen oksid…

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet pl. metaani (NMVOC)

www.stat.fi/meta/kas/nmvoc.html

NMVOC on yleisnimitys helposti haihtuville orgaanisille yhdisteille, poislukien metaani. Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä vapautuu muun muassa palamisprosessissa sekä liuottimien käytöstä. Typen oksid…

Hajontakuvio

www.stat.fi/meta/kas/hajontakuvio.html

Hajontakuviolla viitataan pistepilveen joka syntyy, kun havaintoyksiköt sijoitetaan kahden muuttujan muodostamaan koordinaatistoon. Se antaa silmämääräisen käsityksen muuttujien välisen yhteyden voim…

Hajontaluvut

www.stat.fi/meta/kas/hajontaluvut.html

Hajontaluvut kuvaavat havaintoarvojen keskittymistä tai hajaantumista jakauman keskikohdan ympärille. Hajontalukuja ovat keskihajonta, varianssi, vaihteluväli, kvartiilipoikkeama ja variaatiokerroin.…

Hakemusasia

www.stat.fi/meta/kas/hakemusasia.html

Hakemusasiassa vaaditaan jollekin toimelle oikeuden vahvistusta tai vaaditaan jonkin asian merkitsemistä julkiseen rekisteriin. Hakemusasia pannaan vireille hakemuksella tai ilmoituksella. Hakemusasi…

Hallintaperuste

www.stat.fi/meta/kas/hallint_perus.html

Asunnot ryhmitellään hallintaperusteen mukaan seuraavasti:

Omistusasunto:
- asunnon haltija omistaa talon
- asunnon haltija omistaa asunto-osakkeet

Vuokra-asunto:
- aravavuokra…

Hallintayhtiö

www.stat.fi/meta/kas/hallintayhtio.html

Hallintayhtiöt ovat institutionaalisia yksiköitä, joiden päätehtävä on valvoa ja johtaa ryhmää tytäryhtiöitä.

Hallintotuomioistuin

www.stat.fi/meta/kas/hallintotuomioi.html

Hallintolainkäyttöasioita käsittelevä tuomioistuin. Yleisiä hallintotuomioistuimia ovat
korkein hallinto-oikeus ja alueelliset hallinto-oikeudet.

Hallussapitovoitto ja -tappio

www.stat.fi/meta/kas/hal_voitt_tappi.html

Hallussapitovoitot ja -tappiot johtuvat varojen hintojen muutoksista. Niitä esiintyy kaikenlaisissa rahoitus- ja reaalivaroissa sekä veloissa. Hallussapitovoitot ja -tappiot syntyvät varojen ja velko…

Harkinnanvarainen näyte

www.stat.fi/meta/kas/hark_var_nayte.html

Harkinnanvaraisessa poiminnassa tutkija valitsee tutkimuskohteet, alueet, kotitaloudet, yksilöt jne., oman harkintansa mukaan parhaaksi katsomallaan tavalla. Kohteiden valintaa ei tässä tapauksessa t…

Havaintoaineisto

www.stat.fi/meta/kas/havaintoaineist.html

Havaintoaineisto on aineistonkeruun lopputuloksena syntynyt ja ns. havaintomatriisin muotoon järjestetty aineistomassa. Havaintomatriisissa kukin sarake edustaa yhtä muuttujaa ja kukin rivi yhden hen…

Henkilöajoneuvo

www.stat.fi/meta/kas/henkiloajoneuvo.html

Ajoneuvo, joka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa yhden tai useamman henkilön
kuljettamiseen.

Henkilöauto

www.stat.fi/meta/kas/henkiloauto.html

Moottoriajoneuvo, joka ei ole mopo eikä moottoripyörä ja joka on tarkoitettu henkilöiden kuljettamiseen ja jossa on istumapaikka enintään yhdeksälle henkilölle (kuljettaja mukaan luettuna).

Henkilökilometri

www.stat.fi/meta/kas/henkilo_km.html

Henkilökilometri (passenger-kilometre) on mittayksikkö, joka kuvaa henkilöiden kuljetussuoritetta jollakin liikennevälineellä, joka voi olla henkilöauto, linja-auto, juna, laiva, lentokone tai mikä t…

Henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut

www.stat.fi/meta/kas/henkilokohtaise.html

Audiovisuaaliset palvelut, taidealan palvelut, koulutuspalvelut, terveyspalvelut, perinne- ja virkistyspalvelut sekä muut henkilökohtaiset palvelut. Elokuvien tuotantoon, radio- ja televisio-ohjelmii…

Henkilökunta keskimäärin kauden aikana

www.stat.fi/meta/kas/henkilo_keskim.html

Henkilökunta ryhmitellään ylempiin toimihenkilöihin, muihin toimihenkilöihin ja työntekijöihin Liiketyönantajain keskusliiton palkkatilastonimikkeistön ja Tilastokeskuksen palkkatilastonimikkeistön a…

Henkilöliikennesuorite

www.stat.fi/meta/kas/henkiloliikenne.html

Henkilömäärän yhteensä tietyssä aikayksikössä, yleensä vuodessa, liikkuma kilometrimäärä. Yksikkö henkilökilometri.

Henkilöliikennetase

www.stat.fi/meta/kas/henkliiktase.html

Maksutaseessa (the Balance of Payments) henkilökuljetuspalvelut kattavat kaikki palvelut, jotka sisältyvät kansainvälisiin henkilökuljetuksiin tarkastelun kohteena olevan maan ja ulkomaiden välillä, …

Henkilön kotitalous

www.stat.fi/meta/kas/henkilon_kotita.html

Henkilön kotitalouteen lasketaan ne henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat tai jotka muuten käyttävät tulojaan hänen kanssaan yhdessä. Kotitalouden koko voi vaihdella yhden hengen taloudesta esimerkik…

Henkilöstö

www.stat.fi/meta/kas/henkilosto.html

Henkilöstö käsittää palkansaajat ja yrittäjät. Henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää…

Henkilöstökoulutus eli työnantajan kustantama koulutus

www.stat.fi/meta/kas/henkilostokoulu.html

CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimuksessa henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan yrityksen kokonaan tai osittain kustantamaa koulutusta, joka on toteutettu kursseina tai muina koulutusmuotoina.…

Henkilöstökoulutus eli työnantajan kustantama koulutus

www.stat.fi/meta/kas/henkilostokoulu.html

Aikuiskoulutustutkimuksessa henkilöstökoulutukseksi katsottiin työnantajan joko osittain tai kokonaan kustantama koulutus sen sisällöstä riippumatta. Koulutus saattoi olla kokonaan työnantajan kustan…

Henkilöstökoulutus eli työnantajan kustantama koulutus

www.stat.fi/meta/kas/henkilostokoulu.html

CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimuksessa henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan yrityksen kokonaan tai osittain kustantamaa koulutusta, joka on toteutettu kursseina tai muina koulutusmuotoina.…

Henkilöstökoulutus eli työnantajan kustantama koulutus

www.stat.fi/meta/kas/henkilostokoulu.html

Henkilöstökoulutustilastossa henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan työnantajan palkansaajalle kustantamaa mitä tahansa koulutusta, ammattiin liittyvää tai ammattiyhdistyskoulutusta, johon osallistumis…

Henkilöstökoulutus eli työnantajan kustantama koulutus

www.stat.fi/meta/kas/henkilostokoulu.html

"Elinikäisen oppimisen Ad hoc modulin 2003 tuloksia" -raportissa henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan sellaista koulutusta, johon osallistumiseen palkansaaja on voinut käyttää edes jossain …

Henkilöstökulut

www.stat.fi/meta/kas/henkkul.html

Palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut = Henkilöstökulut.

Henkilöstökulut sisältävät ennakkopidätyksen alaiset palkat ja niihin verrattavat kulut sekä välittömästi palkan perust…

Henkilöstömenot

www.stat.fi/meta/kas/henkilostomenot.html

Henkilöstömenoihin sisältyvät palkat ja sosiaaliturvamaksut.
Vuokratyövoiman kustannukset eivät sisälly henkilöstömenoihin.
Palkkoihin luetaan kaikki tilikauden aikana tehdystä työstä henkilöst…

Henkilöstömäärä

www.stat.fi/meta/kas/henkilostomaara.html

Henkilöstömäärällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää kalenterikuukauden aikana. Esimerkiksi kaksi puolipäiväistä työntekijää vastaa yhtä kokopäivätyöllistä. Henkilöstömääräindikaattor…

Henkilöstön lukumäärä

www.stat.fi/meta/kas/henlkmyh.html

Henkilöstö käsittää palkansaajat ja yrittäjät. Henkilöstö on muunnettu kokovuosi-työllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijä…

Henkilöstön lukumäärä (vuoden keskiarvo)

www.stat.fi/meta/kas/henkiloston_luk.html

Henkilöstön lukumäärä sisältää ne yhtiön palveluksessa olevat työntekijät, joilla on työsopimus ja jotka saavat työstä palkkaa. Palkka voi olla kuukausi-, tunti-, urakka- tai muu palkka, muu korvaus …

Henkilöstörahasto

www.stat.fi/meta/kas/henkilostorahas.html

Henkilöstörahastolla tarkoitetaan yrityksen tai viraston henkilöstön omistamaa ja hallitsemaa rahastoa, jonka tarkoituksena on toimia työntekijöiden palkitsemismuotona ja siten lisätä henkilöstön työ…

Henkilötunnus

www.stat.fi/meta/kas/hetu.html

Luonnollisen, väestötietojärjestelmään rekisteröidyn henkilön henkilötunnus. Henkilötunnuksen muodostumiseen vaikuttavat henkilön syntymäaika, sukupuoli sekä se järjestys, jossa sama päivänä syntynei…

Henkilötyövuosi

www.stat.fi/meta/kas/henkilotyovuosi.html

Henkilötyövuosi kuvaa kokoaikaiseksi muutetun henkilön työpanosta. Yrityksen (yhteisön) kaikki palkatut tunnit (säännöllinen työaika+ylityötunnit) jaetaan yrityksen (yhteisön) kokoaikaisten palkansa…

Henkinen väkivalta

www.stat.fi/meta/kas/henkinen_vakiva.html

Henkisellä väkivallalla tai työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan työyhteisön jäseneen kohdistettua eristämistä, työn mitätöintiä, uhkaamista, selän takana puhumista tai muuta painostusta. Henkistä väk…

Hidiroglou-Berthelot -menetelmä

www.stat.fi/meta/kas/hidiroglou_bert.html

Makroeditoinnin menetelmä, jossa käyvän alueen rajat lasketaan suoraan aineistosta ilman apumuuttujien muodostamista. Se käyttää robusteja tunnuslukuja, kuten mediaania ja kvartiileja keskiarvon ja k…

Hiili

www.stat.fi/meta/kas/hiili.html

Hiili on muodostunut kasvien jäännöksistä satoja miljoonia vuosia sitten. Energiatilastoissa hiilellä tarkoitetaan energialähteenä käytettävää kivihiiltä (1211,1212), ruskohiiltä (1221), muuta hiiltä…

Hiilidioksidi

www.stat.fi/meta/kas/hiilidioksidi.html

Hiilidioksidi (CO2) on merkittävin ihmiskunnan tuottamista kasvihuonekaasuista. Valtaosa ihmiskunnan tuottamasta hiilidioksidista on peräisin fossiilisten polttoaineitten (mm. öljyn, kivihiilen ja ma…

Hiilidioksidiekvivalentti

www.stat.fi/meta/kas/hiilidioksidiek.html

Kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta, jonka avulla voidaan laskea yhteen eri kasvihuonekaasujen päästöjen vaikutus kasvihuoneilmiön voimistumiseen.

Hiilimonoksidi (CO)

www.stat.fi/meta/kas/hiilimonoksidi.html

Hiilimonoksidilla on välillisesti ilmastoa lämmittävä vaikutus, sillä se nostaa ilmakehän metaani- ja otsonipitoisuuksia. Hiilimonoksidia syntyy hiiltä sisältävien yhdisteiden osittaisessa hapettumis…

Hinnanmuutosten vaikutuslista

www.stat.fi/meta/kas/hmv.html

Lista, josta nähdään hyödykkeiden ja/tai aggregaattitasojen indeksien muutokset ja muutosten vaikutukset kokonaisindeksiin. Tarkasteluajankohtina muutokset edellisestä kuusta, edellisen vuoden jouluk…

Hinta

www.stat.fi/meta/kas/hinta.html

Rahassa määritelty arvo

Hintasyrjintä

www.stat.fi/meta/kas/hintasyrjinta.html

Hintasyrjinnästä on kysymys silloin, kun myyjät saattavat periä eri ostajaryhmiltä eri hintoja täysin samoissa olosuhteissa myydyistä samoista tuotteista ja palveluista. Hintasyrjintätapauksessa tiet…

Hintatasoindeksi

www.stat.fi/meta/kas/h_t_indeksi.html

Hintatasoindeksi ilmoittaa eri maiden hintatasot suhteessa valittuun maahan tai maaryhmään (esim. Suomi=100, EU27=100). Jos maan hintatasoindeksi on korkeampi kuin 100, on maa keskiarvoa kalliimpi, j…

Hitas-asunto

www.stat.fi/meta/kas/hitas_asunto.html

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille vuokratonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitas-asunnoilla tarkoitetaan kyseisen sääntelyjärjestelmän alaisia asuntoja.

Hoitovastike

www.stat.fi/meta/kas/hoitovastike.html

Hoitovastikkeella katetaan asunto-osakeyhtiön juoksevia kuluja.

Hotellihuone

www.stat.fi/meta/kas/hotellihuone.html

Hotellin tai muun majoitusliikkeen huone on yhdestä tai useammasta huoneesta (huoneisto / sviitti) koostuva majoitusyksikkö, joka muodostaa yhden jakamattoman kokonaisuuden. Huoneet voivat olla yhden…

HRSTE-henkilöstö

www.stat.fi/meta/kas/hrste_henkilost.html

HRSTE-henkilöstöön (human resources in science and technology - education, korkeasti koulutetut) kuuluvat vähintään alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Korkea-asteen tutkinn…

Huippupalvelut

www.stat.fi/meta/kas/huippupalvelut.html

Huippupalvelut ovat palveluja, jotka ovat luonteeltaan vaativia, edistyksellisiä, tulevaisuuteen suuntautuneita tai käänteentekeviä.

Huoneen keskihinta

www.stat.fi/meta/kas/huonkeskhinta.html

Tilastokeskuksen majoitustilastossa huoneen keskihinta osoittaa huoneen keskimääräistä hintaa vuorokaudessa (arvonlisävero mukaan lukien) eli sitä hintaa, jonka majoitusliikkeen asiakas on huoneesta …

Huoneiden käyttöaste

www.stat.fi/meta/kas/huonekaytaste.html

Huoneiden käyttöastetta (Room occupancy rate) mitataan käytössä olevien huoneiden suhteella tarjolla oleviin huoneisiin. Matkailutilastossa käytetään kahta huoneiden käyttöasteen mittaria: huoneiden …

Huoneistoala

www.stat.fi/meta/kas/huoneistoala.html

Asumisen hintatilastojen yhteydessä huoneistoalalla tarkoitetaan huoneiston asuinhuoneiden pinta-alaa.

Huoneistoala

www.stat.fi/meta/kas/huoneistoala.html

Asunto-osakeyhtiöiden taloustilastossa huoneistoalalla tarkoitetaan yhtiön ja osakkaiden omistuksessa olevien asuin-, liike- ja toimistotilojen yhteenlaskettua pinta-alaa.

Huone ja huoneluku

www.stat.fi/meta/kas/huone_ja_huonel.html

Huone on ikkunallinen tila, jonka lattiapinta-ala on vähintään 7 neliömetriä ja keskikorkeus vähintään 2 metriä. Eteistä, vilpolaa, makuualkovia tai muuta vastaavaa ei katsota huoneeksi. Huonelukuun …

Huoneluku

www.stat.fi/meta/kas/huonel.html

Huoneluku on asunnon asuinhuoneiden lukumäärä. Keittiötä ei lueta asuinhuoneeksi. Huonelukuluokkaan 3h+ kuuluvat asunnot, joissa on vähintään kolme huonetta.

Huoneluku

www.stat.fi/meta/kas/huonel.html

Huone on ikkunallinen tila, jonka lattiapinta-ala on vähintään 7 m² ja keskikorkeus vähintään 2 metriä. Eteistä, vilpolaa, makuualkovia tai muuta vastaavaa ei katsota huoneeksi. Huonelukuun ei sisäll…

Huumausainekuolemat

www.stat.fi/meta/kas/huumausainekuol.html

Huumausainekuolemien laskemisessa käytetään EU:n Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen EMCDDA:n laatimaa luokittelua (Selection B). Sen mukaan huumausainekuolemiksi lasket…

Hylätyt äänestysliput

www.stat.fi/meta/kas/hylatyt_liput.html

Säännökset vaalilipun mitättömyydestä sisältyvät vaalilain 85. pykälään. Tällaisia syitä ovat
1) vaalikuoressa useampia tai muutakin kuin yksi äänestyslippu
2) asiaton merkintä vaalikuoressa

Hypoteesi

www.stat.fi/meta/kas/hypoteesi.html

Tieteellinen hypoteesi on tavallisesti teoriasta johdettu olettamus ilmiön toimintamekanismista, jota testataan empiirisellä aineistolla. Edellisestä on erotettava tilastollinen hypoteesi, joka on ot…

Hypoteesi

www.stat.fi/meta/kas/hypoteesi.html

Tieteellinen hypoteesi on tavallisesti teoriasta johdettu olettamus ilmiön toimintamekanismista, jota testataan empiirisellä aineistolla. Edellisestä on erotettava tilastollinen hypoteesi, joka on ot…

Hyödyke

www.stat.fi/meta/kas/hyodyke.html

Hyödykkeellä tarkoitetaan aineellista tai aineetonta välinettä, joka välittömästi (kulutushyödyke) tai välillisesti (tuotantohyödyke) tyydyttää ihmisen tarpeita.

Aineellisiin hyödykkeisiin …

Hyötyenergia

www.stat.fi/meta/kas/hyotyenergia.html

Hyötyenergia on se osa asuinrakennukseen hankitusta energiasta, joka saadaan hyödyksi lämmityksessä. Osa hankitusta energiasta menee hukkaan, koska polttoaineissa on muunto- ja siirtohäviöitä. Hyötye…

Hyötyenergia

www.stat.fi/meta/kas/hyotyenergia.html

Hyötyenergia on se osa asuinrakennukseen hankitusta energiasta, joka saadaan hyödyksi lämmityksessä. Osa hankitusta energiasta menee hukkaan, koska polttoaineissa on muunto- ja siirtohäviöitä. Hyötye…

ICT-sektori

www.stat.fi/meta/kas/ict_sektori.html

OECD:n suositus vuodelta 1998, joka perustuu YK:n toimialaluokituksen ISIC Rev.3:n toimialoihin. (http://www.oecd.org/dataoecd/34/37/2771153.pdf)

Toimialan tuotteiden tulee mahdollistaa tiedo…

ICT-sektori

www.stat.fi/meta/kas/ict_sektori.html

OECD:n suositus vuodelta 2006, joka perustuu YK:n toimialaluokituksen ISIC Rev.4:n toimialoihin.

ICT sektori kuuluu informaatiosektoriin. (Informaatiosektori muodostuu ICT sektorista ja sisäl…

ICT-tavara

www.stat.fi/meta/kas/ict_tavara.html

ICT-tavara = tieto- ja viestintätekniikkatuote

OECD:n suositus vuodelta 2003 (http://www.oecd.org/dataoecd/5/61/22343094.pdf) perustuu kansainväliseen tullinimikkeistöön (HS). Suosituksen taus…

Ikuinen laina

www.stat.fi/meta/kas/ikuiset_lainat.html

Tähän luokkaan merkitään ns. perpetuaalit eli ikuiset saamistodistukset. Perpetuaalille on tunnusomaista, että velallinen sitoutuu maksamaan tietyn, yleensä rahamarkkinakorkoihin kytketyn koron, maks…

Ikä

www.stat.fi/meta/kas/ika.html

Ikä tarkoittaa henkilön ikää kokonaisina vuosina vuoden viimeisenä päivänä. Tieto on saatu väestön keskusrekisteristä.

Ikää on käytetty myös apumuuttujana. Esim. työvoimaan voivat kuulua vain …

Ikä

www.stat.fi/meta/kas/ika.html

Väestönmuutosten ikätiedot tarkoittavat ikää tapahtumapäivänä. Keski-ikä saadaan laskemalla yhteen jonkin tapahtuman kokeneiden kaikkien henkilöiden tapahtuma-ajankohdan iät, jonka jälkeen summa jaet…

Ikäryhmittäinen avioituvuusluku

www.stat.fi/meta/kas/ikaryh_avioituv.html

Ikäryhmittäisellä avioituvuusluvulla tarkoitetaan tietyn ikäryhmän avioliiton solmineiden naisten määrää tuon ikäryhmän keskiväkiluvun 1000 ei-naimisissa olevaa naista kohden.

Ikäryhmittäinen hedelmällisyysluku

www.stat.fi/meta/kas/ika_hedelmallis.html

Ikäryhmittäisellä hedelmällisyysluvulla tarkoitetaan tietyn ikäryhmän naisten synnyttämien elävien lasten määrää saman ikäryhmän keskiväkiluvun tuhatta naista kohden.

Ikäryhmittäinen kuolleisuusluku

www.stat.fi/meta/kas/ikaryh_kuolleis.html

Ikäryhmittäisellä kuolleisuusluvulla tarkoitetaan tietyn ikäryhmän kuolleiden määrää saman ikäryhmän keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.

Ikäryhmittäinen uudelleenavioituvuusluku

www.stat.fi/meta/kas/ika_uudelleenav.html

Ikäryhmittäinen uudelleenavioituvuusluku tarkoittaa tietyn ikäryhmän toisen tai myöhemmän avioliiton solmineiden naisten määrää tuon ikäryhmän keskiväkiluvun tuhatta naimisissa ollutta naista kohden.

Ikävakioitu kuolleisuusluku

www.stat.fi/meta/kas/ikavak_kuoll.html

Kuolleisuuden muutosta kuvataan ikävakioidulla kuolleisuusluvulla (CMF). Vakiointia tarvitaan, jotta kuolemansyissä tapahtuvista muutoksista saataisiin esille ne muutokset, jotka eivät johdu ikäraken…

Ilma-alus

www.stat.fi/meta/kas/ilma_alus.html

Ilma-alus on ilmakehässä liikkuva kulkuneuvo kuten lentokone, helikopteri ja kuumailmapallo.

Ilman hoitajaa oleva työpaikka

www.stat.fi/meta/kas/ilman_hoitajaa.html

Avoin työpaikka on ilman hoitajaa (ilman työntekijää), kun kukaan ei hoida tehtävää tilaston viiteajankohtana tai tehtävään ei ole nimetty työntekijää, vaan esim. toimipaikan muut työntekijät hoitava…

Ilmastosopimus

www.stat.fi/meta/kas/ilmastosopimus.html

Ilmastonmuutosta koskeva YK:n puitesopimus (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), joka allekirjoitettiin Rio de Janeirossa 1992.

Iltatyö

www.stat.fi/meta/kas/ilta_tyo.html

Iltatyö on kello 18-23 välisenä aikana tehtävää työtä.

Imeväiskuolleisuus

www.stat.fi/meta/kas/imevaiskuol.html

Imeväiskuolleisuus lasketaan jakamalla alle vuoden ikäisinä kuolleiden lukumäärä samana tilastovuonna elävänä syntyneiden määrällä. Kun näin saatu luku kerrotaan
1 000:lla, saadaan luku ilmaistun…

Imputointi

www.stat.fi/meta/kas/imputointi.html

Imputointi eli paikkaus tarkoittaa havaintoaineistossa olevan puutteen tai poikkeavan havainnon korvaamista jollain imputointimenetelmällä. Imputointimenetelmät jaetaan kahteen päätyyppiin imputointi…

Indeksi

www.stat.fi/meta/kas/indeksi.html

Indeksi on suhdeluku, joka kuvaa jonkin muuttujan (esimerkiksi hinnan, määrän tai arvon) suhteellista muutosta perusjakson (esimerkiksi vuoden) suhteen. Kunkin ajankohdan indeksipisteluku ilmoittaa, …

Indeksikaava

www.stat.fi/meta/kas/indeksikaava.html

Indeksikaava on matemaattinen funktio, jonka avulla havaintoarvoista lasketaan yksittäinen muutosta kuvaava tunnusluku (esim. Fischerin, Laspeyres'n ja Paaschen indeksikaavat).

Indeksikiinteistö

www.stat.fi/meta/kas/indeksikiinteis.html

Indeksikiinteistöllä tarkoitetaan indeksiin mukaan otettuja kiinteistöjä, joiden painotettuna keskiarvona kokonaisindeksi lasketaan. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin indeksikiinteistöt ovat as…

Informaali opiskelu

www.stat.fi/meta/kas/inform_opisk.html

Informaali opiskelu on oppimistarkoituksessa tapahtuvaa toimintaa, joka on vähemmän organisoitua ja jäsennettyä kuin muu koulutus. Informaali opiskelu ei ole institutionalisoitua, ts. siitä ei vastaa…

Informaatiopalvelut

www.stat.fi/meta/kas/informaatiopalv.html

Informaatiopalvelut sisältävät uutistoimisto- ja tietokantapalvelut. Uutistoimistopalvelut sisältävät mm. uutisten, valokuvien ja artikkelien hankkimisen tiedotusvälineille. Tietokantapalvelut sisält…

Informaatiosektori

www.stat.fi/meta/kas/informaatiosekt.html

Information economy sector: Informaatiosektori OECD

OECD:n suositus vuodelta 2006, joka perustuu YK:n toimialaluokituksen ISIC Rev.4:n toimialoihin.

Informaatiosektoriin kuuluu ICT-sek…

Informaatiosektori

www.stat.fi/meta/kas/informaatiosekt.html

OECD:n suositteleman ICT-sektori -käsitteen täydennyksenä Suomessa käytetään informaatiosektorin käsitettä, johon ICT-sektorin (tieto- ja viestintätekniikkatoimialojen) lisäksi luetaan sisältötuotant…

Innovaatio

www.stat.fi/meta/kas/innovaatio.html

Yrityksen innovaatio on uusi tai parannettu tuote tai liiketoimintaprosessi (tai niiden yhdistelmä), joka eroaa merkittävästi yrityksen aiemmista tuotteista tai prosesseista ja jonka yritys on tuonut…

Innovaatio

www.stat.fi/meta/kas/innovaatio.html

Innovaatio on yrityksen markkinoille tuoma uusi tai olennaisesti parannettu tuote (tavara tai palvelu), yrityksen käyttöön ottama uusi tai olennaisesti parannettu prosessi, yrityksen käyttöön ottama …

Innovaatio

www.stat.fi/meta/kas/innovaatio.html

Innovaatio on yrityksen markkinoille tuoma uusi tai olennaisesti parannettu tuote (tavara tai palvelu). Innovaatioita ovat myös käyttöön otetut uudet tai olennaisesti parannetut tuotantomenetelmät. I…

Innovaatiomenot

www.stat.fi/meta/kas/innovaatiomenot.html

Innovaatiomenoihin lasketaan seuraavat sekä käyttömenoihin että investointeihin kuuluvat erät.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa, jonka tavoitteena on ti…

Innovaatiotoiminta

www.stat.fi/meta/kas/innovaatio_toim.html

Innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka tuottavat tai joiden tavoitteena on tuottaa teknologisesti uusia tai parannettuja tuotteita tai prosesseja.

Innovaatiotoiminta

www.stat.fi/meta/kas/innovaatio_toim.html

Innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka tuottavat tai joiden tavoitteena on tuottaa uusia tai parannettuja tuotteita tai prosesseja eli innovaatioita.

Innovaatiotoiminta

www.stat.fi/meta/kas/innovaatio_toim.html

Innovaatiotoiminta käsittää kaikki yrityksen kehittämis-, rahoitus- tai kaupallistamistoimet, jotka tähtäävät tai johtavat innovaatioihin.

Innovaatiotoimintaa harjoittava yritys

www.stat.fi/meta/kas/innovaat_yritys.html

Innovaatiotoimintaa harjoittava yritys on sellainen, joka viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana on tuonut markkinoille tuoteinnovaation tai ottanut käyttöön uuden tuotantomenetelmän tai jolla on oll…

Innovaatiotoimintaa harjoittava yritys, laaja määritelmä

www.stat.fi/meta/kas/inno_toim_yr_la.html

Innovaatiotoimintaa harjoittava yritys on sellainen, joka tarkastelujaksolla eli viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana on tuonut markkinoille tuoteinnovaation tai on ottanut käyttöönsä prosessi-inno…

Innovaatiotoiminta, laaja määritelmä

www.stat.fi/meta/kas/inno_toim_laaja.html

Innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka johtavat tai joiden tavoitteena on johtaa innovaatioiden käyttöönottoon.

Institutionaalinen yksikkö

www.stat.fi/meta/kas/institu_yksikko.html

Institutionaalinen yksikkö on taloudellisen päätöksenteon perusyksikkö, joka päättää itsenäisesti pääasiallisesta toiminnastaan ja jolla on täydellinen kirjanpito tai jolle on sekä taloudellisesta et…

Internet-kauppa

www.stat.fi/meta/kas/internet_kauppa.html

Internet-kauppa on ihmisen ja tietojärjestelmän välistä kommunikointia. Valmiille sähköiselle lomakkeelle Internetissä täytetty ja lähetetty tilaus sekä varsinaisissa verkkokaupoissa tehty kauppa ova…

Intranet

www.stat.fi/meta/kas/intranet.html

Yrityksen henkilöstön käyttöön rajattu ja suojattu Internet-teknologiaa hyödyntävä verkkopalvelu.

Intrastat

www.stat.fi/meta/kas/intrastat.html

Ulkomaankaupan tilastotietojen keruu on jakaantunut Euroopan unionissa kahtia. Tilastotiedot Euroopan unionin jäsenmaiden välisestä kaupasta (sisäkauppa) kerätään erillisen menettelyn avulla, jota ku…

Intrastat

www.stat.fi/meta/kas/intrastat.html

Ulkomaankaupan tilastotietojen keruu on jakaantunut Euroopan unionissa kahtia. Tilastotiedot Euroopan unionin jäsenmaiden välisestä kaupasta (sisäkauppa) kerätään erillisen menettelyn avulla, jota ku…

Intressiyritys

www.stat.fi/meta/kas/intressiyritys.html

Intressiyrityksellä tarkoitetaan konsernirekisterissä yritystä, johon toisella institutionaalisella yksiköllä on 10 - 20 prosentin äänivaltaosuus suoraan tai välillisesti.

IPCC

www.stat.fi/meta/kas/ipcc.html

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) eli hallitustenvälinen ilmastopaneeli laatii tieteellisiä arviointiraportteja ilmastonmuutoksen etenemisestä, hillinnästä ja siihen sopeutumisesta kan…

IPCC

www.stat.fi/meta/kas/ipcc.html

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) eli hallitustenvälinen ilmastopaneeli laatii tieteellisiä arviointiraportteja ilmastonmuutoksen etenemisestä, hillinnästä ja siihen sopeutumisesta kan…

Iterointi

www.stat.fi/meta/kas/iterointi.html

Yleinen nimitys menetelmille, joissa samoja työvaiheita toistetaan, kunnes haluttu tulos on saavutettu. Iteroinnissa työstettävää työvaihetta kutsutaan iteraatioksi tai iterointiaskeleeksi. Matematii…

Itsenäinen yrittäjä

www.stat.fi/meta/kas/itsenaiset_yrit.html

Itsenäisiksi yrittäjiksi määritellään henkilöt, jotka joko yksin tai yhdessä muiden kanssa omistavat ne yhtiöimättömät yritykset, joissa he työskentelevät, pois lukien yritysmäisiksi yhteisöiksi luok…

Itseopiskelu

www.stat.fi/meta/kas/itseopiskelu.html

"Elinikäisen oppimisen Ad hoc modulin 2003 tuloksia" -raportissa itseopiskelulla tarkoitetaan muualla kuin muodollisessa, järjestetyssä koulutuksessa tai opetuksessa tapahtunutta oppimista …

Itseopiskelu

www.stat.fi/meta/kas/itseopiskelu.html

Aikuiskoulutustutkimuksessa itseopiskeluksi lasketaan erikseen järjestetyn, muodollisen koulutuksen (formaalin ja non-formaalin) ulkopuolella tapahtuva uuden tiedon tai taidon opiskelu, joka voi olla…

Itsetekeminen harrastuksena

www.stat.fi/meta/kas/itse_tekeminen.html

Harrastaa jotakin seuraavista: käsityöt, kirjoittaminen, tanssi, valokuvaaminen, puutarhanhoito, kuvataiteet, soittaminen, laulaminen, ruuanlaitto, videokuvaaminen, musiikin tekeminen (säveltäminen),…

Jakauma

www.stat.fi/meta/kas/jakauma.html

Teoreettisessa tai empiirisessä satunnaismuuttujassa esiintyvä vaihtelu (mitattavan ominaisuuden suhteen esim. pituus, ÄO, poliittinen kanta) tuottaa mittauksissa erilaisia arvoja. Kun nämä arvot ase…

Jakauma

www.stat.fi/meta/kas/jakauma.html

Tutkimuskohteissa esiintyvä vaihtelu mitattavan ominaisuuden suhteen (esim. pituus, ÄO , poliittinen kanta) tuottaa mittauksissa erilaisia arvoja. Kun nämä arvot asetaan suuruusjärjestykseen ja luoki…

Jaksottaisen regression malli

www.stat.fi/meta/kas/jaksottaisen_re.html

Iteratiivinen menetelmä, jossa regressioimputointia käyttäen imputoidaan joka iteroinnilla kaikki puuttuvat muuttujanarvot yksi kerrallaan.

Jalankulkija

www.stat.fi/meta/kas/jalankulkija.html

Jalankulkija, rullaluistelija, -lautailija, -hiihtäjä, potkukelkkailija tms.

Jalostuskäyttö

www.stat.fi/meta/kas/jalostuskaytto.html

Jalostuskäytössä energiatuotteita jalostetaan muiksi energiatuotteiksi.
Jalostetut tuoteet siirtyvät edelleen uudelleen jalostukseen tai loppukäyttöön
toimialoille ja kotitalouksille.

Jatkotutkinto

www.stat.fi/meta/kas/jatkotutkinto.html

Ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen yliopistossa suoritettava korkeakoulututkinto
Huomautus:
Jatkotutkintoja ovat tohtorin tutkinnot ja lisensiaatin tutkinnot lukuun ottamatta lääketieteen, ha…

Jatkuva muuttuja

www.stat.fi/meta/kas/jatkuva.html

Satunnaismuuttujan katsotaan noudattavan jatkuvaa jakaumaa, jos kaikki vaihteluvälin pisteet kuuluvan jakauman arvojoukkoon. Tiukan matemaattisen määritelmän mukaan jatkuvan jakauman arvoja voidaan p…

Johdannaiset

www.stat.fi/meta/kas/johdannaiset.html

Johdannaiset ovat rahoitusinstrumentteja, joiden hinta määräytyy jonkin toisen hyödykkeen arvon perusteella. Tällainen hyödyke eli kohde-etuus voi periaatteessa olla mikä tahansa tuote, esimerkiksi v…

Johdannaissopimukset

www.stat.fi/meta/kas/johddannaissopi.html

Johdannaissopimuksista maksetut preemiomaksut sekä taseen vastaavaa puolella esitettävät johdannaisten positiiviset käyvät arvot.

Johdettu muuttuja

www.stat.fi/meta/kas/johdetut.html

Johdettu muuttuja tarkoittaa uutta muuttujaa, joka johdetaan olemassa olevan havaintoaineiston avulla, mutta jota ei voida havaita suoraan.

Esimerkkeinä tulonjaon tutkimuksessa johdetaan usei…

Johdetut kaasut

www.stat.fi/meta/kas/johdetut_kaasut.html

Valmistetut kaasut, ei biokaasu.

Joukkovelkakirja

www.stat.fi/meta/kas/joukkovelkakirj.html

Joukkovelkakirjat kuuluvat pääomamarkkinavaateisiin (alkuperäinen maturiteetti yli 12 kuukautta), kuten obligaatiot (viitelainat/benchmark-lainat), debentuurit, joukkovelkakirjan muotoiset optiolaina…

Julkinen liikelaitos

www.stat.fi/meta/kas/julk_liikelait.html

Tähän luokkaan kuuluvat valtion, kuntien ja kuntayhtymien sekä Ahvenanmaan liikelaitokset. Valtion liikelaitoksista säädetään laissa valtion liikelaitoksista (1987/627). Liikelaitosten toiminnasta ja…

Julkinen liikelaitos

www.stat.fi/meta/kas/julk_liikelait.html

Tähän luokkaan kuuluvat valtion, kuntien ja kuntayhtymien sekä Ahvenanmaan liikelaitokset. Valtion liikelaitoksista säädetään laissa valtion liikelaitoksista (1987/627). Liikelaitosten toiminnasta ja…

Julkinen sektori

www.stat.fi/meta/kas/julkinen_sektor.html

Julkiseen sektoriin kuuluvat valtio ja kunnat. Valtiosektoriin luetaan valtion hallinto, yliopistot, Kansaneläkelaitos, valtion liikelaitokset ja sosiaaliturvarahastot. Kuntiin ja kuntayhtymiin lueta…

Julkinen sektori

www.stat.fi/meta/kas/julkinen_sektor.html

Työvoimatutkimuksessa työnantajasektori määrittyy työpaikan tai yrityksen tietojen perusteella yritysrekisteristä. Luokitus poikkeaa jonkin verran kansantalouden tilinpidon käyttämästä. Julkiseen sek…

Julkinen viranomainen

www.stat.fi/meta/kas/julk_viranom.html

Julkisia viranomaisia ovat valtio ja sen laitokset, kunnat, kuntayhtymät sekä Ahvenanmaan maakunta ja sen virastot.

Julkinen yritys

www.stat.fi/meta/kas/julkinen_yritys.html

Yritykset (pois lukien rahoituslaitokset) ja yritysmäiset yhteisöt, jotka ovat julkisyhteisöjen yksiköiden valvonnan alaisia ja joiden pääasiallinen toiminta on tavaroiden ja palvelujen tuottaminen m…

Julkisen sektorin asiakkaat

www.stat.fi/meta/kas/j_sektor_asiakk.html

Julkisen sektorin asiakkaita ovat valtion ja kuntien hallinto, Kansaneläkelaitos ja muut sosiaaliturvarahastot (ml. työeläkelaitokset), koululaitos sekä kuntien ja kuntayhtymien palvelulaitokset, jot…

Julkiset kulutusmenot

www.stat.fi/meta/kas/julkiset_kulutu.html

Julkisyhteisöjen kulutusmenot koostuvat 'muusta markkinattomasta tuotoksesta' sekä maksetuista luontoismuotoisista tulonsiirroista. 'Muu markkinaton tuotos' saadaan, kun tuotokse…

Julkisoikeudellinen yhteisö

www.stat.fi/meta/kas/julkisoik_yht.html

Julkisoikeudellisia yhteisöjä ovat erillisoikeudelliset valtion laitokset (esim. KELA, Suomen Pankki ja Helsingin yliopisto) sekä muut julkisoikeudelliset oikeushenkilöt.

Julkisoikeudelliset saatavat ulosottoasioissa

www.stat.fi/meta/kas/jul.html

Julkisoikeudelliset saatavat ovat kuntien ja muiden julkisten yhteisöjen saatavia. Näitä ovat esim. maksut sairaanhoidosta, päivähoidosta sekä maksut kunnallisten viranomaisten suoritteista, kuten lu…

Julkisten menojen hintaindeksi

www.stat.fi/meta/kas/julkisten_menoj.html

Julkisten menojen hintaindeksi (JMHI) mittaa valtiontalouden ja kuntatalouden menojen hintakehitystä. Indeksiä käytetään valtiontalouden ja kuntien päätöksenteossa sekä erilaisissa tutkimuksissa. Ind…

Julkisyhteisö

www.stat.fi/meta/kas/julkisyhteiso.html

Julkisyhteisöjä ovat Suomen julkishallintoa toteuttavat talousyksiköt: valtion- ja kunnanhallinto, kuntayhtymähallinto sekä Ahvenanmaan maakuntahallinto.

Julkisyhteisöjen alijäämä

www.stat.fi/meta/kas/julk_alijaama.html

Julkisyhteisöjen alijäämä, jota kutsutaan myös EDP-alijäämäksi (=Excessive Deficit Procedure), vastaa kansantalouden tilinpidossa laskettua julkisyhteisöjen nettoluotonottoa/-antoa.

Julkisyhteisöjen kokonaismenot

www.stat.fi/meta/kas/julkisyht_kok_m.html

Julkisyhteisöjen kokonaismenot kuvaavat julkisyhteisöjen menolajien summaa. Sulautetuista kokonaismenoista on poistettu julkisyhteisöjen väliset omaisuusmenot, tulonsiirrot ja pääomansiirrot. Julkisy…

Julkisyhteisöjen rekisteri

www.stat.fi/meta/kas/julkisyht_rek.html

Julkisyhteisöjen rekisteri on osa yritys- ja toimipaikkarekisteriä. Se kattaa kaikki valtion virastot, kunnat ja kuntayhtymät sekä näiden toimipaikat sekä Ahvenanmaan maakuntahallinnon ja sen toimipa…

Julkisyhteisöjen velka

www.stat.fi/meta/kas/julk_velka.html

Julkisyhteisöjen velka on julkisyhteisöjen sulautettu bruttovelka nimellisarvoisena, ja sitä kutsutaan myös EDP-velaksi (= Excessive Deficit Procedure).

Siihen luetaan julkisyhteisöjen kansan…

Juna

www.stat.fi/meta/kas/juna.html

Juna on rautateillä kulkeva kulkuväline, jossa on veturi ja vaihteleva määrä vaunuja.

Junakilometri

www.stat.fi/meta/kas/junakilometri.html

Junan kulkema kilometrin matka.

Jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit

www.stat.fi/meta/kas/jalkimarkkinake.html

Esim. sijoitus-, yritys- ja kuntatodistukset, valtion velkasitoumukset ja omaisuudenhoitoyhtiöiden velkasitoumukset. Huom! Talletustodistukset eivät kuulu tähän ryhmään.

Jälleenvakuutus

www.stat.fi/meta/kas/jalleenvakuutus.html

Jälleenvakuutus on ensivakuutusyhtiön ja jälleenvakuuttajana toimivan vakuutusyhtiön välinen sopimus, jolla ensivakuuttaja voi siirtää osan vakuutusvastuistaan toisen vakuutusyhtiön kannettavaksi.

Järjestys- eli ordinaaliasteikko

www.stat.fi/meta/kas/ordinaaliasteik.html

Järjestys- eli ordinaaliasteikko edustaa yhteiskuntatieteille tyypillistä, vaikkakin melko summittaista mittaamisen tasoa. Kustakin mitattavasta kohteesta voi ainoastaan sanoa, onko sillä mitattavaa …

Järjestämätön saaminen

www.stat.fi/meta/kas/jarjestamaton_s.html

Järjestämätön saaminen perustuu sopimusrikkomukseen. Saamisesta tulee järjestämätön saaminen, kun sen korko tai pääoma tai pääoman osa on ollut erääntyneenä ja maksamatta 90 päivää.

Jäsenosuuspääoma

www.stat.fi/meta/kas/jasenosuuspaaom.html

Henkilöstörahaston oma pääoma käsittää jäsenosuuspääoman ja muun rahastopääoman.

Jäsenosuuspääomaan siirretään jäsenten rahasto-osuuksiin liitettävä pääoma ja arvonmuutokset, jotka on tehty tä…

Jäte

www.stat.fi/meta/kas/jate.html

Jätteeksi nimitetään sellaisia aineita ja esineitä, jotka niiden haltija on poistanut käytöstä, aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä.

Jätehuolto

www.stat.fi/meta/kas/jatehuolto.html

Organisoitu toiminta, jonka tarkoituksena on kerätä, kuljettaa ja varastoida jätteitä sekä järjestää kerätyn jätteen hyödyntäminen, loppukäsittely tai loppusijoitus. Jätehuoltoa katsotaan olevan myös…

Jätelaji

www.stat.fi/meta/kas/jatelaji.html

Yhdestä tai useammasta jätteestä eli jätejakeesta tai -komponentista muodostuva jäteseos.

Jäteluokitus

www.stat.fi/meta/kas/jateluokitus.html

Jätteet luokitellaan niiden syntytavan, koostumuksen tai muun tekijän pohjalta. Jätehuollossa Suomessa on käytössä ympäristöministeriön luokittamisesta antama asetus yleisimpien jätteiden ja ongelmaj…

Jätteiden energiakäyttö

www.stat.fi/meta/kas/energiakaytto.html

Jätteiden poltto niiden sisältämän energian talteen ottamiseksi.

Jätteiden hyödyntäminen

www.stat.fi/meta/kas/hyodyntaminen.html

Jäte voidaan hyödyntää energiana (energiakäyttö) tai kierrättämällä (aineskäyttö). Kierrätyksessä jätteen sisältämä aine palautetaan takaisin tuotantoon. Jätteiden kierrätykseen ei sisälly käytetyn t…

Jätteiden kertymä

www.stat.fi/meta/kas/jatekertyma.html

Se painomitoin esitetty jätemäärä, joka valtakunnan rajojen sisäpuolella syntyy yhden vuoden aikana. Jätteiden kertymät jaotellaan yleensä jäteluokan ja -lajin sekä tuottavan toimialan mukaan, ml. ko…

Jätteiden kierrätys

www.stat.fi/meta/kas/kierratys.html

Jätteiden käyttäminen raaka-aineena tai materiaalina. Jätteiden energiakäyttö ei ole kierrätystä, vaikkakin se on resurssien hyödyntämistä. Tuhka voidaan kuitenkin kierrättää. Käytettyjen tavaroiden …

Jätteiden käsittely

www.stat.fi/meta/kas/jatekasittely.html

Jätteiden käsittelyä ovat hyödyntäminen, vaarattomaksi tekeminen ja loppusijoitus. Jätteiden käsittelyksi katsotaan myös ne toimet, joilla syntyneen jätteen koostumusta, rakennetta tai muuta ominaisu…

Jätteiden loppusijoitus

www.stat.fi/meta/kas/loppusijoitus.html

Jätteiden sijoittaminen pysyvästi niille varattuun rajattuun paikkaan, kuten kaatopaikalle.

Kaatopaikka

www.stat.fi/meta/kas/kaatopaikka.html

Kaatopaikka on yhdyskuntajätteen, ongelmajätteen tai muun jätteen, kuten kiviaineksen, loppusijoitukseen tarkoitettu jätteenkäsittelypaikka. Myös jätteiden pitkäaikainen varastointipaikka voidaan hal…

Kabotaasiliikenne

www.stat.fi/meta/kas/kabotaasi.html

Tietyn maan sisäinen tavaraliikenne toiseen maahan rekisteröidyllä ajoneuvolla.

Kansainvälinen matkailu

www.stat.fi/meta/kas/kv_matkailu.html

Kansainvälinen matkailu (international tourism) sisältää maasta ulkomaille suuntautuvan matkailun eli tietyn maan asukkaiden ulkomaanmatkailun (outbound tourism) ja maahan ulkomailta suuntautuvan mat…

Kansainvälinen matkailumeno

www.stat.fi/meta/kas/kv_matkmeno.html

Kansainvälinen matkailumeno (international tourism expenditure) tarkoittaa tarkastelun kohteena olevan maan asukkaiden kulutusta ulkomaanmatkoilla, kun mukaan on laskettu kansainväliset henkilöliiken…

Kansainvälinen matkailutulo

www.stat.fi/meta/kas/kv_matktulo.html

Kansainvälinen matkailutulo (international tourism receipts) tarkoittaa tarkastelun kohteena olevassa maassa käyvien ulkomaisten matkailijoiden kulutusta ko. maassa.

Maailman matkailujärjestön…

Kansainvälinen tieliikenne

www.stat.fi/meta/kas/kansainval_tiel.html

Kuljetukset Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen, kolmansien maiden väliset kuljetukset ja kabotaasi.

Kansalaisuus

www.stat.fi/meta/kas/kansalaisuus.html

Kansalaisuudella tarkoitetaan jonkin maan kansalaisena olemista. Yleensä kansalaisuus saadaan syntyessä, mutta se voidaan vaihtaa muutettaessa toiseen maahan asumaan. Henkilöllä voi olla myös useamma…

Kansalaisuus

www.stat.fi/meta/kas/kansalaisuus.html

Kansalaisuus on sama kuin passin myöntämismaa. Henkilöllä voi olla useita kansalaisuuksia tai ei lainkaan kansalaisuutta. Kansalaisuudeksi hyväksytään myös muukalaispassin omistaminen.

Kansallinen arviointijärjestelmä

www.stat.fi/meta/kas/kansallinen_arv.html

Kioton pöytäkirja edellyttää, että osapuolilla on kansallinen järjestelmä kasvihuonekaasupäästöjen ja nielujen aikaansaamien poistumien arvioimista ja raportoimista varten. Kansallisen järjestelmän …

Kansallinen inventaarioraportti

www.stat.fi/meta/kas/nir.html

Kansallisen kasvihuonekaasuinventaarion tulokset sisältävä raportti, joka tulee toimittaa vuosittain ilmastosopimuksen sihteeristölle, Kioton pöytäkirjalle ja EU:n komissiolle. Inventaarioraportti si…

Kansallinen inventaarioraportti

www.stat.fi/meta/kas/nir.html

Kansallisen kasvihuonekaasuinventaarion tulokset sisältävä raportti, joka tulee toimittaa vuosittain YK:n ilmastosopimukselle, Kioton pöytäkirjalle ja EU:lle ja jatkossa myös Pariisin sopimukselle. <…

Kansallinen inventaarioraportti

www.stat.fi/meta/kas/nir.html

Kansallisen kasvihuonekaasuinventaarion tulokset sisältävä raportti, joka tulee toimittaa vuosittain YK:n ilmastosopimukselle, Kioton pöytäkirjalle ja EU:lle ja jatkossa myös Pariisin sopimukselle. <…

Kansallinen kasvihuonekaasupäästöjen arviointijärjestelmä

www.stat.fi/meta/kas/kansallinen_kas.html

Kansainväliset ilmastosopimukset (ml. Pariisin ilmastosopimus) ja EU edellyttävät, että kullakin maalla on järjestelmä kasvihuonekaasupäästöjen ja -poistumien arvioimista ja raportoimista varten. Jär…

Kansallinen kasvihuonekaasupäästöjen arviointijärjestelmä

www.stat.fi/meta/kas/kansallinen_kas.html

Kansainväliset ilmastosopimukset (ml. Pariisin ilmastosopimus) ja EU edellyttävät, että kullakin maalla on järjestelmä kasvihuonekaasupäästöjen ja -poistumien arvioimista ja raportoimista varten. Jä…

Kansantalouden materiaalivirrat

www.stat.fi/meta/kas/kansantalmate.html

Kansantalouden materiaalivirrat kuvaa tonneina kotimaan luonnosta käyttöön otetun tai muuten siirre-tyn ja muutetun ainemäärän, ulkomailta tuodut raaka-aineet ja jalosteet sekä raaka-aineiden ja jalo…

Kansantulo

www.stat.fi/meta/kas/kansantulo.html

Kansantulo on tulokäsite, joka saadaan bruttokansantulosta vähentämällä kiinteän pääoman kuluminen.

Bruttokansantulo tarkoittaa kotimaisten institutionaalisten yksiköiden yhteensä saamaa ensit…

Kantaindeksi

www.stat.fi/meta/kas/kantaindeksi.html

Kantaindeksissä laskenta-ajankohdan hintaa verrataan aina perusajankohtaan. Kantaindeksissä painot vaihdetaan yleensä harvemmin kuin vuosittain, esimerkiksi viiden vuoden välein.

Kantaja

www.stat.fi/meta/kas/kantaja.html

Asianosainen, joka on pannut riita-asian vireille tuomioistuimessa. Termiä kantaja voidaan käyttää myös sellaisesta asianomistajasta, joka on ilman syyttäjän myötävaikutusta pannut rikosasian vireill…

Kantavuus

www.stat.fi/meta/kas/kantavuus.html

Ajoneuvon rekisteröintimaan toimivaltaisen viranomaisen ilmoittama kuljetettavien tavaroiden suurin sallittu massa (kokonaismassan ja omamassan erotus).

Kapea-alaiset erikoispalvelut

www.stat.fi/meta/kas/kapea_alaiset_e.html

Kapea-alaiset erikoispalvelut ovat pitkälle erikoistuneita palveluja, joita tuotetaan tiettyyn markkinarakoon.

Kassavarat

www.stat.fi/meta/kas/kassavarat.html

Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset kunnan/kuntyhtymän taseesta.

Kasvihuonekaasu

www.stat.fi/meta/kas/kasvihuonekaa.html

Kasvihuonekaasuinventaariossa raportoitavat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi CO2, metaani CH4, dityppioksidi N2O sekä fluoratut kasvihuonekaasut eli F-kaasut (HFC-yhdisteet (fluorihiilivedyt), PFC…

Kasvihuonekaasuinventaario

www.stat.fi/meta/kas/kasvihuonekaasu.html

Kasvihuonekaasujen päästöinventaario on kunkin valtion alueella syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen ja -poistumien vuosittainen laskenta IPCC:n menetelmäohjeitten ja kansainvälisten ilmastosopimusten …

Kasvihuonekaasuinventaario

www.stat.fi/meta/kas/kasvihuonekaasu.html

Kasvihuonekaasujen päästöinventaario on kunkin valtion alueella syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen ja -poistumien vuosittainen laskenta IPCC:n menetelmäohjeitten ja kansainvälisten ilmastosopimusten …

Kasvihuonekaasuinventaarion raportointisektori

www.stat.fi/meta/kas/raportointi.html

Kasvihuonekaasuinventaariossa päästöt raportoidaan seuraavilta sektoreilta:

Energia:

polttoaineiden energiakäyttö sekä polttoaineiden tuotantoon, jakeluun ja kulutukseen liittyvät haiht…

Kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmä (EU)

www.stat.fi/meta/kas/seurantajarj.html

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen mukainen järjestelmä yhteisön kasvihuonekaasujen seurannasta ja Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanosta, joka velvoittaa jäsenmaat osallistumaan EU:n yhteisee…

Kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmä (EU)

www.stat.fi/meta/kas/seurantajarj.html

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen mukainen järjestelmä yhteisön kasvihuonekaasujen seurannasta ja Kioton pöytäkirjan täytäntöönpanosta, joka velvoittaa jäsenmaat osallistumaan EU:n yhteisee…

Kasvukatsaus

www.stat.fi/meta/kas/kasvukatsaus.html

Kasvukatsaus on analyysipaketti, joka antaa kuvioiden, taulukoiden ja selosteen avulla tietoa siitä, miten esimerkiksi liikevaihdon, palkkasumman tai henkilöstömäärän kasvu on jakautunut eri yrityste…

Kasvulaskennan menetelmä

www.stat.fi/meta/kas/kasvulaskenta.html

Kasvulaskennan nimi tulee siitä, että vuosittaiset arvonlisän muutokset hajotetaan kasvukomponentteihin, jolloin pystytään tarkastelemaan, mistä tekijöistä kasvu on tullut. Oletetaan, että vuodesta t…

Kato

www.stat.fi/meta/kas/kato.html

Kadolla tarkoitetaan joko kokonaisten otosyksiköiden (henkilöiden tai kotitalouksien) puuttumista tutkimusaineistosta tai puuttuvia tietoja, "reikiä" joidenkin havaintoyksiköiden tiedoissa.…

Kato

www.stat.fi/meta/kas/kato.html

Kadolla tarkoitetaan joko kokonaisten otosyksiköiden (henkilöiden tai kotitalouksien) puuttumista tutkimusaineistosta (yksikkökato) tai puuttuvia tietoja, "reikiä" joidenkin havaintoyksiköi…

Katu

www.stat.fi/meta/kas/katu.html

Katu on kaupungissa tai muussa taajamassa kulkeva, asemakaavan mukaisesti rakennettu kunnan ylläpitämä tie.

Kaukolämpö

www.stat.fi/meta/kas/kl.html

Voimalaitoksessa, lämpökattilassa tai lämpökeskuksessa tuotettu lämpö, joka siirretään kaukolämpöverkon kautta rakennusten lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden valmistukseen.

Kaupan lisät

www.stat.fi/meta/kas/kaupan_lisat.html

Tukkukaupan ja vähittäiskaupan palvelujen tuotos mitataan jälleenmyyntiin ostettujen tavaroiden kaupan lisien mukaan. Kaupan lisä on jälleenmyyntiä varten ostetun tavaran todellisen tai laskennallise…

Kaupan varastotiedustelu

www.stat.fi/meta/kas/kaupan_varastti.html

Kaupan varastotiedustelussa noin 300 yritykseltä tiedustellaan neljännesvuosittain varastojen arvoa kyseisen neljänneksen lopussa. Varastojen arvot tiedustellaan varastotyypeittäin: Aineet ja tarvikk…

Kaupan varastotilasto

www.stat.fi/meta/kas/kaupan_varastot.html

Kaupan varastotilasto kuvaa kaupan yritysten varastojen käypähintaista arvoa toimialan mukaisella jaottelulla. Tilasto laaditaan neljännesvuosittain. Otoksesta lasketut toimialoittaiset varastojen ar…

Kauppa-alusluettelo

www.stat.fi/meta/kas/kauppa_alusluet.html

Kauppa-alusluetteloon merkitään hakemuksesta sellaiset Suomen alusrekisterin alukset, joille voidaan valtion varoista myöntää kauppamerenkulun tukea kilpailukyvyn parantamiseksi.

Kauppaluotot

www.stat.fi/meta/kas/kauppaluotot.html

Kauppaluottoihin kirjataan vientisaamiset ja -ennakot sekä tuontivelat ja -ennakot. Kauppaluottoja ovat tavara- ja palvelukauppaan liittyvät kauppaluotot, kuten tilivelat, toimitusluotot (ulkomaisen …

Kauppapäiväkorjattu sarja

www.stat.fi/meta/kas/kaup_paiv_korj.html

Kauppapäiväkorjauksella huomioidaan vastinkuukausien viikonpäivien ja pyhien erilainen jakauma. Kauppapäivät vaikuttavat esimerkiksi siten, että toimialan myynti voi jonain kuukautena olla tavallista…

Kauppapäiväkorjaus

www.stat.fi/meta/kas/kauppapaivakorj.html

Kauppapäiväkorjauksella huomioidaan vertailtavien kuukausien viikonpäivien ja pyhien erilainen jakauma. Kauppapäivät vaikuttavat esimerkiksi siten, että toimialan myynti voi jonain kuukautena olla ta…

Kauppatase

www.stat.fi/meta/kas/kauppatase.html

Kauppatase kuvaa tavaroiden ulkomaankaupan tasapainoa viennin ja tuonnin osalta.

Kauppatavarat

www.stat.fi/meta/kas/kauppatavarat.html

Kaikki aineet, tavarat ja tarvikkeet, jotka yritys on ostanut myydäkseen ne sellaisinaan edelleen.

Kauppatavarat

www.stat.fi/meta/kas/kauppatavarat.html

Kauppatavaroilla tarkoitetaan niitä hyödykkeitä, jotka yritys on ostanut myytäväksi edelleen ilman jatkokäsittelyä. Kauppatavaroiksi luetaan myös raaka-aineet, jotka yritys on ostanut myytäväksi etee…

Kaupunki-maaseutu

www.stat.fi/meta/kas/kaupunki_maaseu.html

7-luokkainen kaupunki-maaseutu-luokitus, jolla voidaan korvata
kuntarajoihin perustuva kaupungin ja maaseudun erottelu sekä maaseudun
kolmijako. Luokituksen on laatinut Suomen ympäristökeskus y…

Kaupunki-maaseutu

www.stat.fi/meta/kas/kaupunki_maaseu.html

7-luokkainen kaupunki-maaseutu-luokitus, jolla voidaan korvata
kuntarajoihin perustuva kaupungin ja maaseudun erottelu sekä maaseudun
kolmijako. Luokituksen on laatinut Suomen ympäristökeskus y…

Kausaalisuhde

www.stat.fi/meta/kas/kausaalisuhde.html

Kausaalisuhteet ovat muuttujien välisiä syy-seuraus -suhteita, joita pyritään todentamaan tilastollisin menetelmin empiirisissä tutkimuksissa.

Kahden muuttujan välinen korrelaatio l. lineaari…

Kausaaliyhteys

www.stat.fi/meta/kas/kausaaliyhteys.html

Kausaaliyhteydet ovat muuttujien välisiä syy-seuraus -yhteyksiä, joita pyritään todentamaan tilastollisin menetelmin empiirisissä tutkimuksissa. Korrelaatio kahden muuttujan välillä poikkileikkaustut…

Kausitasoitettu sarja

www.stat.fi/meta/kas/kausitasoitettu.html

Kausitasoitettu sarja saadaan kun alkuperäisestä aikasarjasta poistetaan kausivaihtelun vaikutus. Kausitasoitetun sarjan luvut ovat keskenään vertailukelpoisia ja näin ollen myös kahden peräkkäisen h…

Kausitasoitus

www.stat.fi/meta/kas/kausitasoitus.html

Kausitasoituksella tarkoitetaan kausivaihtelun estimoimista ja sen vaikutuksen poistamista aikasarjasta. Tämän seurauksena saadaan kausitasoitettu aikasarja. Kun aikasarjasta poistetaan sekä kausivai…

Kausitasoitus

www.stat.fi/meta/kas/kausitasoitus.html

Kausitasoituksella tarkoitetaan kausivaihtelun estimoimista ja sen vaikutuksen poistamista aikasarjasta. Tämän seurauksena saadaan kausitasoitettu aikasarja. Aikasarjan tasoituksessa erotetaan yleens…

Kausivaihtelu

www.stat.fi/meta/kas/kausivaihtelu.html

Kausivaihtelu on aikasarjan vuoden sisäistä vaihtelua, joka toistuu kutakuinkin säännöllisenä. Kausivaihtelua voivat aiheuttaa mm. lämpötila, sademäärä, pyhäpäivät, sesongit ja lomat.

Kausiveroaineisto

www.stat.fi/meta/kas/kausiveroaineis.html

Verohallinnon kausiveroaineisto sisältää kuukausittaisia ja neljännesvuosittaisia työnantajasuorituksia koskevia tietoja ja arvonlisäverotusta koskevien tietojen osalta myös vuosittaisia tietoja. Hav…

Kehikkoperusjoukko

www.stat.fi/meta/kas/kehikkoperusjou.html

Kehikkoperusjoukko viittaa käytettävissä olevaan otantakehikkoon, esim. väestörekisteri, puhelinluettelo, jäsenluettelo, jota käytetään otantatutkimuksen kohteiden valinnassa. Kehikkoperusjoukko on u…

Keittiö

www.stat.fi/meta/kas/keittio.html

Keittiö on huone, joka on sisustettu ruoanlaittoa varten. Alle 7 neliömetrin suuruinen ruoanlaittoa varten sisustettu tila katsotaan keittokomeroksi tai keittotilaksi.

Kerrosala

www.stat.fi/meta/kas/kerrosala.html

Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten pinta-alat ja se ullakon tai kellarikerrosten ala, jossa on asuin- tai työhuoneita tai muita rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja.

Kerrosluku

www.stat.fi/meta/kas/kerrosluku.html

Rakennuksen kerroslukuun lasketaan mukaan kaikki ne pääasiallisesti maanpinnan yläpuolella olevat kerrokset, joissa on asuin- tai työhuoneita tai rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Jos r…

Kertaluonteiset palkkaerät

www.stat.fi/meta/kas/kertaluonteiset.html

Kertaluonteisia palkkaeriä ovat sellaiset palkkaerät ja palkanlisät, joita ei makseta säännöllisesti jokaisella palkanmaksujaksolla. Näitä eriä ja lisiä ovat esimerkiksi tulospalkkiot, lomaraha ja lo…

Keskeneräiset työt

www.stat.fi/meta/kas/keskenerai_tyot.html

Kaikki vielä työn kohteena olevat tavarat. Mukaan luetaan sellaiset yrityksen itse tuottamat puolivalmisteet, jotka on tarkoitus jalostaa tässä yrityksessä edelleen. Keskeneräiset myytäviksi aiotut t…

Keskiarvo

www.stat.fi/meta/kas/keskiarvo.html

Keskiarvo (ks. aritmeettinen keskiarvo) on ns. keskiluvuista kaikkein tavallisin. Se ilmoittaa, mihin kohtaan muuttujan jakauman keskikohta mitatulla ulottuvuudella sijoittuu.

Keskiarvotulo

www.stat.fi/meta/kas/keskiarvotulo.html

Aritmeettinen keskiarvotulo saadaan, kun lasketaan yhteen kaikkien tulonsaajien tulot ja jaetaan se havaintojen lukumäärällä. Keskiarvotulo on mediaanituloa herkempi äärihavainnoille.

Keskihajonta

www.stat.fi/meta/kas/keskihajonta.html

Keskihajonta on tärkein ns. hajontaluku eli luku, joka mittaa havaintoarvojen hajaantumista muuttujan jakauman keskikohdan ympärille. Keskihajonnan neliö on nimeltään varianssi.

Keskihajonta

www.stat.fi/meta/kas/keskihajonta.html

Keskihajonta on tärkein ns. hajontaa kuvaava parametri. Se mittaa havaintoarvojen sijoittumista muuttujan jakauman keskiarvon ympärille. Keskihajonta saadaan ottamalla varianssista neliöjuuri.

Keskiluvut

www.stat.fi/meta/kas/keskiluvut.html

Keskiluvut ovat tilastotieteen keskeisiä tunnuslukuja. Ne kuvaavat muuttujan jakauman keskikohtaa. Käytetystä keskiluvusta riippuen ne ilmoittavat muuttujan keskimääräisen (keskiarvo, painotettu kesk…

Keskiluvut

www.stat.fi/meta/kas/keskiluvut.html

Keskiluvut ovat tilastotieteen keskeisiä tunnuslukuja. Ne kuvaavat muuttujan jakauman keskikohtaa. Käytetystä keskiluvusta riippuen ne ilmoittavat muuttujan keskimääräisen, tyypillisen tai yleisimmän…

Keskimääräinen maturiteetti

www.stat.fi/meta/kas/keskimaarainen.html

Neljänneksen aikana myönnettyjen uusien luottojen keskimääräinen maturiteetti, päivää.
Neljänneksen aikana myönnettyjen uusien luottojen alkuperäisten (luotonnostohetkellä sovittujen) maturiteetti…

Keskimääräinen takaisinmaksuaika

www.stat.fi/meta/kas/takaisinmaksuai.html

Pienlainayritysten neljänneksen aikana myöntämien uusien luottojen luotonnostohetkellä sovittujen maturiteettien neljänneksen aikana myönnettyjen luottojen kappalemäärällä painotettu keskiarvo (päivi…

Keskinäinen vahinkovakuutusyhdistys

www.stat.fi/meta/kas/kesk_vah_vak_yh.html

Keskinäinen vahinkovakuutusyhdistys on osakkaiden keskinäiseen vastuuseen perustuva vakuutuslaitos, jonka toiminta-alue käsittää enintään 40 kuntaa yhtenäisellä alueella tai joka harjoittaa ainoastaa…

Keskinäinen vakuutusyhtiö

www.stat.fi/meta/kas/kesk_vak_yht.html

Keskinäiset vakuutusyhtiöt ovat joko henkivakuutusyhtiöitä tai vahinkovakuutusyhtiöitä ja hoitavat nimensä mukaan pääsääntöisesti joko henkivakuutusliikettä (ml. eläkevakuutus) tai vahinkovakuutuslii…

Keskipinta-ala

www.stat.fi/meta/kas/keskipinta_ala.html

Omakotitalojen pinta-ala tarkoittaa asuinpinta-alaa (m²) ja omakotitalotonttien pinta-ala tarkoittaa tontin kokonaispinta-alaa.

Keskivankiluku

www.stat.fi/meta/kas/keskivankiluku.html

Keskivankiluku tarkoittaa vankien päivittäistä keskimäärää kalenterivuoden aikana.

Keskivirhe

www.stat.fi/meta/kas/keskivirhe.html

Keskivirhe mittaa tilastollisen satunnaisvaihtelun suuruutta otantatutkimuksessa. Sen avulla lasketaan virhemarginaalit esim. poliittisten mielipidemittausten kannatusluvuille (ns. luottamusvälit). <…

Keskivirhe

www.stat.fi/meta/kas/keskivirhe.html

Keskivirhe tarkoittaa keskimääräistä virhettä (hajonta/ (havaintojen lkm:n neliöjuuri)). Keskivirheitä estimoidaan otosten ja mallien parametriestimaateille, jotta voitaisiin laskea luottamusväli tai…

Keskiväkiluku

www.stat.fi/meta/kas/keskivakiluku.html

Tietyn vuoden keskiväkiluku on kahden peräkkäisen vuoden väkilukujen keskiarvo. Kun tilastovuodelle lasketaan jotakin ilmiöta kuvaava suhdeluku, yleensä ko. ilmiön tapahtumien määrä suhteutetaan juur…

Keskuspankin valuuttavaranto

www.stat.fi/meta/kas/keskuspankin_va.html

Valuuttavaranto tilastoidaan Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Euroopan keskuspankin ohjeiden mukaan. Valuuttavaranto kattaa monetaarisen kullan, erityiset nosto-oikeudet, varanto-osuuden IMF:…

Kestävyysluokitus

www.stat.fi/meta/kas/kestavyysluokit.html

Varsinaisen yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoituksen mukaisen COICOP-luokituksen (Classification of Individual Consumption According to Purpose) kulutusmenoryhmät on jaettu kansantalouden tilinpid…

Kesäasukas

www.stat.fi/meta/kas/kesaasukas.html

Kesäasukkaiden lukumäärä lasketaan kesämökin omistajan asuntokunnan henkilöiden yhteismäärästä. Kesäasukkaiden lukumäärään ei ole laskettu mukaan henkilöitä, joiden kesämökki sijaitsee asuinkunnassa.…

Kesämökki

www.stat.fi/meta/kas/kesamokki.html

Kesämökillä tarkoitetaan kiinteästi sijaintipaikalleen rakennettua vapaa-ajan asuinrakennusta tai asuinrakennusta, jota käytetään loma- tai vapaa-ajan asuntona. Liiketoimintaa palvelevia lomamökkejä,…

Ketjuindeksi

www.stat.fi/meta/kas/ketjuindeksi.html

Ketjuindeksissä vertailu tapahtuu aina peräkkäisten laskenta-ajankohtien välillä. Ketjuindeksissä kahden laskenta-ajankohdan muutoksella viedään eteenpäin halutun perusajankohdan indeksipistelukua. K…

Kevyt hyötyajoneuvo

www.stat.fi/meta/kas/kevyt_hyotyajon.html

Tavara-ajoneuvo, jonka kokonaispaino on enintään 3 500 kg ja joka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa tavaroiden kuljettamiseen.

Mukaan luetaan pakettiautot, jotka on tarkoitettu ja joita…

Kevyt nelipyörä

www.stat.fi/meta/kas/kevyt_nelipyora.html

Kevyt nelipyörä (L6e) on nelipyöräinen moottorikäyttöinen ajoneuvo, jonka kuormittamaton massa on enintään 350 kg ilman sähköajoneuvon akkujen massaa ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään…

Khiin neliö –testi

www.stat.fi/meta/kas/khiin.html

Khiin neliö -testiä käytetään yleisesti jakaumien erojen tai satunnaismuuttujien riippumattomuuden testauksessa luokitellusta frekvenssijakaumasta.

Khin neliö

www.stat.fi/meta/kas/khin_nelio.html

Khin neliö viittaa sekä tämän nimiseen teoreettiseen jakaumaan että siihen perustuvaan tilastolliseen testiin. Khin neliö -testiä käytetään paljon jakaumien erojen testauksessa laadullisten (luokitel…

Kieli

www.stat.fi/meta/kas/kieli.html

Tieto kielestä on saatu väestötietojärjestelmästä. Samalla kun vanhemmat ilmoittavat syntyneelle lapselle rekisteriin nimen, he ilmoittavat lapsen kielen. Kieli säilyy samana väestötietojärjestelmäss…

Kierrätyspolttoaineet

www.stat.fi/meta/kas/kierrat_poltto.html

Kierrätyspolttoaineilla tarkoitetaan teollisuuden, yritysten ja yhdyskuntien syntypistelajitelluista, kuivista ja polttokelpoisista jätteistä valmistettua
polttoainetta, jonka ominaisuudet tunneta…

Kiinteisiin hintoihin

www.stat.fi/meta/kas/kiinteisiin_hin.html

Perusvuonna tai viitevuonna vallitseviin hintoihin. Kyseessä on volyymisarja tai reaalinen sarja, joka on puhdistettu hintojen muutoksesta..

Kiinteistö

www.stat.fi/meta/kas/kiinteisto.html

Kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistörekisteriin kiinteistönä merkittyä maa- tai vesialueen omistuksen yksikköä. Kiinteistöön kuuluvat sillä sijaitsevat kiinteistön omistajan omistamat rakennukset ja…

Kiinteistöleasing

www.stat.fi/meta/kas/kiinteistoleasi.html

Kiinteistöleasing on rahoitusleasingin muoto, jossa leasing-sopimuksen kohteena ovat kiinteistöt. Sale and leaseback -rahoitusjärjestely kiinteistöön kohdistuneena merkitsee sitä, että yritys myy om…

Kiinteistöleasing

www.stat.fi/meta/kas/kiinteistoleasi.html

Kiinteistöleasing on rahoitusleasingin muoto, jossa leasing-sopimuksen kohteena ovat kiinteistöt. Sale and leaseback -rahoitusjärjestely kiinteistöön kohdistuneena merkitsee sitä, että yritys myy om…

Kiinteistön hoitokulut

www.stat.fi/meta/kas/kiinteiston_hoi.html

Tuloslaskelman osa, jossa eritellään, mistä kiinteistön hoidosta aiheutuvat kulut muodostuvat.

Kiinteistön tuotot

www.stat.fi/meta/kas/kiinteiston_tuo.html

Tuloslaskelman osa, jossa eritellään, mistä kiinteistön saamat tulot muodostuvat.

Kiinteistön ylläpito

www.stat.fi/meta/kas/kiinteiston_yll.html

Kiinteistön ylläpito on toiminta, jonka tarkoituksena on säilyttää kiinteistön kunto, arvo ja ominaisuudet.

Kiinteä muinaisjäännös

www.stat.fi/meta/kas/kmuinaisjaannos.html

Museoviraston määrittelyn mukaan kiinteä muinaisjäännös on maaperässä tai veden alla oleva muinaisen ihmisen toiminnasta syntynyt rakenne. Iän mukaan muinaisjäännökset jaetaan esihistoriallisiin ja h…

Kiinteän pääoman bruttokanta

www.stat.fi/meta/kas/kiintea_bruttok.html

Bruttokanta on tuottajien hallussa ja vielä käytössä olevien varojen arvo, arvotettuna 'uutta vastaavin' hinnoin, riippumatta niiden iästä ja todellisesta kunnosta. Bruttokanta koostuu menn…

Kiinteän pääoman bruttomuodostus

www.stat.fi/meta/kas/paaoma_muodostu.html

Kiinteän pääoman bruttomuodostus koostuu kotimaisten tuottajien kiinteiden varojen hankinnoista vähennettynä niiden luovutuksilla. Kiinteät varat ovat tuotantoprosessien tuotoksina tuotettuja aineell…

Kiinteän pääoman kuluminen

www.stat.fi/meta/kas/kiintean_paaoma.html

Kiinteän pääoman kuluminen (P.51C) kuvaa tarkasteluajanjakson aikana loppuun käytettyä kiinteiden varojen määrää. Kuluminen on seurausta normaalista kulumisesta sekä ennakoitavasta vanhenemisesta ja …

Kiinteän pääoman nettokanta

www.stat.fi/meta/kas/kiintean_nettok.html

Nettokanta koostuu menneiden investointien kumuloituneesta arvosta vähennettynä kumuloituneella kiinteän pääoman kulumisella.

Kiinteän pääoman poistuma

www.stat.fi/meta/kas/poistuma.html

Kiinteän pääoman poistumalla tarkoitetaan pääomatavaran poistamista pääomakannasta sen eliniän päätyttyä. Poistuma lasketaan investointien ja bruttopääomakannan muutoksen erotuksena.

Kiinteä puhelinverkko

www.stat.fi/meta/kas/kiint_puhverkko.html

Kiinteällä puhelinverkolla tarkoitetaan pääasiassa kohdeviestintään käytettävää viestintäverkkoa, jossa päätelaitteen yhteys viestintäverkkoon on toteutettu johtimella tai muulla kiinteällä yhteydell…

Kioton pöytäkirja

www.stat.fi/meta/kas/kioton_poytakir.html

YK:n ilmastosopimusta täsmentävä Kioton pöytäkirja astui voimaan vuonna 2005. Se on ensimmäinen oikeudellisesti sitova sopimus, jonka avulla päästöjä on vähennetty kansainvälisesti. EU ja Suomi rati…

Kioton pöytäkirja

www.stat.fi/meta/kas/kioton_poytakir.html

YK:n ilmastosopimuksen alainen Kioton pöytäkirja on ensimmäinen oikeudellisesti sitova sopimus, jonka avulla päästöjä on vähennetty kansainvälisesti.

Pöytäkirja velvoitti liitteessään mainitt…

Kioton pöytäkirja

www.stat.fi/meta/kas/kioton_poytakir.html

YK:n ilmastosopimuksen alainen Kioton pöytäkirja oli ensimmäinen oikeudellisesti sitova sopimus, jonka avulla päästöjä on vähennetty kansainvälisesti.

Pöytäkirja velvoitti liitteessään mainit…

Kirja

www.stat.fi/meta/kas/kirja.html

Kirja on ei-aikakautinen painettu julkaisu, joka on yleisön saatavissa. Sivumääräkohtaista rajoitusta ei ole, mutta 4-48 -sivuiset julkaisut rajataan omaksi ryhmäkseen, pienpainatteiksi. Kaupallisess…

Kirjausajankohta

www.stat.fi/meta/kas/kirjausajankoht.html

Kansantalouden tilinpidon järjestelmä kirjaa virrat suoriteperusteisena. Toisin sanoen, kun taloudellista arvoa luodaan, muutetaan tai hävitetään tai kun vaateet ja velvoitteet syntyvät tai niitä muu…

Kivihiili

www.stat.fi/meta/kas/kivihiili.html

Kivihiili on kiinteää orgaanista fossiilista polttoainetta, jonka tehollinen lämpöarvo on yli 24 MJ/kg tuhkattomassa aineessa. Kivihiililaadut luokitellaan pääasiassa haihtuvien aineiden määrän ja lä…

Kokoaikainen

www.stat.fi/meta/kas/kokoaikainen.html

Palkkarakennetilasto:

Palkkarakennetilastossa koko- ja osa-aikaisuuden erittely perustuu säännölliseen viikkotyöaikaan. Tilastossa on kokoaikaisiksi määritetty ne palvelussuhteet, joiden säänn…

Kokoaikainen

www.stat.fi/meta/kas/kokoaikainen.html

Palkkarakennetilasto:

Palkkarakennetilastossa koko- ja osa-aikaisuuden erittely perustuu säännölliseen viikkotyöaikaan. Tilastossa on kokoaikaisiksi määritetty ne palvelussuhteet, joiden säänn…

Kokoaikatyö

www.stat.fi/meta/kas/kokoaikatyo.html

Kokoaikatyötä tekeväksi luokitellaan palkansaaja tai yrittäjä, joka ilmoittaa tekevänsä päätyöpaikassaan kokoaikatyötä. Määritelmä ei perustu tuntirajoihin, vaan vastaajan omaan käsitykseen työn koko…

Kokoaikatyö

www.stat.fi/meta/kas/kokoaikatyo.html

Kokoaikatyöllinen on henkilö, jonka normaali viikkotyöaika on 30 tuntia tai enemmän.

Koko kansantalous

www.stat.fi/meta/kas/kok_kansantal.html

Suomen kansantalouden muodostavat sellaiset yksiköt, joiden taloudellisen mielenkiinnon keskus on Suomen talousalueella. Kansantalouden yksikköinä toimivat jaetaan yrityksiin (S11), rahoitus- ja vaku…

Koko luotonanato

www.stat.fi/meta/kas/koko_luotonanat.html

Koko luotonantoon sisältyvät kaikki kuvattavan luotonantajasektorin myöntämät luotot. Mukana ovat siten
- luotonanto yleisölle
- luotonanto ulkomaille
- rahoituslaitosten, valtion ja sosiaal…

Koko luotonanato

www.stat.fi/meta/kas/koko_luotonanat.html

Koko luotonantoon sisältyvät kaikki kuvattavan luotonantajasektorin myöntämät luotot. Mukana ovat siten
- luotonanto yleisölle
- luotonanto ulkomaille
- rahoituslaitosten, valtion ja sosiaal…

Kokonaisansio

www.stat.fi/meta/kas/kokonaisansio.html

Kokonaisansio kuvaa säännölliseltä työajalta sekä muulta työajalta, kuten yli- ja lisätyöajalta, maksettua palkkaa. Kts. Kokonaistyöaika.

Kokonaisansioon luetaan kultakin palkanmaksujaksolta

Kokonaisavioituvuusluku

www.stat.fi/meta/kas/kok_avioituneis.html

Kokonaisavioituvuusluku kuvaa, kuinka suuri osuus kaikista naisista (yleensä 100 tai 1000 henkeä kohden) solmii eläessään avioliiton edellyttäen, että kukaan heistä ei kuole ja että kyseisen vuoden …

Kokonaiseronneisuus

www.stat.fi/meta/kas/kok_eronneisuus.html

Kokonaiseronneisuusluku on yhden vuoden avioeroista laskettu tunnusluku. Eri ikäiset eroon päättyvät liitot suhteutetaan kaikkiin samana vuonna vihittyihin liittoihin. Esimerkiksi vuoden 2001 eronnei…

Kokonaishedelmällisyys

www.stat.fi/meta/kas/kok_hedelmallis.html

Kokonaishedelmällisyysluku saadaan laskemalla yhteen yhdelle ikävuodelle lasketut hedelmällisyysluvut. Näin saatu luku tarkoittaa laskennallista lasten määrää, jonka nainen synnyttää kyseisen vuoden …

Kokonaisindeksi

www.stat.fi/meta/kas/kok_indeksi.html

Kokonaisindeksi on indeksi, joka on laskettu painotettuna keskiarvona kaikista indeksin kuvausalueeseen kuuluvista alasarjoista. Kokonaisindeksi lasketaan esimerkiksi eri hyödykeryhmiä kuvaavien yks…

Kokonaiskäyttö

www.stat.fi/meta/kas/kokonaiskaytto.html

Aineiden ja tarvikkeiden kokonaiskäyttöön sisältyy kalenterivuoden tuotantoon käytetyt yrityksen ulkopuolelta ostetut tavarat ja omassa yrityksessä jatkojalostettavaksi valmistetut tuotteet. Kysytään…

Kokonaiskäyttö

www.stat.fi/meta/kas/kokonaiskaytto.html

Kokonaiskäyttöön kuuluvat jalostus- ja loppukäyttö.

Kokonaismuutos

www.stat.fi/meta/kas/kok_muutos.html

Kokonaismuutos on väestönlisäys lisättynä väkiluvun rekisterikorjauksilla. Väestönlisäys on syntyneiden enemmyyden ja kokonaisnettomuuton summa.

Kokonaisnettomuutto

www.stat.fi/meta/kas/kok_nettomuutto.html

Kokonaisnettomuutto on kuntien välisen nettomuuton ja nettosiirtolaisuuden summa.

Kokonaispanoksen muutos

www.stat.fi/meta/kas/kokonaispanos.html

Valtion tuottavuustilastoinnissa kokonaispanoksen muutos on Valtion liikekirjanpidon toiminnan kulut yhteensä -erän deflatoitu muutos. Henkilöstökulut, poistot ja toiminnan muut kulut deflatoidaan e…

Kokonaispinta-ala

www.stat.fi/meta/kas/kokon_pinta_ala.html

Kokonaispinta-alaan kuuluvat myyntipinta-ala, toimistotilat, varastotilat, sosiaalitilat ja muut liikehuoneistoon kuuluvat tilat.

Kokonaistransito

www.stat.fi/meta/kas/kokonaistransit.html

Kokonaistransito kuvaa sitä tavaran määrää, joka kuljetetaan transitona Suomen kautta. Kokonaistransiton määrä saadaan laskemalla yhteen rautatie- ja tieliikenteen transitokuljetusten määrä tai tarka…

Kokonaistuotanto

www.stat.fi/meta/kas/kok_tuotanto.html

Kokonaistuotannon määrä tarkoittaa kalenterivuoden aikana valmistettua yrityksen tai toimipaikan tuotantoa. Se koostuu myydystä ja myytäväksi aiotusta, varastoon valmistetusta tuotannosta sekä tuotan…

Kokonaistuotanto

www.stat.fi/meta/kas/kok_tuotanto.html

Kokonaistuotanto tarkoittaa kalenterivuoden aikana tapahtunutta kotimaista valmistusta. Se sisältää myydyt, varastoon valmistetut ja valmistajan omaan käyttöönsä tuottamat välituotteet. Kokonaistuota…

Kokonaistuottavuuden muutos

www.stat.fi/meta/kas/tuottavuus.html

Valtion sekä kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilastoinnissa kokonaistuottavuuden muutos on tuotoksen muutoksen ja kokonaispanoksen muutoksen osamäärä.

Kokonaistuottavuus

www.stat.fi/meta/kas/kokonaistuottav.html

Kokonaistuottavuudella tarkoitetaan sitä osaa arvonlisäyksen kasvusta, jota ei voida selittää tuotantopanosten (työ, pääoma) kasvulla. Tätä ei kuitenkaan pystytä suoraan mittaamaan, joten sen vaikutu…

Kokonaistutkimus

www.stat.fi/meta/kas/kokonaistutkimu.html

Kokonaistutkimus käsittää kaikki tutkimuksen kohteena olevan perusjoukon alkiot. Se on tavallinen tilastotoimessa, jossa perusaineisto usein koostuu koko väestöstä, kaikista yritys- ja toimipaikkarek…

Kokonaistyöaika

www.stat.fi/meta/kas/kokonaistyoaika.html

Kokonaistyöaika muodostetaan palkkarakennetilastossa henkilökohtaisen säännöllisen viikkotyöajan sekä tilastointijakson keskimääräisten palkattujen lisä- ja ylityötuntien perusteella. Varallaolon tun…

Kokopäiväopiskelija

www.stat.fi/meta/kas/kokopaivaopisk.html

Yliopisto- ja ammattikorkeakoulutilastoissa kokopäiväisen ja osa-aikaisen korkeakouluopiskelun tilastollinen määrittely perustuu suoritettujen opintoviikkojen määrään. Tieto suoritetuista opintoviiko…

Kokopäiväopiskelija

www.stat.fi/meta/kas/kokopaivaopisk.html

Yliopisto- ja ammattikorkeakoulutilastoissa kokopäiväisen ja osa-aikaisen korkeakouluopiskelun tilastollinen määrittely perustuu suoritettujen opintopisteiden määrään. Tieto suoritetuista opintopiste…

Kolmansien maiden välinen liikenne

www.stat.fi/meta/kas/kolmansien_maid.html

Liikenne, jota harjoitetaan yhdessä maassa rekisteröidyllä moottoriajoneuvolla toisessa maassa sijaitsevan tavaran kuormauspaikan sekä kolmannessa maassa sijaitsevan tavaran purkupaikan välillä. Täll…

Kolmipyörä

www.stat.fi/meta/kas/kolmipyora.html

Kolmipyörä (L5e) on moottorikäyttöinen ajoneuvo, jossa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joka on varustettu moottorilla, jonka sylinteritilavuus on suurempi kuin 50 cm3, kun kyseessä on po…

Kolmivuorotyö

www.stat.fi/meta/kas/kolmivuorotyo.html

Työskentely tapahtuu kolmessa vuorossa vuorokauden ympäri (aamu-, ilta- ja yövuoro). Voi olla keskeytyvää (esim. tuotanto keskeytyy työpaikalla viikonlopuksi) tai keskeytymätöntä. Nelivuoro-, viisivu…

Kommandiittiyhtiö

www.stat.fi/meta/kas/kommandiittiyht.html

Kommandiittiyhtiössä on sekä vastuunalainen että äänetön yhtiömies. Molempia voi olla yksi tai useampia. Äänettömät yhtiömiehet vastaavat yhtiön sitoumuksista vain yhtiöön sijoittamansa pääoman määrä…

Konkurssi

www.stat.fi/meta/kas/konkurssi.html

Konkurssi on velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus käytetään konkurssisaatavien maksuun. Konkurssin alkaessa velallinen menettää määräysvallan omaisu…

Konkurssin hakija

www.stat.fi/meta/kas/konkurssin_haki.html

Konkurssin asettamisesta päättää tuomioistuin. Konkurssin hakijana voi olla velkoja tai velallinen itse. Velallisen itsensä hakemista konkursseista on tilastoissa usein erotettu omaksi luokakseen kuo…

Konkurssin takia uhanalainen työpaikka

www.stat.fi/meta/kas/konkurssin_taki.html

Konkurssin takia uhanalaisella työpaikalla tarkoitetaan työpaikkojen määrää niissä yrityksissä tai yhteisöissä, joita on kalenterivuoden aikana haettu konkurssiin.

Mikäli henkilökunnan määrä o…

Konkurssipesä

www.stat.fi/meta/kas/konkurssipesa.html

Tätä oikeudellista muotoa käytetään, jos konkurssipesä pyytää, ja sille annetaan y-tunnus. Muutoin yrityksen oikeudellinen muoto ei muutu konkurssin yhteydessä.

Konkurssivelallinen

www.stat.fi/meta/kas/konkurssivelall.html

Konkurssivelallisella tarkoitetaan tilastoissa yritystä, yhteisöä tai luonnollista henkilöä, jota on haettu konkurssiin.

Konserni

www.stat.fi/meta/kas/konserni.html

Konserni on kahden tai useamman yrityksen muodostama taloudellinen kokonaisuus, jossa emoyrityksellä on yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa määräämisvalta yhdessä t…

Konsernin kansallisuus

www.stat.fi/meta/kas/konsernin_kansa.html

Konsernirekisterissä konsernin kansallisuus on perimmäisen omistajatahon (UBO) kotimaa. Jos konsernin perimmäinen omistajataho on kotimainen, konsernin kansallisuus on Suomi.

Konsernirekisteri

www.stat.fi/meta/kas/konsernirekist.html

Konsernirekisteri kattaa suurimmat Suomessa toimivat konsernit. Konsernirekisteriin kirjataan konsernin vuositietoina liikevaihto, taseen loppusumma ja henkilöstön määrä. Lisäksi kirjataan tiedot kon…

Konsernisuhde

www.stat.fi/meta/kas/konsernisuhde.html

Konsernirekisterin konsernisuhteella tarkoitetaan kotimaisen pääkonsernin ja konserniin kuuluvan yrityksen välistä suhdetta. Vrt. suora suhde.

Koordinaatti

www.stat.fi/meta/kas/koordinaatti.html

Karttakoordinaatit ovat kohteen sijainnin maapallolla tai karttakoordinaattijärjestelmässä kertovia koordinaattilukuarvoja. Koordinaatit ilmoitetaan joko maantieteellisinä tai tasokoordinaatteina. Ma…

Koordinaatti

www.stat.fi/meta/kas/koordinaatti.html

Toimipaikan sijaintiosoitteella on yritys- ja toimipaikkarekisterissä karttakoordinaatti, joka ilmaisee toimipaikan maantieteellisen sijainnin koordinaattimuodossa. Koordinaatit ovat yhtenäiskoordina…

Korjausrakentaminen

www.stat.fi/meta/kas/korjausrakentam.html

Korjausrakentamisella tarkoitetaan laajasti ottaen kaikkea sitä toimintaa, jolla pyritään parantamaan tai ylläpitämään olemassaolevan rakennuksen tai sen osien kuntoa.

Tilastokeskuksen eri til…

Korjaustoimenpide

www.stat.fi/meta/kas/korjaustoimenpi.html

Korjaustoimenpiteellä tarkoitetaan yksittäistä rakennetta, rakennusosaa tai järjestelmää muuttavaa tai kokonaan vaihtavaa toimenpidettä.

Korkea-asteen koulutus

www.stat.fi/meta/kas/korkea_asteen_k.html

Toisen asteen koulutuksen jälkeen korkeakoulussa annettava tai opistoissa annettu koulutus

Huomautus:
Korkea-asteen koulutukseen luetaan alin korkea-aste, alempi korkeakouluaste, ylempi kor…

Korkeakoulututkinto

www.stat.fi/meta/kas/korkeakoulututk.html

Toisen asteen tutkinnon jälkeen ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa suoritettava tutkinto.

Korkeakoulututkinto

www.stat.fi/meta/kas/korkeakoulututk.html

Väestön koulutusrakenne -tilastossa korkeakoulututkintoihin luetaan kaikki alemman korkeakouluasteen, ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutusasteen tutkinnot.

Vuoden 2001 loppuun asti kor…

Korkean teknologian tuote

www.stat.fi/meta/kas/korkean_teknolo.html

Korkean teknologian tuotteiksi luetaan tavarat, joiden tutkimukseen ja kehittämiseen käytetään vähintään 4 % toimialan liikevaihdosta. Päätuoteryhmät ovat seuraavat:
- avaruus ja ilmailu
- tiet…

Korkokulut

www.stat.fi/meta/kas/korkokulut.html

Korkokulut (liitetiedot)
Korkokulut -erä sisältää mm. korot, sakko- ja viivästyskorot sekä sellaiset luotonvaraus- ym. provisiot, jotka määräytyvät ajan kulumisen ja pääoman määrän perusteella; ti…

Korkokulut

www.stat.fi/meta/kas/korkokulut.html

Mm. korot, sakko- ja viivästykorot sekä sellaiset luotonvaraus- ym. provisiot, jotka määräytyvät ajan kulumisen ja pääoman määrän perusteella; tilikaudelle kuuluva osa liikkeeseen laskettujen lainoje…

Korkotuotot

www.stat.fi/meta/kas/korkotuotot.html

Mm. korot ja korkotuet, sakko- ja viivästyskorot sekä sellaiset luotonvaraus- ym. provisiot, jotka määräytyvät ajan kulumisen ja pääoman määrän perusteella.

Yli tai alle nimellisarvon hankittu…

Korkotuotot

www.stat.fi/meta/kas/korkotuotot.html

Korkotuotot (liitetiedot)
Korkotuotot -erä sisältää mm.
- Korot ja korkotuet, sakko- ja viivästyskorot sekä sellaiset luotonvaraus- ym. provisiot, jotka määräytyvät ajan kulumisen ja pääoman m…

Korotuskerroin

www.stat.fi/meta/kas/korotuskerroin.html

Korotuskerroin tarkoittaa havaintoon liittyvää painokerrointa, jonka avulla kokonaismääriä perusjoukossa arvioidaan otoksen perusteella. Esim. työttömien lukumäärää kunakin kuukautena tai maahan saap…

Korrelaatio

www.stat.fi/meta/kas/korrelaatio.html

Korrelaatio on kahden muuttujan välisen tilastollisen riippuvuuden mitta. Tavallisesti sanalla viitataan Pearsonin tulomomenttikertoimeen, joka on lineaarisen (suoraviivaisen) riippuvuuden mitta. Pea…

Korrelaatio

www.stat.fi/meta/kas/korrelaatio.html

Korrelaatio on kahden muuttujan välisen tilastollisen riippuvuuden mitta. Tavallisesti sanalla viitataan Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimeen, joka on lineaarisen (suoraviivaisen) riippuvuuden…

Korrelaatiomatriisi

www.stat.fi/meta/kas/korrelaatiomatr.html

Korrelaatiomatriisi on korrelaatiokertoimista matriisin muotoon järjestetty lukujoukko, jossa on kaikkien muuttujien korrelaatiot kaikkiin muihin muuttujiin. Korrelaatiot on järjestetty neliönmuotois…

Korttivelka

www.stat.fi/meta/kas/korttivelka.html

Luottokorttivelan maksamatta oleva määrä vuoden lopussa. Sisältää myös korttiyhtiön velkapääomaan lisäämät maksamattomat korot.

Korttivelka

www.stat.fi/meta/kas/korttivelka.html

Luottokorttivelan maksamatta oleva määrä vuoden lopussa. Sisältää myös korttiyhtiön velkapääomaan lisäämät maksamattomat korot.

Korvauskulut

www.stat.fi/meta/kas/korvauskulut.html

Korvauskulut koostuvat maksetuista korvauksista ja korvausvastuun muutoksista jälleenvakuuttajien osuuksilla vähennettynä. Korvauskuluissa on siis jaksotettu se osa maksettavista korvauksista, jotka …

Korvausvastuu

www.stat.fi/meta/kas/korvausvastuu.html

Sisältää kaikki tilikauden jälkeen maksettavat korvaukset, jotka ovat tulleet maksettavaksi tilikautena tai edeltävinä tilikausina sattuneista vakuutustapahtumista.

Korvausvastuun muutos

www.stat.fi/meta/kas/krvvast__muutos.html

Tilikauden alun ja lopun korvausvastuun erotus. Korvausvastuun muutos näkyy tuloslaskelmassa ja sen ja maksettujen korvausten summana voidaan määrittää tilikaudelle kohdistuvat korvauskulut.

Korvikemuuttuja

www.stat.fi/meta/kas/korvikemuuttuja.html

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi pyritään laskemaan toimipaikoilta kysyttävien määrätietojen pohjalta. Joissakin tapauksissa toimipaikka ei pysty ilmoittamaan tuotannon määrätietoja. Tällöin toimi…

Kotikunta

www.stat.fi/meta/kas/kotikunta.html

Kunta, joka on rekisteröity yrityksen kotikunnaksi.

Kotimaan liikevaihto

www.stat.fi/meta/kas/kotimaan_liikev.html

Kotimaan liikevaihdolla tarkoitetaan verohallinnon maksuvalvonta-aineiston kotimaisen verollisen myynnin määrää. Verollisen myynnin määrä sisältää kotimaan myynnin lisäksi (rakennus)palvelujen oman k…

Kotimaanmatka

www.stat.fi/meta/kas/kotimmatka.html

Kotimaanmatka on tarkastelun kohteena olevan maan asukkaan tekemä matka asuinmaansa rajojen sisällä, mutta tavanomaisen elinpiirin ulkopuolelle. Matkan enimmäispituus on yksi vuosi (12 kuukautta).

Kotimaanmatkailu

www.stat.fi/meta/kas/kotimmatkailu.html

Kotimaanmatkailu (domestic tourism) on toimintaa, jossa ihmiset matkustavat omassa asuinmaassaan, mutta tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolella olevaan paikkaan ja oleskelevat siellä yhtäjaksoisesti k…

Kotimaan myynti

www.stat.fi/meta/kas/kotimaan_myynti.html

Suomeen myytyjen tavaroiden ja palveluiden myynnin arvoindeksi.

Kotimaan tieliikenne

www.stat.fi/meta/kas/kotimaan_tielii.html

Suomessa yksityiseen ja luvanvaraiseen (ammattimaiseen) liikenteeseen rekisteröityjen ajoneuvojen liikennöinti kahden paikkakunnan välillä (lähtöpaikka ja määräpaikka), jotka molemmat sijaisevat Suo…

Kotimaan uudet tilaukset

www.stat.fi/meta/kas/kotimaan_uudet.html

Teollisuuden kotimaan uudet tilaukset kuvaa teollisuuteen kuuluvien yritysten kuukauden aikana kotimaasta saamien uusien tilauksien arvoa. Saatujen uusien tilauksien katsotaan kuvaavan tulevaa tuotan…

Kotimainen ajoneuvo

www.stat.fi/meta/kas/kotimainen_ajon.html

Ilmoittavassa maassa rekisteröity ajoneuvo, jossa on kyseisen maan rekisterikilvet tai joka on rekisteröity erikseen (raitiovaunut, johdinautot ym.).

Jos ajoneuvoja ei rekisteröidä jossakin ma…

Kotimainen elokuva

www.stat.fi/meta/kas/kotimainen_elok.html

Kotimaisena elokuvana tilastoidaan täysin suomalaisena tuotantona tehdyt elokuvat sekä sellaiset kansainväliset yhteistuotannot, joissa päätuottaja on suomalainen. Kotimaisena elokuvana ei pidetä kan…

Kotimainen materiaalien kulutus (DMC)

www.stat.fi/meta/kas/kotimainen_mate.html

Kotimainen materiaalien kulutus (DMC, Domestic Material Consumption) huomioi kotimaisten suorien panosten, eli kotimaan luonnosta käyttöön otettujen materiaalien lisäksi ulkomailta raaka-aineina tai …

Kotimainen raaka-aineiden kulutus (RMC)

www.stat.fi/meta/kas/kotimainen_raak.html

Kotimainen raaka-aineiden kulutus (RMC, Domestic Raw Material Consumption) mittaa raaka-aineiden kotimaista loppukäyttöä sisältäen kotimaiset ja tuonnin raaka-aine-ekvivalentit. Se lasketaan lisäämäl…

Kotimainen talousyksikkö

www.stat.fi/meta/kas/kotim_tal_yksik.html

Koko kansantalous määritellään kotimaisten talousyksiköiden avulla. Talousyksikön sanotaan olevan kotimainen jossain maassa silloin, kun sillä on taloudellisen mielenkiinnon keskus tuon maan alueella…

Kotimaiset piilovirrat

www.stat.fi/meta/kas/kotimaiset_piil.html

Kotimaisia piilovirtoja ovat kotimaisten luonnonvarojen oton tai rakentamisen yhteydessä tehdyt luon-nonainesten siirrot ja muunnot. Niihin kuuluvat muun muassa metsään jäävät hakkuutähteet sekä mal-…

Kotimaiset piilovirrat

www.stat.fi/meta/kas/kotimaiset_piil.html

Kotimaisia piilovirtoja (Domestic Hidden Flows / Unused Domestic Extraction) ovat kotimaisten luonnonvarojen oton tai rakentamisen yhteydessä tehdyt luonnonainesten siirrot ja muunnot. Niihin kuuluva…

Kotimaiset suorat panokset

www.stat.fi/meta/kas/kotimaiset_suor.html

Kotimaiset suorat panokset ovat kotimaan luonnosta otettuja materiaaleja talouden jatkoprosessointiin. Näitä ovat esimerkiksi raaka-aineena käytetty puu ja mineraalit, rakentamisessa käytetty maa-ain…

Kotimaiset suorat panokset (DE)

www.stat.fi/meta/kas/kotimaiset_suor.html

Kotimaiset suorat panokset (DE, Domestic Extraction) ovat kotimaan luonnosta käyttöön otettuja materiaaleja talouden jatkoprosessointiin. Ne voidaan jaotella biomassaan, metallimalmeihin, ei-metallis…

Kotimarkkinoiden perushintaindeksi

www.stat.fi/meta/kas/kotimark_indeks.html

Kotimarkkinoiden perushintaindeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden hintakehitystä niiden lähtiessä markkinoille. Se sisältää sekä kotimaisia että tuontitavaroita. Kotimaisten tavaroiden hinta…

Kotipaikkaperiaate

www.stat.fi/meta/kas/kotipaikkaperia.html

Ympäristötilinpidon toimialoittaiset tilastot noudattavat kotipaikkaperiaatetta,
jolloin tilastoihin sisältyy myös kotimaisten talousyksiköiden toiminta ulkomaille, kuten
maa-, vesi- ja ilmalii…

Kotisivu

www.stat.fi/meta/kas/kotisivu.html

Kotisivuilla tarkoitetaan tässä yrityksen täysin omia Internet-kotisivuja tai omaa osiota yritysryhmän kotisivuilla. Kotisivuilla ei tarkoiteta esim. yrityksen yhteystietojen julkaisua erilaisilla yr…

Kotitalouden viitehenkilö

www.stat.fi/meta/kas/kotital_viite.html

Kotitalouden viitehenkilöksi valitaan kotitalouden jäsen, jonka henkilökohtaiset tulot ovat suurimmat. Viitehenkilö on määritetty haastattelutietojen avulla. Tulot ovat pääsääntöisesti viitehenkilön …

Kotitalouden viitehenkilö

www.stat.fi/meta/kas/kotital_viite.html

Kotitalouden viitehenkilö on yleensä kotitalouden suurituloisin henkilö. Jos kotitalouden usealla jäsenellä on samat tulot tai kenelläkään ei ole tuloja, viitehenkilöksi on valittu kotitalouden vanhi…

Kotitalouksien lainanottoaikeet

www.stat.fi/meta/kas/kotital_lainaie.html

Kuluttajabarometrissä kysytään kotitalouksien lainanottoaikeita ja syitä. Mittari on kotitalouskohtainen ja mittayksikkö "prosenttia kotitalouksista".

Kotitalouksien ostoaikeet

www.stat.fi/meta/kas/kotital_ostoaik.html

Kuluttajabarometrissä kysytään kotitalouksien rahankäyttöaikeita eräisiin kohteisiin. Mittari on kotitalouskohtainen ja mittayksikkö "prosenttia kotitalouksista".

Rahankäyttökohteet…

Kotitalouksien säästöaikeet

www.stat.fi/meta/kas/kotital_saastai.html

Kuluttajabarometrissä kysytään kotitalouksien säästämisaikeita ja syitä sekä säästöön jääneiden varojen sijoituskohteita. Mittari on kotitalouskohtainen ja mittayksikkö "prosenttia kotitalouks…

Kotitalouksien velkaantumisaste

www.stat.fi/meta/kas/kotital_velkast.html

Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat neljänneksen lopussa edeltävien neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon.

Kotitalous

www.stat.fi/meta/kas/kotitalous.html

Kotitalouden muodostavat kaikki ne henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät yhdessä tulojaan. Kotitalouden käsitettä käytetään ainoastaan haastattelututkimuksissa.

Kotitalousjäte

www.stat.fi/meta/kas/kotitalousjjate.html

Kotitalouksista peräisin oleva kulutusjäte. Kotitalouksien jätteeksi ei lueta kodin tai sen piirin ulkopuolella syntyneitä, vaikkakin kotitalouden tuottamia jätteitä, kuten autojen öljynvaihdossa huo…

Kotitalouslaitteiden energiankulutus

www.stat.fi/meta/kas/kotitalouslaitt.html

Kotitalouslaitteiden energiankulutus sisältää sähkölaitteisiin, valaistukseen ja ruoan valmistukseen käytetyn energian.

Kotitaloustyötä tekevä

www.stat.fi/meta/kas/kotitaloustyo.html

Kotitaloustyötä tekeviksi luetaan työvoiman ulkopuolella olevat omaa kotitalouttaan hoitavat henkilöt. Kotitaloustyöllä tarkoitetaan omassa kodissa ilman palkkaa tehtävää työtä esim. lasten hoito, ru…

Koulujärjestelmäkoulutus

www.stat.fi/meta/kas/koulujarjkoul.html

Koulujärjestelmäkoulutukseksi luetaan pääsääntöisesti
- nuorille suunniteltu koulutus lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja yliopistoissa
- kansanopistojen, musiikkioppi…

Koululaitoksen käyttömenot

www.stat.fi/meta/kas/koul_kayttomen.html

Koululaitoksen käyttömenoihin sisältyvät oppilaitosten käyttömenojen (ks. erillinen määritelmä) lisäksi myös esiopetuksen, oppisopimuskoulutuksen, muun koulutuksen, koulutuksen hallinnon ja opintotue…

Koululaitoksen oppilaitos

www.stat.fi/meta/kas/oppilaitos.html

Koululaitokseen kuuluvaksi oppilaitokseksi luetaan pääsääntöisesti ne oppilaitokset, joiden toimintaa säätelee jokin opetustoimintaa koskeva säädös tai joiden toiminta on rinnastettavissa säädösperus…

Koulupudokas

www.stat.fi/meta/kas/koulupudokas.html

Keskeyttämistilastossa koulupudokkailla tarkoitetaan peruskoulun oppilaita, jotka keskeyttävät koulunkäynnin ennen oppivelvollisuuden suorittamista (oppivelvollisuutensa kokonaan laiminlyöneet) tai e…

Koulutukseen hakeneet

www.stat.fi/meta/kas/koulutuk_haken.html

Toisen asteen yhteishakuun kuuluvaan koulutukseen hakeneet: lukio- tai ammatillisen koulutuksen yhteishaussa kalenterivuonna tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeneet.

Korkeakoulutukseen hake…

Koulutukseen hakenut

www.stat.fi/meta/kas/koulutukseen_ha.html

Oppija, joka on koulutukseen tai opetukseen päästäkseen jättänyt hakemuksen.

Koulutukseen osallistujat

www.stat.fi/meta/kas/koul_osallistuj.html

Oppilaitosten aikuiskoulutustilastossa koulutukseen osallistujilla tarkoitetaan kalenterivuonna käynnissä olleisiin aikuiskoulutuksiin osallistuneita. Oppilaitoksessa sama henkilö on voinut osallistu…

Koulutukseen osallistuminen

www.stat.fi/meta/kas/koul_osallistum.html

Aikuiskoulutustutkimuksessa on selvitetty osallistumista kaikkeen järjestettyyn koulutukseen eikä osallistumista pelkästään aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukse…

Koulutuksen järjestäjä

www.stat.fi/meta/kas/koulutuksen_jar.html

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilastossa ja ammatillisen koulutuksen tilastossa koulutuksen järjestäjällä (ylläpitäjällä) tarkoitetaan tahoa, jonka tehtävänä on järjestää koulutusta. Koul…

Koulutuksen keskeyttäminen

www.stat.fi/meta/kas/koulutukse_kesk.html

Keskeyttämistilastossa keskeyttämisellä tarkoitetaan vuoden aikana tapahtunutta perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen keskeyttämistä.

Keskeyttämistiedot on saatu seuraamalla …

Koulutuksen kokonaiskustannukset

www.stat.fi/meta/kas/koulu_kok_kust.html

Välilliset ja välittömät kustannukset yhteensä, joista vähennetään saadut tuet ja koulutusavustukset (esimerkiksi EU-tuet).

Koulutuksen kokonaiskustannukset

www.stat.fi/meta/kas/koulu_kok_kust.html

Koulutuksen kokonaiskustannukset muodostuvat laskemalla yhteen kustannuserät 1-6 ja vähentämällä siitä kustannuserä 7 Saadut tuet.

Kustannuserät:
1. koulutusajan palkat
2. palkkiot ja m…

Koulutuksen käyttömenot

www.stat.fi/meta/kas/koulutuksen_kay.html

Koulutuksen käyttömenoihin sisältyvät oppilaitosten käyttömenojen (ks. erillinen määritelmä) lisäksi myös esiopetuksen, oppisopimuskoulutuksen, muun koulutuksen ja opintotuen käyttömenot.

Käyt…

Koulutuksen käyttömenot

www.stat.fi/meta/kas/koulutuksen_kay.html

Koulutuksen käyttömenoihin sisältyvät oppilaitosten käyttömenojen (ks. erillinen määritelmä) lisäksi myös esiopetuksen, oppisopimuskoulutuksen, muun koulutuksen ja opintotuen käyttömenot.

Käyt…

Koulutus

www.stat.fi/meta/kas/koulutus.html

Organisoitu toiminta, jonka tavoitteena on tuottaa opetukseen perustuvaa osaamista.

Huomautus:
Tutkintotavoitteisuuden mukaan koulutus voidaan jakaa tutkintoon johtavaan koulutukseen ja tut…

Koulutusaste

www.stat.fi/meta/kas/koulutusaste.html

Koulutustiedot perustuvat Tilastokeskuksen tutkintorekisteriin.

Väestönmuutostilastossa käytetään kuutta koulutusasteluokkaa: perusastetta, keskiastetta, alinta korkea-astetta, alempaa ja ylem…

Koulutusaste

www.stat.fi/meta/kas/koulutusaste.html

Luokka, jollaisiin tutkintoon johtavat koulutukset jaotellaan vaativuutensa perusteella.

Huomautus 1: usein tietyn koulutusasteen koulutukseen valituksi tuleminen edellyttää alemman koulutusa…

Koulutusaste

www.stat.fi/meta/kas/koulutusaste.html

Luokka, jollaisiin tutkintoon johtavat koulutukset jaotellaan vaativuutensa perusteella.

Huomautus:
Usein tietyn koulutusasteen koulutukseen valituksi tuleminen edellyttää alemman koulutusa…

Koulutusjärjestelmä

www.stat.fi/meta/kas/koulutusjarjest.html

Suomen koulutusjärjestelmä muodostuu seuraavasti:

Esiopetusta annetaan Suomessa 6-vuotiaille lapsille yleensä päiväkodissa. Osa 6-vuotiaista saa esiopetusta peruskoulussa. Esiopetukseen osalli…

Koulutuskustannukset

www.stat.fi/meta/kas/koul_kustann.html

Koulutuskustannuksilla tarkoitetaan välillisiä ja välittömiä koulutuskustannuksia yhteensä. Välillisiin koulutuskustannuksiin lasketaan koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden palkkakustannukset …

Koulutuskustannukset

www.stat.fi/meta/kas/koul_kustann.html

Koulutuksen kustannukset koostuvat seuraavista kustannuseristä:

a) palkkiot ja maksut yrityksen ulkopuolisille koulutusjärjestäjille (mukaan lukien kurssimaksut ja palkkiot)
b) koulutukseen…

Koulutuspäivä

www.stat.fi/meta/kas/koulutuspaiva.html

Koulutuspäivään lasketaan mukaan palkallisella työajalla opiskeluun käytetyt koulutustunnit. Yksi koulutuspäivä on työpäivän mittainen.

Koulutuspäivä

www.stat.fi/meta/kas/koulutuspaiva.html

Henkilöstökoulutustilastossa koulutuspäivään lasketaan mukaan palkansaajan saama henkilöstökoulutus tiedonkeruuta edeltävien 12 kuukauden ajalta. Yksi koulutuspäivä on kuuden tunnin mittainen.

Koulutuspäivä

www.stat.fi/meta/kas/koulutuspaiva.html

CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimuksessa koulutuspäivään lasketaan mukaan palkallisella työajalla saadut koulutustunnit. Yksi koulutuspäivä on työpäivän mittainen.

Koulutussektori

www.stat.fi/meta/kas/koulutussektori.html

Perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulutus, yliopistokoulutus.

Koulutussopimus

www.stat.fi/meta/kas/koulutussopimus.html

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaa…

Koulutustaso

www.stat.fi/meta/kas/koulutustaso.html

Väestön koulutusrakenne -tilastossa väestön koulutustasoa mitataan perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräisellä pituudella henkeä kohti. Esimerkiksi koulutustasoluku 246 oso…

Kovarianssi

www.stat.fi/meta/kas/kovarianssi.html

Kovarianssilla tarkoitetaan kahden muuttujan yhteisvaihtelua. Käsitettä käytetään mm. tilastollisen riippumattomuuden määrittelyssä: jos kaksi satunnaismuuttujaa on toisistaan riippumattomia, silloin…

Kovarianssi

www.stat.fi/meta/kas/kovarianssi.html

Kovarianssilla tarkoitetaan kahden tai useamman muuttujan yhteisvaihtelua.

Käsitettä käytetään mm. tilastollisen riippumattomuuden määrittelyssä: jos kaksi satunnaismuuttujaa on toisistaan ri…

Kuivalastialus

www.stat.fi/meta/kas/kuivalastialus.html

Kauppalaivastoon kuuluvat ro-ro-lastialukset, irtolastialukset, konttialukset ja muut kuivalastialukset.

Kuljetus

www.stat.fi/meta/kas/kuljetus.html

Kuljetus sisältää meri-, ilma-, rautatie-, tie- ja sisävesiliikenteen matkustaja- ja rahtikuljetuksen sekä niitä palvelevan toiminnan. Lisäksi kuljetus sisältää posti- ja kuriiripalvelut.

Kuljetussuorite

www.stat.fi/meta/kas/kuljetussuorite.html

Kuljetussuorite (tonnikilometri) kuvaa kuljetustyön määrää, joka saadaan kuljetetun tavaramäärän (tonnia) ja kuljetusmatkan pituuden (kilometriä) tulona.

Kulta, ei-monetaarinen

www.stat.fi/meta/kas/kulta__ei_monet.html

Muu kulta kuin monetaarinen kulta luokitellaan ei-monetaariseksi kullaksi. Monetaarinen kulta on rahaviranomaisten omistuksessa ja on valuuttavarannon osa. Ei-monetaarinen kulta voi olla sijoituskult…

Kulttuurialan tutkintoon johtavan koulutuksen oppilaitos

www.stat.fi/meta/kas/kultoppilaitos.html

Tilastokeskuksen koulutustilastoissa kulttuurialan tutkintoon johtavan koulutuksen oppilaitos on oppilaitos, joka antaa koulutusta jollakin tai joillakin seuraavista aloista: käsi- ja taideteollisuus…

Kulttuuri- ja virkistyspalvelut

www.stat.fi/meta/kas/kultt_virk_palv.html

Erä käsittää työntekijän kouluttamisen ja siihen liittyvät maksut sekä erilaiset kulttuuri- ja virkistyspalvelut (esim. kirjasto-, museo-, arkisto- ja muut kulttuuri- ja urheilupalvelut). Erä sisältä…

Kulttuurirakennus

www.stat.fi/meta/kas/kultrakennus.html

Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntokannasta kulttuuritilastoissa mukana oleviin ns. kulttuurirakennuksiin on luettu teatteri-, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot, elokuvateatterit, kirjastot ja …

Kulttuuritapahtuma

www.stat.fi/meta/kas/kulttapahtuma.html

Tilastokeskuksen kulttuuritilastoissa tilastoitaviin kulttuuritapahtumiin kuuluvat Finland Festivalsin jäsentapahtumat sekä sellaiset kulttuuritapahtumat, jotka ovat saaneet opetus- ja kulttuuriminis…

Kulttuuritilaisuusyleisö

www.stat.fi/meta/kas/kulttuuritilais.html

Käynyt vähintään kerran vuodessa jossakin seuraavista kulttuuritilaisuuksista: teatteri, konsertti, ooppera, tanssiesitys, elokuva, kulttuuritapahtuma.

Kulttuuriyleisö

www.stat.fi/meta/kas/kulttuuri.html

Käynyt vähintään kerran vuodessa jossakin seuraavista: teatteri, konsertti, ooppera, tanssiesitys, elokuva, kulttuuritapahtuma, taidenäyttely, museo.

Kulttuuriyleisöön kuuluvat kulttuuritilais…

Kulumisaste

www.stat.fi/meta/kas/kulumisaste.html

Kulumisaste kertoo, kuinka suuri osuus pääomakannasta kuluu loppuun vuoden aikana. Tuottavuustutkimuksissa kulumisasteet ovat toimiala- ja pääomatavaratyyppikohtaisia. Kiinteän pääoman kuluminen kuva…

Kulut

www.stat.fi/meta/kas/kulut.html

Neljänneksen aikana myönnettyihin uusiin luottoihin kohdistuneet kulut

Kaikki neljänneksen aikana myönnettyihin luottoihin kohdistuneet kulut. Tällaisia asiakkaalle aiheutuneita kustannuksia o…

Kuluttajahinta

www.stat.fi/meta/kas/kuluttajahinta.html

Kuluttajan tavarasta tai palvelusta maksama todellinen hinta (veroineen, vähittäiskaupassa).

Kuluttajahintatilasto

www.stat.fi/meta/kas/kht.html

Kuluttajahintaindeksin aineistosta laadittava kuukasittainen tuloste, joka sisältää eräiden päivittäistavaroiden ja muiden yksinkertaisten hyödykkeiden keskihintoja suuralueittain.

Kuluttajien lainanottoaikomus

www.stat.fi/meta/kas/kuluttajien_lai.html

Kuluttajien luottamus -tilastossa selvitetään kuluttajan lainanottoaikomusta 12 kuukauden sisällä. Mittayksikkö on ’prosenttia kuluttajista’.

Kuluttajien luottamusindikaattori

www.stat.fi/meta/kas/kuluttajien_luo.html

Kuluttajien luottamusindikaattoriin tiivistyvät kuluttajien näkemykset ja odotukset talouskehityksestä. Luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Osatekijät ovat: oma talous …

Kuluttajien näkemykset taloudesta

www.stat.fi/meta/kas/kuluttajien_arv.html

Kuluttajien luottamus -tilastossa selvitetään kuluttajan henkilökohtaisia näkemyksiä ja odotuksia taloudesta. Mittayksikkö on ’prosenttia kuluttajista’:

-kuluttajan oma talous nyt ja 12 kuukau…

Kuluttajien ostoaikomukset

www.stat.fi/meta/kas/kuluttajien_ost.html

Kuluttajien luottamus -tilastossa selvitetään kuluttajan rahankäyttöaikeita kohteittain. Mittayksikkö on ’prosenttia kuluttajista’:

-uuden tai käytetyn henkilöauton osto 12 kuukauden sisällä

Kulutusluotto

www.stat.fi/meta/kas/kulutusluotto.html

Kotitalouksille myönnetyt lainat, jotka on myönnetty henkilökohtaiseen käyttöön tulevien kulutustavaroiden ja palveluiden hankkimiseksi.
Erä sisältää kaikki tili- ja luottokorttiluotot (myös luot…

Kulutusmenot

www.stat.fi/meta/kas/kulutusmenot.html

Kotitalouden kulutusmenoihin lasketaan kaikki talouden tutkimusajankohtana yksityiseen kulutukseensa Suomesta ja ulkomailta hankkimat tavarat ja palvelut, omat ja saadut puutarha- ja keräilytuotteet …

Kulutusmenot

www.stat.fi/meta/kas/kulutusmenot.html

Kulutusmenot ovat kotimaisten insitutionaalisten yksiköiden menoja kulutustavaroiden tai palvelujen hankintaan. Kyseisiä tavaroita tai palveluita käytetään henkilökohtaisten tai yhteiskunnan kollekti…

Kulutusmenot kotitaloutta kohti

www.stat.fi/meta/kas/kulut_menot_tal.html

Eri väestöryhmien kotitalouskohtaisiin kulutuskeskiarvoihin vaikuttaa oleellisesti kotitalouden keskimääräinen henkilöluku. Lapsiperheiden menot kotitaloutta kohti ovat suuremmat kuin pientalouksissa…

Kulutusyksikkö

www.stat.fi/meta/kas/kulutusyksikko.html

Kulutusyksikköä kohti lasketuilla tuloilla ja kulutusmenoilla voidaan verrata kooltaan ja rakenteeltaan erilaisia kotitalouksia toisiinsa. Kulutusyksiköiden laskutapoja on useita erilaisia. Tulonjako…

Kulutusyksikkö (OECD)

www.stat.fi/meta/kas/kulutusyks.html

Asuntokunnan muodostaman kulutusyksikön suuruus ilmoitetaan asuntokunnan jäsenten painoarvojen summana. Kansainvälisten suositusten mukaisesti asuntokunnan kunkin jäsenen arvo kulutusyksikkönä määräy…

Kunnallisvaalit

www.stat.fi/meta/kas/kunnallisvaalit.html

Suomi jakaantuu kuntiin, joiden asukkaiden itsehallinto on turvattu perustuslaissa. Kuntalaiset valitsevat yleisillä vaaleilla kunnanvaltuuston, joka tekee sitovat päätökset sekä asettaa valmistelust…

Kunnallisvero

www.stat.fi/meta/kas/kunnallisvero.html

Kunnallisveroa maksetaan kunnallisverotuksessa verotettavan tulon perusteella kunnan veroäyrin hinnan (kuntien tuloveroprosentin) ja kirkollisveroa seurakunnan alueella määrätyn kirkollisveroäyrin hi…

Kunnan/kuntayhtymän käyttötuotot

www.stat.fi/meta/kas/kayttotuotot.html

Käyttötuotot = toimintatuotot yhteensä + valmistevarastojen muutos + valmistus omaan käyttöön + vyörytystuotot

Kunnan liikelaitos

www.stat.fi/meta/kas/kunnan_liikelai.html

Yksi kuntien liiketoiminnan organisointimuoto. Kunnan liikelaitos -mallin mukainen liikelaitos on kirjanpidollisesti eriytetty yksikkö, jolle kunnan tai kuntayhtymän valtuusto on antanut kunnan muita…

Kunnanvaltuutettu (valittu)

www.stat.fi/meta/kas/kunnanvaltuutet.html

Kunnallisvaaleissa ehdokkaiksi asetettujen joukosta vaalitulosten laskennan perusteella kotikuntaansa kunnanvaltuutetuksi valituksi tullut ehdokas.

Kunnassamuutto

www.stat.fi/meta/kas/kunnassamuutto.html

Tilastokeskus saa tiedot niistä kotipaikan muutoksista, joissa vakinainen asuinpaikka muuttuu. Tilastokeskus luokittelee asuinpaikan muutokset kunnassa muutoiksi ja kuntien välisiksi muutoiksi. Kunna…

Kunnossapito

www.stat.fi/meta/kas/kunnossapito.html

Kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, jossa kohteen ominaisuudet pysytetään uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat ilman, että kohteen suhteellinen laatutaso olennaisesti muuttuu.

Kuntakonserni

www.stat.fi/meta/kas/kuntakonserni.html

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan (emoyhteisö) sekä yhden tai useamman oikeudellisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakon…

Kuntatodistus

www.stat.fi/meta/kas/kuntatodistukse.html

Kunnan liikkeelle laskema jälkimarkkinakelpoinen velkakirja.

Kuntayhtymä

www.stat.fi/meta/kas/kuntayhtyma.html

Kuntayhtymä on kunnallislain uudistamisen yhteydessä 1993 käyttöön otettu kuntien yhteistoimintamuoto, joka korvaa aiemmat kuntainliitot. Kuntayhtymässä on kyse useamman kunnan pysyvästä yhteistyöstä…

Kuntayhtymä

www.stat.fi/meta/kas/kuntayhtyma.html

Kuntayhtymä on kunnallislain uudistamisen yhteydessä 1993 käyttöön otettu kuntien yhteistoimintamuoto, joka korvaa aiemmat kuntainliitot. Kuntayhtymässä on kyse useamman kunnan pysyvästä yhteistyöstä…

Kuntien kulttuuritoimen nettokustannukset

www.stat.fi/meta/kas/knettokust.html

Tilastokeskuksen aluetaloustilastojen kuntien taloustilastoissa kuntien kulttuuritoimen nettokustannuksiin luetaan seuraavien kunnan järjestämien toimintamuotojen kustannukset: yleiset kirjastot, mus…

Kuntien välinen lähtömuutto

www.stat.fi/meta/kas/kunt_lahto_muut.html

Kunnasta toiseen kuntaan muuttaneet henkilöt, jotka on ilmoitettu väestötietojärjestelmään. Yhdellä henkilöllä voi olla tilastossa monta muuttoa vuoden aikana. Opiskelijoiden muutot opiskelupaikkakun…

Kuntien välinen nettomuutto

www.stat.fi/meta/kas/kunt_netto_muut.html

Kuntien välinen nettomuutto on kuntien välisen tulomuuton ja kuntien välisen lähtömuuton erotus.

Kuntien välinen tulomuutto

www.stat.fi/meta/kas/kunt_tulomuutto.html

Toisesta kunnasta kuntaan muuttaneet henkilöt, jotka on ilmoitettu väestötietojärjestelmään. Yhdellä henkilöllä voi olla tilastossa monta muuttoa vuoden aikana. Opiskelijoiden muutot opiskelupaikkaku…

Kuntoutus

www.stat.fi/meta/kas/kuntoutus.html

Kuntoutus on tässä määritelty varsin laajasti; siihen lasketaan kuuluvaksi myös työpaikoilla järjestettävä ns. tyky-toiminta eli työkykyä ylläpitävä tai työhyvinvointia lisäävä toiminta. Olennaista o…

Kuolemaan johtanut onnettomuus

www.stat.fi/meta/kas/kuol_joht_onnet.html

Onnettomuudet, joihin osallinen henkilö on kuollut onnettomuuden seurauksena 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta, poislukien sairaskohtauksiin kuolleet.

Kuolemansyyn selvittämisen peruste

www.stat.fi/meta/kas/peruste.html

Kuolemansyyn selvittämisen peruste on kuolintodistuksen tieto. Kuolemansyyn selvittäminen perustuu lakiin kuolemansyyn selvittämisestä (1973/459).

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus:
Jos…

Kuolemanvaara

www.stat.fi/meta/kas/kuolemanvaara.html

Kuolemanvaaralla jossakin iässä x tarkoitetaan x-vuotiaaksi eläneen henkilön todennäköisyyttä kuolla ikävuoden x aikana.


Kuolinpesä

www.stat.fi/meta/kas/kuolinpesa.html

Kuolinpesä on vainajan omaisuus varoineen ja velkoineen ennen perinnönjakoa. Samaan oikeudelliseen muotoon kuuluu perikunta, joka tarkoittaa kuolinpesän osakkaita.

Kuolleenasyntyneiden osuus

www.stat.fi/meta/kas/kuol_synt_osuus.html

Kuolleenasyntyneiden osuudella tarkoitetaan kuolleena syntyneiden lasten määrää 1 000 elävänä ja kuolleena syntynyttä kohden.

Kuolleena syntynyt

www.stat.fi/meta/kas/kuol_syntynyt.html

Kuolleena syntyneisiin luetaan sikiö tai vastasyntynyt, jolla syntyessään ei todeta elonmerkkejä ja jonka raskauden kesto on ollut vähintään 22 viikkoa tai syntymäpaino on vähintään 500 grammaa. Rask…

Kuolleena syntynyt

www.stat.fi/meta/kas/kuol_syntynyt.html

Vuoden 2003 väestönmuutostilastosta lähtien käytetään samaa kansallista määritelmää kuin kuolemansyytilastossa: kuolleena syntynyt on vastasyntynyt, jonka syntymäpaino on vähintään 500 g tai vastasyn…

Kuolleena syntynyt

www.stat.fi/meta/kas/kuol_syntynyt.html

Kuolleena syntynyt on YK:n alaisen Maailman terveysjärjestön - World Health Organization (WHO) - määritelmän mukaan vastasyntynyt, jonka syntymäpaino on vähintään 500 g tai, jos syntymäpainoa ei ole …

Kuolleet

www.stat.fi/meta/kas/kuolleet.html

Kuolleiden tilasto perustuu maistraattien ylläpitämään Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmään. Suomessa kuolleeksi tilastoidaan henkilöt, jotka kuollessaan asuvat vakituisesti Suomessa. Ku…

Kuolleet

www.stat.fi/meta/kas/kuolleet.html

Kuolleisiin tilastoidaan henkilöt, jotka ovat kuolinpäivänään vakinaisesti asuneet Suomessa. Tieto kuolemasta saadaan Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä. Kuolleiden lukumäärä saat…

Kuorma-auto

www.stat.fi/meta/kas/kuormaauto.html

Yksinomaan tai pääasiassa tavarankuljetukseen tarkoitettu nivelöimätön moottoriajoneuvo, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia.

Kuormatilan pinta-ala

www.stat.fi/meta/kas/kuormatilan_pin.html

Tavaroiden kuljetukseen ajoneuvossa enintään käytettävissä oleva lattiapinta-ala (mitataan esimerkiksi neliömetreinä).

Kuormatilan tilavuus

www.stat.fi/meta/kas/kuormatilan_til.html

Tavaroiden kuljetukseen ajoneuvossa enintään käytettävissä oleva tila (mitataan  esimerkiksi kuutiometreinä).

Kuormatyyppi

www.stat.fi/meta/kas/kuormatyyppi.html

Kuormatyyppi kertoo minkälaisessa kuljetusyksikössä tavara kulkee.

Kuormausaste

www.stat.fi/meta/kas/kuormausaste.html

Kuorman paino suhteessa kuorma-auton kantavuuteen.

Kuormauspaikka

www.stat.fi/meta/kas/kuormauspaikka.html

Paikka, jossa tavarat kuormataan moottorikäyttöiseen tavara-ajoneuvoon tai jossa vetoauto vaihdetaan.

Kurinpitorangaistukset

www.stat.fi/meta/kas/kurinpitorangai.html

Sotilaan ja muun rikoslain 45 luvun alaisen henkilön kurinpitorangaistuksia ovat muistutus, ylimääräinen palvelus, varoitus, poistumiskielto, kurinpitosakko ja aresti. Sovellettaessa muuhun kuin riko…

Kurinpitosakko

www.stat.fi/meta/kas/kurinpitosakko.html

Kurinpitosakko on sotilaan tai muun 45 luvun alaisen henkilön kurinpitorangaistus (Rikoslaki 6:1§). Kurinpitosakkoa tuomitaan vähintään yhdeltä ja enintään kolmeltakymmeneltä päivältä. Kurinpitosakon…

Kurssi eli kurssikoulutus

www.stat.fi/meta/kas/kurssi.html

"Elinikäisen oppimisen ad hoc -modulin 2003 tuloksia" -raportissa kurssikoulutuksella tarkoitetaan muuhun kuin koulujärjestelmän mukaiseen tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistumista. …

Kurssi eli kurssikoulutus

www.stat.fi/meta/kas/kurssi.html

CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimuksessa kurssikoulutuksella tarkoitetaan kaikkea ennalta suunniteltua muodollista koulutusta, joka on järjestetty erikseen (ei tapahdu työn ohella). Koulutuk…

Kurssimuotoinen opiskelu

www.stat.fi/meta/kas/kurssimuotopisk.html

Kurssimuotoinen opiskelu:

- tapahtuu työaikana ja työnantajan kustantamana (osittain tai kokonaan)
- on ennalta suunniteltua ja erikseen järjestettyä (ei tapahdu työtehtävien yhteydessä)

Kurssimuutos

www.stat.fi/meta/kas/kurssimuutos.html

Kurssimuutoksia varten muunnetaan ilmoitusajankohdan luottojen pääoma euroiksi sekä kyseisen ajankohdan lopun keskikurssilla että edellisen neljänneksen lopun keskikurssilla. Kurssimuutos (= + / -) s…

Kurtoottisuus

www.stat.fi/meta/kas/kurtoottisuus.html

Kurtoottisuus tarkoittaa jakauman häntien leveyttä. Sitä on aikaisemmin kutsuttu huipukkuudeksi. Kurtoottisuus saadaan jakauman neljäntenä momenttina.

Kustannusindeksi

www.stat.fi/meta/kas/kust_ind.html

Kustannusindeksi kuvaa kustannusmuutoksia, joita yrittäjille koituu panosten hankinnasta urakkaa tai toimeksiantoa toteutettaessa.

Kustannuksia aiheuttavat oma työpanos sekä erilaiset ostetut …

Kuukausimuutos

www.stat.fi/meta/kas/kuukausimuutos.html

Kuukausimuutos on indeksin suhteellinen muutos kuukautta aiemmasta ajankohdasta. Muutos ilmoitetaan yleensä prosentteina.

Kuukausipalkkainen

www.stat.fi/meta/kas/kuukausipalkkai.html

Kuukausipalkkainen palkansaaja saa korvauksen suorittamastaan työstä kuukausittain. Ansion perusteena oleva työaika on yleensä yksi kuukausi ja ansio on usein saman suuruinen kuukaudesta toiseen. Kuu…

Kvalitatiivinen tutkimus

www.stat.fi/meta/kas/kvalit_tutkimus.html

Kvalitatiivisessa yhteiskuntatutkimuksessa tutkijan etukäteen laatimien kysymysten asemasta tutkimushenkilöt saavat suhteellisen vapaamuotoisesti kertoa aihealueeseen liittyvistä kokemuksistaan ja mi…

Kvantiili

www.stat.fi/meta/kas/kvantiili.html

Kvantiilit eli osuuspisteet (tai fraktiilit) ovat suuruusjärjestykseen lajitellun muuttujan jakauman kohtia, joiden ala- ja yläpuolella puolelle jää tietty osa havainnoista. Esim. 1. desiilin alapuol…

Kvantitatiivinen tutkimus

www.stat.fi/meta/kas/kvanti_tutkimus.html

Kvantitatiivinen yhteiskuntatutkimus kuvaa ja tulkitsee yhteiskuntailmiöitä tieteen yleisen logiikan mukaisesti kehittämällä mahdollisimman tarkkoja mittausmenetelmiä, keräämällä tutkimusaineistot es…

Kvartiili

www.stat.fi/meta/kas/kvartiili.html

Kvartiilit jakavat suuruusjärjestykseen lajitellun muuttujan jakauma neljään yhtä suureen osaan. Näin ollen 1. kvartiili (alakvartiili) sisältää 25% havainnoista alusta alkaen, 2. kvartiili (mediaani…

Kvartiiliväli

www.stat.fi/meta/kas/kvartiilivali.html

Kvartiiliväli on yksi tilastotieteen käyttämistä hajontaluvuista. Kvartiilivälillä tarkoitetaan yläkvartiilin (75 % tapauksista jää sen alapuolelle) ja alakvartiilin (25 % tapauksista jää alapuolelle…

Käsi- ja taideteollisuusyhdistys

www.stat.fi/meta/kas/kt_yhdistys.html

Käsi- ja taideteollisuusyhdistys on alan elinkeino-, kulttuuri- ja koulutustoimintaa harjoittava yhdistys. Toimintaan kuuluu myös näyttelyiden, messujen ym. tapahtumien järjestämistä. Alueellisten kä…

Käsittelyaika

www.stat.fi/meta/kas/kasittelyaika.html

Käsittelyaika tarkoittaa asian ratkaisuun kulunutta aikaa. Aika lasketaan asian saapumispäivästä ratkaisupäivään.

Käsittelyaika

www.stat.fi/meta/kas/kasittelyaika.html

Käsittelyaika tarkoittaa asian käsittelyyn kulunutta aikaa. Aika lasketaan asian saapumispäivästä ratkaisupäivään.

Käteiset varat

www.stat.fi/meta/kas/kateiset_varat.html

Erään luetaan Suomen ja ulkomaan setelit ja kolikot, sekit ja pankkivekselit sekä muut sellaiset maksuvälineet. Erään luetaan lisäksi vaadittaessa maksettavat saamiset keskuspankeilta.

Kävijä

www.stat.fi/meta/kas/kavija.html

Kävijä (visitor) on henkilö, joka matkustaa tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolella olevaan paikkaan ja oleskelee siellä yhtäjaksoisesti korkeintaan yhden vuoden ajan, ja jonka matkan tarkoituksena on…

Käynti

www.stat.fi/meta/kas/kaynti.html

Rajahaastattelututkimuksen perusyksikkö on muualla kuin Suomessa asuvan matkustajan yksi käynti Suomessa. Käynti alkaa rajanylityksestä Suomeen saavuttaessa ja päättyy seuraavaan rajanylitykseen Suom…

Käypiin hintoihin

www.stat.fi/meta/kas/kaypiin_hintoih.html

Kunakin ajankohtana vallitseviin nimellisiin hintoihin.

Käytetty kokonaisenergia

www.stat.fi/meta/kas/kayt_kok_energ.html

Käytetty kokonaisenergia sisältää sähkön ja lämmön tuotantoon käytetyt polttoaineet sekä vesi-, tuuli- ja ydinvoiman yhteismitallistettuna primäärienergiaksi. Vesi- ja tuulivoima yhteismitallistetaan…

Käytettävissä olevat rahatulot

www.stat.fi/meta/kas/kaytettavissa_o.html

Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot sisältävät rahamääräiset tuloerät ja työsuhteeseen liittyvät luontoisedut. Rahatuloihin eivät sisälly laskennalliset tuloerät, joista tärkein on laskennall…

Käytettävissä oleva tulo

www.stat.fi/meta/kas/kayt_ol_tulot.html

Ennen tilastovuotta 2011 tulonjakotilastossa käytettiin pääasiassa käsitettä käytettävissä oleva tulo. Tulonjakotilastossa ja kulutustutkimuksessa kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin luetti…

Käytettävissä oleva tulo

www.stat.fi/meta/kas/kayt_ol_tulot.html

Käytettävissä oleva tulo on kansantalouden tilinpidossa juoksevien tulojen tasapainoerä tulojen uudelleenjaon tilillä. Se saadaan sektoreittain lisäämällä ensituloon saadut tulonsiirrot ja vähentämäl…

Käyttöaine

www.stat.fi/meta/kas/kayttoaine.html

Kiinteistöä käytettäessä kuluu aineita tai hyödykkeitä, kuten vesi ja sähkö, joita kutsutaan käyttöaineiksi.

Käyttöleasing

www.stat.fi/meta/kas/kayttoleasing.html

Käyttöleasing (operational leasing) on lyhytaikaista leasingiä, joka voidaan purkaa sopimusjakson aikana vuokralleottajan niin halutessa. Käyttöleasing on lähellä tavanomaista vuokrasopimusta. Käyttö…

Käyttöleasing

www.stat.fi/meta/kas/kayttoleasing.html

Erä kattaa mm. laivojen, lentokoneiden ja kuljetuskaluston, kuten autojen, konttien ja junavaunujen vuokrauksen ilman miehistöä.

Käyttöleasing

www.stat.fi/meta/kas/kayttoleasing.html

Vuokraus sopimuksella, jonka kautta vuokralainen saa omaisuuden käyttönsä, mutta jossa omistuksen riskit ja hyödyt eivät siirry vuokralaiselle. Sisältää myös laivojen, lentokoneiden ja kuljetusväline…

Käyttöleasing

www.stat.fi/meta/kas/kayttoleasing.html

Käyttöleasing (operational leasing) on lyhytaikaista leasingiä, joka voidaan purkaa sopimusjakson aikana vuokralleottajan niin halutessa. Käyttöleasing on lähellä tavanomaista vuokrasopimusta. Käyttö…

Käyttöomaisuuden investoinnit

www.stat.fi/meta/kas/kayttoomaisuude.html

Käyttöomaisuuden investoinnit käsittävät aineellisen käyttöomaisuuden hankinnat ja perusparannukset, joista vähennetään käyttöomaisuuden myynnit ja luovutukset.

Aineelliseen käyttöomaisuuteen …

Käyttötase

www.stat.fi/meta/kas/kayttotase.html

Käyttötaseessa kootaan yhteen taulukkoon vuosittaiset tiedot puun ja metsäteollisuuden tuotteiden tarjonnasta, ulkomaankaupasta, käytöstä ja tuotannosta toimialoittain ja hyödykeryhmittäin. Taseessa …

Käyttötulot

www.stat.fi/meta/kas/kayt_tulot.html

Perheen käyttötuloilla tarkoitetaan rahamäärää, joka saadaan vähentämällä valtionveronalaisista tuloista maksetut verot ja lisäämällä näin saatuihin perheen nettotuloihin merkittävimmät verottomat so…

Käyttöveden lämmityksen energiankulutus

www.stat.fi/meta/kas/kayttoveden_lam.html

Käyttöveden lämmityksen energiankulutus sisältää veden lämmitykseen käytetyn energian. Suomessa suuressa osassa asuinrakennuksista on vesikiertoinen keskuslämmitys, jolloin veden lämmitys on toteutet…

Käänteinen sijoitus

www.stat.fi/meta/kas/kaant_sijoitus.html

Suoran sijoituksen kohteena olevan yhteisön (direct investment enterprise) rahoitussaamiset suoralta sijoittajaltaan (direct investor) luetaan käänteisiksi sijoituksiksi.

Köyhyys- tai syrjäytymisriski

www.stat.fi/meta/kas/arope.html

Köyhyys- tai syrjäytymisriski kuvaa sitä väestöä, joka on joko pienituloisen kotitalouden jäsen, kokee vakavaa aineellista puutetta tai asuu vajaatyöllisessä kotitaloudessa. Köyhyys- tai syrjäytymisr…

Köyhyys- tai syrjäytymisriski

www.stat.fi/meta/kas/arope.html

Köyhyys- tai syrjäytymisriski kuvaa sitä väestöä, joka on joko pienituloisen kotitalouden jäsen, kokee vakavaa aineellista ja sosiaalista puutetta tai asuu vajaatyöllisessä kotitaloudessa. Köyhyys- t…

Laajakaista

www.stat.fi/meta/kas/laajakaista.html

Yleisnimitys nopeille (suuri tiedonsiirtokapasiteetti) tietoliikenneyhteyksille. Yhteysnopeus on suurempi kuin perinteisillä puhelinmodeemilla ja ISDN-modeemilla. Yleisimmät laajakaistaiset liityntät…

Laajakaista

www.stat.fi/meta/kas/laajakaista.html

Laajakaistalla tarkoitetaan vähintään 256 kbit/s nopeudella toimivia tietoliikenneyhteyksiä.

Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä -tilastossa laajakaista on käytännössä määritelty yhteyde…

Laatu- eli nominaaliasteikko

www.stat.fi/meta/kas/nominaaliasteik.html

Laatu- eli nominaaliasteikko edustaa alinta mittamisen tasoa. Kysymys on tapausten luokittelusta, minkä vuoksi mittaamisesta puhuminen saataa johtaa harhaan. Havainnot vain lajitellaan keskenään tasa…

Lainakanta

www.stat.fi/meta/kas/lainakanta.html

Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) kunnan/kuntayhtymän taseesta.

Kunnan tai kuntayhtymän lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa.

Lainasaamiset

www.stat.fi/meta/kas/lainasaamiset.html

Sijoituksiin sisältyvä erä "Muut lainasaamiset" + vaihtuviin vastaaviin sisältyvät lyhyt- ja pitkäaikaiset lainasaamiset kunnan/kuntayhtymän taseesta.

Joukkovelkakirjalainoja ei til…

Lainat

www.stat.fi/meta/kas/lainat.html

Lainat ovat lainanantajan ja lainanottajan keskenään tekemiä kahdenvälisiä luottosopimuksia, jotka eivät ole jälkimarkkinakelpoisia. Lainoihin luetaan myös pitkäaikaiset vuokrasopimukset. Tämänkaltai…

Lainat ja muut saamiset

www.stat.fi/meta/kas/lainat_ja_muut.html

Lainat ja muut saamiset (finrep-raportointi)
Erään luetaan lainat, rahalaitosten väliset talletukset ja ennakkomaksut. Tiedot ilmoitetaan nimellisarvoina.

Laivanisännistöyhtiö

www.stat.fi/meta/kas/laivanisann_yht.html

Laivanisännistöyhtiö on pelkästään kauppamerenkulun harjoittamiseen tarkoitettu yhtiömuoto. Laivanisännistöyhtiö syntyy, kun kaksi tai useampia luonnollisia tai juridisia henkilöitä liittyy yhteen ha…

Lakko

www.stat.fi/meta/kas/lakko.html

Työntekijät kieltäytyvät työn tekemisestä ja tällöin he eivät myöskään yleensä saavu työpaikalle.

Lapsen järjestysluku

www.stat.fi/meta/kas/lapsi_jarj_luku.html

Lapsen järjestysluku lasketaan kahdella tavalla. Toisaalta otetaan huomioon äidin kaikki elävänä syntyneet lapset ja toisaalta taas voimassa olevan avioliiton elävänä syntyneet lapset.

Lapsi

www.stat.fi/meta/kas/lapsi.html

Lapseksi perhetilastossa katsotaan vanhempiensa kanssa asuvat
- biologiset lapset
- adoptiolapset
- toisen puolison biologiset lapset, adoptiolapset ja vahvistetut lapset.

Lapsiksi ei…

Lapsi

www.stat.fi/meta/kas/lapsi.html

Lapseksi perhetilastossa katsotaan vanhempiensa kanssa asuvat
- biologiset lapset
- ottolapset
- toisen puolison biologiset lapset ja ottolapset.

Lapsiksi ei luokitella kasvattilapsia…

Lapsiluku

www.stat.fi/meta/kas/lapsiluku.html

Lapsiluku on perheen kotona asuvien perheasemaltaan lapsen asemassa olevien määrä. Lapsiperheen lapsiluvulla tarkoitetaan kotona asuvien alle 18-vuotiaiden lasten määrää.Lapsiperhe

www.stat.fi/meta/kas/lapsiperhe.html

Lapsiperhe on perhe, johon kuuluu vähintään yksi kotona asuva alle 18-vuotias lapsi.

Laskennallinen palkkaoikaisu

www.stat.fi/meta/kas/palkkorj.html

Palkkaoikaisun avulla arvioidaan yrittäjän palkattoman työpanoksen vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Palkkaoikaisun avulla pyritään antamaan aikaisempaa oikeampi kuva kannattavuudesta sellaisilla t…

Laskennalliset verosaamiset ja -velat

www.stat.fi/meta/kas/laskennalliset.html

Laskennallisiin verosaamisiin ja -velkoihin merkitään jaksotuseroista ja muista väliaikaisista eroista johtuvat verosaamiset ja -velat.

Laskusaamisen rahoitus (factoring)

www.stat.fi/meta/kas/laskusaamisten.html

Factoring merkitsee myyjäyrityksen laskusaamisten muuttamista rahaksi. Yritys toimittaa laskusaamiset luottolaitokselle/rahoitusyhtiölle ja saa niitä vastaan käyttöpääomaa. Tähän luokkaan kirjataan k…

Lauhdutusvoima

www.stat.fi/meta/kas/lauhdutusvoima.html

Sähköenergia, joka tuotetaan lauhduttamalla höyry jäähdytysveden avulla ilman, että höyryn lämpöenergiaa käytetään hyödyksi.

Leasingkohteet

www.stat.fi/meta/kas/leasingkohteet.html

Leasingsopimuksin vuokralle annetun omaisuuden poistamaton hankintameno sekä leasingkohteiden ennakkomaksut.

Leasingkohteet

www.stat.fi/meta/kas/leasingkohteet.html

Leasingsopimuksin vuokralle annetun omaisuuden poistamaton hankintameno sekä leasingkohteiden ennakkomaksut.

Leasingtoiminnan nettotuotot

www.stat.fi/meta/kas/leasingtoiminna.html

Leasingsopimuksista saadut vuokratuotot vähennettynä leasingkohteista tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla, leasingkohteista tehdyt lisäpoistot, leasingomaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot, …

Lentoasema

www.stat.fi/meta/kas/lentoasema.html

Määritelty alue, joka on kokonaan tai osittain tarkoitettu kaupallisen lentoliikenteen toiminnalle.

Lentoaseman terminaali

www.stat.fi/meta/kas/lentoaseman_ter.html

Lentoliikenteen rahti- tai matkustajaliikenteen käsittelyyn tarkoitettu omavarainen laitosrakennus.

Lentokone

www.stat.fi/meta/kas/lentokone.html

Lentokone on ilmassa liikkuva kiinteäsiipinen ilmaa raskaampi ilma-alus.

Lentoliikenteen kuljetussuorite

www.stat.fi/meta/kas/lentoksuorite.html

Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin määrä tonneina kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä.

Lentoliikenteen liikennesuorite

www.stat.fi/meta/kas/lsuoritelento.html

Lennettyjen kilometrien yhteenlaskettu kilometrimäärä tietyssä aikayksikössä, yleensä vuodessa.

Lentoliikenteen matkustaja

www.stat.fi/meta/kas/lentoliikenteen.html

Saapuva, lähtevä tai konetta vaihtava vaihtomatkustaja. Matkustajatilastot sisältävät sylilapset, mutta ei transitmatkustajia (matkustaja, joka ei vaihda konetta).

Lentoliikenteen vaihtomatkustaja

www.stat.fi/meta/kas/lentoliikenteev.html

Vaihtomatkustaja saapuu lentäen lentokentälle ja jatkaa matkaansa toiselle lentokentälle.

Liete

www.stat.fi/meta/kas/liete.html

Nesteen ja siihen suurena pitoisuutena sekoittuneen kiinteän, hienojakoisen aineksen seos. Jätetilastoissa seoksen neste mitataan mukaan jätemäärään, ei kuitenkaan lietteissä, joissa vesipitoisuus on…

Liike-elämän palvelut

www.stat.fi/meta/kas/liike_elaman_pa.html

1) Laki-, tilinpito-, hallinto- ja PR-palvelut:

Erä sisältää lainopillisen neuvonnan ja edustamisen lakiasioissa sekä oikeudellisten dokumenttien ja asiakirjojen valmistelun. Erään sisältyvät …

Liikenneilmailu

www.stat.fi/meta/kas/liikenneilmailu.html

Liikenneilmailu on kaupallista lentoliikennettä, jossa kuljetetaan matkustajia, rahtia tai postia maksua tai vuokraa vastaan. Kaupallista liikennettä ovat reitti-, tilaus- ja taksiliikenne. Liikennei…

Liikennepolttoainevero

www.stat.fi/meta/kas/liik_polttoaver.html

Liikennepolttoaineiden vero on bensiinin ja dieselöljyn perus- ja lisävero sekä näiden huoltovarmuusmaksut.

Liikennesuorite

www.stat.fi/meta/kas/liikennesuorite.html

Jonkin ajoneuvolajin tai määritellyn osajoukon yhteensä tietyssä aikayksikössä, yleensä vuodessa, ajama kilometrimäärä.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

www.stat.fi/meta/kas/ajoneuvo_hakesk.html

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluva hallinto-, palvelu- ja informaatiokeskus. Sen tehtäviin kuuluvat esimerkiksi

- ajoneuvojen ja n…

Liiketoiminnan kuukausikuvaajat

www.stat.fi/meta/kas/liiketoim_kuuka.html

Liiketoiminnan kuukausikuvaajat ovat yritystoiminnan suhdanteiden seurantaan tarkoitettuja kuukausittaisia ja toimialoittaisia indeksimuotoisia liikevaihto-, vienti-, palkkasumma- ja henkilöstömäärä…

Liiketoiminnan muut kulut

www.stat.fi/meta/kas/liiketoi_kulut.html

Vuokrakulut ja muut kulut omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta.

Liiketoiminnan muita kuluja ovat myös laite- ja esinevuokrat. Erään merkitään myös mm. fuusiotappiot, vakuutus- ym. v…

Liiketoiminnan muut tuotot

www.stat.fi/meta/kas/liiketoiminnan.html

Kiinteistöistä saadut vuokratuotot ja kiinteistöyhteisöistä saadut osinko- ja vuokratuotot bruttomääräisinä, palkkiot samaan konserniin tai konsolidointiryhmään kuuluvilta yrityksiltä niiden hallinto…

Liiketoimintakielto

www.stat.fi/meta/kas/liiketoimintaki.html

Liiketoimintakieltoon voidaan määrätä yksityinen elinkeinonharjoittaja, jonka harjoittamasta liiketoiminnasta on kirjanpitolaissa (655/1973) säädetty kirjanpitovelvollisuus, avoimen yhtiön yhtiömies,…

Liikevaihto

www.stat.fi/meta/kas/lvaihto.html

Liikevaihto on tilinpäätöksen mukainen.

Liikevaihto kaupan osto- ja myyntitoiminnasta on yrityksen omissa nimissään ja omaan lukuunsa ostamien ja sellaisinaan tai kaupan yrityksille tyypillise…

Liikevaihto

www.stat.fi/meta/kas/lvaihto.html

Liikevaihtoon luetaan kirjanpitovelvollisen varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt avustukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.

Liikevaihto

www.stat.fi/meta/kas/lvaihto.html

Varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.

Liikevaihto

www.stat.fi/meta/kas/lvaihto.html

Yritysrekisterin tilastoima liikevaihto on tuloslaskelman mukainen, paitsi ammatinharjoittajilla, joilla se muodostuu ammatin tuotosta. Eräiden toimialojen yrityksille ei tilastoida liikevaihtoa. Tär…

Liikevaihto

www.stat.fi/meta/kas/lvaihto.html

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten liikevaihto koostuu seuraavista eristä: Korkotuotot + Leasingtoiminnan tuotot + Oman pääoman ehtoisten sijoitusten tuotot + Palkkiotuotot + Arvopaperikaupa…

Liikevaihto

www.stat.fi/meta/kas/lvaihto.html

Liikevaihdolla tarkoitetaan verohallinnon oma-aloitteisten verojen tietojen (kokonaisaineisto) ja Tilastokeskuksen myyntitiedustelun (2000 toimialojensa suurinta yritystä) pohjalta saatuja myyntitiet…

Liikevaihto (ulkoinen ja sisäinen myynti)

www.stat.fi/meta/kas/liikevaihto.html

Liikevaihtoon sisältyy kaikki tavaroiden ja palvelujen markkinaehtoinen myynti riippumatta siitä, onko asiakas konsernin ulkopuolinen vai samaan konserniin kuuluva yhtiö.
Liikevaihto tulee ilmoitt…

Liikeyritys

www.stat.fi/meta/kas/liikeyritys.html

Liikeyritys on talousyksikkö, joka kattaa menonsa kokonaan tai ainakin pääosin myynti-, korko-, osinko- tai vakuutusmaksutuloin. Yrityksen pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa tavaroita tai palvel…

Liikunnan harrastaja

www.stat.fi/meta/kas/liikunnan_harra.html

Harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa.

Lineaarinen

www.stat.fi/meta/kas/lineaarinen.html

Muuttujien väliset lineaariset eli suoraviivaiset yhteydet tarkoittavat, että yhteydet voidaan esittää ensimmäisen asteen yhtälöinä. Monissa yhteiskuntatieteiden analyyseissa tehdään laskutoimitusten…

Linja-auto

www.stat.fi/meta/kas/linjaauto.html

Henkilöiden kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin 8 henkilölle.

Lisensiaatin tutkinto

www.stat.fi/meta/kas/lisensiaatin_tu.html

Yliopistossa suoritettava alempi jatkotutkinto
Huomautus:
Lisensiaatin tutkinto on jatkokoulutuksen välitutkintona toiseksi ylin korkeakoulututkinto.
Poikkeuksia ovat lääketieteen, hammaslää…

Lisäopetus

www.stat.fi/meta/kas/lisaopetus.html

Lukuvuoden kestävä vapaaehtoinen, yleissivistävä koulutus, joka on tarkoitettu perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna saaneille.

Huomautus:

Lisäopetuksessa on muk…

Lisäopetus

www.stat.fi/meta/kas/lisaopetus.html

Peruskoulu- ja erityisopetustilastossa sekä oppilaitosten aikuiskoulutustilastossa peruskoulun lisäopetuksella tarkoitetaan perusopetuksen oppimäärän suorittaneille nuorille tarkoitettua vuoden mitta…

Liukuva keskiarvo

www.stat.fi/meta/kas/liukuva_keskiar.html

Liukuva keskiarvo on aikasarja-analyysin perusmenetelmiä, joilla tasoitetaan aikasarjan satunnaisvaihtelua. Keskiarvo lasketaan havaintopisteestä toiseen, mutta samalla menetetään yksi tai useampia h…

Liukuva summa

www.stat.fi/meta/kas/liukuva_summa.html

Liukuva summa tarkoittaa mittausjaksojen yli laskettavaa summaa mittauskerrasta toiseen. 12 kk:n liukuva summa tarkoittaa viimeisen kahdentoista kuukauden havaintoarvojen summaa. Esimerkiksi maalisku…

Loma- ja vapaapäivä

www.stat.fi/meta/kas/loma_ja_vapaap.html

Työllisen loma-, viikonloppu-, pyhä- ja muut vapaapäivät tutkimusviikolla.

Lomautettu

www.stat.fi/meta/kas/lomautettu.html

Lomautetuksi määritellään työvoimatutkimuksessa henkilö, joka on ollut tutkimusviikon kokonaan poissa työstä (myös sivutyöstä) ja ilmoittaa haastattelussa poissaolon syyksi lomautuksen. Henkilö voi o…

Lopetusmuoto

www.stat.fi/meta/kas/lopetusmuoto.html

Lopetusmuoto kuvaa sitä, miten yrityksen toiminta on loppunut. Lopetusmuotoja ovat esimerkiksi kuoleminen, oikeudellisen muodon muutos, sulautuminen ja jakautuminen.

Lopetuspäivämäärä

www.stat.fi/meta/kas/lopetuspaivamaa.html

Yritys katsotaan lopettaneeksi, kun se lakkaa toimimasta työnantajana, arvonlisäverovelvollisena ja ennakkoperintärekisteriin merkittynä. Lopetustieto tulee myös, kun vanha y-tunnus lopetetaan rekist…

Lopetuspäivämäärä

www.stat.fi/meta/kas/lopetuspaivamaa.html

Lopetuspäivämäärä on oikeudellisen yksikön y-tunnuksen loppumispäivämäärä. Tieto saadaan verohallinnolta.

Loppukäyttö

www.stat.fi/meta/kas/loppukaytto.html

Loppukäytössä energiatuotteet käytetään ja ne muuntuvat energiahäviöksi tai sitoutuvat
ei-energiatuotteisiin, kuten muoviin. Loppukäyttöön kuuluu myös energiatuotteiden vienti.

Lukiokoulutus

www.stat.fi/meta/kas/lukiokoulutus.html

Lukiokoulutustilastossa lukiokoulutuksella tarkoitetaan yleissivistävää koulutusta, jonka tavoitteena on lukion koko oppimäärän (ylioppilastutkinnon) tai vastaavan (IB-tutkinnon, Reifeprüfung-tutkinn…

Lukiokoulutus

www.stat.fi/meta/kas/lukiokoulutus.html

Lukiokoulutustilastossa lukiokoulutuksella tarkoitetaan yleissivistävää koulutusta, jonka tavoitteena on lukion koko oppimäärän (ylioppilastutkinnon) tai vastaavan (IB-tutkinnon, Reifeprüfung-tutkinn…

Lukion koko oppimäärän suorittaneet

www.stat.fi/meta/kas/lukionoppimaara.html

Lukiokoulutustilastossa lukion koko oppimäärän suorittaneeksi katsotaan opiskelija, joka on suorittanut hyväksyttävästi lukion opetussuunnitelmaan sisältyvien oppiaineiden valtakunnalliset oppimäärät…

Lukion päättötodistus

www.stat.fi/meta/kas/lukionpaattotod.html

Lukiokoulutus- ja Ainevalinta-tilastoissa lukion päättötodistuksella tarkoitetaan todistusta, jonka saa lukion koko oppimäärän hyväksytysti suorittanut opiskelija. Lukion päättötodistuksen voi saada …

LULUCF

www.stat.fi/meta/kas/lulucf.html

Maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous -sektori kansallisessa kasvihuonekaasupäästöjen inventaariossa. Ko. sektorilla raportoidaan hiilivarastojen kuten puuston ja maaperän muutoksia ja meta…

Luokiteltu aineisto

www.stat.fi/meta/kas/luok_aineisto.html

Taulukoiden koon rajoittaminen kohtuulliseksi sekä jakaumassa esiintyvien epäsäännöllisyyksien tasoittaminen edellyttää monissa tapauksissa aineiston luokittelua sekä diskreettien että jatkuvien muut…

Luonnollinen henkilö

www.stat.fi/meta/kas/luonnollinen_he.html

Luonnollinen henkilö harjoittaa yritystoimintaa omalla nimellään tai rekisteröidyllä toiminimellä. Tähän ryhmään kuuluvat ammatinharjoittajat, useimmat maatilatalouden harjoittajat sekä liikkeenharjo…

Luonnollinen henkilö

www.stat.fi/meta/kas/luonnollinen_he.html

Luonnollinen henkilö harjoittaa yritystoimintaa omalla nimellään tai rekisteröidyllä toiminimellä. Tähän ryhmään kuuluvat ammatinharjoittajat, yksityiset elinkeinonharjoittajat, useimmat maatilatalou…

Luonnon energiapanokset

www.stat.fi/meta/kas/luonnon_energia.html

Luonnosta saatavat uusiutuvat ja uusiutumattomat energiapanokset.

Luonnonvaroja säästävä tuotanto

www.stat.fi/meta/kas/luonnonvaroja_s.html

Luonnonvaroja säästävä tuotanto voi sisältää tuotteita, tekniikoita tai palveluita, jotka kohdistuvat luonnonvarojen säästämiseen ja niiden tehokkaaseen käyttöön joko tuotantoprosessissa tai käyttöpr…

Luonnonvarojen kokonaiskäyttö

www.stat.fi/meta/kas/luonvarkok.html

Luonnonvarojen kokonaiskäyttö on koti- ja ulkomaisten suorien panosten ja piilovirtojen summa. Suorat panokset muodostavat siinä varsinaisen Suomen talouteen tulevan ainemäärän, ja yhdessä kotimaiste…

Luonnonvarojen kokonaiskäyttö (TMR)

www.stat.fi/meta/kas/luonvarkok.html

Luonnonvarojen kokonaiskäyttö (TMR, Total Material Requirements) on kotimaisten ja ulkomaisten suorien panosten ja piilovirtojen summa.

TMR = DE + kotimaiset piilovirrat + IMP + tuonnin piilov…

Luonnonvarojen suorat panokset (DMI)

www.stat.fi/meta/kas/luonnonvaroj_sp.html

Luonnonvarojen suorat panokset (DMI, Direct Material Input) kattavat Suomesta käyttöön otetut ja Suomeen ulkomailta tuodut materiaalit.

DMI = DE + IMP

Luontoismuotoiset sosiaaliset tulonsiirrot

www.stat.fi/meta/kas/luontoismuotois.html

Luontoismuotoiset sosiaaliset tulonsiirrot koostuvat yksilöllisistä tavaroista ja palveluista, joita julkisyhteisöt ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt siirtävät luontoism…

Luotonanto yleisölle

www.stat.fi/meta/kas/luotonanto_ylei.html

Luotonanto yleisölle sisältää annettujen luottojen maksamatta olevan pääoman, lukuun ottamatta joukkovelkakirjoja, jälkimarkkinakelpoisia velkapapereita, luottoja rahoitus- ja vakuutuslaitoksille, va…

Luotonanto yleisölle

www.stat.fi/meta/kas/luotonanto_ylei.html

Luotonanto yleisölle saadaan, kun koko luotonannosta vähennetään rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen keskinäinen luotonanto, valtion varoista välitettäväksi myönnetyt l…

Luotonanto yritystoiminnalle

www.stat.fi/meta/kas/luotonanto_yrit.html

Luotonanto yritystoiminnalle eli luotonanto yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksille sisältää sektoreille S.1111-S.1112 (Julkiset ja yksityiset yritykset) ja S.141 (Työnantaja- ja muut …

Luottamusindikaattori

www.stat.fi/meta/kas/luott_indik.html

Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevan neljän kysymyksen saldoluvusta: oma ja Suomen talous, kotitalouden säästämismahdollisuudet sekä työttömien määrä.

Luottamusväli

www.stat.fi/meta/kas/luottamusvali.html

Luottamusvälit ilmaisevat satunnaisotoksesta laskettuihin lukuihin sisältyvän virhemarginaalin. Otoksesta arvioidun tunnusluvun, esim. keskiarvo tai prosenttiluku, molemmille puolille voidaan laskea …

Luottamusväli

www.stat.fi/meta/kas/luottamusvali.html

Luottamusväli on parametriestimaatin luotettavuutta koskeva mitta, joka kuvaa perusjoukosta lasketun tuntemattoman parametriarvon sijaintia. Yleisin luottamusväli on 95 %:n luottamusväli, joka saadaa…

Luottokanta

www.stat.fi/meta/kas/luottokanta.html

Kaikkien myönnettyjen luottojen yhteenlaskettu euromääräinen takaisin maksamatta oleva pääoma. Luottokannalla tarkoitetaan yrityksen taseen mukaista luottokantaa. Jos yritys esimerkiksi myy lainasaat…

Luottokanta

www.stat.fi/meta/kas/luottokanta.html

Luottokanta jakaantuu euroluottokantaan ja valuuttaluottokantaan. Euroluottokanta puolestaan jakaantuu euroantolainaukseen, valtion varoista välitettyihin lainoihin ja euromääräisiin sijoitusomaisuus…

Luottokorttiluotto

www.stat.fi/meta/kas/luottokorttiluo.html

Varsinaisten luottokorttiluottojen (pidennetyt luottokorttiluotot) sekä maksuaikalainojen maksamatta oleva pääoma neljänneksen lopussa.

Luottokorttiluotto

www.stat.fi/meta/kas/luottokorttiluo.html

Varsinaisten luottokorttiluottojen (pidennetyt luottokorttiluotot) sekä maksuaikalainojen maksamatta oleva pääoma neljänneksen lopussa.

Luottokorttisaaminen

www.stat.fi/meta/kas/luottokorttisaa.html

Luottolaitoksen tililuottosaamiset luottokorttisopimuksen solmineelta asiakkaalta.

Luottokorttisaaminen

www.stat.fi/meta/kas/luottokorttisaa.html

Luottolaitoksen tililuottosaamiset luottokorttisopimuksen solmineelta asiakkaalta.

Luottokorttien maksuaikaluotto:
Luottokorttien maksuaikaluotto määritellään lainaksi, joka myönnetään 0 p…

Luottokorttisaaminen

www.stat.fi/meta/kas/luottokorttisaa.html

Luottolaitoksen tililuottosaamiset luottokorttisopimuksen solmineelta asiakkaalta.
Luottokorttien maksuaikaluotto:
Luottokorttien maksuaikaluotto määritellään lainaksi, joka myönnetään 0 prosen…

Luottotappio

www.stat.fi/meta/kas/luottotappio.html

Kohdennetut luottotappiovaraukset poistetaan luottokannasta vasta silloin, kun ne kohdistuvat asiakkaaseen ja luottotappio kirjataan.

Luovutettu ajokortti

www.stat.fi/meta/kas/luovutettu_ajok.html

Ajokortti luovutetaan henkilölle, joka täyttää ikä- ja terveysvaatimukset sekä omistaa hyväksytyn, korkeintaan 3 kuukautta sitten suoritetun kuljettajatutkinnon. Ajo-oikeus alkaa, kun ajokortti luovu…

Luovutushintakerroin

www.stat.fi/meta/kas/luovutus_hinta.html

Luovutushintakertoimet lasketaan rakennuskustannusindeksin muutosten perusteella Niitä käytetään laskettaessa vuokratalon tai kiinteistöosakeyhtiö- tai asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon osakkei…

Luvanvarainen liikenne

www.stat.fi/meta/kas/luvanvarainen_l.html

Ihmisten tai tavaroiden kuljettaminen maksua vastaan (ammattimainen liikenne). Kuljetusten harjoittaminen vaatii luvan lupaviranomaiselta.

Lyhytaikainen ajokortti

www.stat.fi/meta/kas/lyhytaikainen_a.html

Ensimmäinen auton ajokortti annetaan ensin vain kahdeksi vuodeksi (lyhytaikainen auton ajokortti). Tutkinnon vastaanottaja luovuttaa lyhytaikaisen auton ajokortin hyväksytysti suoritetun kuljettajatu…

Lyhyt matka

www.stat.fi/meta/kas/lyhytmatka.html

Eurostatin matkailutilastoissa yöpymisen sisältävät matkat jaetaan keston mukaan kahteen pääryhmään: lyhyet matkat ja pitkät matkat. Lyhyt matka sisältää 1-3 yöpymistä ja pitkä matka vähintään neljä …

Lähde

www.stat.fi/meta/kas/lahde.html

Prosessi tai toiminta, joka vapauttaa kasvihuonekaasun, aerosolin tai kasvihuonekaasun esiasteen ilmakehään.

Lähetysmaa

www.stat.fi/meta/kas/lahetysmaa.html

Tuonnin lähetysmaalla tarkoitetaan jäsenmaata, josta tavara on alun perin lähetetty vietäväksi Suomeen joko suoraan tai toisen maan kautta.

Lähialuematkailu

www.stat.fi/meta/kas/lahialuematk.html

Lähialuematkailu tarkoittaa matkailua naapurimaihin tai muuten lähellä sijaitseviin maihin. Käsite sisältää myös risteilyt Suomen aluevesien ulkopuolelle (Itämeren alueella). Suomalaisten matkatutkim…

Lämmitysaine/ lämmönlähde

www.stat.fi/meta/kas/lam_aine_lam_la.html

Lämmitysaineella tai lämmönlähteellä tarkoitetaan rakennuksen lämmityksessä pääasiallisesti käytettyä polttoainetta tai lämmönlähdettä. Tieto lämmitysaineesta on myös asunnoilla. Rakennusten ja asunt…

Lämmitystapa

www.stat.fi/meta/kas/lam_tapa.html

Lämmitystavalla tarkoitetaan rakennuksen lämmittämisessä pääasiallisesti käytettyä lämmitystapaa. Lämmitystapa-tieto on myös asunnoilla. Tieto lämmitystavasta on saatu väestötietojärjestelmästä, jonn…

Lämmitystarveluku / astepäiväluku

www.stat.fi/meta/kas/lammitystarvelu.html

Eri paikkakuntien vuosittaista lämmitystarvetta kuvaavat lämmitystarveluvut on laskettu 17 °C sisälämpötilalle olettaen, että lämmitys lopetetaan keväällä ulkoilman lämpötilan noustua yli 10 °C ja al…

Lämmön erillistuotanto

www.stat.fi/meta/kas/lammon_er_tuot.html

Lämmön erillistuotannolla tarkoitetaan lämmön tuotantoa pelkästään lämmöntuotantoon suunnitelluissa lämpölaitoksissa, lämpökattiloissa sekä kiinteissä ja siirrettävissä lämpökeskuksissa. Erillistuota…

Lämpö

www.stat.fi/meta/kas/lampo.html

Teollisuuden energian kokonaiskulutuksessa käytetään kaukolämmön ja teollisuusprosesseissa käytetyn lämmön tai höyryn netto-ostoja (ostettu/saatu - myyty/luovutettu) eli ulkopuolelta omaan käyttöön h…

Lämpöpumppuenergia

www.stat.fi/meta/kas/lampopumppuener.html

Lämpöpumppuenergialla tarkoitetaan lämpöpumpuilla ympäristöstä (maasta, ilmasta tai vedestä) talteenotettua energiaa, jota käytetään rakennusten lämmitykseen. Lämpöpumppuenergia on lämpöpumppujen tuo…

Läpivirtaussijoitus

www.stat.fi/meta/kas/lapivirtaussijo.html

Sijoitukset, joissa kotimainen sijoituskohde vastaanottaa ulkomaiselta suoralta sijoittajalta pääomaa ja sitten sijoittaa tämän pääoman edelleen omiin suorien sijoitusten kohteisiinsa ulkomaille. Läp…

Maahan- ja maastamuutto

www.stat.fi/meta/kas/maa_muutto.html

Suomeen muuttaneen henkilön, joka aikoo oleskella tai on oleskellut täällä yhtämittaisesti yli vuoden, on ilmoitettava muutostaan asuinpaikkansa maistraatille (väestötietolaki 1993/507). Jos henkilö …

Maahanmuutto

www.stat.fi/meta/kas/maahanmuutto.html

Suomeen muuttaneen henkilön, joka aikoo oleskella täällä yhtämittaisesti yli vuoden tai on oleskellut täällä yli kolme kuukautta, on ilmoitettava muutostaan viranomaiselle (väestötietolaki 507/1993).…

Maahanmuutto

www.stat.fi/meta/kas/maahanmuutto.html

Suomeen muuttaneen henkilön, joka aikoo oleskella täällä yhtämittaisesti yli vuoden tai on oleskellut täällä yli kolme kuukautta, on ilmoitettava muutostaan asuinpaikkansa maistraatille (väestötietol…

Maahan suuntautuva matkailu

www.stat.fi/meta/kas/maahsuuntmatk.html

Maahan suuntautuva matkailu (inbound tourism) on toimintaa, jossa toisen maan asukkaat saapuvat tarkastelun kohteena olevaan maahan ja oleskelevat siellä yhtäjaksoisesti korkeintaan yhden vuoden ajan…

Maa- ja vesirakentamisen myynnin määräindeksi

www.stat.fi/meta/kas/maa_ves_rak_ind.html

Maa- ja vesirakentamisen myynnin määräindeksi mittaa alan tuotannon määrän kehitystä. Indeksi kuvaa tuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon. Indeksisarja a…

Maakunnan liitto

www.stat.fi/meta/kas/maakunnan_liitt.html

Alueiden kehittämistä ja alueiden käytön suunnittelua varten maa on jaettu maakuntiin. Maakuntien liitot huolehtivat alueensa kuntien edunvalvonnasta ja vastaavat toimialueensa alueellisesta kehittäm…

Maakunta

www.stat.fi/meta/kas/maakunta.html

Alueiden kehittämistä ja alueiden käytön suunnittelua varten maa jaetaan maakuntiin. Maakunnaksi määrätään alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suun…

Maakunta

www.stat.fi/meta/kas/maakunta.html

Alueiden kehittämistä ja alueiden käytön suunnittelua varten maa jaetaan maakuntiin. Maakunta on alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun k…

Maalämpö

www.stat.fi/meta/kas/maalampo.html

Maalämpö sisältää porakaivosta ja keruuputkistosta talteen otetun lämmön. Myös vesistöstä talteen otettu lämpö lasketaan tässä tarkastelussa mukaan maalämpöön. Maalämpöpumppujen kuluttamaa sähköä ei …

Maankäyttöluokka

www.stat.fi/meta/kas/maankaytto.html

Maankäyttöluokka määräytyy maan pinnalla sen yläpuolella vallitsevan ensisijaisen (pääasiallinen käyttötapa) tai taloudellisesti merkittävimmän maankäyttömuodon perusteella. Maa-alueet luokitellaan n…

Maankäyttöluokka

www.stat.fi/meta/kas/maankaytto.html

Maa-alueita luokitellaan niiden käytön ja toisaalta sen mukaan, mitä maan pinnalla joko luontaisesti tai ihmistoiminnan vaikutuksesta on. Tietty alue voi kuulua vain yhteen maankäyttöluokkaan. Alueen…

Maan sisäinen matkailu

www.stat.fi/meta/kas/maansis_matk.html

Maan sisäinen matkailu (internal tourism) sisältää tarkastelun kohteena olevan maan asukkaiden kotimaanmatkailun (domestic tourism) ja maahan ulkomailta suuntautuvan matkailun (inbound tourism).

Maantie

www.stat.fi/meta/kas/maantie.html

Valtion ylläpitämä yleinen tie. Maantiet luokitellaan merkityksensä mukaan valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteihin.

Maassamuutto

www.stat.fi/meta/kas/maassamuutto.html

Henkilön, joka vaihtaa kotipaikkaa, on viimeistään viikon kuluttua muutosta annettava itsestään ja kanssaan muuttaneista perheenjäsenistä muuttoilmoitus, joka toimitetaan uuden asuinpaikan maistraati…

Maassamuuttoalttius

www.stat.fi/meta/kas/maassamuut_altt.html

Maassamuuttoalttiudella tai -vilkkaudella tarkoitetaan muuttaneiden määrää lähtöalueen keskiväkiluvun 1000 henkeä kohden. Vastaavasti jonkin ikäryhmän muuttoalttius on ko. ikäryhmän muuttaneet ikäryh…

Maastamuutto

www.stat.fi/meta/kas/maastamuutto.html

Maasta muuttavien on tehtävä itsestään muuttoilmoitus kuten maan sisällä muuttavienkin (lait 661/2009, 201/1994). Maasta muuttaneiksi katsotaan henkilöt, jotka muuttavat ulkomaille asumaan yhtä vuott…

Maatalouden maksut

www.stat.fi/meta/kas/maatal_maksut.html

Maatalouden ympäristöveroihin luetaan Suomessa torjunta-ainemaksu ja vuoteen 1994 asti peritty lannoitevero.

Maatalouden puhdas tulo

www.stat.fi/meta/kas/maatalouden_puh.html

Maatalouden verovuoden puhdas tulo on maataloudesta rahana tai rahanarvoisena etuutena verovuonna saatujen tulojen ja tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneiden menojen erotus.

Maatalouden tulot

www.stat.fi/meta/kas/maatalouden_tul.html

Maatalouden tuloilla tarkoitetaan maatalouden ansiotulon ja pääomatulon sekä maataloustulon ansio- ja pääomatulojen yhtymätulo-osuuksien summaa.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

www.stat.fi/meta/kas/maatalou_tuo_os.html

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi mittaa maatalouden kustannustekijöiden hintojen kehitystä. Indeksi kertoo, kuinka paljon maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat ovat muuttuneet verr…

Maatalouden tuottajahintaindeksi

www.stat.fi/meta/kas/maatalouden_tuo.html

Maatalouden tuottajahintaindeksi mittaa kasvi- ja eläintuotteiden tuottajahintojen kehitystä. Indeksi kertoo, kuinka paljon maatalouden tuottajahinnat ovat muuttuneet verrattuna perusajankohtaan.

Maatalouden veronalaiset tulot

www.stat.fi/meta/kas/maatalouden_ver.html

Maatalouden veronalaisia tuloja ovat mm.

- maatalous- ja puutarhatuotteista, myös kotieläimistä, saadut luovutushinnat ja muut vastikkeet
- koneista ja rakennuksesta saadut luovutushinnat

Maatalouden vähennyskelpoiset menot

www.stat.fi/meta/kas/maatalouden_vah.html

Maatalouden vähennyskelpoisia menoja ovat kaikki maatalouden tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot, mm.

- maataloudessa työskennelleille henkilöille rahassa maksetut palkat…

Maatalouden ympäristötuki

www.stat.fi/meta/kas/maatalouden_ymp.html

Maatalouden ympäristötuki on valtion ja EU:n rahoittama ympäristötukijärjestelmä, jonka avulla vähennetään maataloudesta aiheutuvaa ympäristökuormitusta ja huolehditaan luonnon monimuotoisuuden edist…

Maatila

www.stat.fi/meta/kas/maatila.html

Tila, jolla voidaan harjoittaa itsenäistä maataloutta. Yli 5 hehtaarin maatilat määritellään liikeyrityksiksi. Yritys- ja toimipaikkarekisterissä maatiloista ovat kuitenkin mukana vain ne, jotka toim…

Maatila

www.stat.fi/meta/kas/maatila.html

Maatilalla tarkoitetaan niin sanottua aktiivitilaa, jolla on käytössä olevaa maatalousmaata vähintään yksi hehtaari ja tila harjoittaa maataloustuotantoa. Maatiloja ovat myös ne maataloustuotantoa ha…

Maatilatalous

www.stat.fi/meta/kas/maatilatalous.html

Maatilataloudella tarkoitetaan maatilan harjoittamaa maa- tai metsätaloutta. Maataloudella tarkoitetaan varsinaista maataloutta sekä sellaista erikoismaataloutta tai maa- tai metsätalouteen liittyvää…

Majoitus

www.stat.fi/meta/kas/majoitus.html

Matkailutilastoissa 'majoituksella' (tourist accommodation) tarkoitetaan mitä tahansa majoitustiloja, jotka säännöllisesti (tai satunnaisesti) ovat tarjolla matkailijoille. Majoitus voi oll…

Majoituskapasiteetin käyttö

www.stat.fi/meta/kas/majkapkaytto.html

Majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttöä mitataan huoneiden ja vuodepaikkojen käyttöasteella. Huoneiden käyttöaste (room occupancy rate) saadaan jakamalla kuukauden aikana päivittäin käytössä olleiden…

Majoituskapasiteetti

www.stat.fi/meta/kas/majkapasit.html

Majoituskapasiteetilla tarkoitetaan majoitusliikkeiden huoneita, mökkejä ja muita majoitustiloja sekä niissä olevia vuodepaikkoja.

Huone on yhdestä tai useammasta huoneesta koostuva majoitusyk…

Majoitusliike

www.stat.fi/meta/kas/majoitusliike.html

Majoitusliikkeet (Accommodation establishment) ovat majoitustoimintaa harjoittavia liikkeitä, jotka tarjoavat lyhytaikaista majoitusta matkailijoille, lomanviettäjille jne.

Majoitustilastoissa…

Majoitusliiketyyppi

www.stat.fi/meta/kas/majliiktyyp.html

Majoitustilastossa majoitusliikkeet (hotellit, matkustajakodit, leirintäalueet, lomakylät, retkeilymajat) on jaettu tyypin mukaan noin 20 toimialaluokitusta tarkempaan luokkaan. Esimerkiksi hotelleil…

Majoitusliikkeeseen saapunut

www.stat.fi/meta/kas/saapunut.html

Matkailutilastoissa saapuminen (arrival) on tilastollinen yksikkö, jolla mitataan matkailijavirtojen volyymia (tourist/visitor flows). Majoitustilastossa saapumisella tarkoitetaan majoitusliikkeeseen…

Majoitustapa

www.stat.fi/meta/kas/majoitustapa.html

Rajahaastattelututkimuksessa kirjataan ulkomaisen, Suomessa yöpyneen matkustajan kaikki majoitustavat. Eri majoitustapoina kirjataan mm. hotelli, leirintäalue, oma asunto/mökki sekä tuttavien tai suk…

Majoitustapa

www.stat.fi/meta/kas/majoitustapa.html

Majoitustapa (majoitusmuoto) viittaa majoittumistilaan. Majoitustilastossa majoitusliikkeiden yöpymiset on jaettu majoitustavan mukaan seuraavaan kolmeen ryhmään: 1) huone, mökki 2) matkailuvaunu ja …

Maksetut korvaukset

www.stat.fi/meta/kas/maksetut_krv.html

Maksetut korvaukset kirjataan menoksi sille ajankohdalle, jolloin korvaussuoritteet maksetaan ennen jälleenvakuuttajien osuutta. Maksettujen korvausten kirjaustapa on siis maksuperusteinen. Korvaussu…

Maksetut korvaukset takausvastuista

www.stat.fi/meta/kas/maksetut_korvau.html

Valtion vastuulla olevien takaussitoumusten perusteella luotonantajille maksetut korvaukset tarkastelujakson aikana. Maksetut korvaukset ilmoitetaan bruttona.
Käsitteessä ei huomioida mahdollisia…

Maksetut tulonsiirrot

www.stat.fi/meta/kas/maks_tulonsiirt.html

Kotitalouden maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä …

Maksimi

www.stat.fi/meta/kas/maksimi.html

Maksimi (max) on tutkittavan jakauman suurin arvo. Ks. myös ääriarvot.

Maksuaikakortti

www.stat.fi/meta/kas/maksuaikakortti.html

Maksuaikakorteilla maksuaika on yleensä alle kaksi kuukautta ja niiden käytöstä ei peritä korkoa. Visa ja useimpien öljy-yhtiöiden kortit ovat tyypillisiä maksuaikakortteja.

Korttien luokittel…

Maksuaikakortti

www.stat.fi/meta/kas/maksuaikakortti.html

Maksuaikakorteilla maksuaika on yleensä alle kaksi kuukautta ja niiden käytöstä ei peritä korkoa. Jos kortissa on sekä maksuaika- että luotto-ominaisuus, se luokitellaan varsinaisten luottokorttien r…

Maksuaikakortti

www.stat.fi/meta/kas/maksuaikakortti.html

Maksuaikakorteilla maksuaika on yleensä alle kaksi kuukautta ja niiden käytöstä ei peritä korkoa. Visa ja useimpien öljy-yhtiöiden kortit ovat tyypillisiä maksuaikakortteja.

Korttien luokittel…

Maksutase

www.stat.fi/meta/kas/maksutase.html

Maksutasetilasto kuvaa kansantalouden ulkoista tasapainoa sekä reaali- että rahoitustalouden näkökulmasta ja on osa kansantalouden tilinpitojärjestelmää. Maksutase koostuu vaihto-, pääoma- ja rahoitu…

Maksutase

www.stat.fi/meta/kas/maksutase.html

Maksutasetilasto kuvaa kansantalouden ulkoista tasapainoa sekä reaali- että rahoitustalouden näkökulmasta ja on osa kansantalouden tilinpitojärjestelmää. Maksutase koostuu vaihto-, pääoma- ja rahoitu…

Maksutaseen mukainen tavarakauppa

www.stat.fi/meta/kas/maksutaseen_muk.html

Maksutaseen mukaiseen tavarakauppaan kuuluvat tavarat, joiden omistus siirtyy kotimaisen ja ulkomaisen yksikön välillä, ja jotka eivät ole palvelun osia. Tavanomainen kauppatavara kirjataan markkina-…

Maksuvalvonta-aineisto

www.stat.fi/meta/kas/maksuvalvonta_a.html

Verohallinnon maksuvalvonta-aineisto sisältää kuukausittaisia arvonlisäverotusta ja työnantajasuorituksia koskevia tietoja. Havaintoyksikkönä on yritys. Maksuvalvonta-aineisto kattaa kaikki kuukausiv…

Markkinahinta

www.stat.fi/meta/kas/markkinahinta.html

Markkinahinta vastaa taloustoimessa käytettävää rahamäärää, jonka ostaja maksaa myyjälle hankinnastaan vapaassa kauppatilanteessa.

Lukuun ottamatta eräitä väestöä ja työvoimaa koskevia muuttu…

Markkinahinta

www.stat.fi/meta/kas/markkinahinta.html

Yleisesti toteutuva kauppahinta, eli hinta, jossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat.

Markkinointi-innovaatio

www.stat.fi/meta/kas/markkinointi_in.html

Markkinointi-innovaatio on yrityksen käyttöön ottama uusi markkinointimenetelmä (markkinointi-idea tai -strategia), joka olennaisesti eroaa yrityksen aiemmin käyttämästä markkinointimenetelmästä ja j…

Massatase

www.stat.fi/meta/kas/massatase.html

Massataseessa metsäteollisuuden raaka-aineet ja tuotteet muunnetaan yhteiseksi mittayksiköksi, puun kuiva-ainetonniksi, ja seurataan puuaineksen sitoutumista metsäteollisuuden raakapuuhun, välituotte…

Materiaali-intensiteetti

www.stat.fi/meta/kas/materiaali_inte.html

Materiaali-intensiteetti kuvaa kansantalouden riippuvuutta luonnonvaroista ja mitataan luonnonvarojen kokonaiskäytön tai suorien panosten suhteena kansantuotteeseen. Materiaali-intensiteetin laskiess…

Materiaali-intensiteetti

www.stat.fi/meta/kas/materiaali_inte.html

Materiaali-intensiteetti kuvaa kansantalouden riippuvuutta luonnonvaroista. Sitä voidaan mitata luonnonvarojen kokonaiskäytön, kotimaisen materiaalien kulutuksen tai suorien panosten suhteena kansant…

Materiaalitilinpito (EW-MFA)

www.stat.fi/meta/kas/kansantalmate.html

Materiaalitilinpito kuvaa kotimaan luonnosta käyttöön otettuja, siirrettyjä tai muutettuja ainemääriä, ulkomailta tuotuja raaka-aineita ja jalosteita sekä raaka-aineiden ja jalosteiden vientiä. Tilas…

Materiaalivirtatilinpito

www.stat.fi/meta/kas/materiaalivirta.html

Materiaalivirtatilinpito eli ainevirtatilinpito on ympäristötilinpidon perusosa, joka yhdistää talouden rahamittaisen tilinpidon ja fyysiset materiaalivirrat.

Matka

www.stat.fi/meta/kas/matka.html

Matka (trip) kuvaa matkailua matkan lähtöpaikasta tai lähtömaasta käsin (origin-based perspective). Matka kattaa koko sen ajan, jonka henkilö on pois kotoaan.

Matkailija

www.stat.fi/meta/kas/matkailija.html

Matkailijalla (tourist, overnight visitor) tarkoitetaan yöpyvää matkailijaa, joka viettää vähintään yhden yön matkan kohteessa joko maksullisessa tai maksuttomassa majoituksessa. Kansainvälinen matka…

Matkailu

www.stat.fi/meta/kas/matkailu.html

Matkailu (tourism) on toimintaa, jossa ihmiset matkustavat tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolella olevaan paikkaan ja oleskelevat siellä yhtäjaksoisesti korkeintaan yhden vuoden ajan (12 kuukautta) v…

Matkailu

www.stat.fi/meta/kas/matkailu.html

Matkailu on toimintaa, jossa ihmiset matkustavat tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolella olevaan paikkaan ja oleskelevat siellä yhtäjaksoisesti korkeintaan yhden vuoden ajan (12 kuukautta) vapaa-ajanv…

Matkailuauto

www.stat.fi/meta/kas/matkailuauto.html

Matkailuauto on erikoiskäyttöön valmistettu henkilö- tai linja-auto, jossa olevat majoitustilat on varustettu vähintään seuraavilla tukevasti kiinnitetyillä varusteilla:
- istuimia ja pöytä (pöytä…

Matkailukulutus

www.stat.fi/meta/kas/matkulutus.html

Matkailukulutuksella (tourism expenditure) tarkoitetaan matkasta aiheutuneita kokonaiskustannuksia, jotka matkailija itse tai joku muu hänen puolestaan maksaa. Matkailukulutukseen lasketaan mukaan me…

Matkailuperävaunu

www.stat.fi/meta/kas/mat_peravaunu.html

Matkailutarkoituksiin rakennetut hinattavat ajoneuvot.

(Huom! Ei sisällä Ahvenanmaan maakunnan tietoja vuodesta 1990 alkaen.)

Matkailuvaunupaikka

www.stat.fi/meta/kas/matkvaunupaikka.html

Matkailuvaunupaikalla tarkoitetaan leirintäalueilla olevia karavaanareille tai telttailijoille varattuja paikkoja, joita matkailijat voivat vuokrata joko päiviksi tai viikoiksi tai pidemmäksi aikaa, …

Matkan kesto

www.stat.fi/meta/kas/matkankesto.html

Matkan kesto (duration of trip) viittaa aikaan jonka matkailija on poissa kotoaan. Matka alkaa kotoa lähdettäessä ja päättyy kotiin palattaessa. Keston mukaan matkat jaetaan kahteen pääryhmään: päivä…

Matkan pääkohde

www.stat.fi/meta/kas/matkan_paakohde.html

Matkan pääkohde Suomessa on se matkakohde, jonka ulkomainen matkustaja ilmoittaa pääasialliseksi kohteekseen. Pääasiallisia matkakohteita voi olla useita, joista korkeintaan kaksi kirjataan. Rajahaas…

Matkan syy

www.stat.fi/meta/kas/matkansyy.html

Matkan pääsyy viittaa matkan tarkoitukseen eli motivaatioon. Matkan pääsyy voi olla esimerkiksi työmatka, vapaa-ajanmatka, tuttava- ja sukulaisvierailu tai näiden syiden jokin yhdistelmä. Rajahaastat…

Matkan syy

www.stat.fi/meta/kas/matkansyy.html

Matkan syy (purpose of visit) viittaa matkan tarkoitukseen eli motivaatioon. Jos matkalla on useita syitä (esim. yhdistetty työ- ja lomamatka), matkan pääsyy on se, jota ilman matkaa ei olisi tehty …

Matkaviestinverkko

www.stat.fi/meta/kas/matkaviesverkko.html

Matkaviestinverkolla tarkoitetaan pääasiassa kohdeviestintään käytettävää viestintäverkkoa, jossa päätelaitteen yhteys viestintäverkkoon on toteutettu vapaasti etenevien radioaaltojen välityksellä.

Matkustaja

www.stat.fi/meta/kas/matkustaja.html

Rajahaastattelututkimuksessa matkustajia ovat kaikki Suomessa käyvät ulkomaiset henkilöt, jotka viipyvät Suomen-käynnillään alle 12 kuukautta. Matkustajaksi määrittyminen ei riipu Suomen-käynnin pääs…

Matkustaja-alus

www.stat.fi/meta/kas/matkustaja_alus.html

Kauppalaivastoon kuuluvat matkustaja-alukset sekä ro-ro-matkustaja-alukset.

Matkustustase

www.stat.fi/meta/kas/matkustustase.html

Maksutaseessa (balance of payments) matkailu kattaa ensisijaisesti matkailijan hankkimat tavarat ja palvelut matkoillaan toiseen maahan ja viipyessään siellä enintään yhden vuoden ajan (12 kuukautta)…

Mediaani

www.stat.fi/meta/kas/mediaani.html

Mediaani on paljon käytetty keskiluku, joka ilmoittaa suuruusjärjestykseen lajitellun jakauman keskimmäisen arvon.

Jos havaintoja on parillinen määrä, on valittava kaksi keskimmäistä arvoa, j…

Mediaani

www.stat.fi/meta/kas/mediaani.html

Mediaani on paljon käytetty keskiluku, joka ilmoittaa jakauman tyypillisen arvon. Täsmällisemmin kyseessä on jakauman keskimmäinen havaintoarvo, kun havainnot on järjestetty suuruusjärjestykseen. Jos…

Mediaanitulo

www.stat.fi/meta/kas/mediaanitulo.html

Kun tulonsaajat asetetaan tulojen mukaan suuruusjärjestykseen, mediaanitulo on keskimmäisen tulonsaajan tulo. Keskimmäisen tulosaajan kummallekin puolelle jää yhtä monta tulonsaajaa. Mediaani ei ole …

Meriliikenteen transito

www.stat.fi/meta/kas/meri_transito.html

Transitoliikenne Suomen kautta -tilastossa meriliikenteen transito kuvaa meriteitse Suomen satamiin saapuvaa ja niistä lähtevää transitokuljetusten määrää.

Merkittävä virhe, vaikuttava virhe

www.stat.fi/meta/kas/merkittava_virh.html

Tutkittavassa muuttujassa oleva virhe, jolla on merkittävä vaikutus muuttujista laskettaviin tunnuslukuihin. Virheen merkittävyys saadaan laskemalla sen riski ja vaikuttavuus estimaattiin. Selektiivi…

Metaani (CH4)

www.stat.fi/meta/kas/metaani.html

Metaania syntyy orgaanisten ainesten - esimerkiksi lannan, jätevesilietteen tai biohajoavan jätteen - mätänemisen ja mädätyksen yhteydessä. Lisäksi sitä syntyy kotieläinten ruoansulatuksessa, joka on…

Metaani (CH4)

www.stat.fi/meta/kas/metaani.html

Metaania syntyy orgaanisten ainesten - esimerkiksi lannan, jätevesilietteen tai biohajoavan jätteen - mätänemisen ja mädätyksen yhteydessä. Kaatopaikat ovat suurin metaanipäästöjen lähde.

Metsästyskielto

www.stat.fi/meta/kas/metsastyskielto.html

Metsästyskieltoon määrätään törkeästä metsästysrikoksesta (Rikoslaki 48a:1a§) tuomittu vähintään kolmeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. Metsästyskieltoon voidaan määrätä vähintään yhdeksi ja enint…

Metsätilinpito

www.stat.fi/meta/kas/metsatilinpito.html

Metsätilinpito on tilastokokonaisuus, jonka tilastot kuvaavat puuvarojen muutoksia ja puuaineksen virtoja sekä niihin liittyviä taloudellisia arvoja kansantaloudessa. Puun lisäksi metsätilinpidossa o…

Mikroyritys

www.stat.fi/meta/kas/mikroyritys.html

Mikroyritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää.

Tilastovuodesta 2003 alkaen lisäksi:
jonka vuosiliikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai tas…

Minimi

www.stat.fi/meta/kas/minimi.html

Minimi (min) on tutkittavan jakauma pienin arvo. Ks. myös ääriarvot.

Mitta-asteikko

www.stat.fi/meta/kas/mitta_asteikko.html

Kvantitatiivinen tutkimus perustuu eritasoisten mitta-asteikoiden käyttöön. Mittausten tuloksena muodostuu lukuja sisältävä havaintomatriisi. Mitta-asteikot jaetaan neljään luokkaan: laatu-, järjesty…

Mittayksikkö

www.stat.fi/meta/kas/mittayksikko.html

Määrätietojen (näitä on 0 - 2 kpl / tuotenimike) mittayksiköt näkyvät Stat-Fin-tietokantataulukoissa heti tuotenimiketekstin perässä suluissa, muodossa (ensisijainen mittayksikkö / toissijainen mitta…

Monikulttuurikeskus

www.stat.fi/meta/kas/monikultkeskus.html

Monikulttuurikeskus on maahanmuuttajille ja etnisille vähemmistöille tarkoitettu kohtaamispaikka, joka toimii erilaisten monikulttuuristen tapahtumien, näyttelyiden ym. pitopaikkana. Monikulttuurikes…

Monimuuttujamenetelmä

www.stat.fi/meta/kas/monimuuttujamen.html

Monimuuttujamenetelmät koostuvat suuresta joukosta tilastollisia menetelmiä, joilla analysoidaan useita tutkittavia muuttujia havaintoaineistosta. Niitä ovat esim. varianssi-, faktori-, pääkomponentt…

Moodi

www.stat.fi/meta/kas/moodi.html

Moodi on yksi tilastotieteen käyttämistä keskiluvuista. Moodi ilmoittaa, mikä on muuttujan jakauman huippukohta eli eniten tapauksia sisältävä luokka.

Moodi

www.stat.fi/meta/kas/moodi.html

Moodi eli tyyppiarvo on yksi tilastotieteen käyttämistä keskiluvuista, erityisesti luokitteluasteikolla. Moodi ilmoittaa, mikä on muuttujan jakauman huippukohta eli eniten tapauksia sisältävä luokka.

Moottoriajoneuvo

www.stat.fi/meta/kas/moottoriajoneuv.html

Ajoneuvo, jonka ainoana käyttövoimana on moottori ja jota käytetään tavallisesti henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen taikka henkilöiden ja tavaroiden kuljettamisessa käytettävien ajoneuvojen ve…

Moottoriajoneuvon ensirekisteröintipäivä

www.stat.fi/meta/kas/moottoriajon_en.html

Moottoriajoneuvon ensirekisteröintipäivä on päivä, jona ajoneuvo rekisteröidään ensimmäisen kerran uutena ajoneuvona ajoneuvorekisteriin rekisteröintivaltiosta riippumatta.

Moottorikäyttöinen henkilöajoneuvo

www.stat.fi/meta/kas/moottorikayttoi.html

Moottoriajoneuvo, joka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa yhden tai useamman henkilön kuljettamiseen.

Moottorikäyttöinen tavara-ajoneuvo

www.stat.fi/meta/kas/moottorikaytt_t.html

Tavarakuljetukseen tarkoitettu yksittäinen moottoriajoneuvo (esimerkiksi kuorma-auto) tai ajoneuvojen yhdistelmä (esimerkiksi kuorma-auto, johon on kytketty yksi tai useampi perävaunu, tai vetoauto, …

Moottorin käyttövoima

www.stat.fi/meta/kas/moottorin_kaytt.html

Rekisteröintimaan toimivaltaisen viranomaisen vahvistama pääasiallinen energiatyyppi, jota ajoneuvon moottori käyttää.

Moottoripyörä

www.stat.fi/meta/kas/moottoripyora.html

Moottoripyörä on kaksipyöräinen sivuvaunullinen tai sivuvaunuton moottorikäyttöinen ajoneuvo. Sen polttomoottorin sylinteritilavuus on suurempi kuin 50 cm3 tai suurin rakenteellinen nopeus suurempi k…

Moottorireki/ -kelkka

www.stat.fi/meta/kas/moottorikelkka.html

Moottorireki on jalaksin tai teloin varustettu maastoajoneuvo. Moottorikelkka on korkeintaan 500 kg painava telavetoinen moottorireki, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdelle henkilölle.

Moottoritie

www.stat.fi/meta/kas/moottoritie.html

Moottoritie on pelkästään moottoriajoneuvoliikenteelle tarkoitettu nopean liikkumisen mahdollistava tie. Moottoritiellä eri ajosuunnat on fyysisesti erotettu toisistaan, eikä moottoritie risteä samas…

Moottorityökone

www.stat.fi/meta/kas/moottorityokone.html

Moottorityökone on työkoneeksi rakennettu ajoneuvo. Moottorityökoneita ovat esimerkiksi kauhakuormaimet, puominosturit ja lakaisukoneet. Moottorityökoneen suurin sallittu nopeus on enintään 40 km/h.…

Mopo

www.stat.fi/meta/kas/mopo.html

Mopo on kaksi- tai kolmipyöräinen moottorikäyttöinen ajoneuvo, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 kilometriä tunnissa.

Kaksipyöräisen mopon moottorin sylinteritilavuus on enintä…

Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot

www.stat.fi/meta/kas/muiden_rahoitus.html

Erään merkitään eräpäivään asti pidettävien rahoitusvarojen (saamistodistukset) sekä hankintamenoon arvostettujen tytäryritys- ja omistusyhteysyritysten osakkeiden ja osuuksien arvonalentumistappiot

Murto

www.stat.fi/meta/kas/murto.html

Luvatta tunkeutuen tehty varkaus, törkeä varkaus tai näpistys.

Murto

www.stat.fi/meta/kas/murto.html

Luvatta tunkeutuen tehty varkaus, törkeä varkaus tai näpistys.

Muualla luokittelemattomat huolto- ja korjauspalvelut

www.stat.fi/meta/kas/muualla_luokitt.html

Muualla luokittelemattomat huolto- ja korjauspalvelut kattaa korjaukset, jotka tehdään tavaran pitämiseksi toimintakunnossa, parantavat tavaran toimivuutta tai kapasiteettia tai pidentävät sen käyttö…

Muualla luokittelemattomat rojaltit ja lisenssimaksut

www.stat.fi/meta/kas/muualla_roja.html

Muualle luokittelemattomiin henkisen omaisuuden käytöstä perittyihin maksuihin sisältyvät maksut omistusoikeuksien käytöstä (kuten patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet, menetelmä- ja mallisuoja, m…

Muu alus

www.stat.fi/meta/kas/muu_alus.html

Kauppalaivastoon kuuluvat muut alukset kuin matkustaja-, kuivalasti- ja säiliöalukset eli mm. hinaajat, jäänmurtajat, työntöproomut, kalastusalukset sekä hallinnolliset alukset.

Muu ensitulo

www.stat.fi/meta/kas/muu_ensitulo.html

Muu ensitulo koostuu tuotanto- ja tuontiveroista, tukipalkkioista ja luonnonvarojen vuokrista.

Muu henkilöstö

www.stat.fi/meta/kas/muu_henkilosto.html

Oppilaitosten muulla henkilöstöllä tarkoitetaan muita kuin opettajan toimessa työskenteleviä henkilöitä, joita ovat mm. koulunkäyntiavustajat, koulutussihteerit, kansliahenkilökunta, keittiöhenkilöku…

Muu henkilöstökoulutus

www.stat.fi/meta/kas/ei_henk.html

Muu kuin kurssimuotoisena järjestetty henkilöstökoulutus:
- suunnitellut koulutus-, opastus- tai harjoittelujaksot, joissa käytetään tavanomaisia työvälineitä joko työpaikalla tai työtilanteessa

Muu joukkovelkakirjalaina

www.stat.fi/meta/kas/muu_joukkovelka.html

Muu joukkovelkakirjalaina kuin debentuuri ja valtion liikkeeseen laskema viitelaina. Tähän luokkaan sisällytetään mm. "medium term note" -joukkolainat.

Muu kuin työhön tai ammattiin liittyvä koulutus

www.stat.fi/meta/kas/ei_tyo_amm_koul.html

Vastaaja sai itse määritellä liittyikö koulutus työhön tai ammattiin vai ei.

Muuhun kuin työhön tai ammattiin liittyvää koulutus oli silloin kun vastaaja osallistui koulutukseen esim. seuraavi…

Muu kuljetuskoneeton alus

www.stat.fi/meta/kas/muu_kuljetuskon.html

Ilman omaa konevoimaa kulkeva alus kokoon katsomatta pois lukien proomut.

Muu käyttötarkoitus

www.stat.fi/meta/kas/muu_kayttotarko.html

Lainat, jotka myönnetään esimerkiksi liiketoimintaan (tuotantotarkoitukseen), velkajärjestelyihin ja muihin vastaaviin tarkoituksiin, jotka eivät sisälly em. ryhmiin. Esimerkiksi maanviljelijän saama…

Muu luotonanto

www.stat.fi/meta/kas/muu_luotonanto.html

Tähän luokkaan sisältyvät antolainaus II:een sisältyvät luotonantoerät. Näitä ovat mm. sopimusrahoitus, josta ei osamaksusopimusta solmita, käyttöpääoman rahoitukseen liittyvä varastorahoitus. Myös …

Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut

www.stat.fi/meta/kas/muun_kuin_varsi.html

Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotoiksi ja kuluiksi katsotaan sellaiset tuotot ja kulut, jotka perustuvat luottolaitoksen varsinaisesta toiminnasta poikkeaviin kertaluontoisiin tapahtumiin.

Muuntokelpoinen

www.stat.fi/meta/kas/muuntokelpoinen.html

Ehdoton vankeus katsotaan yhdyskuntapalveluksi muuntokelpoiseksi, jos se on enintään kahdeksan kuukauden pituinen eikä sitä ole tuomittu seuraavista rikoksista; asevelvollisuudesta kieltäytyminen (14…

Muun valuutan määräinen antolainaus

www.stat.fi/meta/kas/muun_valuutan_m.html

Muiden kuin euromääräisten antolainojen takaisin maksamatta oleva pääoma muunnettuina euroiksi neljänneksen lopun keskikurssin mukaan.

Antolainaus I:
Sekkiluotot (tililuotot)
Vekselit

Muu oikeudellinen muoto

www.stat.fi/meta/kas/muu_oik_muoto.html

Muut yhtiöt sekä ulkomaiset yhteisöt tai niiden sivuliikkeet Suomessa.

Muu poissaolopäivä

www.stat.fi/meta/kas/muu_poissaolopa.html

Päivä, jonka työllinen on ollut poissa työstä esim. vanhempainloman, työtaistelun tms. takia.

Muu rahastopääoma

www.stat.fi/meta/kas/muu_rahastopaao.html

Henkilöstörahaston oma pääoma käsittää jäsenosuuspääoman ja muun rahastopääoman.

Muuhun rahastopääomaan siirretään rahaston yhteispääoma ja rahaston lahjoitusvarat. Jäsenosuuspääomaan ja muuhu…

Muut energialähteet

www.stat.fi/meta/kas/muut_energialah.html

Sisältää seuraavat polttoaineluokituksen luokat:
- Kasviperäiset polttoaineet (3170)
- Eläinperäiset polttoaineet (3180)
- Kaatopaikkakaasu (3211)
- Jätevedenpuhdistuksen biokaasu (3212)<…

Muut jätteet

www.stat.fi/meta/kas/muut_jatteet.html

Uusiutumattomiksi luettavat jätteet.

Muu t&k-henkilöstö

www.stat.fi/meta/kas/muu_tutk_henk.html

Muuhun t&k-henkilöstöön kuuluvat tekniset asiantuntijat, muut t&k-hankkeiden toteuttamista hoitavat henkilöt (esim. laborantit, atk-ohjelmoijat) sekä muita t&k-hankkeiden tukitoimintoja s…

Muu t&k-henkilöstö

www.stat.fi/meta/kas/muu_tutk_henk.html

Muuhun t&k-henkilöstöön kuuluvat tekniset asiantuntijat, muut t&k-hankkeiden toteuttamista hoitavat henkilöt (esim. laborantit, ohjelmoijat) sekä muita t&k-hankkeiden tukitoimintoja suori…

Muut kuin sijoitusomaisuusjoukkovelkakirjat

www.stat.fi/meta/kas/muut_kuin_sijoi.html

Kaikki joukkovelkakirjat, jotka on tilinpäätöksessä merkitty muuhun kuin sijoitusomaisuuteen (muut kuin eräpäivään asti pidettävät).

Muut lainat

www.stat.fi/meta/kas/muut_lainat.html

Takaisinmaksamatta oleva pääoma seuraavista luottomuodoista: factoring-luotot, osamaksuluotot, vuokrasopimusten rahoitus, repo-ostot, luottokorttiluotot ja luotot, jotka eivät sisälly muihin rahoitus…

Muut liike-elämän palvelut

www.stat.fi/meta/kas/muut_liike_elam.html

Tutkimus- ja kehittämispalvelut, lakiasiainpalvelut, laskentatoimen, tilintarkastus-, kirjanpito- ja veroneuvontapalvelut, yritysten ja liikkeenjohdon konsultointi- ja suhdetoimintapalvelut, mainonta…

Muut liiketoiminnan kulut

www.stat.fi/meta/kas/muut_liiketoi_k.html

Muut liiketoiminnan kulut (finrep -raportointi)
Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät käyvän arvon mallilla lasketut aineelliset hyödykkeet, sijoituskiinteistöt, vuokrakulut (sis. kiinteistövu…

Muut liiketoiminnan tuotot

www.stat.fi/meta/kas/muut_liiketoimi.html

Muut liiketoiminnan tuotot (liitetiedot)
Erään luetaan kiinteistöistä saadut vuokratuotot ja kiinteistöyhteisöistä saadut osinko- ja vuokratuotot bruttomääräisinä, palkkiot samaan konserniin tai k…

Muut osuudet

www.stat.fi/meta/kas/muut_osuudet.html

Muut osuudet -erä kattaa sellaiset pääomaan tehdyt sijoitukset (kuten osuudet kansainväli-sistä järjestöistä), jotka eivät ole osa arvopaperi- tai suoria sijoituksia.

Muut panokset

www.stat.fi/meta/kas/muut_panokset.html

Muut panokset sisältävät palvelujen hintatietoja, jotka eivät suoraan liity talonrakentamiseen. Osa niistä liittyy rakennuttamiseen ja osa työmaan yhteiskustannuksiin. Kustannukset kuljetuksista, kon…

Muut saamiset ja velat

www.stat.fi/meta/kas/muut_saamiset_j.html

Muihin saamisiin ja velkoihin kuuluvat esimerkiksi pankkien väliset maksunvälitysvelat ja -saamiset, arvopaperikauppojen maksuaikavelat ja -saamiset, vakuutusyhtiöiden jälleenvakuutustilivelat ja -sa…

Muut sidotut rahastot

www.stat.fi/meta/kas/muut_sidotut_ra.html

Vararahastot, yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot ja muut rahastot.

Muut sijoitukset

www.stat.fi/meta/kas/muut_sijoitukse.html

Muihin sijoituksiin luetaan lainat ja talletukset, kauppaluotot, muut osuudet, osoitetut erityiset nosto-oikeudet, vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut ja muut saamiset ja velat.

Muuttuja

www.stat.fi/meta/kas/muuttuja.html

Muuttuja on tilastotieteen keskeisiä käsitteitä, jolla viitataan johonkin mitattavan kohteen ominaisuuteen, joka vaihtelee yksiköstä tai mittauksesta toiseen, esim. pituus, paino, poliittinen kanta. …

Muuttuja

www.stat.fi/meta/kas/muuttuja.html

Muuttuja on tilastotieteen keskeisiä käsitteitä, jolla viitataan johonkin mitattavan kohteen ominaisuuteen, esim. pituus, paino, poliittinen kanta. Muuttujien arvot syntyvät erilaisten mittausoperaat…

Muut tulonsiirrot

www.stat.fi/meta/kas/muut_tulonsiirr.html

Muihin tulonsiirtoihin (D.7) luetaan:

Vahinkovakuutusmaksut, netto (D.71)
Ne ovat maksuja institutionaalisten yksiköiden ottamista vakuutuksista. Ne käsittävät sekä vakuutuksenottajien t…

Muut työvoiman ulkopuolella olevat

www.stat.fi/meta/kas/muut_tyovoiman.html

Pääasiallisen toiminnan luokka, joka sisältää henkilöt, joiden toiminnasta ei ole saatu tietoa lähdeaineistoista, tai jotka eivät täytä kriteerejä muiden pääasiallisen toiminnan luokkien osalta.

Muut varat

www.stat.fi/meta/kas/muut_varat.html

Maksujenvälityssaamiset, erilaisilla selvittelytileillä olevat saamiset, johdannaissopimuksiin liittyvät marginaalitilisaamiset sekä kaikki muut saamiset, joiden esittämiseen ei ole muuta sopivaa tas…

Muut velat

www.stat.fi/meta/kas/muut__velat.html

Muita velkoja ovat esim. lainat vapaa-ajanasunnon tai auton hankintaan sekä muut kulutusluotot. Velkaantumistilaston tiedot on poimittu rahoituslaitosten verottajalle antamista vuosi-ilmoitustiedoist…

Muut velat

www.stat.fi/meta/kas/muut__velat.html

Maksujenvälitysvelat, ostovelat ja muut sellaiset luotonantoon perustumattomat velat sekä pakolliset varaukset.

Muut velat

www.stat.fi/meta/kas/muut__velat.html

Muita velkoja ovat esim. lainat vapaa-ajanasunnon tai auton hankintaan sekä muut kulutusluotot. Aineistoon sisältyvät kulutus- ja muut velat, mikäli ne ovat luotto- ja rahoituslaitosten myöntämiä lai…

Muu uskonnollinen yhteisö

www.stat.fi/meta/kas/muu_uskonn_yht.html

Uskontokunta, jonka tarkoitus on julkisesti harjoittaa uskontoa, ja joka on rekisteröity uskonnonvapauslain (267/1922) 2 luvussa tarkoitetulla tavalla sekä tällaisen yhteisön seurakunnat.

Myyntipinta-ala

www.stat.fi/meta/kas/myyntipinta_ala.html

Myyntipinta-alaan kuuluvat
- asiakkaiden käytössä oleva kokonaisala, sovitustilat mukaan luettuna
- myyntitiskit ja näyteikkunat
- myyntitiskien takana oleva, myyjiä varten varattu tila.

Myyntitiedustelu

www.stat.fi/meta/kas/myyntitiedustel.html

Myyntitiedustelun piirissä on noin 2000 toimialojensa merkittävintä yritystä, joilta kerätään kuukausittain liikevaihtotietoa. Lisäksi toimialayksiköihin jaetuilta noin 30 yritykseltä kysytään palkka…

Myyntitiedustelu

www.stat.fi/meta/kas/myyntitiedustel.html

Myyntitiedustelun piirissä on noin 2000 toimialojensa merkittävintä yritystä, joilta kerätään kuukausittain liikevaihtotietoa. Lisäksi toimialayksiköihin jaetuilta noin 45 yritykseltä kysytään palkka…

Myyty tuotanto

www.stat.fi/meta/kas/myyty_tuotanto.html

Myyty tuotanto tarkoittaa kalenterivuoden aikana tapahtunutta kotimaisen tuotannon myyntiä yrityksen ulkopuolelle tai sen toiselle oikeudelliselle yksikölle tuotannon valmistusajankohdasta riippumatt…

Myyty tuotanto

www.stat.fi/meta/kas/myyty_tuotanto.html

Teollisuuden hyödyketilastossa myydyllä tuotannolla tarkoitetaan yrityksen tai toimipaikan valmistaman tuotannon kalenterivuoden aikana tapahtunutta myyntiä yrityksen ulkopuolelle, tuotannon valmistu…

Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuottot

www.stat.fi/meta/kas/myytavissa_olev.html

Nettotuotot sellaisista rahoitusvaroista, jotka yritys omistaa usein pidemmän aikaa, mutta jotka yrityksen on tarkoitus myydä sopivan tilaisuuden tullen.

Myytäväksi aiottu tuotanto

www.stat.fi/meta/kas/myyt_aiott_tuot.html

Hyödyketilaston myytäväksi aiottu tuotanto sisältää toimipaikan kaiken myyntiä varten valmistetun kalenterivuoden tuotannon siitä riippumatta, onko tuotanto myyty vai varastoitu myöhempää myyntiä var…

Myöhäisneonataalikuolleisuus

www.stat.fi/meta/kas/myoh_neonataali.html

Myöhäisneonataalikuolleisuus tarkoittaa 7-27 vuorokauden iässä kuolleiden määrää suhteessa tilastovuoden aikana elävänä syntyneisiin.

Myönnetyt uudet takaukset

www.stat.fi/meta/kas/myonnetyt_uudet.html

Tarkastelujakson aikana annettujen valtion takausten käytössä olevien takaussitoumusten kokonaismäärä.

Myötävaikuttava kuolemansyy

www.stat.fi/meta/kas/myotav_ksyy.html

Myötävaikuttava kuolemansyy on ilmoitettu kuolintodistuksella. Myötävaikuttavaksi kuolemansyyksi lääkäri ilmoittaa kuolintodistuksen osassa II syyt, jotka ovat epäsuotuisasti vaikuttaneet kuolemaan j…

Määräaikainen työ

www.stat.fi/meta/kas/maaraaik_tyo.html

Avoin työpaikka luokitellaan määräaikaiseksi silloin, kun työ- tai virkasuhteella on ennalta määritetty päättymispäivämäärä. Toistaiseksi voimassa olevaa työ- tai virkasuhdetta ei lueta määräaikaisek…

Määräaikainen työ

www.stat.fi/meta/kas/maaraaik_tyo.html

Määräaikaisessa työsuhteessa olevaksi luetaan palkansaaja, jonka työsopimus on solmittu määräajaksi tai tietyn työn suorittamisen ajaksi.

Määräaikainen vankeus

www.stat.fi/meta/kas/maaraaikainen_v.html

Määräaikaisella vankeudella tarkoitetaan ehdotonta- ja ehdollista vankeutta, valvontarangaistusta tai yhdyskuntapalvelua.

Määräindeksi

www.stat.fi/meta/kas/maaraindeksi.html

Määräindeksillä kuvataan määrän muuttumista. Se saadaan, kun arvoindeksistä poistetaan hintojen muutos hintaindeksin avulla (deflatointi) eli arvoindeksi jaetaan hintaindeksillä ja saatu osamäärä ker…

Määrämaa

www.stat.fi/meta/kas/maaramaa.html

Viennin määrämaalla tarkoitetaan vientiajankohtana viimeisintä tiedossa olevaa jäsenmaata, jonne tavara on tarkoitettu vietäväksi Suomesta.

Määräysvalta, kontrolli

www.stat.fi/meta/kas/maaraysvalta__k.html

Määräysvallalla tarkoitetaan mahdollisuutta päättää yrityksen yleisestä politiikasta valitsemalla tarpeen mukaan sopivia johtajia. Yrityksen A katsotaan olevan institutionaalisen yksikön B määräysval…

Mökkimatka

www.stat.fi/meta/kas/mokkimatka.html

Suomalaisten matkatutkimuksessa mökkimatka on vapaa-ajanmatka, jonka kohteena on oma tai muuten maksutta käytössä oleva vapaa-ajanasunto tai mökki.

Nelipyörä

www.stat.fi/meta/kas/nelipyora.html

Nelipyörä (L7e) on nelipyöräinen moottorikäyttöinen ajoneuvo, jonka kuormittamaton massa on enintään 400 kg tai tavarankuljetusajoneuvon osalta enintään 550 kg, sähköajoneuvon kyseessä ollessa kummas…

Neljännesvuosimuutos

www.stat.fi/meta/kas/neljannesvuosim.html

Neljännesvuosimuutoksella tarkoitetaan vuosineljänneksen indeksin suhteellista muutosta verrattuna edellisen vuosineljänneksen indeksiin. Muutos ilmaistaan yleensä prosenttilukuna.

Neonataalikuolleisuus

www.stat.fi/meta/kas/neonataalikuoll.html

Neonataalikuolleisuus saadaan jakamalla neljän ensimmäisen elinviikon aikana kuolleiden lukumäärä tilastovuoden aikana elävänä syntyneiden lukumäärällä ja kertomalla saatu osamäärä 1 000:lla.

Nettokansantuote markkinahintaan

www.stat.fi/meta/kas/nktmarkkina.html

NKT, nettokansantuote, markkinahintaan saadaan vähentämällä kiinteän pääoman kuluminen bruttokansantuotteesta (BKT).

Nettoluotonanto/ -otto

www.stat.fi/meta/kas/nettoluotonanto.html

Nettoluotonanto/ -otto on tasapainoerä pääomatilillä ja rahoitustilillä.

Nettoluotonanto/ -otto vastaa talousyksikön tai sektorin muiden talousyksiköiden tai sektoreiden rahoitukseen saatavill…

Nettomaahanmuutto

www.stat.fi/meta/kas/nettomaahanmuut.html

Nettomaahanmuutto (tai nettosiirtolaisuus) on maahanmuuton ja maastamuuton erotus.

Suomeen muuttaneen henkilön, joka aikoo oleskella tai on oleskellut täällä yhtämittaisesti yli vuoden, on ilm…

Nettosiirtolaisuus

www.stat.fi/meta/kas/nettosiirtolais.html

Nettosiirtolaisuus on maahanmuuton ja maastamuuton erotus. Suomeen muuttaneen henkilön, joka aikoo oleskella tai on oleskellut täällä yhtämittaisesti yli vuoden, on ilmoitettava muutostaan asuinpaikk…

Nettotuottoaste

www.stat.fi/meta/kas/nettotuottoaste.html

Nettotuottoasteella tarkoitetaan pääoman rahoituskustannusta eli ns. sisäistä korkoa. Se on osa pääomatavaran käyttökustannusta. Se voidaan laskea residuaalina, kun tiedossa on pääomakorvaukset, hin…

Nettouusiutumisluku

www.stat.fi/meta/kas/net_uusiutumin.html

Väestön uusiutumisella tarkoitetaan sukupolven vaihtumista uudeksi. Uusiutumista mitataan brutto- tai nettouusiutumisluvulla, jotka ilmoittavat tavallisesti tytär- ja äitisukupolven suuruuden välisen…

Nettoveroaste

www.stat.fi/meta/kas/nettoveroaste.html

Nettoveroaste saadaan vähentämällä verokertymästä yksityisen sektorin julkisyhteisöiltä saamat tulonsiirrot ja tämä suhteutetaan saman ajanjakson bruttokansantuotteeseen.

Tulonsiirtoihin sisäl…

Nettoveroaste

www.stat.fi/meta/kas/nettoveroaste.html

Nettoveroaste kuvaa veroastetta vähennettynä yksityisen sektorin julkisyhteisöiltä saamien tukipalkkioiden sekä tulon- ja pääomansiirtojen (pois lukien ns. vapaaehtoiset rahamääräiset sosiaalietuudet…

Nielu

www.stat.fi/meta/kas/nielu.html

Prosessi, toiminta tai mekanismi, joka sitoo kasvihuonekaasuja ilmakehästä. Myös sellaista hiilen varastoa, johon kertyy enemmän hiiltä kuin siitä vapautuu ilmakehään tai siirtyy toiseen varastoon, v…

Nielu

www.stat.fi/meta/kas/nielu.html

Prosessi, toiminta tai mekanismi, joka sitoo kasvihuonekaasun, aerosolin tai kasvihuonekaasun esiasteen ilmakehästä.

Nimellinen kotimainen yksikkö

www.stat.fi/meta/kas/nim_kot_yksikko.html

Nimelliset kotimaiset yksiköt määritellään seuraavasti:

a) sellaiset osat ulkomaisista yksiköistä, joilla on taloudellisen mielenkiinnon keskus maan talousalueella (tarkoittaa useissa tapauks…

Nimellishintaindeksi

www.stat.fi/meta/kas/nimellishintain.html

Kuvaa hintojen muutosta suhteessa indeksin perusajankohtaan (vrt. reaalihintaindeksi).

Nivelvaihe

www.stat.fi/meta/kas/nivelvaihe.html

Nivelvaihe on vaihe, jossa henkilö siirtyy opetuksen vaiheesta toiseen niin että opetuksen menetelmät, sisällöt, tavoitteet tai opiskelumuoto muuttuvat merkittävästi, tai jossa henkilö siirtyy koulut…

Nivelvaiheen koulutus

www.stat.fi/meta/kas/nivelvaiheen_ko.html

Toisen asteen koulutukseen valmentava koulutus.

Näitä ovat perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koul…

Nollahypoteesi

www.stat.fi/meta/kas/nollahypoteesi.html

Nollahypoteesi tarkoittaa tutkimuksessa tehtyä olettamusta, että tutkittavien ryhmien välillä ei ole perusjoukon tasolla eroa, ts. mahdollinen ryhmien välinen (pieni) ero johtuu pelkästään otantaan l…

Nollahypoteesi

www.stat.fi/meta/kas/nollahypoteesi.html

Nollahypoteesi tarkoittaa tutkimuksessa tehtyä olettamusta, että tutkittavien ryhmien välillä ei ole perusjoukon tasolla eroa, ts. mahdollinen ryhmien välinen (pieni) ero johtuu pelkästään mittaamise…

Non-formaali koulutus

www.stat.fi/meta/kas/non_form_koul.html

Non-formaalilla koulutuksella tarkoitetaan kurssimuotoiseen, muuhun kuin koulujärjestelmän mukaiseen tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistumista. Esimerkkejä kurssikoulutuksesta on työnantajan j…

Normaalijakauma

www.stat.fi/meta/kas/normaalijakauma.html

Normaalijakauma on tilastotieteen tärkein teoreettinen jakauma, jota kutsutaan myös kellokäyräksi ennen vanhaan kaapin päällä pidetyn kellon mukaan tai Gaussin käyräksi sen kehittäjän mukaan. Normaal…

Normaali työaika

www.stat.fi/meta/kas/norm_tyoaika.html

Työllisen normaali viikoittainen työaika päätyössä. Normaaliin työaikaan luetaan mukaan säännöllinen ylityö.

Normaali työaika

www.stat.fi/meta/kas/norm_tyoaika.html

Työllisen työehtosopimuksen mukainen tai muutoin työnantajan kanssa sopima normaali viikoittainen työaika päätyössä. Ylitöitä ei lasketa mukaan.

Normeerattu arvo

www.stat.fi/meta/kas/normeerattu_arv.html

Arvojen normeeraaminen eli standardointi ns. z-arvoiksi tarkoittaa sitä, että havaintoarvojen jakauman keskiarvoksi tulee nolla ja hajonnaksi yksi. Tämän toimenpiteen tarkoituksena on antaa käsitys s…

Numeerinen havaintoaineisto

www.stat.fi/meta/kas/num_havaintoain.html

Numeerinen havaintoaineisto on kvantitatiivisen tilastokuvauksen ja -analyysin lähtökohta. Numeerinen aineisto koostuu muuttujien arvoista järjestettyinä matriisiksi, jossa pystysarakkeet ovat muuttu…

Nuorisorangaistus

www.stat.fi/meta/kas/nuorisorangaist.html

Nuorisorangaistus voidaan tuomita alle 18 vuotiaalle, jos sakkorangaistuksen katsotaan olevan riittämätön rangaistus, eivätkä painavat syyt vaadi tuomitsemista ehdottomaan vankeuteen ja ehdollisen va…

Nuorisovanki

www.stat.fi/meta/kas/nuorisovanki.html

Nuorisovanki on vapausrangaistustaan nuorisovankilassa suorittava. Päätöksen nuorisovankilaan määräämisestä tekee vankilaoikeus. Nuorisovankila on erityinen laitos tai laitoksen osasto.

NUTS-aluejako

www.stat.fi/meta/kas/nuts_aluejako.html

NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) on Euroopan unionin (EU) alueluokitusjärjestelmä, jonka mukaisesti laaditaan kaikki EU:n yhteiset alueelliset tilastot. Tilastoissa on suosit…

NUTS-aluejako

www.stat.fi/meta/kas/nuts_aluejako.html

NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) on Euroopan unionin (EU) alueluokitusjärjestelmä, jonka mukaisesti laaditaan kaikki EU:n yhteiset alueelliset tilastot. Vaikka NUTS -luokitus…

NUTS-aluejako

www.stat.fi/meta/kas/nuts_aluejako.html

NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) on Euroopan unionin (EU) alueluokitusjärjestelmä, jonka mukaisesti laaditaan kaikki EU:n yhteiset alueelliset tilastot. Tilastoissa on suosit…

Näyte

www.stat.fi/meta/kas/nayte.html

Näyte on sellainen perusjoukon osajoukko, jonka poiminnassa ei ole käytetty todennäköisyysotannan menetelmiä. Tyypillisiä näytteitä syntyy vapaasti vastattavista nettikyselyistä (itsevalikointi), kii…

Näyttötutkintoon valmistava ammatillinen koulutus

www.stat.fi/meta/kas/nayttotutk_valm.html

Ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomina näyttötutkintoina. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan näyt…

Näyttötutkintoon valmistava ammatillinen peruskoulutus

www.stat.fi/meta/kas/naytto_perusk.html

Ammatillisen koulutuksen tilastossa näyttötutkintoon valmistavalla ammatillisella peruskoulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jonka tavoitteena on perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona. Kaikk…

Näyttötutkintoon valmistava ammatillinen peruskoulutus

www.stat.fi/meta/kas/naytto_perusk.html

Ammatillisen koulutuksen tilastossa näyttötutkintoon valmistavalla ammatillisella peruskoulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jonka tavoitteena on perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona. Perus…

Odotusarvo

www.stat.fi/meta/kas/odotusarvo.html

Odotusarvo on todennäköisyysjakauman ensimmäinen momentti ja se kuvaa satunnaismuuttujan odotettavissa olevaa arvoa. Odotusarvo on esimerkiksi normaalijakauman tapauksessa aritmeettinen keskiarvo.

Oheissakko

www.stat.fi/meta/kas/oheissakko.html

Ehdollisen vankeuden lisäksi voidaan tuomita myös oheissakko, joka määrätään päiväsakkoina.

Oikeudellinen muoto

www.stat.fi/meta/kas/oik_muoto.html

Oikeudellisella muodolla yksilöidään juridisen henkilön oikeudellinen asema. Oikeudellisen muodon luokitus perustuu kaupparekisterin yhtiömuotoihin ja verolainsäädännön vaatimuksiin. Yritysten ja yht…

Oikeudellinen paikallisyksikkö

www.stat.fi/meta/kas/oik_paik_yks.html

Oikeudellinen paikallisyksikkö on oikeudellisen yksikön osa, joka sijaitsee tietyssä osoitteessa. Oikeudellinen paikallisyksikkö voi toimia usealla eri toimialalla. Käytännössä sama kuin paikallisyks…

Oikeudellinen toimipaikka

www.stat.fi/meta/kas/oik_toimipaikka.html

Oikeudellinen toimipaikka on oikeudellisen paikallisyksikön alayksikkö, joka saadaan jakamalla oikeudellinen paikallisyksikkö toimialojen mukaan. Oikeudellinen toimipaikka toimii siis vain yhdellä to…

Oikeudellinen yksikkö

www.stat.fi/meta/kas/oik_yksikko.html

Oikeudellinen yksikkö on yhteisö tai liiketoiminnan harjoittamista varten rekisteröitynyt organisaatio.

Oikeudellinen yksikkö yksilöidään y-tunnuksella. Oikeudellisia yksiköitä ovat esimerkiks…

Oikeudellinen yksikkö

www.stat.fi/meta/kas/oik_yksikko.html

Yksikkö, jolle yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) on annettu y-tunnus. Tällaisia yksiköitä ovat liikeyritysten lisäksi julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Yritysrekisterin…

Oikeudessa tuomitut

www.stat.fi/meta/kas/oikeudessa_tuom.html

Tilasto pitää sisällään tiedot ensimmäisessä oikeusasteessa tuomituista. Ensimmäinen oikeusaste on yleensä käräjäoikeus ja joissakin tapauksissa hovioikeus.

Oikeusapu

www.stat.fi/meta/kas/oikeusapu.html

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat

Oikeusaputoimiston antama oikeusapu

www.stat.fi/meta/kas/oikeusaputoimis.html

Oikeusaputoimiston antamalla oikeusavulla tarkoitaan oikeusapua, jota on annettu valtion oikeusaputoimistossa.

Oma-aloitteisten verojen aineisto

www.stat.fi/meta/kas/oma_aloitteiste.html

Verohallinnon kausiveroaineisto sisältää kuukausittaisia ja neljännesvuosittaisia työnantajasuorituksia koskevia tietoja ja arvonlisäverotusta koskevien tietojen osalta myös vuosittaisia tietoja. Hav…

Omaisuusmenot ja -tulot

www.stat.fi/meta/kas/omaisuusmenot.html

Omaisuustuloja ja -menoja (D.4) syntyy, kun rahoitusvarojen tai luonnonvarojen omistajat antavat tällaiset varat muiden institutionaalisten yksikköjen käyttöön. Rahoitusvarojen käytöstä saatavaa tulo…

Omaisuustulot

www.stat.fi/meta/kas/omaisuustulot.html

Omaisuustuloja ovat vuokra-, korko- ja osinkotulot, yksityisiin vakuutuksiin perustuvat eläkkeet ja muut tulot (vuodesta 2000 lähtien). Lähdeverolain alaiset korkotulot sisältyvät korkotuloihin brutt…

Omaisuustulot

www.stat.fi/meta/kas/omaisuustulot.html

Omaisuustuloja ovat vuokra-, korko- ja osinkotulot, laskennallinen nettovuokra omistusasunnosta (ts.asuntotulo), omaisuuden veronalainen luovutusvoitto ja yksityiseen vakuutukseen perustuvat eläkkeet…

Omaisuustulot

www.stat.fi/meta/kas/omaisuustulot.html

Omaisuustuloja ovat rekistereistä saatavat vuokra-, korko- ja osinkotulot, omaisuuden veronalainen luovutusvoitto ja yksityiseen vakuutukseen perustuvat eläkkeet ja muut omaisuustulot verotuksesta. O…

Omaisuusverot

www.stat.fi/meta/kas/omaisuusverot.html

Omaisuusverot (OECD-verotilaston luokka 4000) kattavat juoksevat ja kertaluonteiset verot omaisuuden käytöstä, omistamisesta tai omistajuuden siirrosta. Omaisuusverot sisältävät verot kiinteästä omai…

Omakotitalokiinteistö

www.stat.fi/meta/kas/omakotitalokiin.html

Kiinteistö, jonka käyttötarkoitus on asuinrakennuspaikka ja jolla on vain asuin- ja sivurakennuksia, eikä kiinteistö sijaitse rantakaava-alueella. Mikäli kiinteistö on rakennus- tai asemakaava-alueel…

Omakotitalotontti

www.stat.fi/meta/kas/omakotitalotont.html

Kiinteistö, jonka käyttötarkoitus on asuinrakennuspaikka ja jolla ei ole rakennuksia. Kiinteistö ei myöskään sijaitse rantakaava-alueella. Mikäli kiinteistö on asemakaava-alueella, vaaditaan lisäksi,…

Omatoiminen rakentaminen

www.stat.fi/meta/kas/omatoiminen_rak.html

Omatoimisella rakentamisella tarkoitetaan kotitalouksien itse toteuttamia rakennushankkeita, joita ovat mm. omakotitalojen, kesämökkien, maatalousrakennusten ja muiden talousrakennusten uudis- ja kor…

Omat tuotteet

www.stat.fi/meta/kas/omat_tuotteet.html

Kulutustutkimuksessa kotitalouden kulutukseen lasketaan mukaan kotitalouden käyttämät itse tuotetut ja saadut luonnontuotteet, kuten maatalous-, puutarha- ja keräilytuotteet (marjat, sienet, kalat y…

Ominaiskulutuskerroin

www.stat.fi/meta/kas/ominaiskulutusk.html

Ominaiskulutuskerroin kuvaa tässä tilastossa eri energialähteiden kulutusta rakennuskuutiometriä kohden (kWh/m3).

Ominaisuustieto

www.stat.fi/meta/kas/ominaisuustieto.html

Ominaisuustieto on paikkatietokohteen yksilöivien, paikantavien, ajoittavien ja kuvailevien tietojen kokonaisuus. Ominaisuustietoa voi olla esimerkiksi rakennustunnus, katuosoite, rakentamisvuosi ja …

Omistajalaji

www.stat.fi/meta/kas/omistajalaji.html

Rakennukset jaetaan omistajan mukaan seuraaviin luokkiin:
- yksityinen henkilö/ perikunta
- asunto-osakeyhtiö tai -osuuskunta
- kiinteistöosakeyhtiö
- yksityinen yritys
- valtio- tai k…

Omistajatyyppi

www.stat.fi/meta/kas/omistajatyyppi.html

Yritys- ja toimipaikkarekisterin yritykset ja yhteisöt jaetaan omistajuuden perusteella seuraaviin luokkiin:

Yksityinen kotimainen
Valtio
Kunta
Ahvenanmaan maakunta
Ulkomaalaisomis…

Omistusasuntopalvelujen tuotos

www.stat.fi/meta/kas/omistusasuntopa.html

EKT:n tuotannon rajaukseen sisältyy myös asuntojen omistajien asumispalveluiden tuotanto omaan käyttöön.

Omistusasuntopalvelujen tuotos arvotetaan sen arvioidun vuokra-arvon mukaan, jonka vuo…

Ongelmajäte

www.stat.fi/meta/kas/ongelmajate.html

Ongelmajäte (synonyymi nykyään ongelmajätteen sijaan virallisessa käytössä olevalle termille vaarallinen jäte) on jäte, joka kemiallisilta tai muilta ominaisuuksiltaan poikkeaa muusta jätteestä siten…

Onnettomuudessa kuollut

www.stat.fi/meta/kas/onnet_kuollut.html

Henkilö, joka on kuollut onnettomuuden seurauksena 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta, poislukien sairaskohtauksiin kuolleet.

Onnettomuudessa loukkaantunut

www.stat.fi/meta/kas/onnet_loukkaant.html

Henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut onnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai tarkkailua sairaalassa, hoitoa kotona (sairauslomaa) tai ope…

Onnettomuudessa vakavasti loukkaantunut

www.stat.fi/meta/kas/onnettomuudessa.html

Henkilö, joka ei ole kuollut (30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta), mutta on saanut onnettomuudessa vammoja, jotka vaativat hoitoa tai tarkkailua hoitolaitoksessa ja on hakeutunut hoidettavaksi k…

Onnettomuuteen osallinen

www.stat.fi/meta/kas/onnet_osallinen.html

Onnettomuuteen osallisiksi henkilöiksi katsotaan onnettomuuteen osallistuneet kulkuneuvojen kuljettajat ja jalankulkijat sekä kuolleet ja loukkaantuneet matkustajat. Eläin on eläinonnettomuuden osall…

Opettaja

www.stat.fi/meta/kas/opettaja.html

Opettajatilastossa kuntasektorin opettajiksi määritellään opetusalan virka- ja työehtosopimusta noudattavat. Valtion ja yksityisen sektorin opettajat on päätelty ammattinimikkeen tai ammattiluokan pe…

Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus

www.stat.fi/meta/kas/ammatil_opsper.html

Ammatillisen koulutuksen tilastossa opetussuunnitelmaperusteisella ammatillisella peruskoulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jolle on määritelty opetussuunnitelma (tavoitteet, opintokokonaisuus ja s…

Opetustunti

www.stat.fi/meta/kas/opetustunti.html

Oppilaitosten aikuiskoulutustilastossa opetustunneilla tarkoitetaan opettajien (luennoitsijoiden yms.) antamia opetustunteja.

Opintolaina

www.stat.fi/meta/kas/opintolaina.html

Lainat, jotka myönnetään opiskeluun tai opintomatkojen yms. rahoittamiseksi yksityisille henkilöille.

Opintovelka

www.stat.fi/meta/kas/opintovelat.html

Opintovelalla tarkoitetaan valtion tai Ahvenanmaan maakuntahallituksen takaamaa opintovelkaa.

Opiskelija

www.stat.fi/meta/kas/opiskelijat.html

Tilastossa "Oppilaitosten aikuiskoulutus" opiskelijoilla tarkoitetaan kalenterivuonna oppilaitosten kirjoilla olevia tutkintoon johtamattoman koulutuksen opiskelijoita. Brutto-opiskelijamää…

Opiskelija

www.stat.fi/meta/kas/opiskelijat.html

Oppija, joka opiskelee muun kuin esi- tai perusopetuksen piirissä.

Huomautus:
Opiskelijoita ovat esimerkiksi lukiossa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, korkeakoulussa ja vapaan s…

Opiskelija

www.stat.fi/meta/kas/opiskelijat.html

Opiskelija on työvoiman ulkopuolella oleva 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka ilmoittaa opiskelevansa päätoimisesti (tai on lomalla oppilaitoksesta).

Opiskelija

www.stat.fi/meta/kas/opiskelijat.html

Opiskelija tai koululainen on 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka opiskelee päätoimisesti jossakin oppilaitoksessa eikä ole ansiotyössä eikä työtön.

Kun väestö luokitellaan sosioekonomisen asema…

Opiskelija

www.stat.fi/meta/kas/opiskelijat.html

Opiskelija tai koululainen on 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka opiskelee päätoimisesti jossakin oppilaitoksessa eikä ole ansiotyössä eikä työtön.

Kun väestö luokitellaan sosioekonomisen asema…

Opiskelija

www.stat.fi/meta/kas/opiskelijat.html

Lukiokoulutustilastossa lukiokoulutuksen opiskelijaksi katsotaan opiskelija, joka suorittaa lukion koko oppimäärää (ylioppilastutkintoa) tai vastaavaa koulutusta (IB-tutkintoa, Reifeprüfung-tutkintoa…

Opiskelija

www.stat.fi/meta/kas/opiskelijat.html

Ammatillisen koulutuksen tilastossa opiskelijalla tarkoitetaan tilastovuonna 20.9. oppilaitoksessa kirjoilla olevaa tutkintotavoitteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijaa.Opiskelija

www.stat.fi/meta/kas/opiskelijat.html

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla tarkoitetaan 20.9. oppilaitoksessa kirjoilla olevia opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoita ja oppilaitoksessa kalenterivuoden aika…

Opiskelija

www.stat.fi/meta/kas/opiskelijat.html

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana oppilaitoksessa kirjoilla olevia opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita, näyttötutkintoon…

Opiskelija

www.stat.fi/meta/kas/opiskelijat.html

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana oppilaitoksessa kirjoilla olevia ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita, ammattitutkintokoulutuksen ja erikoisammattit…

Opiskelija

www.stat.fi/meta/kas/opiskelijat.html

Ammattikorkeakoulutilastossa opiskelijoilla tarkoitetaan tilastovuonna 20.9. oppilaitosten kirjoilla olevia tutkintotavoitteisen ammattikorkeakoulukoulutuksen opiskelijoita.

Opiskelija

www.stat.fi/meta/kas/opiskelijat.html

Yliopistotilastossa opiskelijoilla tarkoitetaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita. Tutkintoa suorittavia opiskelijoita ovat alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa, lisensiaati…

Opiskelija

www.stat.fi/meta/kas/opiskelijat.html

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilastossa opiskelijalla tarkoitetaan tiedusteluajankohtana koululaitoksen oppilaitoksessa opiskelevaa. Tiedusteluajankohta on opintokeskuksissa 20.9 sisältä…

Opiskelija

www.stat.fi/meta/kas/opiskelijat.html

Tilastoissa Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot, Opintojen kulku, Opiskelijoiden työssäkäynti ja Sijoittuminen koulutuksen jälkeen opiskelijoilla tarkoitetaan tilastovuonna 20.9. ja vuodesta 2004 …

Opiskelija

www.stat.fi/meta/kas/opiskelijat.html

Keskeyttämistilastossa, kun tarkastellaan keskeyttämistä lukuvuonna XXXX-XXXX+1, opiskelijoilla tarkoitetaan 20.9.XXXX oppilaitosten kirjoilla olevia perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulu…

Opiskelija

www.stat.fi/meta/kas/opiskelijat.html

Keskeyttämistilastossa, kun tarkastellaan keskeyttämistä lukuvuonna XXXX-XXXX+1, opiskelijoilla tarkoitetaan 20.9.XXXX oppilaitosten kirjoilla olevia perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulu…

Opiskelu muilla tavoin kuin kurssimuotoisesti

www.stat.fi/meta/kas/opiskelu_muilla.html

Opiskelu muilla tavoin kuin kurssimuotoisesti:
- tapahtuu osittain tai kokonaan työaikana ja työnantajan kustantamana
- on etukäteen suunniteltua
- työtehtävien yhteydessä tapahtuva ohjatt…

Opiskeluoikeus

www.stat.fi/meta/kas/opiskeluoikeus.html

Oikeus suorittaa tutkinto tai osallistua koulutukseen tai opetukseen

Oppiaineiden oppimäärät

www.stat.fi/meta/kas/oppiaineiden_op.html

Peruskoulun erityisopetustilastossa oppilaiden, joilla on erityisen tuen päätös, oppiaineiden oppimäärät ovat vuodesta 2011 alkaen seuraavat:
1. Kaikkien aineiden oppimäärät opetetaan yleisen oppi…

Oppilaitoksen omistajatyyppi

www.stat.fi/meta/kas/oppilait_omtyyp.html

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilastossa oppilaitosten omistajat jaetaan seuraaviin omistajatyyppeihin:
1 Yksityinen
2 Valtio
3 Kunta
4 Kuntayhtymä
5 Ahvenanmaan maakunta

Oppilaitoksen opetuskieli

www.stat.fi/meta/kas/oppilait_okieli.html

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilastossa oppilaitoksen opetuskieli perustuu viranomaisten päätökseen opetuskielestä. Oppilaitoksessa voidaan antaa opetusta myös muulla kuin päätöksen muka…

Oppilaitos

www.stat.fi/meta/kas/oppilait.html

Oppilaitoksella tarkoitetaan sellaista hallinnollista yksikköä, jolla on rehtori tai muu johtaja, jonka palveluksessa ovat opettajat ja muu henkilökunta (työnantajan rooli), jolla on tilinpito- tai m…

Oppilaitosryhmä

www.stat.fi/meta/kas/oppilaitosryhma.html

Toimialaluokituksessa (TOL 2002) ammattikorkeakoulut sijoittuvat korkeakoulujen ryhmään. Opettajatilastossa on muodostettu oppilaitosryhmät, joissa ammattikorkeakoulut ovat omana ryhmänään. Päättely…

Oppilaitosten käyttömenot

www.stat.fi/meta/kas/oppil_kayttomen.html

Oppilaitosten käyttömenoihin sisältyvät perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen sekä yliopistokoulutuksen ja -tutkimuksen käyttömenot.

Käyttöm…

Oppilaitosten käyttömenot

www.stat.fi/meta/kas/oppil_kayttomen.html

Oppilaitosten käyttömenoihin sisältyvät perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen ja yliopistokoulutuksen ja -tutkimuksen käyttömenot.

Käyttömen…

Oppilaitosten käyttömenot

www.stat.fi/meta/kas/oppil_kayttomen.html

Oppilaitosten käyttömenoihin sisältyvät perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen sekä yliopistokoulutuksen ja -tutkimuksen käyttömenot.

Käyttöm…

Oppilaitosten käyttömenot

www.stat.fi/meta/kas/oppil_kayttomen.html

Oppilaitosten käyttömenoihin sisältyvät perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen sekä yliopistokoulutuksen ja -tutkimuksen käyttömenot.

Käyttöm…

Oppilaitosten käyttömenot

www.stat.fi/meta/kas/oppil_kayttomen.html

Oppilaitosten käyttömenoihin sisältyvät perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulukoulutuksen sekä yliopistokoulutuksen ja -tutkimuksen käyttömenot.

Käyttöm…

Oppilas

www.stat.fi/meta/kas/oppilasperusk.html

Peruskoulu-, ainevalinta- ja erityisopetustilastossa peruskoulun oppilaita ovat kaikki peruskoulussa kirjoilla olevat oppilaat: esiopetusoppilaat, vuosiluokkien 1-9 oppilaat sekä lisäopetusoppilaat (…

Oppilas

www.stat.fi/meta/kas/oppilasperusk.html

Esi- tai perusopetuksessa opiskeleva oppija.

Huomautus:

Oppilaita ovat kaikki peruskoulussa kirjoilla olevat oppilaat: esiopetusoppilaat, vuosiluokkien 1.-9. oppilaat sekä lisäopetusopp…

Oppimäärä

www.stat.fi/meta/kas/oppimaara.html

Koulutukseen tai opetukseen kuuluvien opintojen laajuus ja sisältö.

Huomautus:
Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa voidaan puhua myös yksittäisen oppiaineen oppimäärästä.

Oppisopimuskoulutus

www.stat.fi/meta/kas/oppisop_koul.html

Ammatillisen koulutuksen tilastossa oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan tutkintoon johtavaa oppisopimuskoulutusta. Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järje…

Oppisopimuskoulutus

www.stat.fi/meta/kas/oppisop_koul.html

Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan sekä tutkintoon johtavaa että tutkintoon johtamatonta oppisopimuskoulutusta. Oppisopimuskoulutus on työvaltainen opiskelumuoto, jossa suurin osa ammattitaidosta …

Oppisopimuskoulutus

www.stat.fi/meta/kas/oppisop_koul.html

Ammatillisen koulutuksen tilastossa oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan tutkintoon johtavaa oppisopimuskoulutusta. Oppisopimuskoulutus on työvaltainen opiskelumuoto, jossa suurin osa ammattitaidost…

Optiolaina

www.stat.fi/meta/kas/optiolainat.html

Optiolaina on joukkovelkakirjalaina, johon liittyy optiotodistuksia. Ensisijaismarkkinoilla ne myydään toisiinsa kytkettyinä. Kummallekin syntyy kuitenkin itsenäiset jälkimarkkinat. Optiolaina on mer…

Organisaatioinnovaatio

www.stat.fi/meta/kas/organisaatioinn.html

Organisaatioinnovaatio on uuden organisatorisen menetelmän käyttöönotto yrityksen liiketoimintakäytännöissä (mukaan lukien tiedonhallinta), työorganisaatiossa tai ulkoisissa suhteissa. Menetelmä ei o…

Osa-aikainen

www.stat.fi/meta/kas/osa_aikainen.html

Avoin työpaikka luokitellaan osa-aikaiseksi, jos tehtävä on työnantajan ilmoituksen mukaan osa-aikainen. Ohjeellisen rajan mukaan työtä voidaan pitää osa-aikaisena, jos työaika on arviolta alle 30 tu…

Osa-aikainen

www.stat.fi/meta/kas/osa_aikainen.html

Palkkarakennetilasto:

Palkkarakennetilastossa koko- ja osa-aikaisuuden erittely perustuu säännölliseen viikkotyöaikaan. Tilastossa on osa-aikaisiksi määritetty ne palvelussuhteet, joiden säänn…

Osa-aikainen

www.stat.fi/meta/kas/osa_aikainen.html

Palkkarakennetilasto:

Palkkarakennetilastossa koko- ja osa-aikaisuuden erittely perustuu säännölliseen viikkotyöaikaan. Tilastossa on osa-aikaisiksi määritetty ne palvelussuhteet, joiden säänn…

Osa-aikainen erityisopetus

www.stat.fi/meta/kas/osa_aik_erityis.html

Peruskoulun erityisopetustilastossa osa-aikaisella erityisopetuksella tarkoitetaan opetusta, jota oppilas voi saada muun opetuksen ohessa, jos hänellä on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissää…

Osa-aikaisen erityisopetuksen syy

www.stat.fi/meta/kas/osa_aik_syy.html

Peruskoulun erityisopetustilastossa osa-aikaisen erityisopetuksen syyt olivat lukuvuosina 2001/2002-2009/2010 seuraavat:
1) puhehäiriö
2) luku- ja kirjoitushäiriö tai -vaikeudet
3) matematii…

Osa-aikaopiskelija

www.stat.fi/meta/kas/osa_aikaopisk.html

Yliopisto- ja ammattikorkeakoulutilastoissa kokopäiväisen ja osa-aikaisen korkeakouluopiskelun tilastollinen määrittely perustuu suoritettujen opintoviikkojen määrään. Tieto suoritetuista opintoviiko…

Osa-aikaopiskelija

www.stat.fi/meta/kas/osa_aikaopisk.html

Yliopisto- ja ammattikorkeakoulutilastoissa kokopäiväisen ja osa-aikaisen korkeakouluopiskelun tilastollinen määrittely perustuu suoritettujen opintopisteiden määrään. Tieto suoritetuista opintopiste…

Osa-aikatyö

www.stat.fi/meta/kas/osa_aikatyo.html

Osa-aikatyötä tekeväksi luokitellaan palkansaaja tai yrittäjä, joka ilmoittaa tekevänsä päätyöpaikassaan osa-aikatyötä. Määritelmä ei perustu tuntirajoihin, vaan vastaajan omaan käsitykseen työn osa-…

Osa-aikatyö

www.stat.fi/meta/kas/osa_aikatyo.html

Palkansaaja tai yrittäjä, jonka normaali viikkotyöaika on 1 - 29 tuntia.

Osa-alue (kunnan)

www.stat.fi/meta/kas/osa_alue.html

Kunnan osa-alueet muodostuvat kunnan itsensä määrittelemistä toiminnallisista aluekokonaisuuksista, jotka ovat kunnan oman aluesuunnittelun ja -seurannan pohjana. Tilastokeskus hoitaa uusien osa-alu…

Osaamisen kehittäminen yrityksissä

www.stat.fi/meta/kas/osaamisen_kehit.html

Tarkoitetaan yrityksen henkilöstön osaamisen kehittämistä, joka kokonaan tai osittain on työnantajan kustantamaa ja joka kokonaan tai osittain tapahtuu työajalla.


Henkilöstön osaamisen keh…

Osakeyhtiö

www.stat.fi/meta/kas/osakeyhtio.html

Osakeyhtiön perustajina voi olla yksi tai useampia luonnollisia tai juridisia henkilöitä. Yksityisen osakeyhtiön osakepääoma on vähintään 2 500 euroa ja julkisen osakeyhtiön 80 000 euroa. Osakkaat ei…

Osakeyhtiö

www.stat.fi/meta/kas/osakeyhtio.html

Osakeyhtiön perustajina voi olla yksi tai useampia luonnollisia tai juridisia henkilöitä. Yksityisen osakeyhtiön osakepääoma on vähintään 8000 euroa ja julkisen osakeyhtiön 80 000 euroa. Osakkaat eiv…

Osakkeet ja osuudet

www.stat.fi/meta/kas/osakkeet_ja_osu.html

Osakkeet, kantarahasto- ja sijoitusosuudet ja muut sellaiset osuudet, jotka tuottavat oikeuden yhteisön omaan pääomaan. Osakkeisiin ja osuuksiin rinnastetaan niiden merkintään tai tuottoon oikeuttava…

Osakkeet ja osuudet

www.stat.fi/meta/kas/osakkeet_ja_osu.html

Osakkeet ja osuudet pl. rahasto-osuudet. Luokkaan luetaan osakeyhtiön osakkeet ja niitä vastaavat omistusosuudet muiden yhtiömuotojen pääomista lukuunottamatta rahastojen rahasto-osuuksia. Luokkaan …

Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä

www.stat.fi/meta/kas/osakkeet_om_yht.html

Osakkeet ja osuudet kirjanpitolaissa määritellyissä omistusyhteysyrityksissä. Ei sisällä kiinteistöyhtiöiden osakkeita ja osuuksia.

Osakkuusyritys

www.stat.fi/meta/kas/osakkuusyritys.html

Osakkuusyritys on yritys, jonka äänivallasta konsernin emoyrityksellä on 20-50 prosentin osuus suoraan tai välillisesti.

Osallistumispäivä

www.stat.fi/meta/kas/osall_paiva.html

Osallistumispäivillä on tarkoitettu niitä päiviä, jotka henkilö on ollut koulutuksessa (osallistunut opetukseen) viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana eikä koulutuksen tai kurssin kestoa. Osallistu…

Osamaksusopimussaaminen

www.stat.fi/meta/kas/osamaksusopimus.html

Tähän luokkaan sisällytetään saamiset osamaksusopimuksista, osamaksukaupan rahoituspalvelusta, myyntirahoituksesta, sekä hankintarahoituksesta ja muusta rahoituksesta, joka perustuu osamaksu sopimuks…

Osapäiväinen varhaiskasvatus

www.stat.fi/meta/kas/osapaivainen_va.html

Varhaiskasvatus, johon lapsen on sovittu osallistuvan 5 tuntia tai vähemmän päivässä

Ositettu otanta

www.stat.fi/meta/kas/ositettu_otanta.html

Ositetun otannan avulla parannetaan otoksen edustavuutta ja tarkkuutta jakamalla perusjoukko ennen otoksen poimimista ositteisiin. Tämä edellyttää, että tutkijalla on käytettävissään perusjoukkoa kos…

Ositettu otanta

www.stat.fi/meta/kas/ositettu_otanta.html

Ositetun otannan avulla parannetaan otoksen edustavuutta ja tarkkuutta jakamalla perusjoukko ennen otoksen poimimista ositteisiin. Tämä edellyttää, että tutkijalla on käytettävissään perusjoukkoa kos…

Ostajanhinta

www.stat.fi/meta/kas/ostajanhinta.html

Ostajanhinta on hinta, jonka ostaja tosiasiassa maksaa tuotteista mukaan luettuna kaikki tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot (mutta pois lukien vähennyskelpoiset verot, kuten tuotteiden ALV); mukaan …

Ostetut aineet ja tarvikkeet

www.stat.fi/meta/kas/ostet_ain_tarv.html

Ostetuilla aineilla ja tarvikkeilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana tuotantoa varten yrityksen ulkopuolelta ostettuja raaka-aineita, puolivalmisteita, lisäaineita ja tarvikkeita. Kysytään arvo ja…

Ostolaskujen rahoitus (confirming)

www.stat.fi/meta/kas/ostolaskujen_ra.html

Yrityksen ja luottolaitoksen väliseen rahoitussopimukseen perustuva vaihto- ja käyttöomaisuushankinnoista syntyneiden ostolaskujen rahoitus. Ostolaskurahoituksen vakuutena on useimmiten pankkitakaus.

Ostot

www.stat.fi/meta/kas/ostot.html

Sijoitusomaisuuteen kirjattujen joukkovelkakirjojen (mm. obligaatioiden, debentuurien sekä muiden joukkovelkakirjojen, kuten yrityslainojen, vaihtovelkakirjojen ja joukkovelkakirjan muotoisten optiol…

Ostot

www.stat.fi/meta/kas/ostot.html

Ostot sisältävät kaikkien tilikauden aikana jälleenmyytäviksi ja kauppatoiminnassa käytettäviksi ostettujen tavaroiden ja palvelujen arvon lukuun ottamatta pääomahyödykkeitä.

Ostot sisältävät<…

Ostovoimapariteetti

www.stat.fi/meta/kas/ostovoimaparite.html

Maidenvälisten hintavertailujen kautta lasketaan valuuttojen väliset arvosuhteet, ostovoimapariteetit. Ostovoimapariteetti on valuuttakurssi, jolla laskettuna kahden maan hyödykekorin hinta on täysin…

Ostovoimastandardi

www.stat.fi/meta/kas/ovs.html

Ostovoimastandardilla (OVS) tarkoitetaan valuutan yhteistä keinotekoista viiteyksikköä, jota käytetään Euroopan unionissa ilmaisemaan taloudellisten aggregaattien volyymiä tehtäessä alueellisia verta…

Osuuskunta

www.stat.fi/meta/kas/osuuskunta.html

Jäsentensä eduksi taloustoimintaa harjoittava yhteisö, jonka jäsenmäärä ja pääoma ovat ennalta määräämättömät. Jäsenet osallistuvat toimintaan käyttämällä hyväkseen yhteisön palveluksia. Osuuskunnan …

Otanta

www.stat.fi/meta/kas/otanta.html

Otanta viittaa otosyksiköiden poimimiseen tutkimusta varten käyttäen hyväksi jotain otantatekniikkaa, jolla varmistetaan poiminnan satunnaisuus. Tavallisimpia tekniikoita ovat yksinkertainen satunnai…

Otanta-asetelma

www.stat.fi/meta/kas/otanta_asetelma.html

Otanta-asetelma liittyy satunnaisotoksen poimintaan perusjoukosta tutkimusta varten. Se tarkoittaa erilaisia yleisesti hyväksyttyjä tekniikoita otosten valintaan, esim. yksinkertainen satunnaisotos, …

Otanta-asetelma

www.stat.fi/meta/kas/otanta_asetelma.html

Otanta-asetelma liittyy satunnaisotoksen poimintaan perusjoukosta tutkimusta varten. Se tarkoittaa erilaisia yleisesti hyväksyttyjä tekniikoita otosten valintaan. Alkiotason (eli yksiasteisia) asetel…

Otantavirhe

www.stat.fi/meta/kas/otantavirhe.html

Otantavirhe on otosten poiminnan satunnaisuudesta aiheutuva virhelähde. Sen mittarina käytetään otosvarianssia ja keskivirhettä.

Otos

www.stat.fi/meta/kas/otos.html

Otos on jollain satunnaismenetelmällä suuremmasta perusjoukosta valittu alkioiden joukko. Seitsemän lottonumeroa ja kolme lisänumeroa käsittävä otos valitaan noin 40 numeron perusjoukosta sekoittamal…

Ottolapseksi otot

www.stat.fi/meta/kas/otolapseks_otot.html

Ennen vuotta 1997 ottolapseksi otettuina lapsina väestötilastoissa näkyivät myös perimysjärjestyksessä tapahtuneet muutokset, vaikka niissä ei tapahdu varsinaista adoptiota. Vuoden 1997 tilastoista l…

Outlier-havainnointiajo

www.stat.fi/meta/kas/outlier_havainn.html

Tuottaa valituille jatkuville muuttujille merkintöjä poikkeavan havaintoarvon (outlier) epäilystä valitulla tarkastelutavalla (muuttujan jakaumaan pohjautuva, muuttujan ja apumuuttujan suhteen jakaum…

Paikallisyksikkö

www.stat.fi/meta/kas/paikallisyksikk.html

Paikallisyksikkö on yritysyksikön alayksikkö, joka saadaan jakamalla yritys sen eri osoitteissa sijaitseviin toimintoihin. Yrityksen tietyssä osoitteessa sijaitsevat toiminnot. Paikallisyksikkö voi t…

Paikallisyksikkö

www.stat.fi/meta/kas/paikallisyksikk.html

Paikallisyksikkö on yritysyksikön alayksikkö, joka saadaan jakamalla yritys sen eri osoitteissa sijaitseviin toimintoihin. Yrityksen tietyssä osoitteessa sijaitsevat toiminnot. Paikallisyksikkö voi t…

Paikallisyritysryhmä

www.stat.fi/meta/kas/paikallisyritys.html

Samassa maassa saman määräysvaltaisen tahon omistuksessa olevat yritykset kuuluvat paikallisyritysryhmään. Ulkomaisia tytäryhtiöitä sekä niitä kotimaisia tytäryhtiöitä, joissa omistusketju kulkee ul…

Paikkaaminen

www.stat.fi/meta/kas/paikkaaminen.html

Imputointi eli puuttuvien tietojen paikkaus tiedostossa on havaintoaineiston käsittelyyn liittyvä vaihe, jolla "reikiä" aineistossa poistetaan joko aineiston sisäisillä toimenpiteillä tai u…

Paikkatieto

www.stat.fi/meta/kas/paikkatieto.html

Paikkatieto on tietoa kohteesta, jonka sijainti tunnetaan ja se sisältääkin aina viittauksen tiettyyn paikkaan tai alueeseen. Paikkatieto voi kuvata myös mitä tahansa toimintaa tai ilmiötä, jolla on …

Painokerroin

www.stat.fi/meta/kas/painokerroin.html

Painokerroin tarkoittaa havaintoon liittyvää painoa, jolla havainto saadaan vastaamaan perusjoukkoa.

Otostutkimuksissa painokerroin märitellään sisältymistodennäköisyyden käänteislukuna ja tar…

Painorakenne

www.stat.fi/meta/kas/painorakenne.html

Kuvaa sen, mikä merkitys kullakin indeksiin kuuluvalla alaindeksillä (hyödykkeellä, palkansaajaryhmällä tms.) on kokonaisindeksin kannalta.

Painotus

www.stat.fi/meta/kas/painotus.html

Painotus liittyy havaintoyksiköiden tilastolliseen käsittelyyn otostutkimuksen analyysivaiheessa. Painotuksessa on kyse kertoimen liittämisestä havaintoon erilaisten tilastollisten toimenpiteiden yht…

Pakettiauto

www.stat.fi/meta/kas/pakettiauto.html

Tavaran kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia.

Pakettimatka

www.stat.fi/meta/kas/pakettimatka.html

Pakettimatka (package travel, package tours, package holidays) sisältää joukon matkanjärjestäjän ennakkoon kokoamia matkailupalveluja (valmismatka), jotka ostetaan yhtenä kokonaisuutena sille määrätt…

Pakkokeino

www.stat.fi/meta/kas/pakkokeino.html

Pakkokeinot jaetaan usein kolmeen ryhmään: henkilöön kohdistuvat pakkokeinot, omaisuuteen kohdistuvat pakkokeinot ja tuomioistuimen määräämät pakkokeinot. Tuomioistuimen määräämät pakkokeinot erottuv…

Pakkokeino

www.stat.fi/meta/kas/pakkokeino.html

Pakkokeinot jaetaan usein kolmeen ryhmään: henkilöön kohdistuvat pakkokeinot, omaisuuteen kohdistuvat pakkokeinot ja tuomioistuimen määräämät pakkokeinot. Pakkokeinotilastossa pakkokeinot on kuitenki…

Pakkolaitosvanki

www.stat.fi/meta/kas/pakkolaitosvank.html

Pakkolaitosvanki on vaarallinen rikoksenuusija, jonka vankilaoikeus on määrännyt eristettäväksi pakkolaitokseen. Pakkolaitos on erityinen laitos tai laitoksen osasto, jonka oikeusministeriö on siihen…

Palkansaaja

www.stat.fi/meta/kas/palkansaaja.html

Palkansaaja on henkilö, joka tekee työtä, josta saa palkkaa tai palkkion. Palkansaajat luokitellaan työntekijöihin ja toimihenkilöihin.

Palkansaaja

www.stat.fi/meta/kas/palkansaaja.html

Palkansaajiksi määritellään 18–74-vuotiaat henkilöt, joilla on työssäkäyntitilaston rekisteritietojen mukaan vuoden viimeisellä viikolla voimassa oleva työsuhde tai työeläkevakuutus. Palkansaajiksi m…

Palkansaaja

www.stat.fi/meta/kas/palkansaaja.html

Palkansaajiksi määritellään 18-74 -vuotiaat henkilöt, joilla on jonkin eläkevakuutusjärjestelmän työsuhderekisterin mukaan vuoden viimeisellä viikolla voimassa oleva työsuhde ja jotka eivät työminist…

Palkansaaja

www.stat.fi/meta/kas/palkansaaja.html

Palkansaajiksi määritellään kaikki ne henkilöt, jotka ovat työsuhteessa toiseen kotimaiseen institutionaaliseen yksikköön ja saavat työstään korvausta.

Palkansaajat luokitellaan tähän kohtaan,…

Palkansaaja

www.stat.fi/meta/kas/palkansaaja.html

Palkansaaja on henkilö, joka on työsuhteessa työnantajaan ja joka saa sovittua korvausta tekemästään työstä. Palkansaajat ovat joko toimihenkilö- tai työntekijäasemassa työnantajalla.

Palkkat…

Palkansaaja

www.stat.fi/meta/kas/palkansaaja.html

Palkansaajiksi määritellään 15-74 -vuotiaat henkilöt, joilla on jonkin eläkevakuutusjärjestelmän työsuhderekisterin mukaan vuoden viimeisellä viikolla voimassa oleva työsuhde ja jotka eivät työminist…

Palkansaajakorvaukset

www.stat.fi/meta/kas/palkansaajakorv.html

Palkansaajakorvaukset määritellään työnantajan työntekijälle maksamiksi rahamääräisiksi tai luontoismuotoisiksi kokonaiskorvauksiksi tilinpitojakson aikana tehdystä työstä. Kotitalouksien aluetileill…

Palkansaajakorvaukset

www.stat.fi/meta/kas/palkansaajakorv.html

Palkansaajakorvauksia kirjataan, kun työnantaja (tuottajayksikkö) ja palkansaaja ovat eri kansantalouksissa. Siinä kansantaloudessa, jossa tuottajayksikkö sijaitsee, palkansaajakorvauksiin kuuluvat k…

Palkansaajakorvaukset

www.stat.fi/meta/kas/palkansaajakorv.html

Palkansaajakorvaukset (D.1) määritellään työnantajan työntekijälle maksamiksi rahamääräisiksi tai luontoismuotoisiksi kokonaiskorvauksiksi tilinpitojakson aikana tehdystä työstä.

Palkansaajako…

Palkansaajakorvaukset

www.stat.fi/meta/kas/palkansaajakorv.html

Palkansaajakorvaukset määritellään työnantajan työntekijälle maksamiksi rahamääräisiksi tai luontoismuotoisiksi kokonaiskorvauksiksi tilinpitojakson aikana tehdystä työstä. Tuotannon ja työllisyyden …

Palkaton ylityö

www.stat.fi/meta/kas/palkaton_ylityo.html

Työolotutkimuksessa ylityössä ilman korvausta on kyse vastaajan omasta käsityksestä. Joku saattaa pitää ylitöinä sitä, että joutuu olemaan korvauksetta työpaikallaan viisikin minuuttia yli työajan, t…

Palkattu henkilöstö

www.stat.fi/meta/kas/palkattu_henkil.html

Palkattu henkilöstö käsittää palkansaajat.

Henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työnteki…

Palkatut tunnit

www.stat.fi/meta/kas/palkalliset_tyo.html

Palkatuilla tunneilla tarkoitetaan niitä kokonaistyöajan tunteja, joilta palkansaajille on maksettu palkkaa. Palkatut tunnit voivat olla tehtyjä työtunteja tai ei-tehtyjä eli poissaolotunteja (vuosil…

Palkka

www.stat.fi/meta/kas/palkat.html

Palkkoihin sisällytetään kaikkien yrityksen palveluksessa olevien työntekijöiden rahamääräiset korvaukset kuukauden aikana tehdystä työstä. Palkat sisältävät kaikki työntekijöiltä kannettavat tulover…

Palkka

www.stat.fi/meta/kas/palkat.html

Palkat ovat tilikaudelta ja niihin sisältyvät rahapalkan lisäksi ennakkoperintälain mukaiset luontaisedut. Palkkoihin sisältyvät myös yrittäjien itselleen maksamat palkat. Optiotulot eivät sisälly pa…

Palkkakustannusindeksi

www.stat.fi/meta/kas/palkkakustannus.html

Työvoimakustannusindeksin osana oleva palkkakustannusindeksi mittaa tehtyä työtuntia kohti laskettujen palkkakustannusten muutosta. Palkkakustannuksiin kuuluvat kaikki ennakkoperintälain 13 §:n mukai…

Palkkasumma

www.stat.fi/meta/kas/palkkasumma.html

Palkkasumma on työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summa ilman työsuhdeoptioita.

Palkkatulot

www.stat.fi/meta/kas/palkkatulot.html

Palkkoihin luetaan kotitalouksille palkkana – joko rahana tai luontoisetuna – maksetut tulot. Tulot työsuhdeoptioista sisältyvät tulokäsitteessä luontoisetuihin ja siten palkkoihin. Tulonjakotilastos…

Palkkiokulut

www.stat.fi/meta/kas/palkkiokulut.html

Palkkiokulut (liitetiedot)
Palkkiokulut jaotellaan selvityskuluihin, säilytyskuluihin, arvopaperistamistoiminnoista maksettuihin hoitopalvelupalkkioihin, saatuihin luottositoumuksiin, saatuihin ta…

Palkkiotuotot

www.stat.fi/meta/kas/palkkiotuotot.html

Palkkiotuotot (finrep -raportointi)
Erään kirjataan palkkiotuotot arvopaperin välityksestä, selvityksistä, omaisuudenhoidosta, säilytyksestä, hallinnollisista palveluista institutionaalisille asia…

Palvelujen tuottajahintaindeksi

www.stat.fi/meta/kas/palvelujen_tuot.html

Palvelujen tuottajahintaindeksi kuvaa yrityksiltä toisille yrityksille ja julkisyhteisöille (Business to Business, BtoB), kotitalouksille (Business to Consumers, BtoC) sekä kaikille loppukäyttäjille …

Palvelujen ulkomaankauppa

www.stat.fi/meta/kas/palvelujen_ulko.html

Palvelujen ulkomaankauppa toteutuu, kun Suomessa sijaitseva ja ulkomailla sijaitseva taloudellinen toimija (esim. yritys) käyvät kauppaa palveluilla. Palvelujen viennistä syntyy tuloa. Palvelujen tuo…

Palvelussuhteen luonne

www.stat.fi/meta/kas/palvelussuhteen.html

Palvelussuhteen luonne kuvaa palkansaajan ja työnantajan välistä oikeudellista suhdetta. Palkkatilastoissa palvelussuhteen luonne on joko vakinainen / toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen. Li…

Palvelut

www.stat.fi/meta/kas/palvelut.html

Palvelut ovat sellaisen tuotannollisen toiminnan seurausta, joka muuttaa niitä kuluttavien yksiköiden olosuhteita tai edistää tuotteiden ja rahoitusvarojen vaihdantaa. Palvelut eivät yleensä ole eril…

Palvelut

www.stat.fi/meta/kas/palvelut.html

Palvelut ovat sellaisen tuotannollisen toiminnan seurausta, joka muuttaa niitä kuluttavien yksiköiden olosuhteita tai edistää tuotteiden ja rahoitusvarojen vaihdantaa. Palvelut eivät yleensä ole eril…

Paneeli

www.stat.fi/meta/kas/paneeli.html

Paneelilla tarkoitetaan samalle havaintoyksikölle tehtyjen mittausten sarjaa. Paneelitutkimus on hyödyllinen erityisesti muutosten estimoinnin kannalta, koska periaatteessa siinä ei tarvitse reagoida…

Paneelilaskenta

www.stat.fi/meta/kas/paneelilaskenta.html

Paneelilaskennalla tarkoitetaan laskentamenetelmää, jota käytetään eräiden suhdannetilastojen tuottamiseen. Jos lähdeaineiston kertymä on vajaa uusimpina ajankohtina, laskentaan otetaan pääsääntöises…

Parametri

www.stat.fi/meta/kas/parametri.html

Parametri on tilastotieteessä käytössä olevan teoreettisen jakauman tunnusluku, esim. keskiarvo tai hajonta.

Parametri

www.stat.fi/meta/kas/parametri.html

Parametri on tilastotieteessä käytössä olevan teoreettisen jakauman tunnusluku, esim. keskiarvo, varianssi tai hajonta.

Parametri voi matemaattiselta muodoltaan ja jakaumaltaan olla lineaarine…

Pariisin sopimus

www.stat.fi/meta/kas/pariisin_sopimu.html

Pariisin ilmastosopimus on kansainvälinen, oikeudellisesti sitova sopimus ilmastonmuutoksesta. Sen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esite…

Pariton yritys

www.stat.fi/meta/kas/pariton_yritys.html

Yritys, joka on jonkin konsernin tytär- tms. yritys, mutta joka ei ole yritys- ja toimipaikkarekisterin tietokannassa tai sillä ei ole tilastovuoden vuositietoriviä. Usein parittomat yritykset ovat k…

Patentti

www.stat.fi/meta/kas/patentti.html

Patentti on kielto-oikeus. Patentin haltijalla on oikeus kieltää muilta patenttinsa mukaisen keksinnön ammattimainen hyväksikäyttö. Ammattimaista hyväksikäyttöä on mm. patentoidun tuotteen valmistus,…

Pearsonin korrelaatiokerroin

www.stat.fi/meta/kas/pearson_kor_ker.html

Pearsonin tulomomenttikerroin on useimmin käytetty tarjolla olevista korrelaatiokertoimista. Se mittaa muuttujien yhteisvaihelun määrää vakioituna siten, että kerroin vaihtelee välillä -1:stä +1:een.…

Pendelöinti

www.stat.fi/meta/kas/pendelointi.html

Pendelöinnillä (sukkuloinnilla) tarkoitetaan työssäkäyntiä oman asuinalueen ulkopuolella. Nettopendelöinnillä tarkoitetaan alueen ulkopuolella työssäkäyvien ja alueelle muualta töihin tulevien henkil…

Perhe

www.stat.fi/meta/kas/perhe.html

Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot sekä parisuhte…

Perhe

www.stat.fi/meta/kas/perhe.html

Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot sekä parisuhte…

Perheasema

www.stat.fi/meta/kas/perheasema.html

Perheenjäsenet ryhmitellään perheaseman mukaan seuraavasti:
- aviopuoliso, ei lapsia
- aviopuoliso, jolla lapsia
- avopuoliso, ei lapsia
- avopuoliso, jolla lapsia
- rekisteröidyn pari…

Perheasema

www.stat.fi/meta/kas/perheasema.html

Perheenjäsenet ryhmitellään perheaseman mukaan seuraavasti:
- aviopuoliso, ei lapsia
- aviopuoliso, jolla lapsia
- avopuoliso, ei lapsia
- avopuoliso, jolla lapsia
- rekisteröidyn pari…

Perheellinen

www.stat.fi/meta/kas/perheellinen.html

Perheellinen mies on avio- tai avopuoliso, isä, jolla on lapsia sekä rekisteröidyn miesparin kummatkin puolisot.

Perheellinen nainen on avio- tai avopuoliso, äiti, jolla on lapsia sekä rekiste…

Perhepäivähoito

www.stat.fi/meta/kas/perhepaivahoito.html

Perhepäiväkoti on varhaiskasvatuksen toimipaikka, jossa varhaiskasvatusta toteuttaa säädetyn kelpoisuuden omaava henkilö ja jossa on samanaikaisesti läsnä enintään säädetty määrä lapsia. Perhepäiväko…

Perhetyyppi

www.stat.fi/meta/kas/perhetyyppi.html

Perheet ryhmitellään seuraaviin tyyppeihin:
- aviopari ilman lapsia
- avopari ilman lapsia
- aviopari ja lapsia
- avopari ja lapsia
- rekisteröity miespari ilman lapsia
- rekisteröi…

Perhetyyppi

www.stat.fi/meta/kas/perhetyyppi.html

Perheet ryhmitellään seuraaviin tyyppeihin:
- aviopari ilman lapsia, puolisot eri sukupuolta
- aviopari ilman lapsia, puolisot samaa sukupuolta
- avopari ilman lapsia, puolisot eri sukupu…

Perhetyyppi

www.stat.fi/meta/kas/perhetyyppi.html

Perheet ryhmitellään seuraaviin tyyppeihin:
- aviopari ilman lapsia, puolisot eri sukupuolta
- aviopari ilman lapsia, puolisot samaa sukupuolta
- avopari ilman lapsia, puolisot eri sukupu…

Perimmäinen omistajataho

www.stat.fi/meta/kas/perimmainen_omi.html

Institutionaalinen yksikkö, joka on ylimpänä ulkomaisen osakkuus- ja tytäryhtiön määräysvaltaketjussa ja joka ei ole minkään muun institutionaalisen yksikön määräysvallassa.

Perimmäinen suora sijoittaja

www.stat.fi/meta/kas/perim_suora_sij.html

Ulkomaisessa osakkuus- tai tytäryhtiössä määräysvaltaa käyttävä ulkomailla tai kotimaassa sijaitseva institutionaalinen yksikkö, joka on ylimpänä suoran sijoituksen kohteena olevan yksikön määräysval…

Perinataalikuolleisuus

www.stat.fi/meta/kas/perinataalikuol.html

Perinataalikuolleisuudella tarkoitetaan kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen elinviikon aikana kuolleiden määrää 1 000 syntynyttä kohti.

Perinataalikuolleisuus

www.stat.fi/meta/kas/perinataalikuol.html

Perinataalikuolleisuus saadaan jakamalla kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen elinviikon aikana kuolleiden lukumäärä tilastovuoden kaikkien syntyneiden määrällä. Ensimmäisen elinviikon ikä lasketaan…

Perinnealus

www.stat.fi/meta/kas/perinnealus.html

Perinnealus on Museoviraston perinnealusrekisteriin sisältyvä kulttuurihistoriallisesti arvokas alus.

Periodityö

www.stat.fi/meta/kas/periodityo.html

Periodi- tai jaksotyö on työajan tasoittamisjärjestelmä, jossa päivittäiset tai viikoittaiset työajat voivat ylittää laissa säädetyn enimmäistuntimäärän (8 t/vrk tai 40 t/vko), mutta työtuntien luku…

Persentiili

www.stat.fi/meta/kas/persentiili.html

Persentiili eli sadannes- tai prosenttipiste kuuluu ns. fraktiileihin eli jakauman osuuspisteisiin. Se ilmoittaa muuttujan arvon, jonka alapuolelle jakaumassa jää tapauksista 1 % (1. persentiili), 2 …

Perushinta

www.stat.fi/meta/kas/perushinta.html

Perushinta on kansantalouden tilinpidon hintakäsite. Se on hinta, jonka tuottajat saavat ostajalta tuotettua tavara- tai palveluyksikköä kohti, miinus kaikki tuosta yksiköstä sen tuotannon tai myynni…

Perusjoukko

www.stat.fi/meta/kas/perusjoukko.html

Perusjoukko (populaatio) on tutkimuksen kohteena oleva ryhmä, jota koskevia tietoja halutaan kerätä, esim. äänestysikäiset kansalaiset. Siitä käytetään myös tarkempaa nimitystä kohdeperusjoukko. Siit…

Peruskorjaus

www.stat.fi/meta/kas/peruskorjaus.html

Peruskorjaus tarkoittaa sitä, että rakennus tai rakennuksen tila korjataan yhtä hyväksi kuin se oli uutena. Esimerkiksi huoneistojen jakamiset, seinien tiivistämiset, lattiarakenteiden uusimiset ja k…

Peruskoulu

www.stat.fi/meta/kas/peruskoulu.html

Oppilaitos, jossa annetaan yleissivistävää perusopetusta koko ikäluokalle.

Peruskoulu

www.stat.fi/meta/kas/peruskoulu.html

Esi- ja peruskouluopetus -, Ainevalinnat-, Erityisopetus- ja Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot -tilastoissa peruskouluilla tarkoitetaan oppilaitoksia, joissa annetaan yleissivistävää perusopetus…

Peruskoulun päättäneet

www.stat.fi/meta/kas/pkpaattaneet.html

Peruskoulutilastossa, "Koulutukseen hakeutuminen" ja "Sijoittuminen koulutuksen jälkeen" -tilastossa peruskoulun päättäneillä tarkoitetaan oppilaita, jotka ovat hyväksytysti suori…

Peruskoulun päättäneet

www.stat.fi/meta/kas/pkpaattaneet.html

Peruskoulutilastossa ja Koulutukseen hakeutuminen -tilastossa peruskoulun päättäneillä tarkoitetaan oppilaita, jotka ovat hyväksytysti suorittaneet peruskoulun koko oppimäärän ja saaneet peruskoulun …

Peruskoulun päättänyt

www.stat.fi/meta/kas/peruskoulun_paa.html

Oppivelvollisuusikäinen oppilas, joka on hyväksytysti suorittanut perusopetuksen koko oppimäärän ja saanut perusopetuksen päättötodistuksen.

Peruskoulun päättötodistus

www.stat.fi/meta/kas/peruskpaattotod.html

Peruskoulutilastossa peruskoulun päättötodistuksella tarkoitetaan todistusta, jonka saa peruskoulun koko oppimäärän hyväksytysti suorittanut oppilas. Peruskoulun päättötodistuksen voi saada peruskoul…

Peruskuolemansyy

www.stat.fi/meta/kas/peruskuolemansy.html

Peruskuolemansyy on se tauti, joka on pannut alulle välittömästi kuolemaan johtaneen sairaustilojen sarjan, tai tapaturmaan tai väkivaltaan liittyvät olosuhteet, josta kuolemaan johtanut vamma tai my…

Perusnimike

www.stat.fi/meta/kas/perusnimike.html

Perusnimikkeellä tarkoitetaan BKT-erittelyn hyödykkeiden alinta aggregoitua tasoa, josta ostovoimapariteetit lasketaan. Englanninkielinen vastine on "basic heading".

Perusopetus

www.stat.fi/meta/kas/perusopetus.html

Kaikille tarkoitettu yleissivistävä koulutus, jonka lakisääteinen oppimäärän laajuus on yhdeksän vuotta.

Huomautus:

Perusopetusta annetaan peruskouluissa. Sen lisäksi sitä voidaan antaa…

Peruspalkka

www.stat.fi/meta/kas/peruspalkka.html

Peruspalkka perustuu tehtäväkohtaiseen vähimmäispalkkaan, jossa huomioidaan tehtävään liittyvä lisävastuu, työpaikan sijaintiin perustuva kalleusluokka tai mahdollinen henkilön epäpätevyysalennus. P…

Perusparannus

www.stat.fi/meta/kas/perusparannus.html

Perusparannus on toimenpide, jolla ylitetään tavallisesti rakennuksen aikaisempi laatu ja arvo.

Perusturvan varassa oleva

www.stat.fi/meta/kas/perusturvan_var.html

Perusturvan varassa oleva on henkilö, jonka asuntokunnan perusturvaetuuksiksi luettavat tulonsiirrot ovat suuremmat kuin 50 % tai 90 % asuntokunnan bruttotuloista.
Jos osuus on yli 90 %, käytetään…

Perusvuosi

www.stat.fi/meta/kas/perusvuosi.html

Kansantalouden tilinpidon normaali perusajanjakso on vuosi. Kiinteähintaiset tilinpitoluvut ilmaistaan perusvuoden hinnoin. Perusvuosi voi olla kiinteä (vaihtuu joka viides vuosi) tai vaihtuva, jollo…

Perusvuosi

www.stat.fi/meta/kas/perusvuosi.html

Aikasarjan perusajankohtaa kutsutaan perusvuodeksi. Perusvuotena käytetään pääasiassa viidellä jaollista vuotta. Julkistuksissa merkintänä perusvuodelle on esimerkiksi 2010 = 100 tai 2015 = 100. Peru…

Perutut tilaukset

www.stat.fi/meta/kas/perutut_tilauks.html

Tilaus katsotaan perutuksi, kun tavaran tai palvelun valmistaja katsoo, että aiemmin sovittu sopimus ei enää ole voimassa. Peruttuja tilauksia ei huomioida jälkikäteen uusien tilauksien indeksin lask…

Peräkkäiset työsuhteet

www.stat.fi/meta/kas/perakkaiset_tyo.html

Peräkkäisillä työsuhteilla tarkoitetaan samalla työnantajalla tehtyjä, toisiaan lähes välittömästi - korkeintaan viikon tauon jälkeen - seuranneita eli ns. ketjutettuja työsuhteita.

Opetusalal…

Perävaunu

www.stat.fi/meta/kas/peravaunu.html

Auton perävaunu on henkilöiden tai tavaran kuljetukseen taikka matkailutarkoituksiin valmistettu hinattava ajoneuvo.

Perävaunuyhdistelmä

www.stat.fi/meta/kas/peravaunuyhdist.html

Moottorikäyttöisen tavara-ajoneuvon ja perävaunun yhdistelmä.

Mukaan luetaan yhdistelmäajoneuvo ja siihen yhdistetty perävaunu.

Petajoule

www.stat.fi/meta/kas/petajoule.html

Petajoule (PJ) on energian yksikkö, jota käytetään polttoaineiden ja muiden energialähteiden energiasisällön ilmaisemiseen. 1 PJ = 1000 TJ; 1 TJ = 0,278 GWh

Pienalus

www.stat.fi/meta/kas/pienalus.html

Sellainen alle 15 metrin, mutta vähintään 10 metrin pituinen alus, joka on merkitty vapaaehtoisesti alusrekisteriin.

Pienet ja keskisuuret yritykset

www.stat.fi/meta/kas/pienet_ja_keski.html

1. Pienet ja keskisuuret yritykset, jäljempänä 'PK-yritys', määritellään yrityksiksi,
- joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää
ja joiden
- joko v…

Pienet ja keskisuuret yritykset

www.stat.fi/meta/kas/pienet_ja_keski.html

1. Pienet ja keskisuuret yritykset, jäljempänä 'PK-yritys', määritellään yrityksiksi,
- joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää
ja joiden
- joko v…

Pienhiukkaset (PM2.5 ja PM10)

www.stat.fi/meta/kas/pienhiukkaset.html

Pienhiukkaset, joiden läpimitta on alle 2.5 mikrometriä ja vastaavasti alle 10 mikrometriä. Näitä pienhiukkasia vapautuu muun muassa palamisprosessissa, liikenteestä ja joistain teollisuusprosesseist…

Pienituloisuus

www.stat.fi/meta/kas/pienituloisuus.html

Pienituloisia ovat henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti (ns. ekvivalentti rahatulo) ovat pienemmät kuin 60 prosenttia kaikkien kotitalouksien ekvivalentt…

Pienlainayritys

www.stat.fi/meta/kas/pienlainayritys.html

Yritys, joka myöntää pääasiallisena liiketoimintanaan pieniä tai pienehköjä vakuudettomia kulutusluottoja, joiden alkuperäinen maturiteetti eli takaisinmaksuaika on tyypillisesti alle kolme kuukautta…

Pientalotontti

www.stat.fi/meta/kas/pientalotontti.html

Kiinteistöjen hintatilastossa omakotitalotontit eli rakentamattomat pientalotontit on määritelty kiinteistörekisterin tietosisältöön perustuen seuraavin ehdoin: Kiinteistön käyttötarkoitus on asuinr…

Piilorikollisuus

www.stat.fi/meta/kas/piilorikollisuu.html

Rikos, joka ei tule poliisin tietoon ja jota siten ei rikoksena rekisteröidä.

Piilorikollisuus

www.stat.fi/meta/kas/piilorikollisuu.html

Rikos, joka ei tule poliisin tietoon ja jota siten ei rikoksena rekisteröidä

Piilotyötön

www.stat.fi/meta/kas/piilotyoton.html

Piilotyöttömäksi luetaan työvoiman ulkopuolella oleva henkilö, joka haluaisi ansiotyötä ja olisi työhön käytettävissä kahden viikon kuluessa, mutta ei ole etsinyt työtä aktiivisesti viimeisen neljän …

Piste-estimaatti

www.stat.fi/meta/kas/piste_estimaatt.html

Piste-estimaatti on se muuttujan arvo, joka on tunnusluvun estimoinnissa valittu edustamaan (tuntematonta) perusjoukon arvoa. Piste-estimaatti on yksi luku erotuksena välimatkaestimaatista, joka tark…

Pisteluku

www.stat.fi/meta/kas/pisteluku.html

Pisteluku on hintaindekseissä käytetty muutossuure, joka kertoo vertailujankohdan hinnan, keskihinnan tai indeksin suhteessa perusajankohdan hintaan, keskihintaan tai indeksiin. Perusajankohdan piste…

Pitkittynyt pienituloisuus

www.stat.fi/meta/kas/pysyva_pienitul.html

Pitkittyneesti pienituloisiksi katsotaan henkilöt, jotka ovat kuuluneet pienituloisiin kotitalouksiin tilastovuoden lisäksi kahtena vuotena kolmen edellisvuoden aikana (ks. pienituloisuuden määritelm…

Pitkäaikainen sairaus

www.stat.fi/meta/kas/pitkaaikainen_s.html

Sairaudet joiden takia vastaaja saa esim. säännöllistä hoitoa tai joiden takia hän on lääkärin tai yleensä terveydenhuollon seurannassa. Kyse voi olla myös allergiasta.
Pitkäaikaisella tarkoitetaa…

Pitkäaikaistyötön

www.stat.fi/meta/kas/pitkaaikaistyot.html

Pitkäaikaistyötön on henkilö, joka tutkimusajankohtana on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä 12 kuukautta tai pidemmän ajan.

Pitkä matka

www.stat.fi/meta/kas/pitkamatka.html

Eurostatin matkailutilastoissa yöpymisen sisältävät matkat jaetaan keston mukaan kahteen pääryhmään: lyhyet matkat ja pitkät matkat. Lyhyt matka sisältää 1-3 yöpymistä ja pitkä matka vähintään neljä…

PK-yritys

www.stat.fi/meta/kas/pk_yritys.html

Pienet ja keskisuuret yritykset (PK-yritykset) määritellään yrityksiksi, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa (40 miljoonaa …

Poikkeava havainto

www.stat.fi/meta/kas/poik_havainto.html

Poikkeava havainto on sellainen muuttujan arvo, joka poikkeaa suuresti havaittujen arvojen valtaenemmistöstä ja se voi olla joko oikea tai virheellinen. Poikkeavilla arvoilla voi olla merkittävästi v…

Poikkeava havainto

www.stat.fi/meta/kas/poik_havainto.html

Poikkeava havainto on sellainen muuttujan arvo, joka poikkeaa suuresti havaittujen arvojen valtaenemmistöstä. Poikkeavilla arvoilla voi olla merkittävästi vääristävä vaikutus käytettyihin tilastollis…

Poikkeavien havaintojen tunnistusmenetelmä

www.stat.fi/meta/kas/poikkeavien_hav.html

Satunnaisvirheiden automaattisen paikantamisen menetelmä, jossa kiinnostaville muuttujille muodostetaan jokin tilastollinen malli (usein regressiomalli). Sovitetun mallin perusteella löydettyjä poikk…

Poissaolo työelämästä lasten hoidon vuoksi

www.stat.fi/meta/kas/poissaolo_tyoel.html

Työolotutkimuksessa vastaajalta tiedustellaan, onko tämä ollut elämänsä aikana lasten hoidon vuoksi pois työelämästä.

Tällä tarkoitetaan vain perhevapaista, hoitovapaasta tai muuten lastenhoid…

Poisson-jakauma

www.stat.fi/meta/kas/poisson_jakauma.html

Poisson-jakauma on todennäköisyysjakauma, jossa diskreetti satunnaismuuttuja koostuu kokonaislukujen määristä tietyn ajan kuluessa, esim. kaupassa kävijöiden lukumäärät minuuteittain työpäivän aikana…

Poistuma (ilmakehästä)

www.stat.fi/meta/kas/poistuma_nielu.html

Hiilinielu kerää ja varastoi jotakin hiiltä sisältävää kemiallista yhdistettä, yleensä hiilidioksidia. Tärkeimmät hiilinielut ovat meret ja metsät. Levät ja kasvit muuttavat fotosynteesissä ilman hii…

Poistuma (ilmakehästä)

www.stat.fi/meta/kas/poistuma_nielu.html

Hiilinielu sitoo jotakin hiiltä sisältävää kemiallista yhdistettä, yleensä hiilidioksidia. Tärkeimmät hiilinielut ovat meret ja metsät. Levät ja kasvit sitovat fotosynteesissä ilman hiilidioksidia bi…

Poistumiskielto

www.stat.fi/meta/kas/poistumiskielto.html

Poistumiskielto on sotilaan tai muun rikoslain 45 luvun alaisen henkilön kurinpitorangaistus (Rikoslaki 6:1§). Poistumiskieltoa määrätään tai tuomitaan 1-15 vuorokautta tai jos rikoksia on useampia n…

Poistuneet takaukset

www.stat.fi/meta/kas/poistun_takauks.html

Takauskannasta vastuu poistuu takauksen kohteena olevan luoton takaisinmaksun myötä. Tämä tapahtuu pääsääntöisesti siten, että velallinen maksaa velkansa joko kokonaan tai osittain, mutta joskus myö…

Polkupyörä

www.stat.fi/meta/kas/polkupyora.html

Ajoneuvo, jossa on kaksi pyörää tai useampia pyöriä ja joka kulkee tavallisesti yksinomaan sillä ajavan henkilön lihasvoimalla erityisesti poljinjärjestelmän, ohjausvivun tai -kahvan avulla (esimerki…

Polttoaineet

www.stat.fi/meta/kas/polttoaineet.html

Asuinrakennusten energialähteinä käytettäviä polttoaineita ovat tässä tarkastelussa puu, turve, hiili, kevyt polttoöljy, raskas polttoöljy, maakaasu ja nestekaasu.

Portfoliosijoitukset

www.stat.fi/meta/kas/portfoliosijoit.html

Portfoliosijoituksiin luetaan suoriin sijoituksiin ja valuuttavarantoon kuulumattomat arvopaperikaupat. Portfoliosijoituksia ovat sellaiset arvopaperikaupat, joissa oman pääoman omistusosuus tai ääni…

Posti- ja kuriiripalvelut

www.stat.fi/meta/kas/post_kurii_palv.html

Posti- ja kuriiripalvelut käsittävät kirjeiden, pakettien, lehtien yms. lähetyksen, jakelun ja noutamisen sekä postilokeropalveluita. Postipalveluihin sisältyvät myös postimerkkien myynti ja rahamäär…

Postilähetys

www.stat.fi/meta/kas/postilahetys.html

Postilähetyksellä tarkoitetaan vastaanottajan nimellä ja osoitteella varustettua esinettä tai viestiä, jonka lähettäjä on jättänyt postiyritykselle välitettäväksi säännöllisessä postinkuljetuksessa p…

Postinumeroalue

www.stat.fi/meta/kas/postinumeroalue.html

Postinumeroalueella tarkoitetaan yleensä postitoimipaikan toiminta-aluetta, joka on yksilöity viiden merkin mittaisella postinumerolla. Postinumeroalueet ovat hallinnollisista aluejaoista riippumatto…

Postiosoite

www.stat.fi/meta/kas/postiosoite.html

Postiosoite on osoite, jonne yritys tai yritystyyppinen yksikkö haluaa saada postilähetyksensä. Postiosoite muodostuu lähiosoitteesta (kadun/tien nimi ja numero) tai PL-osoitteesta sekä postinumerost…

Postitoiminta

www.stat.fi/meta/kas/postitoiminta.html

Postitoiminnalla tarkoitetaan maksua vastaan tapahtuvaa postilähetysten välittämistä postin lähettäjältä tai toiselta postiyritykseltä postinsaajalle tai toiselle postiyritykselle.

Predictive mean matching

www.stat.fi/meta/kas/pred_mean_match.html

Erityistapaus lähimmän naapurin menetelmästä. Kohdemuuttujalle suoritetaan lineaarinen regressioanalyysi käyttäen selittävinä muuttujina niitä havaintoja, joissa ei ole puuttuvia arvoja. Saadulla reg…

Presidentinvaalit

www.stat.fi/meta/kas/presidentinvaal.html

Suomen perustuslain (54 §) mukaan tasavallan presidentti valitaan välittömällä vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden toimikaudeksi. Presidentiksi valitaan ehdokas, joka saa vaal…

Projektitoimitukset

www.stat.fi/meta/kas/projektitoimitu.html

Projektitoimitukset voivat sisältää koneiden sekä tuotantolaitteistojen ja teollisuuslaitosten kokonaistoimituksia mukaan lukien koneiden asentaminen ja kokoaminen sekä niihin liittyvät muut rakennus…

Proomu

www.stat.fi/meta/kas/proomu.html

Proomuiksi tyypitetty alus kokoon katsomatta lukuun ottamatta työntöproomuyhdistelmiä, jotka kuuluvat varsinaiseen kauppalaivastoon.

Prosentti

www.stat.fi/meta/kas/prosentti.html

Prosentti tarkoittaa sadasosaa jostakin.

Prosentti vs. prosenttiyksikkö

www.stat.fi/meta/kas/prosentti_vs__p.html

Prosentti tarkoittaa sadasosaa jostakin. Prosenttiyksikköä käytetään taas prosenttilukuja toisiinsa verrattaessa. Esimerkiksi kun inflaatio laskee kolmesta kahteen prosenttiin, niin inflaatio laskee…

Prosenttiyksikkö

www.stat.fi/meta/kas/prosenttiyksikk.html

Prosenttiyksikköä käytetään taas prosenttilukuja toisiinsa verrattaessa. Esimerkiksi kun inflaatio laskee kolmesta kahteen prosenttiin, niin inflaatio laskee silloin yhden prosenttiyksikön ja 33,3 pr…

Prosentuaalinen frekvenssijakauma

www.stat.fi/meta/kas/pros_frek_jakau.html

Prosentuaalinen frekvenssijakauma ilmoittaa, kuinka monta prosenttia tapauksista kuuluu kuhunkin muuttujan luokkaan. Suomen Eduskunnassa demareilla on 27 %:n ja vihreillä 5.5 %:n edustus.


Prosessi-innovaatio

www.stat.fi/meta/kas/prosessi_innova.html

Prosessi-innovaatio on yrityksen käyttöönottama uusi tai parannettu, yhteen tai useampaan liiketoiminnan osa-alueeseen liittyvä prosessi, joka merkittävästi eroaa yrityksen aiemmista liiketoimintapro…

Prosessi-innovaatio

www.stat.fi/meta/kas/prosessi_innova.html

Prosessi-innovaatio on yrityksen käyttöön ottama uusi tai olennaisesti parannettu tavaroiden tai palveluiden tuotantoprosessi, jakelumenetelmä tai tukitoiminto.

Prosessin (tuotanto- tai jakel…

Puoliperävaunu

www.stat.fi/meta/kas/puoliperavaunu.html

Tavara-ajoneuvo, jossa ei ole etuakselia ja joka on suunniteltu siten, että osa sen massasta ja merkittävä osa sen kuorman massasta kohdistuu vetoautoon.

Puolue

www.stat.fi/meta/kas/puolue.html

Puolueella tarkoitetaan oikeusministeriössä pidettävään puoluerekisteriin merkittyä rekisteröityä yhdistystä. Puolueet ovat aatteellisia yhdistyksiä, joiden varsinaisena tarkoituksena on valtiollisii…

Purkupaikka

www.stat.fi/meta/kas/purkupaikka.html

Paikka, jossa tavarat puretaan moottorikäyttöisestä tavara-ajoneuvosta tai jossa vetoauto vaihdetaan.

Puun pienpoltto

www.stat.fi/meta/kas/puun_pienpoltto.html

Puun pienpoltto tarkoittaa polttopuun käyttöä kotitalouksissa sekä maatilojen ja palvelurakennusten lämmityksessä. Se sisältää puupolttoaineen lisäksi mm. purku- ja rakennustoiminnan puutähdettä.

Puupolttoaineet

www.stat.fi/meta/kas/puupolttoaineet.html

Sisältää seuraavat polttoaineluokituksen luokat
- Halot, rangat ja pilkkeet (3111)
- Kokopuu- tai rankahake (3112)
- Metsätähdehake tai -murske (3113)
- Kuori (3121)
- Sahanpuru, kutte…

Puuttuva tieto

www.stat.fi/meta/kas/puuttuva_tieto.html

Kyselytutkimuksissa jää yleensä osa tiedoista puuttumaan. Jotkut kohteet jäävät ulkoiseen katoon eli ne puuttuvat kokonaan tutkimusaineistosta kieltäytymisen tai tavoittamatta jäämisen vuoksi (yksikk…

Puuttuva tieto

www.stat.fi/meta/kas/puuttuva_tieto.html

Kyselytutkimuksissa jää yleensä osa tiedoista puuttumaan. Jotkut kohteet jäävät ulkoiseen katoon eli ne puuttuvat kokonaan tutkimusaineistosta kieltäytymisen tai tavoittamatta jäämisen vuoksi. Osalla…

Puuvarantotase

www.stat.fi/meta/kas/puuvarantotase.html

Puuvarantotase on arvio puuvarannon vuosittaisista muutoksista puun biologisen kasvun, luonnollisen poistuman ja hakkuiden seurauksena. Arvio puuvarannon vuosittaisesta lisäyksestä on laskettu 5-vuot…

Pysäköintivirhemaksu

www.stat.fi/meta/kas/pysakointivirhe.html

Ajoneuvon pysäyttämis- ja pysäköintikieltojen ja -rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta määrättävä maksu. Se voidaan määrätä myös moottorikäyttöise…

Pysäköintivirhemaksu

www.stat.fi/meta/kas/pysakointivirhe.html

Ajoneuvon pysäyttämis- ja pysäköintikieltojen ja -rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta määrättävä maksu. Se voidaan määrätä myös moottorikäyttöise…

Päiväkotitoiminta

www.stat.fi/meta/kas/paivakotitoimin.html

Päiväkoti on varhaiskasvatuksen toimipaikka, jossa varhaiskasvatusta toteuttaa säädetyn kelpoisuuden omaava henkilöstö. Päiväkotitoiminta on varhaiskasvatustoimintaa, jota toteutetaan päiväkodissa.

Päiväkävijä

www.stat.fi/meta/kas/paivakavija.html

Päiväkävijä (same-day visitor) on matkailija, joka ei yövy matkan aikana eikä matkan kohteessa maksullisessa tai maksuttomassa majoituksessa. Kansainvälinen päiväkävijä on kansainvälinen matkailija, …

Päivämatka

www.stat.fi/meta/kas/paivamatka.html

Päivämatka on toimintaa, jossa matkailija ei yövy matkan aikana eikä matkan kohteessa maksullisessa tai maksuttomassa majoituksessa.

Päivämatka voi suuntautua ulkomaille (ulkomaan päivämatka) …

Päiväpalkkainen

www.stat.fi/meta/kas/paivapalkkainen.html

Päiväpalkkaiset palkansaajat kuuluvat metsäalan työehtosopimuksen piiriin. Päiväpalkkaisella palkansaajalla ansiot määräytyvät pääasiassa tehtyjen työpäivien mukaan. Päiväpalkkainen palkansaaja voi t…

Päiväristeily

www.stat.fi/meta/kas/paivaristeily.html

Suomalaisten matkatutkimuksessa risteilyllä tarkoitetaan Suomen aluevesien ulkopuolelle laivalla tai lautalla tehtyä (yleensä edestakaista) matkaa. Päiväristeily kestää alle 20 tuntia, matkalle lähtö…

Päivätyö

www.stat.fi/meta/kas/paivatyo.html

Työaika alkaa ja päättyy kello 6.00-18.00 välillä.

Pääasiallinen toiminta

www.stat.fi/meta/kas/tyovoima_ulkopu.html

Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön taloudellisen toiminnan laatua. Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Nämä ryhmät vo…

Pääasiallinen tulolähde

www.stat.fi/meta/kas/paaasiallinen_t.html

Pääasiallinen tulolähde on tulonjaon kokonaistilaston tulokäsitteen mukaisista palkoista, yrittäjätuloista, omaisuustuloista ja tulonsiirroista se tulolaji, josta asuntokunta tai henkilö on saanut en…

Pääomaintensiteetin kontribuutio

www.stat.fi/meta/kas/paaomaintensite.html

Pääomaintensiteetin (pääomapalveluiden volyymi/työtunti) muutoksen vaikutus työn tuottavuuden muutokseen.

Pääoma- ja työvoimakorvaukset

www.stat.fi/meta/kas/paaoma__ja_tyov.html

Työvoimakorvaus eli palkka on tuottajan näkökulmasta työpanoksen hinta. Tarkasteltaessa työvoiman laadun muutoksen vaikutusta tuottavuuden muutokseen koulutustasoiltaan erityyppisten työntekijöiden t…

Pääomakustannus

www.stat.fi/meta/kas/paaomakustannus.html

Pääomakustannuksia ovat kiinteistöön sidotun pääoman kustannukset, jotka koostuvat koroista ja laskennallisista poistoista. Korkotekijä koostuu sidotulle pääomalle asetetusta tuottovaatimuksesta. Pä…

Pääomamarkkinavaade (pl.osakkeet)

www.stat.fi/meta/kas/paaomamarkkinav.html

Joukkovelkakirjoista: viitelainat (benchmark-lainat), debentuurit, optiolainat, vaihtovelkakirjalainat, muut joukkovelkakirjalainat, ikuiset lainat sekä muut pääomamarkkinavaateet (pl. osakkeet).

Pääomansiirrot

www.stat.fi/meta/kas/paaomansiirrot.html

Pääomansiirrot koostuvat investointiavuista ja muista pääomansiirroista (esim. kiinteän omaisuuden omistusoikeuden siirrot ja velkojen anteeksiannot). Suomen maksutaseessa suurin osa pääomansiirroist…

Pääomansiirrot

www.stat.fi/meta/kas/paaomansiirrot.html

Pääomansiirrot eroavat tulonsiirroista siinä, että niihin sisältyy vähintään yhden taloustoimen osapuolen varan tai varojen hankintaa tai vähennystä. Riippumatta siitä, suoritetaanko pääomansiirrot …

Pääoman vuokrahinta

www.stat.fi/meta/kas/paaoman_vuokrah.html

Pääoman vuokrahinta on pääomapalveluiden hinta. Pääoman vuokrahinta kuvaa sitä rahamäärää, joka olisi tarvittu vuoden aikana kattamaan x euron arvosta pääomatavaran palveluiden käyttöä. Tähän sisälty…

Pääomatase

www.stat.fi/meta/kas/paaomatase.html

Pääomataseessa ilmoitetaan pääomansiirrot sekä ei-tuotettujen reaalisten varojen (muiden kuin rahoitusvarojen) hankinnat ja luovutukset.

Pääomavastike

www.stat.fi/meta/kas/paaomavastike.html

Pääomavastikkeella maksetaan huoneistoon kohdistuvaa velkaosuutta asunto-osakeyhtiön yhtiölainasta.

Pääomaverot

www.stat.fi/meta/kas/paaomaverot.html

Pääomaverot (D.91) koostuvat veroista, joita peritään epäsäännöllisin väliajoin ja erittäin harvoin institutionaalisten yksiköiden omistamien varojen tai nettovarallisuuden arvoista tai institutionaa…

Pääomavirta

www.stat.fi/meta/kas/paaomavirta.html

Ulkomailta Suomeen suuntautuvissa suorissa sijoituksissa ulkomaisen sijoittajan tiettynä ajanjaksona suomalaiskohteisiin nettomääräisesti sijoittama pääoma. Vastaavasti Suomesta ulkomaille suuntautuv…

Päästö

www.stat.fi/meta/kas/paasto.html

Ihmiskunta lisää kaiken aikaa ilmakehän kasvihuonekaasujen määrää. Lämmitysvaikutukseltaan merkittävin kaasu on hiilidioksidi (CO2), josta valtaosa on peräisin fossiilisten polttoaineiden – öljyn, ki…

Päästöintensiteetti

www.stat.fi/meta/kas/paastointensite.html

Valitun päästön kokonaismäärä suhteutettuna nimettyä suuretta kohti. Esim. hiilidioksidiekvivalenttitonnia per arvonlisäys.

Päästöintensiteetti

www.stat.fi/meta/kas/paastointensite.html

Päästöintensiteetti = päästöjen kokonaismäärä (CO2 ekv.) kansantalouden arvonlisäystä kohti

Päästökerroin

www.stat.fi/meta/kas/paastokerroin.html

Valitun päästön määrä suhteutettuna nimettyä suuretta kohti, usein tämä suure on jokin tuotantopanos esim. hiilidioksidiekvivalenttitonni per käytetty polttoaine.

Päätoimiala

www.stat.fi/meta/kas/paatoimiala.html

Kaikille yrityksille ja varsinaisille toimipaikoille määritellään itsenäisesti toimiala toimialaluokituksen tarkimmalla tasolla.

Yritysrekisterissä yrityksen päätoimiala määräytyy yrityksen er…

Päätoiminto

www.stat.fi/meta/kas/paatoiminto.html

Pääasiallinen toiminta, jonka vastaaja on merkinnyt ajankäyttöpäiväkirjaan.

Päätoimisesti hoidettu museo

www.stat.fi/meta/kas/phmuseo.html

Museolain (729/1992) mukaan museo on päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettu, kun museota varten on perustettu vähintään yksi päätoiminen virka tai toimi, jonka haltijalta edellytetään ammatillista …

Päätoimiset ympäristönsuojelupalvelujen tuottajat

www.stat.fi/meta/kas/paatoimiset_ymp.html

Teollisuuden toimialoja 37 (Viemäri- ja jätevesihuolto), 38 (Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus) sekä 39 (Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut) voidaan kutsua päät…

Päättynyt konkurssi

www.stat.fi/meta/kas/paattynyt_konku.html

Päättyneellä konkurssilla tarkoitetaan Tilastokeskuksen konkurssitilastossa käräjäoikeudessa loppuun käsiteltyä konkurssihakemusta.

Päättötodistus

www.stat.fi/meta/kas/paattotodistus.html

Todistus tietyn koulutuksen koko oppimäärän suorittamisesta.

Huomautus:

Päättötodistuksia ovat esimerkiksi peruskoulun tai lukion päättötodistus.

Päätyö

www.stat.fi/meta/kas/paatyo.html

Päätyö on työllisen ainoa tai pääasiallinen ansiotyö. Jos työpaikkoja on useita, päätyö on yleensä se, johon käytetään eniten aikaa tai josta ansiotulot ovat suurimmat. Pää- ja sivutyön määrittely pe…

Päätyö

www.stat.fi/meta/kas/paatyo.html

Päätyö on työllisen ainoa tai pääasiallinen työ. Jos työpaikkoja on useita, päätyö on se, johon käyttää eniten aikaa. Pää- ja sivutyön erottelu perustuu vastaajan omaan ilmoitukseen.

Raaka-aine-ekvivalentti (RME)

www.stat.fi/meta/kas/raaka_aine_ekvi.html

Raaka-aine-ekvivalentti (RME, Raw Material Equivalents) sisältää viedyn tai tuodun materiaalimäärän lisäksi ne suorat panokset, jotka on tarvittu viedyn tai tuodun materiaalimäärän tuottamiseen.

Raaka-ainepanokset (RMI)

www.stat.fi/meta/kas/raaka_ainepanok.html

Raaka-ainepanokset (RMI, Raw Material Input) lasketaan lisäämällä kotimaisiin suoriin panoksiin tuodut raaka-aineet ja jalosteet, ja laskennassa huomioidaan myös ne panokset, jotka on tarvittu tuodun…

Rahamarkkinapaperi

www.stat.fi/meta/kas/rahamarkkinapap.html

Lyhytaikaiset (alkuperäinen maturiteetti enintään 12 kuukautta) jälkimarkkinakelpoiset rahamarkkinavaateet, kuten sijoitus-, yritys- ja kuntatodistukset, omaisuudenhoitoyhtiöiden ja valtion velkasito…

Rahamarkkinasijoitus

www.stat.fi/meta/kas/rahamarkkinasij.html

Erään kuuluvat ns. rahan tukkumarkkinoilla tehdyt sijoitukset.

Rahamarkkinavelkakirjalaina (jälkimarkkinaton)

www.stat.fi/meta/kas/rahamarkkinavel.html

Erään kuuluu velkakirjaan perustuva jälkimarkkinattomat saamiset rahamarkkinoilta.
Jälkimarkkinattomat rahamarkkinavelkakirjat eivät sisälly luottokantaan.

Rahamääräiset sosiaalietuudet

www.stat.fi/meta/kas/rahamaaraiset_s.html

Rahamääräisiin sosiaalietuuksiin sisältyvät (D62)

a) rahamääräiset sosiaaliturvaetuudet, joita sosiaaliturvarahastot maksavat kotitalouksille sosiaaliturvajärjestelmistä. Esim. eläkkeet, tyött…

Rahaston arvo

www.stat.fi/meta/kas/rahaston_arvo.html

Rahaston arvo lasketaan siten, että rahaston sijoitusten markkina-arvosta vähennetään rahaston mahdolliset velat.

Rahasto-osuuksien nettomerkinnät

www.stat.fi/meta/kas/rahasto_osuuksi.html

Rahastoon tehdyt rahasto-osuuksien merkinnät vähennettynä rahasto-osuuksien lunastuksilla tietyn ajanjakson aikana.

Rahasto-osuus

www.stat.fi/meta/kas/rahasto_osuus.html

Sijoitusrahasto jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa olevaan omaisuuteen.

Rahastoyhtiö

www.stat.fi/meta/kas/rahastoyhtio.html

Pääsääntöisesti sijoitusrahastotoimintaa harjoittava osakeyhtiö.

Sijoitusrahaston sijoitustoimintaa ja hallintoa hoitaa rahastoyhtiö, jolla tavallisesti on hoidossaan useita eri rahastoja. Rah…

Rahatulot

www.stat.fi/meta/kas/rahatulot.html

Rahatulot saadaan, kun kotitalouden bruttotuloista vähennetään laskennalliset tuloerät.

Laskennallisia eriä ovat omassa käytössä olevasta omistusasunnosta saatavat laskennalliset tulot. Rahat…

Rahoituslaitokset

www.stat.fi/meta/kas/rahoituslaitos.html

Rahoituslaitokset-sektori sisältää alasektorit: keskuspankki, muut rahalaitokset ja muut rahoituksen välitystä harjoittavat laitokset.

Keskuspankin tehtävä on laskea liikkeelle rahaa, säilytt…

Rahoitusleasing

www.stat.fi/meta/kas/rahoitusleasing.html

Rahoitusleasingin osapuolet ovat kohteen myyjä, rahoitusyhtiö ja vuokralleottaja.

Rahoitusleasingillä tarkoitetaan pitkäaikaista vuokrausta, jossa rahoittaja hankkii omistukseensa vuokralleott…

Rahoitusleasinghankinta

www.stat.fi/meta/kas/rahoitusl_hanki.html

Hankinta tapahtuu kun rahoitusyhtiö hankkii vuokralleottajan liiketoiminnassaan tarvitseman kohteen tuotteen myyjältä.
Vuokralleottaja valitsee itsenäisesti vuokrattavan esineen ja sen toimittaja…

Rahoitusleasing myynnit

www.stat.fi/meta/kas/rahoitusl_myynt.html

Myynti tapahtuu kun leasingkohteen rahoittaja myy tuotteen leasingkauden päätyttyä vuokralleottajalle tai ulkopuoliselle.
Vuokrakauden lopussa on vuokralleottajalla mahdollisuus lunastaa vuokrattu…

Rahoitusleasingvuokra

www.stat.fi/meta/kas/rahoitusl_vuokr.html

Vuokralleottajan maksama leasing-kohteen vuokra, joka sisältää sekä esineen hankintahinnalle laskettavan koron ja käsittelymaksun, että esineen arvon kuoletuksen jäännösarvoa lukuunottamatta.

Rahoituspalvelut

www.stat.fi/meta/kas/rahoituspalvelu.html

Rahoituspalvelut ovat rahoituksen välittämiseen ja sijoitustoimintaan (ml. arvopaperien liikkeellelasku) liittyviä palvelumaksuja, kuten komissiot, välitys-, neuvonta-, säilytys-, varainhankinta- ja …

Rahoituspalvelut

www.stat.fi/meta/kas/rahoituspalvelu.html

Rahoituspalvelut kattavat pääsääntöisesti pankkien ja muiden rahoituslaitosten rahoituksen välityksen ja sitä palvelevan toiminnan lukuun ottamatta vakuutus- ja eläkepalveluja.

Rahoitustaloustoimet

www.stat.fi/meta/kas/rahoitustaloust.html

Rahoitustaloustoimet ovat institutionaalisten yksiköiden välisiä tai niiden ja ulkomaiden välisiä rahoitussaamisiin ja -velkoihin kohdistuvia taloustoimia.

Ne kuvaavat, mikä sektori rahoittaa,…

Rahoitustaloustoimet, netto

www.stat.fi/meta/kas/rahtaltoimet.html

Rahoitustaloustoimet, netto on rahoitusvarojen nettohankinnan ja velkojen nettohankinnan erotus. Jos sektorille kertyy rahoitusvaroja jakson aikana enemmän kuin lisävelkaa, sektori on nettomääräinen …

Rahoitustase

www.stat.fi/meta/kas/rahoitustase.html

Rahoitustase kuvaa vaihtotaseen alijäämän rahoitusta tai ylijäämän sijoittamista ulkomaille ja koostuu suorien sijoitusten, portfoliosijoitusten, muiden sijoitusten, johdannaisten sekä keskuspankin v…

Rahoitustase

www.stat.fi/meta/kas/rahoitustase.html

Rahoitustaseissa kuvataan kansantalouden sektoreittaisia saamis-velka-suhteita. Taseista ilmenee, mille sektorille ollaan velkaa, miltä sektorilta on saamisia ja kuinka paljon. Yhden sektorin velka o…

Rahoitustase

www.stat.fi/meta/kas/rahoitustase.html

Rahoitustase kuvaa vaihtotaseen alijäämän rahoitusta tai ylijäämän sijoittamista ulkomaille ja koostuu suorien sijoitusten, arvopaperisijoitusten, muiden sijoitusten, johdannaisten sekä keskuspankin …

Rahoitustilinpito

www.stat.fi/meta/kas/rahoitustilinpi.html

Rahoitustilinpidossa kuvataan kansantalouden sektoreiden rahoitusvaroja ja velkoja sekä niiden määriin vaikuttavia rahoitustaloustoimia. Rahoitustilinpito koostuu kahdesta osasta: jakson lopun rahoit…

Rahoitustyyppi

www.stat.fi/meta/kas/rahoitustyyppi.html

Luokitus, joka kuvaa asunnon tai kiinteistön rahoituslähdettä.

Arava-asunto on valtion ARAVA-lainalla tuotettu asunto, jonka vuokra määräytyy kustannusvastaavuusperiaatteella. Suurin osa arava…

Rahoitusvaade

www.stat.fi/meta/kas/rahoitusvaade.html

Rahoitusvaadeluokituksessa luokitellaan kaikki sellaiset rahoitusinstrumentit, jotka ovat kuvauksen kohteena rahoitustilinpidossa.

Pääkriteereinä ovat rahoitusinstrumenttien likviditeetti ja n…

Rahoitusvarat

www.stat.fi/meta/kas/rahoitusvarat.html

Rahoitusvarat ovat taloudellisia varoja, jotka koostuvat maksuvälineistä, rahoitussaamisista sekä sellaisista taloudellisista varoista, jotka ovat luonteeltaan saamisten kaltaisia.

Rahoitussaa…

Rahoitusvarojen nettohankinta

www.stat.fi/meta/kas/rahoitusvarojen.html

Rahoitusvarojen nettohankinta kuvaa nettomääräisesti periodin aikana hankittujen rahoitusvarojen määrää.

Rahoitusvelat

www.stat.fi/meta/kas/rahoitusvelat.html

Rahoitusvelat ovat taloudellisia velkoja, jotka luokitellaan samalla tavalla kuin rahoitusvarat. Velat ovat varojen vastinkirjauksia eli jonkun saaminen on jonkun toisen velka.

Rahtimaksu

www.stat.fi/meta/kas/rahtimaksu.html

Rahtimaksut kuljetuspalveluista käsittävät kaikki suomalaisen yrityksen ulkomaalaisille yrityksille kuljetuspalveluista maksamat korvaukset, mikäli kuljetukset ovat tapahtuneet maantiekuljetuksina. K…

Raide

www.stat.fi/meta/kas/raide.html

Kiskoparista muodostuva raideliikenteen kulkuneuvolle tarkoitettu rautatielinja.

Raideliikenteen kustannusindeksi

www.stat.fi/meta/kas/raideliikenteen.html

Raideliikenteen kustannusindeksi mittaa metro- ja raitiovaunuliikenteen harjoittamiseen liittyvien kustannustekijöiden hintakehitystä. Indeksi on Laspeyres-tyyppinen indeksi.

Raidepituus

www.stat.fi/meta/kas/raidepituus.html

Pää- ja sivuraiteiden sekä sivuratojen kokonaispituus.

Rakenneselvitys

www.stat.fi/meta/kas/rakenneselvitys.html

Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tietojen ensitoimituksen yhteydessä asiakkaalle toimitetaan rakenneselvitys valitun alueen elinkeinotoiminnasta. Rakenneselvitys on taulukkomuotoinen tuloste yrityst…

Rakennuksen käyttötarkoitus

www.stat.fi/meta/kas/raken_kayt_tark.html

Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään. Rakennustilastoissa käytetyt pääryhmät ovat
- asuinrakennukset
- vapaa-ajan asuinrakenn…

Rakennuksen käyttötarkoitus

www.stat.fi/meta/kas/raken_kayt_tark.html

Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään. Rakennustilastoissa käytetyt pääryhmät ovat
- asuinrakennukset
- liikerakennukset
- …

Rakennuksen tilavuus

www.stat.fi/meta/kas/tilav.html

Rakennuksen tilavuus lasketaan Suomen standardoimisliiton standardin SFS 2460, RT 120.12 mukaisesti.

Rakennus

www.stat.fi/meta/kas/rakennus.html

Rakennuksella tarkoitetaan erillistä, sijaintipaikalleen kiinteästi rakennettua tai pystytettyä, omalla sisäänkäynnillä varustettua rakennelmaa, joka sisältää eri toimintoihin tarkoitettua katettua j…

Rakennusaine

www.stat.fi/meta/kas/rakennusaine.html

Rakennusaineella tarkoitetaan sitä ainetta, josta rakennuksen kantavat pystyrakenteet on pääosin tehty. Luokitus on seuraava:
- betoni, kevytbetoni
- tiili
- teräs
- puu
- muu, tuntema…

Rakennuskustannusindeksi

www.stat.fi/meta/kas/rak_kust_indeks.html

Rakennuskustannusindeksi on panoshintaindeksi, joka kuvaa ammattimaisen uudisrakentamisen tuotantotekijöiden, tarvikkeiden, palkkojen ja muiden panosten hintakehitystä suhteessa perusvuoden keskimäär…

Rakennuspalvelut

www.stat.fi/meta/kas/rakennuspalvelu.html

1) Rakentaminen ulkomailla

Palvelujen ulkomaankaupan näkökulmasta rakentamisella ulkomailla tarkoitetaan kotimaisen talousyksikön (yrityksen) ulkomaiselle talousyksikölle ulkomaan alueella su…

Rakennusvuosi

www.stat.fi/meta/kas/rakennusvuosi.html

Rakennusvuodella tarkoitetaan vuotta, jona rakennus valmistui käyttökuntoon. Jos rakennusvuosi on aikaisempi kuin 1980, on rakennusvuodeksi voitu ilmoittaa peruskorjausvuosi.

Rakennusyritysten liikevaihtoindeksi

www.stat.fi/meta/kas/rak_lvaihto_ind.html

Rakennusyritysten liikevaihtoindeksi kuvaa toimialan arvonlisäverovelvollisten yritysten liikevaihdon kehitystä. Indeksille lasketaan alaindekseinä talonrakentamisen, maa- ja vesirakentamisen sekä er…

Rakennusyritysten palkkasummaindeksi

www.stat.fi/meta/kas/rak_yr_palk_ind.html

Rakennusyritysten palkkasummaindeksi kuvaa työnantajasuorituksia maksavien yritysten palkkasumman kehitystä. Indeksille lasketaan alaindekseinä talonrakentamisen sekä maa-ja vesirakentamisen palkkasu…

Rakentaminen

www.stat.fi/meta/kas/rakentaminen.html

Rakentaminen sisältää kiinteistöjen muodossa olevan käyttöomaisuuden luomisen, hallinnan, korjausrakentamisen tai laajentamisen, maa- ja vesirakennustyyppisen maanparannuksen ja muut rakenteet kuten …

Rakentamisen myynnin määräindeksi

www.stat.fi/meta/kas/rak_vol_indeksi.html

Rakentamisen myynnin määräindeksi mittaa koko rakentamisen toimialan tuotannon kehitystä. Indeksi kuvaa tuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon.

Rangaistus

www.stat.fi/meta/kas/rangaistus.html

Yleisiä rangaistuksia (kenelle tahansa rikoslain alaiselle määrättävissä olevia) ovat rikesakko, sakko, ehdollinen vankeus, yhdyskuntapalvelu, valvontarangaistus ja ehdoton vankeus.

Erityinen…

Rangaistus- ja sakkomääräys

www.stat.fi/meta/kas/rangaistusmaara.html

Rangaistusmääräyksellä tarkoitetaan ratkaisua, jolla virallinen syyttäjä määrää sakkorangaistuksen ja menettämisseuraamuksen sakkovaatimuksen tai rangaistusvaatimuksen perusteella.

Sakkovaat…

Rangaistuslaitos

www.stat.fi/meta/kas/rangaistuslaito.html

Rangaistuslaitoksia (laitostyyppejä) ovat vankilat, avolaitokset ja nuorisovankilat.

Vankilat ovat joko suljettuja laitoksia tai avovankiloita.

Avolaitoksia ovat avovankilat, työsiirtol…

Rangaistuslaitos

www.stat.fi/meta/kas/rangaistuslaito.html

Rangaistuslaitoksia (laitostyyppejä) ovat suljetut vankilat ja avolaitokset.

Avolaitoksia ovat avovankilat, avovankilaosastot ja työsiirtolat, jotka Rikosseuraamusvirasto on määrännyt toimim…

Rangaistusvanki

www.stat.fi/meta/kas/rangaistusvanki.html

Vankeusvangeista, sakkovangeista, nuorisovangeista ja pakkolaitosvangeista voidaan käyttää yhteisnimitystä rangaistusvanki.

Rangaistusvanki

www.stat.fi/meta/kas/rangaistusvanki.html

Vankeusvangeista ja sakkovangeista voidaan käyttää yhteisnimitystä rangaistusvanki.

Raportointisektori

www.stat.fi/meta/kas/raportointisekt.html

Päästöt raportoidaan seuraavilta sektoreilta:

Energia:
polttoaineiden energiakäyttö sekä polttoaineiden tuotantoon, jakeluun ja kulutukseen liittyvät haihtuma- ja karkauspäästöt

Teol…

Raportointisektori

www.stat.fi/meta/kas/raportointisekt.html

Kasvihuonekaasuinventaariossa päästöt raportoidaan seuraavilta sektoreilta:

Energia:
polttoaineiden energiakäyttö sekä polttoaineiden tuotantoon, jakeluun ja kulutukseen liittyvät haihtuma-…

Raskas hyötyajoneuvo

www.stat.fi/meta/kas/raskas_hyotyajo.html

Tavara-ajoneuvo, jonka kokonaispaino on yli 3 500 kg ja joka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa tavaroiden kuljettamiseen.

Rata

www.stat.fi/meta/kas/rata.html

Rautatie, joka voi koostua yhdestä tai useammasta raiteesta.

Ratapituus

www.stat.fi/meta/kas/ratapituus.html

Pää- ja sivuratojen kokonaispituus ilman sivuraiteita.

Ratkaisuvaihe

www.stat.fi/meta/kas/ratkaisuvaihe.html

Riita-asian tuomioistuinkäsittely on jaettu kahteen vaiheeseen, valmisteluun ja pääkäsittelyyn. Valmistelu jakautuu kirjalliseen valmisteluun ja valmisteluistunnossa pidettävään suulliseen valmistelu…

Rattijuopumustapaus

www.stat.fi/meta/kas/rattijuop_tap.html

Onnettomuus, jossa moottoriajoneuvon kuljettajan on todettu (verikokeen tai puhalluskokeen tulos vähintään 0,5 promillea) tai vahvoin perustein epäillään olleen onnettomuushetkellä alkoholin vaikutuk…

Rattijuopumustapaus

www.stat.fi/meta/kas/rattijuop_tap.html

Onnettomuus, jossa moottoriajoneuvon kuljettajan on todettu (verikokeen tulos vähintään 0,5 promillea tai puhalluskokeen tuloksena todettu litrassa uloshengitysilmaa vähintään 0,22 milligrammaa alkoh…

Rautatieliikenteen transito

www.stat.fi/meta/kas/rautatl_transit.html

Rautatieliikenteen transitolla tarkoitetaan kuljetusta samassa rautatievaunussa yhden valtion läpi niin, että lähtö- ja määräpaikka ovat eri maissa. Tilastokeskuksen tilastossa: Transitoliikenne Suo…

Reaalihinta

www.stat.fi/meta/kas/reaalihinta.html

Tietyn perusvuoden hinnoin laskettu hinta, josta on poistettu hintatason muutosten vaikutukset. Useimmiten reaalihinnalla tarkoitetaan kuluttajahintaindeksillä deflatoitua nimellishintaa.

Reaalihintaindeksi

www.stat.fi/meta/kas/reaalihintainde.html

Kertoo reaalisen hintojen muutoksen indeksin perusajankohtaan (esim. 2000, 1983 tai 1970) verrattuna. Reaalihintaindeksi saadaan jakamalla nimellishintaindeksin pisteluku vastaavan ajankohdan ja vast…

Regressioanalyysi

www.stat.fi/meta/kas/regressioanalyy.html

Regressioanalyysi on yksi käytetyimmistä monimuuttujamenetelmistä, jonka avulla voi mallittaa muuttujien välisiä riippuvuusshteita. Regressioanalyysi antaa tulokseksi regressioyhtälön, joka kuvaa yhd…

Regressioimputointi

www.stat.fi/meta/kas/regressioimputo.html

Eräs mallipohjaisen imputoinnin menetelmä, jossa regressioanalyysia käytetään puuttuvan muuttujan estimointiin. Regressiomallissa voi olla nolla, yksi tai useampi apumuuttuja, joita käyttämällä ennus…

Regressiokerroin

www.stat.fi/meta/kas/regressiokerroi.html

Regressiokerroin on regressiosuoran riippumattomiin eli selittäviin muuttujiin liittyvä kerroin. Regressiokerroin ilmoittaa, kuinka tärkeä kukin riippumaton muuttuja on riippuvan muuttujan vaihtelun …

Rehtori

www.stat.fi/meta/kas/rehtori.html

Opettajatilastossa ammattiluokka 12291 Opetusalan johtajat ja rehtorit sisältää vain rehtorit (ei koulunjohtajia).

Rekisterikorjaus (korjauslisäys)

www.stat.fi/meta/kas/rekisterikorjau.html

Rekisterikorjaus on henkilön asuinpaikkatietojen muuttamista toisenlaisiksi väestotietojärjestelmässä niin, että tietojen muutokseen ei liity henkilön todellista muuttoa. Yleensä muutto on tapahtunut…

Rekisteröity kauppalaivasto

www.stat.fi/meta/kas/rekisteroity_ka.html

Kaikki Suomen alusrekisteriin rekisteröidyt alukset aluksen kokoon tai laatuun katsomatta.

Rekisteröity parisuhde

www.stat.fi/meta/kas/rekisteroity_pa.html

Kahden samaa sukupuolta olevan 18 vuotta täyttäneen henkilön rekisteröity parisuhde
(laki rekisteröidystä parisuhteesta 9.11.2001/950). Parisuhteen rekisteröi siviilivihkimisen toimittamiseen oik…

Rekisteröity parisuhde

www.stat.fi/meta/kas/rekisteroity_pa.html

Kahden samaa sukupuolta olevan 18 vuotta täyttäneen henkilön rekisteröity parisuhde
(laki rekisteröidystä parisuhteesta 9.11.2001/950). Samaa sukupuolta olevat henkilöt ovat voineet 1.3.2002 läht…

Reliabiliteetti

www.stat.fi/meta/kas/reliabiliteetti.html

Reliabiliteetti ilmaisee sen, miten luotettavasti ja toistettavasti käytetty mittari mittaa haluttua ilmiötä. Reliabiliteettia voidaan arvioida esim. toistomittauksilla.Repo-osto

www.stat.fi/meta/kas/repo_ostot.html

Taseeseen sisältyvät velvoittavaan takaisinmyyntisitoumukseen perustuvat repo-ostot hankintahintaisina. Repo-ostot ovat luottolaitoksen luotonantoa. Tällöin luottolaitos toimii ostajana (sijoittajana…

Resurssituottavuus (RP)

www.stat.fi/meta/kas/resurssituottav.html

Resurssituottavuus (RP, Resource Productivity) lasketaan bruttokansantuotteen ja kotimaisen materiaalien kulutuksen suhteena. Se kertoo, miten tehokkaasti luonnonvaroja hyödynnetään suhteessa bruttok…

Revisio

www.stat.fi/meta/kas/revisio.html

Revisio tarkoittaa tietojen tarkentumista. Tietojen tarkentuminen johtuu esimerkiksi laskentaan käytettävissä olevan aineiston muutoksista tai saaduista uusista tiedoista.

Riippumaton muuttuja

www.stat.fi/meta/kas/riippumaton_muu.html

Riippumaton muuttuja liittyy muuttujien välisten riippuvuussuhteiden mallittamiseen. Riippumaton muuttuja (x) on se muuttuja, joka selittää riippuvan muuttujan (y) vaihtelua. Edellinen voi olla esim.…

Riippumaton muuttuja

www.stat.fi/meta/kas/riippumaton_muu.html

Riippumaton l. selittävä muuttuja liittyy muuttujien välisten riippuvuussuhteiden mallittamiseen. Riippumaton muuttuja (x) on se muuttuja, joka selittää riippuvan muuttujan (y) vaihtelua. Edellinen v…

Riippuva muuttuja

www.stat.fi/meta/kas/riippuva_muuttu.html

Riippuva l. selitettävä muuttuja liittyy muuttujien välisten riippuvuussuhteiden mallittamiseen. Riippuvan muuttujan (y) arvot vaihtelevat riippumattoman muuttujan (x) arvojen mukaan. Riippuva muuttu…

Riippuva muuttuja

www.stat.fi/meta/kas/riippuva_muuttu.html

Riippuva muuttuja liittyy muuttujien välisten riippuvuussuhteiden mallittamiseen. Riippuvan muuttujan (y) arvot vaihtelevat riippumattoman muuttujan (x) arvojen mukaan. Riippuva muuttuja voi olla esi…

Riita-asia

www.stat.fi/meta/kas/riita_asia.html

Riita-asioissa on kysymys yksityisten ihmisten tai yritysten erimielisyyksien ratkaisemisesta puolueettomasti tuomioistuimessa. Kysymys voi olla esimerkiksi vahingonkorvauksesta, kaupan purusta tai s…

Rikesakko

www.stat.fi/meta/kas/rikesakko.html

Rikesakko on euromäärältään kiinteä, sakkoa lievempi varallisuusrangaistus. Rikesakko voi olla suuruudeltaan 10, 20, 35, 50, 60, 70, 85, 100 tai 115 euroa ja 1.9.2015 lähtien 20, 40, 70, 100, 120, 14…

Rikkidioksidi (SO2)

www.stat.fi/meta/kas/rikkidioksidi.html

Rikkidioksidia syntyy fossiilisten polttoaineiden käytön sekä rikkipitoisten malmien sulattamisen yhteydessä. Veteen yhdistettynä rikkidioksidi muodostaa rikkihappoa ja happamia sateita. Happamilla s…

Rikosseuraamusvirasto

www.stat.fi/meta/kas/rikosseuraamusv.html

Rikosseuraamusvirasto on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva keskusvirasto, joka vastaa yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpanon johtamisesta ja kehittämisestä.

Risteily

www.stat.fi/meta/kas/risteily.html

Suomalaisten matkatutkimuksessa risteilyllä tarkoitetaan Suomen aluevesien ulkopuolelle laivalla tai lautalla tehtyä (yleensä edestakaista) matkaa. Risteilyyn kuuluu joko yöpyminen laivalla tai se vo…

Rojalti- ja lisenssimaksut

www.stat.fi/meta/kas/rojalt_lis_maks.html

Rojaltitulot ja -menot sekä lisenssitulot ja -menot syntyvät

1) aineettoman varan, kuten tavaramerkin, copyrightin, patentin, tuotantoprosessin tai -tekniikan, designin, mallin, tuotanto-oikeu…

Ro-ro-alus

www.stat.fi/meta/kas/ro_ro_alus.html

Sellaiset alukset, joissa lastaus ja purku tapahtuvat siirtämällä lasti pyörien päällä alukseen ja aluksesta perä- ja keularamppien tai sivuporttien kautta (roll on/roll off). Jos ro-ro-alus voi kulj…

Ruoan valmistuksen energiankulutus

www.stat.fi/meta/kas/ruoanvalmistuks.html

Ruoan valmistuksen energiankulutuksen laskennassa on huomioitu liedet, uunit, mikroaaltouunit ja kahvin- ja vedenkeittimet. Ruoan valmistuksessa käytetään energialähteenä pääosin sähköä, jonkin verra…

Ruoan valmistuksen energiankulutus

www.stat.fi/meta/kas/ruoanvalmistuks.html

Ruoan valmistuksen energiankulutuksen laskennassa on huomioitu liedet ja uunit. Ruoan valmistuksessa käytetään energialähteenä pääosin sähköä, jonkin verran kaupunki- ja nestekaasua, puuta ja puuhiil…

Ryhmäperhepäivähoito

www.stat.fi/meta/kas/ryhmaperhepaiva.html

Ryhmäperhepäiväkoti on varhaiskasvatuksen toimipaikka, jossa varhaiskasvatusta toteuttaa säädetyn kelpoisuuden omaava henkilöstö tarkoitukseen hyväksytyssä tilassa ja jossa on samanaikaisesti läsnä e…

Ryväsotanta

www.stat.fi/meta/kas/ryvasotanta.html

Ryväs- eli klusteriotanta on sellaiseen käytännön tutkimustilanteeseen soveltuva otantatekniikka, jossa halutaan vähentää kenttätyön kustannuksia keskittämällä haastatteluja tiettyihin klustereihin, …

Ryväsotanta

www.stat.fi/meta/kas/ryvasotanta.html

Ryväs- eli klusteriotanta on sellaiseen käytännön tutkimustilanteeseen soveltuva otantatekniikka, jossa halutaan vähentää kenttätyön kustannuksia keskittämällä tiedonkeruu alkioiden luonnollisiin yhd…

Saadut tulonsiirrot

www.stat.fi/meta/kas/saatu_tulonsiir.html

Kotitalouden ja henkilöiden saamat tulonsiirrot muodostuvat ansio- ja kansaneläkkeistä ja muista sosiaaliturvaetuuksista, sosiaaliavustuksista sekä muista saaduista tulonsiirroista.

Muita sosi…

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä

www.stat.fi/meta/kas/saamiset_yleiso.html

Erään luetaan annetut luotot ja muut sellaiset saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä.

Yleisö (saamiset yleisöltä/ velat yleisölle) sisältää kotitaloudet, yritykset, voittoa tavoittelemattoma…

Saamistodistukset

www.stat.fi/meta/kas/saamistodistuks.html

Saamistodistuksia ovat kaikki jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit, kuten valtion velkasitoumukset, kuntatodistukset, pankkien sijoitustodistukset, yritystodistukset ja joukko- sekä vaihtovelkaki…

Saamistodistukset

www.stat.fi/meta/kas/saamistodistuks.html

Saamistodistuksia ovat kaikki jälkimarkkinakelpoiset velkainstrumentit, kuten valtion velkasitoumukset, kuntatodistukset, pankkien sijoitustodistukset, yritystodistukset, omaisuudenhoitoyhtiöiden vel…

Saamis/velka-periaate

www.stat.fi/meta/kas/saamis_velka_pe.html

Saamis/velka-periaatteen mukaan suoriin sijoituksiin lukeutuvat rahoitustaloustoimet esitetään raportoivien yhteisöjen vastaavien taseessa esitettyjen tietojen mukaan joko saamisina ulkomailta tai ve…

Saarto

www.stat.fi/meta/kas/saarto.html

Yrityksen työntekijät kohdistavat työtaistelutoimenpiteitä johonkin kolmanteen osapuoleen. He esim. kieltäytyvät käsittelemästä tietyn yrityksen kuljetuksia.

Sairaspäivä

www.stat.fi/meta/kas/sairaspaiva.html

Työllisen omasta sairaudesta tai tapaturmasta johtunut poissaolopäivä päätyöstä tutkimusviikolla.

Sairauspäivä

www.stat.fi/meta/kas/sairauspaiva.html

Työllisen omasta sairaudesta tai tapaturmasta johtunut poissaolopäivä päätyöstä tutkimusviikolla. Myös puolikkaat päivät lasketaan mukaan.

Sakko

www.stat.fi/meta/kas/sakko.html

Sakko tuomitaan päiväsakkoina, joiden vähimmäismäärä on yksi ja enimmäismäärä 120. (Rikoslaki 2a:1§) Yhteinen sakkorangaistus saa olla enintään 240 päiväsakkoa. (Rikoslaki 7:3§)

Kohtuullisena…

Sakkovanki

www.stat.fi/meta/kas/sakkovanki.html

Sakkovanki on sakon muuntorangaistusta suorittava vanki. Muuntorangaistus määrätään sakkoon tuomitulle, jolta sakkoa ei ole saatu perityksi. Pääsäännön mukaan kolmea maksamatta olevaa päiväsakkoa vas…

Sakkovanki

www.stat.fi/meta/kas/sakkovanki.html

Sakkovanki on sakon muuntorangaistusta suorittava vanki. Muuntorangaistus määrätään sakkoon tuomitulle, jolta sakkoa ei ole saatu perityksi (RL 2 a luku 4 §). Pääsäännön mukaan kolmea maksamatta olev…

Sakkovanki

www.stat.fi/meta/kas/sakkovanki.html

Sakkovanki on sakon muuntorangaistusta suorittava henkilö. Muuntorangaistus määrätään sakkoon tuomitulle, jolta sakkoa ei ole saatu perityksi. Pääsäännön mukaan kahta maksamatta olevaa päiväsakkoa va…

Saldoluku

www.stat.fi/meta/kas/saldoluku.html

Saldolukuun tiivistyy kuluttajien luottamus -tilaston kunkin kvalitatiivisen kysymyksen vastausjakauma yhtenä lukemana. Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönte…

Saldoluku

www.stat.fi/meta/kas/saldoluku.html

Saldoluku liittyy kuluttajien luottamuksen kvalitatiivisten kysymysten vastauksien muuntamiseen numeerisesti tulkittaviksi. Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten…

Sale and lease back -sopimus

www.stat.fi/meta/kas/saleand_sopimus.html

Sale and lease back -sopimuksella asiakas myy kohteen rahoitusyhtiölle ja vuokraa sen takaisin. Sale and lease back -järjestelyssä on tavallisesti vain kaksi osapuolta, rahoittaja ja asiakas. Järjest…

Sallittu päästömäärä

www.stat.fi/meta/kas/sallittu_paasto.html

Kioton pöytäkirjan kullekin B-liitteessä listatulle osapuolelle määritelty enimmäispäästömäärä, jota kyseinen osapuoli ei saa ylittää velvoitekaudella. Sallittu päästömäärä ilmaistaan ekvivalentteina…

Sanomalehti

www.stat.fi/meta/kas/sanomalehti.html

Sanomalehtinä tilastoidaan lehdet, jotka ilmestyvät 1-7 kertaa viikossa ja jotka sisältävät valtakunnallista tai paikallista uutisaineistoa. Sanomalehdet jaetaan 4-7 kertaa viikossa ilmestyviin päivä…

Satunnaisotos

www.stat.fi/meta/kas/satunnaisotos.html

Ryväs- eli klusteriotanta on sellaiseen käytännön tutkimustilanteeseen soveltuva otantatekniikka, jossa halutaan vähentää kenttätyön kustannuksia keskittämällä haastatteluja tiettyihin klustereihin, …

Satunnaisotos

www.stat.fi/meta/kas/satunnaisotos.html

Satunnaisotos on otos, jonka poiminnassa on käytetty todennäköisyysotannan menetelmiä. Ks. otanta-asetelma ja otanta.Saunojen lämmityksen energiankulutus

www.stat.fi/meta/kas/saunojen_lammit.html

Saunojen lämmityksen energiankulutus sisältää saunojen kiukaiden lämmitykseen käytetyn energian. Kiuas lämmitetään yleensä puulla tai sähköllä. Kulutus kattaa pientalo- ja huoneistokohtaisten saunoje…

SEEA

www.stat.fi/meta/kas/seea.html

SEEA = System of Integrated Environmental and Economic Accounting, suomeksi Ympäristötilinpito

Sekapolttoaineet

www.stat.fi/meta/kas/sekapolttoainee.html

Sekapolttoaineilla tarkoitetaan polttoaineita, jotka sisältävät sekä fossiilista että uusiutuvaa (biohajoavaa) hiiltä.

Sekatulo

www.stat.fi/meta/kas/sekatulo.html

Sekatulo on kotitaloussektorin yhtiöimättömien yritysten tulonmuodostustilin tasapainoerä, joka vastaa korvausta omistajan ja hänen perheenjäsentensä työstä ja sisältää yrittäjän saaman voiton.

Sekkiluotot (tililuotot)

www.stat.fi/meta/kas/sekkitililuotot.html

Sekkiluottoihin/Tililuottoihin (eivät velkakirjamuotoisia) luetaan kaikkien luotollisten tilien velkasaldot neljänneksen lopussa. Velan määränä ilmoitetaan velan kokonaismäärä riippumatta siitä, yli…

Sekkiluotot (tililuotot)

www.stat.fi/meta/kas/sekkitililuotot.html

Rahalaitoksen myöntämien kaikkien luotollisten talletustilien luottolimiitistä käytetyn osan saldo periodin lopussa. Tähän ei sisällytetä sopimukseen perustuvan luottolimiitin luvattomia ylityksiä.

Sektoritutkimuslaitos

www.stat.fi/meta/kas/sektoritutklait.html

Sektoriministeriöiden alaiset tutkimuslaitokset ovat yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tarvittavan tiedon tärkeimpiä tuottajia. Valtion budjettitalouden piiriin kuuluu tällä hetkellä 20 tutkimuslai…

Sektoritutkimuslaitos

www.stat.fi/meta/kas/sektoritutklait.html

Sektoriministeriöiden alaiset tutkimuslaitokset ovat yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tarvittavan tiedon tärkeimpiä tuottajia. Valtion budjettitalouden piiriin kuuluu tällä hetkellä 19 tutkimuslai…

Selvitetty rikos

www.stat.fi/meta/kas/selvitetty_riko.html

Viranomaisten (poliisi, tulli, rajavartiolaitos) tietoon tullut rikos katsotaan selvitetyksi silloin, kun teko-olosuhteet, asianosaiset ja muut syytteestä päättämistä sekä oikeudenkäyntiä varten tarv…

Selvitetty rikos

www.stat.fi/meta/kas/selvitetty_riko.html

Poliisin tietoon tullut rikos katsotaan selvitetyksi silloin, kun teko-olosuhteet, asianosaiset ja muut syytteestä päättämistä sekä oikeudenkäyntiä varten tarvittavat seikat on selvitetty. Asiasta pä…

Selvitysprosentti

www.stat.fi/meta/kas/selvitysprosent.html

Luku ilmaisee, kuinka monta prosenttia kaikki tilastovuonna selvitetyt rikokset ovat kyseisenä vuonna tietoon tulleista rikoksista. Täten luku voi olla suurempi kuin sata.

Selvitysprosentti

www.stat.fi/meta/kas/selvitysprosent.html

Luku ilmaisee, kuinka monta prosenttia kaikki tilastovuonna selvitetyt rikokset ovat kyseisenä vuonna tietoon tulleista rikoksista. Täten luku voi olla suurempi kuin sata.

Sepelvaltimotauti

www.stat.fi/meta/kas/sepelvaltimotau.html

Sepelvaltimotautiin eli iskeemisiin sydäntauteihin kuolleisiin luetaan sydäninfarktiin ja muihin iskeemisiin sydänsairauksiin kuolleet (54-luokkaisen kotimaisen kuolemansyyluokituksen luokka 27; The …

Seurantalo

www.stat.fi/meta/kas/seurantalo.html

Seurantalo on seuran tai työväenyhdistyksen ylläpitämä, kaikille avoin kokoontumis-, harrastus- ja juhlatalo. Opetus- ja kulttuuriministeriö on avustanut seurantalojen kunnostusta vuodesta 1978 lähti…

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot

www.stat.fi/meta/kas/siirtosaamiset.html

Saamatta olevat korot ja muut tuotot oikaistuina tai täydennettyinä suoriteperusteisiksi, maksetut korko- ja muut menoennakot.

Siirtovelat ja saadut ennakot

www.stat.fi/meta/kas/siirtovelat_ja.html

Maksamatta olevat korot ja muut kulut oikaistuina tai täydennettyinä suoriteperusteisiksi sekä saadut korko- ja muut tuloennakot.

Sijaintikunta

www.stat.fi/meta/kas/sijaintikunta.html

Sijaintikunta kertoo, missä kunnassa yrityksen toimipaikka sijaitsee maantieteellisesti.

Sijaintimaa

www.stat.fi/meta/kas/sijaintimaa.html

Sijaintimaa on se maa, johon institutionaalinen yksikkö on rekisteröitynyt. Sijaintimaa on usein, mutta ei aina institutionaalisen yksikön kansallisuus.

Sijaintiosoite

www.stat.fi/meta/kas/sijaintiosoite.html

Sijaintiosoite on osoite, joka kertoo yrityksen toimipaikan maantieteellisen sijainnin. Sijaintiosoite muodostuu lähiosoitteesta (kadun/tien nimi ja numero) sekä postinumerosta ja postitoimipaikasta.

Sijaintiosoite

www.stat.fi/meta/kas/sijaintiosoite.html

Rakennuksen sijaintiosoite muodostuu kadun nimestä, katunumerosta mahdollisine tarkenteineen ja sijaintikunnasta.

Tilastokeskuksen rakennustiedot perustuvat Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä…

Sijaintitieto

www.stat.fi/meta/kas/sijaintitieto.html

Sijaintitieto on paikkatietokohteen sijaintia, geometriaa tai topologiaa kuvaileva ominaisuus. Sijaintitieto ilmoitetaan koordinaatteina, osoitteena, paikkakuntana tai muuna tunnettuna kohteena.
<…

Sijoituskanta

www.stat.fi/meta/kas/sijoituskanta.html

Ulkomaisen sijoittajan suomalaisiin kohteisiin sijoittaman pääoman arvo tietyllä hetkellä (suorat sijoitukset ulkomailta Suomeen). Vastaavasti myös suomalaisen sijoittajan ulkomaisiin kohteisiin sijo…

Sijoituskiinteistöjen nettotuotot

www.stat.fi/meta/kas/sijoituskiintei.html

Nettotuotot maa-alueista tai rakennuksista, jotka omistetaan vuokratuoton hankkimista tai arvonnousua varten, ja joka ei ole yhtiön omassa käytössä.

Sijoitusomaisuusjoukkovelkakirja

www.stat.fi/meta/kas/sijoitusomaisuu.html

Sijoitusomaisuuteen kirjatut joukkovelkakirjat (eräpäivään asti pidettävät joukkovelkakirjat): mm. obligaatiot, debentuurit sekä muut joukkovelkakirjat, kuten yrityslainat, vaihtovelkakirjat ja joukk…

Sijoituspalveluyritys

www.stat.fi/meta/kas/sipa.html

Sijoituspalveluyrityksiä ovat yritykset, jotka ovat saaneet Finanssivalvonnalta sijoituspalveluyrityksen toimiluvan. Sijoituspalveluyritykset saavat harjoittaa rahoitusvälineitä koskevien toimeksiant…