De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

ICT-produkt

ICT-produkter = informations- och kommunikationsteknologiska produkter

OECD:s rekommendation från 2003 (www.oecd.org/dataoecd/5/61/22343094.pdf) baserar sig på den internationella tullnomenklaturen (HS). Rekommendationen bygger på samma avgränsning som definitionen av ICT-sektorn och använder sig liksom denna av en s.k. vidsträckt tillämpning. Nomenklaturen omfattar följande huvudgrupper:
-telekommunikationsutrustning
-datorer och annan utrustning
-elektroniska komponenter
-audio- och videoutrustning
-andra ICT-produkter.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • OECD

Jaa