De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Virkesbalans

Virkesbalansen är en översiktstabell över årets utbud, import, export, användning och produktion av trä- och skogsindustriprodukter enligt näringsgren och varugrupp. Virkesbalansen används för uppföljning av råvirkets användning och förädling till mellan- och slutprodukter, produkternas slutanvändning, användningen av biprodukter av förädlingen som råvara eller energikälla samt tillverkningen av skogsindustriprodukter.

Användningen av timmerträ, massaved och brännved samt skogsflis, avverkningsrester, sågvaror, faner och spånplattor anges i enheten tusen kubikmeter fast mått. Användningen av fiberskivor, mekanisk och kemisk massa, avlutar, papper och kartong samt returpapper anges i enheten tusen ton.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa