De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Halvfärdiga arbeten

Alla varor som ännu är under arbete. Med räknas sådana halvfabrikat som företaget själv producerar och som är avsedda att vidareförädlas inom detta företag. Halvfärdiga arbeten, som man har för avsikt att sälja, hör också till denna grupp.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa