De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Totalinsatsförändring

I statens produktivitetsstatistik anges totalinsatsförändringen som det deflaterade beloppet av förändringen i posten "verksamhetskostnader totalt". Personalkostnader, avskrivningar och övriga verksamhetskostnader deflateras med separata kostnadsindex.

I statistiken över kommunernas och samkommunernas produktivitet anges totalinsatsförändringen med hjälp av den sammanlagda volymförändringen på årsnivå i posterna "insatsförbrukning till mottagarpriser", "förslitning av fast kapital" samt "löner och kollektiva avgifter" efter näringsgren inom sektorn "Kommuner" i nationalräkenskaperna.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa