Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Luottamusväli

Luottamusväli on parametriestimaatin luotettavuutta koskeva mitta, joka kuvaa perusjoukosta lasketun tuntemattoman parametriarvon sijaintia. Yleisin luottamusväli on 95 %:n luottamusväli, joka saadaan (suuresta aineistosta) estimoidun keskivirheen ja t-jakauman 95 %:n jakaumapisteiden avulla. Esimerkiksi satunnaismuuttujan y kokonaismäärän estimaatin luottamusväli on muotoa y ^=±1.96 ·se(y ^ ), missä se (y) tarkoittaa muuttujan y estimoitavan parametrin keskivirhe-estimaattia. Edellä mainitun lisäksi joskus käytetään 90, 99 tai 99,9 %:n luottamusväliä.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Luottamusvälit ilmaisevat satunnaisotoksesta laskettuihin lukuihin sisältyvän virhemarginaalin. Otoksesta arvioidun tunnusluvun, esim. keskiarvo tai prosenttiluku, molemmille puolille voidaan laskea esim. 95 %:n virhemarginaalit. Asian voi ilmaista siten, että "olemme 95 %:sti varmoja, että oikea tulos on näiden rajojen välissä". Hieman toisin asian voi ilmaista myös siten, luottamusväli määrittelee ne rajat, joiden väliin 95 % keskiarvoista tai prosenttiluvuista asettuu, mikäli tutkimusta toistettaisiin loputtomasti.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 8.10.2019

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa