Käsitteet
Luottamusväli


Luottamusväli on parametriestimaatin luotettavuutta koskeva mitta, joka kuvaa perusjoukosta lasketun tuntemattoman parametriarvon sijaintia. Yleisin luottamusväli on 95 %:n luottamusväli, joka saadaan (suuresta aineistosta) estimoidun keskivirheen ja t-jakauman 95 %:n jakaumapisteiden avulla. Esimerkiksi satunnaismuuttujan y kokonaismäärän estimaatin luottamusväli on muotoa y ^=±1.96 ·se(y ^ ), missä se (y) tarkoittaa muuttujan y estimoitavan parametrin keskivirhe-estimaattia. Edellä mainitun lisäksi joskus käytetään 90, 99 tai 99,9 %:n luottamusväliä.Aihealue

 • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti
 • Luottamusvälit ilmaisevat satunnaisotoksesta laskettuihin lukuihin sisältyvän virhemarginaalin. Otoksesta arvioidun tunnusluvun, esim. keskiarvo tai prosenttiluku, molemmille puolille voidaan laskea esim. 95 %:n virhemarginaalit. Asian voi ilmaista siten, että "olemme 95 %:sti varmoja, että oikea tulos on näiden rajojen välissä". Hieman toisin asian voi ilmaista myös siten, luottamusväli määrittelee ne rajat, joiden väliin 95 % keskiarvoista tai prosenttiluvuista asettuu, mikäli tutkimusta toistettaisiin loputtomasti.  Määritelmää käyttävät tilastot

  Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 8.10.2019

  Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

  Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa