De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Kvantitetsindex

Kvantitetsindexet är ett relationstal som beskriver den relativa förändringen i mängden producerade varor eller tjänster i förhållande till basperioden. Indexet fås då prisförändringen avlägsnas från värdeindexet genom att dividera värdeindexet med prisindexet och multiplicera kvoten med hundra. Det här kallas också för deflatering. Kvantitetsindexet kan också produceras direkt på basis av mängduppgifterna utan deflatering med prisindexet. Kvantitetsindex produceras för handel och byggverksamhet, medan volymindex produceras för industrin och tjänster.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa