Jordbrukets miljöstöd

Jordbrukets miljöstöd är ett av staten och EU finansierat miljöstödssystem för att minska miljöbelastningen från jordbruket, främja skötseln av jordbrukslandskap och bevara den biologiska mångfalden. Stödet beviljas huvudsakligen till jordbrukare som ersättning för miljöskyddsutgifter.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa