De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Mikroföretag

Mikroföretag definieras som ett företag, som har färre en 10 anställda.

Från och med statistikåret 2003 dessutom:
vars årsomsättning är högst 2 miljoner euro eller slutsumman av balansen högst 2 miljoner euro och som uppfyller den nedan definierade grunden för oberoende.

Oberoende företag är de företag i vilka ett enskilt företag eller flera företag gemensamt som inte uppfyller definitionen på små och medelstora företag eller på små företag, beroende på vad som är relevant, inte innehar 25 procent eller mer av kapitalet eller rösträtten.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa