De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Måttenhet

I tabellerna i databasen Stat-Fin visas måttenheterna för mängduppgifterna (det finns 0-2 st. / produktbenämning) inom parentes direkt produktbenämningen i form av (primär måttenhet/sekundär måttenhet), t.ex. (kg/m2) eller (kg/-).

I varuenkäten frågas antingen mängduppgifter i en eller två måttenheter eller inga mängduppgifter alls. Om två mängduppgifter frågas, bör uppgiftslämnaren svara på båda.

Totalt används något under 40 olika måttenheter. Därför finns det omfattande begränsningar vid sammanräkningen av mängduppgifterna.

Måttenheterna kan beskriva vikt eller bruttodräktighet, längd, areal, volym, antal (stycken eller par), effekt och energi, bruttovärmevärde o.d.

Primär måttenhet i produktuppgifterna är en måttenhet som krävs av EU. Detta gäller mängduppgifter för både såld produktion och totalproduktion.

Sekundär måttenhet i produktuppgifterna är en måttenhet som används för nationella behov. Ofta är motivet att uppgiftslämnarna kan ge en mängduppgift i just den måttenheten. Detta gäller mängduppgifter för både såld produktion och totalproduktion. Om en sekundär mängduppgift inte frågas, har motsvarande måttenhet angetts med ett streck (-).

Om den primära mängduppgiften anges med ett streck (-) så frågas inte mängduppgifter överhuvudtaget för den produktbenämningen. Det är då fråga om antingen en benämning på en tjänst eller en benämning som till sitt innehåll är mycket heterogen, t.ex. benämningen på en restkategori som man inte kan fråga uppgifter om bara i en måttenhet.

Den primära och/eller sekundära måttenheten för en produktbenämning byts bara i ringa mån ut jämfört med året innan. Måttenheterna kan t.ex. byta plats eller en ny måttenhet kan tillkomma där en sekundär måttenhet fattas.

Måttenhet i uppgifterna om material och förnödenheter: I dessa uppgifter används bara en måttenhet (och en mängduppgift) per benämning på nyttighet. Måttenheterna har valts utgående från Statistikcentralens egna behov. Måttenheterna i mängduppgifterna om material och förnödenheter varierar inte lika mycket som i produktuppgifterna (produktionsuppgifterna).Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa