De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Produktion avsedd för försäljning

Produktion som är avsedd för försäljning omfattar hela den produktion som ägt rum under kalenderåret vid arbetsstället och som är avsedd för försäljning. Detta gäller oberoende av om produktionen sålts eller lagrats för försäljning vid ett senare tillfälle.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1997 - 31.12.2006

Källorganisation

  • EU

Jaa