Små och medelstora företag

Små och medelstora företag definieras som företag som sysselsätter mindre än 250 personer och vars årsomsättning är högst 50 miljoner euro (40 miljoner euro före år 2003) eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro (27 miljoner euro före år 2003) och som uppfyller den grund för oberoende som definieras nedan.

Oberoende företag är de företag i vilka ett enskilt företag eller flera företag gemensamt som inte uppfyller definitionen på små och medelstora företag eller på små företag, beroende på vad som är relevant, inte innehar 25 procent eller mer av kapitalet eller rösträtten.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa