De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Processinnovation

Företagets processinnovation är en ny eller förbättrad process som företaget tagit i bruk och som hör till en eller flera delområden i affärsverksamheten. Den skiljer sig betydligt från företagets tidigare affärsverksamhetsprocesser.

Processinnovationer för affärsverksamhetsprocesser kan inriktas på produktionsmetoder för varor eller tjänster, logistik-, leverans- eller distributionsmetoder, marknadsföring och försäljning, metoder för informations- och kommunikationsteknologi eller informationsbehandling, metoder inom förvaltningen inklusive affärsmetoder för att organisera företagets verksamheter eller externa relationer och förfaranden för organisering av ansvar vid arbetsfördelning, beslutsfattande eller personalförvaltning, och utvecklingsmetoder för varor eller tjänster.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

En processinnovation är en ny eller avsevärt förbättrad produktionsprocess, distributionsmetod eller stödfunktion som företaget tar i bruk.

Processen (produktions- eller distributionsmetoden eller stödfunktionen) ska vara ny eller avsevärt förbättrad ur företagets synvinkel sett, men den behöver inte vara ny för företagets näringsgren eller marknaden. Innovationen kan utvecklas av företaget i fråga eller andra företag.

Ändringar som enbart rör organisationen är inte processinnovationer.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.2008 - 31.12.2015

Källorganisation

  • OECD

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa