Begrepp
Nettoteckning av fondandelar


Antalet tecknade fondandelar i en fond minus antalet inlösta fondandelar under en bestämd tidrymd.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa