De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Tillåten utsläppsmängd

Den utsläppsmängd som parterna i bilaga B till Kyotoprotokollet har förbundit sig att inte överskrida under åtagandeperioden 2008-2012. Den tillåtna utsläppsmängden erhålls genom att multiplicera utsläppsmängden för basåret med fem (år) och multiplicera produkten med den koefficient i bilaga B som anger det procentuella målet för partens utsläppsbegränsning jämfört med utsläppsnivån 1990. Den tillåtna utsläppsmängden uttrycks i antal ton av koldioxidekvivalenter.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 14.10.2021

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa