Tehdyt työtunnit

Palkansaajien tilikauden aikana tehtyjen työtuntien summa. Tunnit muodostetaan menetelmällisesti työvoimakustannusindeksistä saatavien tietojen perusteella.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Tehdyt työtunnit ovat henkilön (tai henkilöiden) tutkimusviikolla tekemä työmäärä tunteina. Niihin luetaan mukaan normaalina työaikana tehtyjen työtuntien lisäksi palkalliset ja palkattomat ylityötunnit sekä sivutyössä tehdyt työtunnit. Poissaolot vähentävät tehtyä työaikaa.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1976 - 6.9.2010

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Palkkatilastot:

Palkkatilastojen tuntipalkka-aloilla ansiot tilastoidaan tehtyä työaikaa kohden. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehtyihin työtunteihin lasketaan aika-, urakka- ja palkkiotyön tehdyt työtunnit sekä sunnuntai- ja ylityötunnit. Työtunnit pohjautuvat työaikalakiin.

Työvoimakustannustutkimus:

Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Se sisältää myös sunnuntai- ja ylityötunnit. Tehtyihin työtunteihin luetaan koulutukseen käytetty aika, mutta ei palkattomia ylitöitä. Tehdyt työtunnit voidaan työvoimakustannustilastossa määritellä myös palkatuiksi työtunneiksi, joista on vähennetty palkalliset poissaolotunnit.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa