De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Tekniska tjänster

1) Arkitekttjänster, ingenjörstjänster och andra tekniska tjänster

Gruppen omfattar konsult- och planeringstjänster i tekniska frågor samt projektuppföljningstjänster. Inbegriper arkitekttjänster som gäller stadsplanering och landskapsarkitektur samt kartframställnings-, produkttestnings- och certifieringstjänster och tekniska granskningstjänster. Posten innehåller också export av tjänster (försäljning) och import av tjänster (köp) i anslutning till projektledning efter slutfört projekt. Omfattar bl.a. arkitektonisk planering och projektplanering av städers och andra instansers utvecklingsprojekt, där man planerar ett 'nyckelfärdigt' projekt (t.ex. dammar, broar, flygfält).

2) Jord- och skogsbrukstjänster samt gruvdrifts- och förädlingstjänster

Gruppen omfattar anskaffning av lantbruksmaskiner med förare samt tjänster för skörd, bekämpning av ohyra och skogsbruk, jakt, fiske o.d. tjänster som köps av ett utländskt företag eller säljs till ett utländskt företag.

I posten ingår också tekniska tjänster i anslutning till olje- och gasfält, borrning, byggande av oljeborrtorn, reparation och nedmontering av oljeborrtorn samt mineralprospektering och undersökning samt underhålls-, borrnings-, gransknings- och reparationstjänster för gruvor.

Posten omfattar också behandling, upplagring och förstörande av avfall, förhindrande av förorening, rening, miljökonsultering, miljörevision.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1999 - 31.12.2015

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa