De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Teamarbete

Ett team är en fast grupp som arbetar med en gemensam uppgift och som har möjlighet att själv planera sitt arbete.

En grupp definieras ofta som ett kollektiv bestående av två eller flera personer som står i fortlöpande växelverkan med varandra och som har ett gemensamt mål. I arbetslivet kan grupper och arbetsteam inrättas för att sköta en fortlöpande uppgift eller produktionsverksamhet. Ett team eller en grupp kan också inrättas för en avgränsad uppgift.

Teamarbete innebär att arbetet normalt utförs inom en eller flera grupper. Till teamarbete räknas inte sådana representationsuppdrag i olika arbetsgrupper som inte kräver mycket arbetstid. Det kan ibland vara svårt att skilja mellan ett team och en liten arbetsenhet av sedvanligt slag som fungerar enligt en fastställd arbetsfördelning. Avgörande är här intervjupersonens egen åsikt om huruvida hans arbete utgör teamarbete/grupparbete.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa