De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Enkät om anställningsoptioner

Datainsamlingen gällande anställningsoptioner har indelats i två delar: i en basenkät och i en enkät om månadsuppgifter. Med hjälp av basenkäten utreds vilka företag som deltar i optionsprogram samt tillåtna användningstider för optionsrätterna. Enkäten utförs bara en gång per varje separat program. Med enkäten om månadsuppgifter utreds hur de anställningsoptioner som inkomstförs varje månad inverkar på arbetsgivaravgifter och på de löner som vid månadsövervakningen meddelats skattemyndigheten. Enkäten omfattar alla företag som har ett gällande anställningsoptionsprogram.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2005

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa