De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgraden för ett bostadshushåll är skuldernas andel av de disponibla penninginkomsterna per år i procent.

Skuldsättningsgrad = (bostadshushållens skulder totalt/bostadshushållens inkomster totalt)*100Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa