Begrepp
Odlarhushåll


Som odlarhushåll klassificeras hushåll som enligt intervjuuppgifter har odlingar med en areal på över 2 hektar. Ett hushåll betraktas inte som odlarhushåll, om dess huvudsakliga inkomstkälla har uppgetts vara utarrendering av odlingsmark, ersättning för inskränkning av eller upphörande med lantbruksproduktion eller om hushållet inte har haft någon som helst inkomst från sin gård. Vid beräkning av arealstorleken beaktas även mark som hushållet arrenderat av andra.

Odlarhushåll indelas vidare i lantbrukarhushåll och deltidsodlarhushåll enligt hushållets socioekonomiska ställning. Som lantbrukarhushåll definieras de hushåll vars socioekonomiska ställning beskrivs som lantbruksföretagare. Alla lantbruksföretagarhushåll har dock inte klassificerats som odlarhushåll.

Som gårdens huvudsakliga produktionsinriktning har på basis av intervjuuppgifter antecknats den verksamhet inom vilken hushållet erhöll sina största inkomster.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1995 - 31.12.2007

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa