De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Privaträttsliga fordringar i utsökningsärenden

Privaträttsliga fordringar grundar sig på avtal, förbindelse eller annan privaträttslig skyldighet. Dylika är t.ex. banklån, andra krediter, fordran avseende köpesumma, betalningar för tjänster och arbetsprestationer, försäkringspremier, borgensansvar och skadeförsäkringsansvar.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa