Företagsgrupp

En företagsgrupp är en ekonomisk helhet som bildats av ett eller flera företag och där moderbolaget ensamt eller tillsammans med andra företag som hör till företagsgruppen har bestämmande inflytande i ett eller flera andra företag (dotter). Som företagsgrupp behandlas också sådana enskilda företag som verkar i Finland och som har moderbolag i utlandet.

Till företagsgrupper räknas alltså alla huvudkoncerner i Finland med koncernbokslut och koncernstruktur. Underkoncerner statistikförs inte separat, utan de ingår i huvudkoncernena.

Jfr koncern.

Definitionen av företagsgrupp bygger på förordningen om statistiska enheter (EEG 1993/696).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa