Julkisuuslaki

Julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta) mukaan viranomaisten, siten myös Tilastokeskuksen, on laadittava ja saatettava yleisesti nähtäville ylläpitämistään tietojärjestelmistä tietojärjestelmäseloste, josta ilmenee tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen talletetut tiedot sekä tietojen julkisuus tai salassa pidettävyys sekä se, mihin tietojen salassa pidettävyys perustuu.

Tilastokeskus on laatinut tilastoista kuvaukset sekä tietosuojaselosteet.