Retur


Yrkesklassificeringen 2010

 
0 Militärer
 
01 Officerare
011 Officerare
0110 Officerare
 
02 Underofficerare
021 Underofficerare
0210 Underofficerare
 
03 Yrkesutbildad personal inom militären
031 Yrkesutbildad personal inom militären
0310 Yrkesutbildad personal inom militären
 
1 Chefer
 
11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer
111 Högre tjänstemän och organisationschefer
1111 Lagstiftare
1112 Högre tjänstemän inom offentlig förvaltning
11121 Direktörer inom statens centralförvaltning
11122 Direktörer och högre tjänstemän inom statlig distrikts- och lokalförvaltning
1113 Stam- och byhövdingar
1114 Ledare i organisationssektorn
11141 Chefer i arbetsmarknads- och näringslivsorganisationer
11142 Chefer i andra organisationer
112 Verkställande direktörer och verkschefer
1120 Verkställande direktörer och verkschefer
 
12 Administrativa och kommersiella chefer
121 Chefer inom företagstjänster och administration
1211 Ekonomichefer
1212 Personalchefer
1213 Politik- och planeringschefer
1219 Övriga chefer inom företagstjänster och administration
122 Försäljnings-, marknadsförings- och utvecklingschefer
1221 Försäljnings- och marknadsföringschefer
1222 Reklam- och kommunikationschefer, PR-chefer
1223 Forsknings- och utvecklingschefer
 
13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m.
131 Chefer inom jordbruk, skogsbruk och fiske
1311 Chefer inom jord- och skogsbruk
1312 Chefer inom vattenbruk och fiske
132 Produktionschefer inom industri, gruvdrift, byggverksamhet och distribution
1321 Produktionschefer inom industri
1322 Produktionschefer inom gruvdrift
1323 Produktionschefer inom byggverksamhet
1324 Inköps- och distributionschefer m.fl.
133 Chefer inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT)
1330 Chefer inom informations- och kommunikationsteknik (IKT)
134 Chefer inom utbildning, vård, omsorg och finansiell verksamhet
1341 Chefer inom barnomsorg
1342 Chefer inom hälso- och sjukvård
1343 Chefer inom äldrevård
1344 Chefer inom socialvård
1345 Chefer inom utbildning
1346 Chefer inom bank- och försäkringstjänster
1349 Övriga chefer inom samhälleliga tjänster
 
14 Chefer inom hotell och restaurangbranschen, detaljhandel och andra servicenäringar
141 Hotell- och restaurangchefer
1411 Hotellchefer
1412 Restaurangchefer
142 Chefer inom detalj- och partihandel
1420 Chefer inom detalj- och partihandel
143 Chefer inom andra servicenäringar
1431 Chefer för sport-, fritids- och kulturcenter
1439 Övriga chefer inom servicenäringar
 
2 Specialister
 
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik
211 Specialister inom naturvetenskap och geovetenskap
2111 Fysiker och astronomer
2112 Meteorologer
2113 Kemister
2114 Geologer och geofysiker
212 Specialister inom matematik och statistik
2120 Matematiker, aktuarier och statistiker
213 Specialister inom biovetenskap
2131 Biologer, botanister, zoologer m.fl.
2132 Specialister inom jordbruk, skogsbruk och fiske
21321 Specialister inom jordbruk och fiske
21322 Specialister inom skogsbruk
2133 Specialister inom miljö- och naturskydd
214 Specialister inom teknik (utom elektroteknik)
2141 Specialister inom industriell produktion och produktionsteknik
2142 Specialister inom anläggningsarbeten
2143 Specialister inom miljöteknik
2144 Specialister inom maskinteknik
2145 Specialister inom träförädling och kemisk processteknik
2146 Specialister inom gruvindustri, metallurgi m.fl.
2149 Övriga specialister inom teknik
215 Specialister inom elektroteknik
2151 Specialister inom elteknik
2152 Specialister inom elektronik
2153 Specialister inom IKT-branschen
21531 Forskare inom teleteknik
21532 Forskare inom informationsteknik
216 Arkitekter, planerare och lantmätare
2161 Arkitekter inom husbyggande
2162 Landskapsarkitekter
2163 Produkt- och modedesigner
2164 Samhälls- och trafikplanerare
2165 Specialister inom kartläggning och lantmäteri
2166 Grafiska designer och multimediadesigner
 
22 Hälso- och sjukvårdsspecialister
221 Läkare
2211 Allmänläkare
2212 Överläkare och specialistläkare
22121 Överläkare
22122 Specialistläkare
222 Specialister inom vårdarbete
2221 Överskötare och avdelningsskötare
22211 Överskötare
22212 Avdelningsskötare
2222 Ledande barnmorskor
223 Specialister inom traditionella och alternativa vårdformer
2230 Specialister inom traditionella och alternativa vårdformer
224 Producenter av andra hälsovårdstjänster
2240 Producenter av andra hälsotjänster
225 Veterinärer
2250 Veterinärer
226 Andra hälso- och sjukvårdsspecialister
2261 Tandläkare
2262 Provisorer
2263 Specialister inom miljöhälsa och arbetarskydd
2264 Specialister inom fysioterapi
2265 Specialister inom näringslära
2266 Audiologer och logopeder
2267 Specialister inom optometri
2269 Övriga specialister inom hälso- och sjukvården utan annan klassificering
 
23 Lärare och andra specialister inom undervisningsbranschen
231 Universitets- och högskollärare
2310 Universitets- och yrkeshögskolelärare
23101 Professorer
23102 Lektorer och överassistenter (universitet)
23103 Assistenter och timlärare (universitet)
23104 Överlärare (yrkeshögskolor)
23105 Lektorer (yrkeshögskolor)
23106 Timlärare m.fl. (yrkeshögskolor)
232 Lärare i yrkesämnen
2320 Lärare i yrkesämnen
233 Gymnasie- och högstadielärare
2330 Gymnasielärare och högstadielärare
23301 Lärare i matematiska ämnen
23302 Lärare i modersmål och litteratur
23303 Lärare i konst- och färdighetsämnen
23304 Övriga högstadie- och gymnasielärare
234 Lågstadie-och barnträdgårdslärare
2341 Lågstadielärare
23411 Klasslärare
23412 Ämneslärare (lågstadiet)
2342 Barnträdgårdslärare
235 Andra specialister inom undervisning
2351 Specialister i pedagogiska metoder
2352 Speciallärare
2353 Övriga språklärare
2354 Övriga musiklärare
2355 Övriga lärare i konstnärliga ämnen
2356 Övriga lärare och utbildare inom informationsteknik
2359 Studiehandledare och övriga specialister inom undervisning
23591 Studiehandledare
23592 Övriga specialister inom undervisning
 
24 Specialister inom företagsekonomi och administration
241 Specialister inom finanssektorn
2411 Specialister inom redovisning och revision
2412 Finans- och investeringsrådgivare
2413 Finansanalytiker
242 Specialister inom administration
2421 Specialister inom ledarskap och organisationer
2422 Specialister inom utveckling av administration och näringar
2423 Specialister inom personaladministration och karriärplanering
2424 Specialister inom personalutveckling och utbildning
243 Specialister inom försäljning, marknadsföring och information
2431 Specialister inom reklam och marknadsföring
2432 Informatörer
2433 Försäljningsingenjörer och läkemedelsrepresentanter (utom IKT)
2434 Specialister inom försäljning av informations- och kommunikationsteknik (IKT)
 
25 Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi
251 Specialister inom systemarbete
2511 Specialister inom applikationsarkitektur
2512 Applikationsplanerare
2513 Webb- och multimediautvecklare
2514 Applikationsprogrammerare
2519 Övriga program- och applikationsutvecklare
252 Specialister, databaser, -nätverk och systemprogram
2521 Databasutvecklare och databasansvariga
2522 Systemadministratörer
2523 Nätverksspecialister
2529 Övriga databas- och nätverksspecialister
 
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn
261 Juridiska specialister
2611 Advokater
2612 Domare
2619 Övriga specialister inom juridik
262 Bibliotekarier, arkivarier och specialister inom museisektorn
2621 Arkivarier och specialister inom museisektorn
26211 Arkivarier
26212 Specialister inom museisektorn
2622 Bibliotekarier, informatiker m.fl.
263 Specialister inom samhälls- och socialsektorn samt inom religion
2631 Nationalekonomer
2632 Samhälls- och kulturforskare
2633 Historiker, statsvetare och filosofer
2634 Psykologer
2635 Specialister inom socialt arbete
26351 Socialarbetare m.fl.
26352 Planerare inom socialsektorn m.fl.
2636 Präster och övriga specialister inom religion
264 Journalister, författare och språkvetare
2641 Författare m.fl.
2642 Journalister
26421 Redaktionschefer och redaktionssekreterare, programchefer
26422 Redaktörer vid tidningar m.fl.
26423 Radio- och TV-redaktörer
2643 Översättare, tolkar och andra språkvetare
265 Konstnärer
2651 Bildkonstnärer
2652 Musiker, sångare och kompositörer
2653 Danskonstnärer och koreografer
2654 Regissörer och producenter
2655 Skådespelare
2656 Presentatörer, konferencierer m.fl.
2659 Övriga konstnärer
 
3 Experter
 
31 Experter inom naturvetenskap och teknik
311 Experter inom fysik, kemi och teknik
3111 Tekniska experter inom naturvetenskap
3112 Experter inom byggande
31121 Experter inom husbyggnad
31122 Experter inom anläggningsarbeten
31123 Experter inom kartläggning och lantmäteri
3113 Experter inom elteknik
3114 Experter inom elektronik
3115 Experter inom maskinteknik
3116 Experter inom kemisk processteknik
3117 Experter inom gruvindustri och metallurgi
3118 Tekniska ritare
3119 Övriga experter inom fysik, kemi och teknik
312 Arbetsledare inom gruvdrift, industri och byggverksamhet
3121 Arbetsledare inom gruvdrift
3122 Arbetsledare inom industri
3123 Arbetsledare inom byggverksamhet
313 Experter inom processövervakning
3131 Processövervakare, kraftverk
3132 Processövervakare, förbränningsstationer och vattenreningsverk
3133 Processövervakare, kemisk industri
3134 Processövervakare, raffinering av petroleum och naturgas
3135 Processövervakare, metallframställning
3139 Övriga experter inom processövervakning
314 Experter inom biovetenskap
3141 Laboranter m.fl.
3142 Jordbruks- och fiskeritekniker
3143 Skogsbrukstekniker
315 Fartygs-, flyg- och hamntrafikbefäl och -ledare
3151 Maskinchefer och -mästare på fartyg
3152 Befäl och styrmän inom sjötrafik
31521 Fartygsbefäl och styrmän (stora fartyg)
31522 Befäl (mindre fartyg)
31523 Hamntrafikledare och hamnkaptener
3153 Flygkaptener och -styrmän
3154 Flygledare
3155 Tekniska experter inom flygövervakning
 
32 Hälso- och sjukvårdsexperter
321 Tekniska experter inom hälso- och sjukvården
3211 Experter, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning
3212 Bioanalytiker (hälsovården)
3213 Farmaceuter
3214 Tand- och hjälpmedelstekniker
32141 Tandtekniker
32142 Hjälpmedelstekniker
322 Sjukskötare, barnmorskor m.fl.
3221 Sjukskötare m.fl.
32211 Sjukskötare
32212 Hälsovårdare
3222 Barnmorskor
323 Utövare av naturmedicin och alternativ medicin
3230 Utövare av naturmedicin och alternativ medicin
324 Seminörer m.fl.
3240 Seminörer m.fl.
325 Andra hälso- och sjukvårdsexperter
3251 Munhygienister
3252 Patientadministratörer
3253 Hälsorådgivare
3254 Optiker
3255 Fysioterapeuter m.fl.
3256 Sjukvårdsassistenter
3257 Hälso- och arbetarskyddsinspektörer
3258 Akutvårdare inom sjuktransporten
3259 Övriga experter inom hälso- och sjukvården utan annan klassificering
32591 Ergoterapeuter
32592 Övriga terapeuter
 
33 Experter inom företagsekonomi och administration
331 Experter inom finansiering, försäkring och redovisning
3311 Värdepappers- och valutamäklare
3312 Kredit- och låneexperter
3313 Experter inom bokföring och redovisning
3314 Experter inom statistik och matematik
3315 Värderare och skadeinspektörer
332 Inköps- och försäljningsagenter
3321 Försäljare av försäkringstjänster
3322 Försäljningsrepresentanter
3323 Inköpare
3324 Affärsförmedlare
333 Förmedlare av företagstjänster
3331 Speditörer, tull- och fartygsklarerare
3332 Konferens- och evenemangsarrangörer
3333 Arbetsförmedlare
3334 Fastighetsmäklare och disponenter
33341 Fastighetsmäklare
33342 Disponenter
3339 Övriga experter inom affärslivet
334 Administrativa och specialiserade sekreterare
3341 Arbetsledare för kontorspersonal
3342 Juristsekreterare
3343 Ledningsassistenter och avdelningssekreterare
3344 Byråsekreterare, hälso- och sjukvård
335 Tjänstemän inom beredning och bevakning i den offentliga förvaltningen
3351 Tull- och gränstjänstemän
3352 Skatteberedare och -inspektörer
3353 Handläggare av socialskyddsförmåner
3354 Tillståndstjänstemän
3355 Kommissarier och överkonstaplar
3359 Övriga tjänstemän inom beredning och tillsyn inom offentlig förvaltning
 
34 Juridiska assistenter samt experter inom social- och kultursektorn
341 Juridiska assistenter samt personal inom socialsektorn och församlingar
3411 Juridiska assistenter och experter inom intresseorganisationer
34111 Rättegångsombud och utsökningsmän
34112 Ombud, funktionärer m.fl. experter inom organisationssektorn
34113 Konsumentrådgivare m.fl.
3412 Handledare och rådgivare inom socialsektorn
34121 Handledare inom socialsektorn
34122 Ungdomsledare (ej församl.)
34123 Handledare och sysselsättningsledare
3413 Församlingspersonal
34131 Diakoner och diakonissor
34139 Övriga församlingsarbetare
342 Idrottare, idrottstränare och -instruktörer m.fl.
3421 Idrottare
3422 Idrottstränare och funktionärer
3423 Idrottsinstruktörer och fritidsledare
343 Experter inom konst och kultur samt kökschefer
3431 Fotografer
3432 Inredningsplanerare m.fl.
3433 Galleri-, musei- och bibliotekstekniker
3434 Kökschefer
3435 Övriga experter inom konst och kultur
34351 Scriptor och övriga experter inom scenteknik
34359 Övriga experter inom konst- och konstindustrisektorn
 
35 Experter inom informations- och kommunikationsteknologi
351 IKT-tekniker samt användarstöd
3511 Driftoperatörer
3512 Datasupportpersonal
3513 Nätverkstekniker
3514 Webbmaster och webbtekniker
352 Teletekniker samt radio- och tv-tekniker
3521 Sändnings- och AV-tekniker
3522 Tekniska experter inom telekommunikation
 
4 Kontors- och kundtjänstpersonal
 
41 Kontorspersonal
411 Kontorsassistenter
4110 Kontorsassistenter
412 Kontorssekreterare
4120 Kontorssekreterare
413 Textbehandlare och dataregistrerare
4131 Textbehandlare
4132 Dataregistrerare
 
42 Kundtjänstpersonal
421 Kassapersonal m.fl.
4211 Banktjänstemän m.fl.
4212 Vadförmedlare, croupierer m.fl.
4213 Pantlånare
4214 Inkasserare
422 Annan kundtjänstpersonal
4221 Resebyråtjänstemän
4222 Telefonservicerådgivare
4223 Växeltelefonister
4224 Hotellreceptionister
4225 Kundrådgivare vid informationsdisk
4226 Receptions- och rådgivningspersonal
4227 Undersöknings- och marknadsundersökningsintervjuare
4229 Övrig kundtjänstpersonal utan annan klassificering
42291 Nödcentraloperatörer
42299 Övrig kundtjänstpersonal utan annan klassificering
 
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning
431 Löneräknare, försäkringshandläggare m.fl.
4311 Kontorspersonal inom ekonomiförvaltning
4312 Kontorspersonal inom statistik-, finansierings- och försäkringssektorn
4313 Löneräknare
432 Kontorspersonal inom transport och lager
4321 Lagerförvaltare m.fl.
4322 Produktionsassistenter
4323 Kontorspersonal inom transport
43231 Spårtrafikledare, trafiksamordnare m.fl.
43239 Övriga kontorstjänstemän inom transport och spedition
 
44 Annan kontors- och kundtjänstpersonal
441 Annan kontors- och kundtjänstpersonal
4411 Bibliotekspersonal
4412 Brevbärare och postsorterare
44121 Brevbärare
44122 Kontorsvaktmästare
4413 Kodare, korrekturläsare m.fl.
4414 Skrivare m.fl.
4415 Arkivanställda
4416 Assisterande kontorspersonal inom personalförvaltning
4419 Övrig kontors- och kundtjänstpersonal utan annan klassificering
 
5 Service- och försäljningspersonal
 
51 Servicepersonal
511 Personal inom resetjänster, konduktörer och guider
5111 Flygvärdinnor, purser m.fl.
5112 Konduktörer, biljettkontrollanter m.fl.
5113 Guider
512 Restaurang- och storhushållspersonal
5120 Restaurang- och storhushållspersonal
51201 Kockar, kokerskor och kallskänkor
51202 Restaurangföreståndare och skiftledare
513 Serveringspersonal
5131 Servitörer
5132 Bartendrar
514 Frisörer, kosmetologer m.fl.
5141 Frisörer
5142 Kosmetologer m.fl.
515 Arbetsledare inom städning och fastighetsskötsel
5151 Arbetsledare inom städning på kontor, hotell m.fl.
5152 Hushållerskor i privata hem
5153 Fastighetsskötare
516 Annan servicepersonal, personliga tjänster
5161 Astrologer, siare m.fl.
5162 Personliga betjänter
5163 Personal inom begravningstjänster
51631 Begravningsbyråföreståndare m.fl.
51632 Övrig begravningspersonal
5164 Djurskötare och djurfrisörer
5165 Trafiklärare
5169 Övrig servicepersonal inom personliga tjänster utan annan klassificering
 
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl.
521 Gatu- och torgförsäljare
5211 Kiosk- och torgförsäljare
5212 Gatuförsäljare (livsmedel)
522 Försäljare och butiksinnehavare
5221 Butiksinnehavare (småföretagare)
5222 Butiksföreståndare
5223 Försäljare
523 Butikskassörer och biljettförsäljare
5230 Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl.
524 Annan försäljningspersonal
5241 Modeller
5242 Varudemonstratörer
5243 Direktförsäljare
5244 Försäljare, telefonförsäljning och kontaktcenter
5245 Bensinstationspersonal
5246 Försäljare, kaféer och barer
5249 Övrig försäljningspersonal utan annan klassificering
 
53 Vård- och omsorgspersonal
531 Barnskötare och skolgångsbiträden
5311 Personal inom barnomsorgen
53111 Barnskötare, daghem och andra institutioner m.fl.
53112 Familjedagvårdare
53113 Barnklubbsledare m.fl.
5312 Skolgångsbiträden
532 Närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare
5321 Närvårdare
53211 Mentalhälsovårdare
53212 Vårdare av utvecklingshämmade
53213 Vårdare inom socialsektorn
53219 Övriga närvårdare
5322 Hemvårdare (hemvårdstjänster)
53221 Hemvårdspersonal
53222 Personliga assistenter, närståendevårdare m.fl.
5329 Övrig personal inom hälso- och sjukvården
53291 Tandskötare
53292 Instrumentvårdare
53293 Läkemedelsarbetare på apotek
53294 Massörer och konditionsskötare
 
54 Säkerhets- och bevakningspersonal
541 Säkerhets- och bevakningspersonal
5411 Brandmän
5412 Poliser
5413 Fångvaktare
5414 Väktare
5419 Övrig säkerhetspersonal
 
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl.
 
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl.
611 Åker- och trädgårdsodlare
6111 Odlare, åkerbruk och frilandsodling
61111 Åkerodlare
61112 Arbetsledare och arbetare inom åkerodling
6112 Odlare av fruktträd och buskar m.fl.
6113 Odlare och arbetare inom trädgårds- och växthusodling
61131 Trädgårds- och växthusodlare
61132 Arbetsledare och anställda inom trädgårds- och växthusodling
6114 Odlare av blandade växtslag
612 Djuruppfödare
6121 Uppfödare av kött- och mjölkboskap och andra husdjur
61211 Boskapsuppfödare m.fl.
61212 Boskapsskötare m.fl.
61213 Sällskapsdjursuppfödare
61214 Lantbruksavbytare
6122 Fjäderfäuppfödare
6123 Biodlare m.fl.
6129 Övriga djuruppfödare och djurskötare
61291 Pälsdjurs- och renskötare
61299 Övriga djurskötare utan annan klassificering
613 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift
6130 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift
 
62 Arbetare inom skogsbruk och fiske
621 Skogsbrukare och skogsarbetare
6210 Skogsbrukare och skogsarbetare
622 Fiskodlare, fiskare och jägare
6221 Fiskodlare och fiskodlingspersonal
62211 Fiskodlingsföretagare
62212 Arbetsledare och arbetare inom fiskodling
6222 Fiskare
6223 Djuphavsfiskare
6224 Viltvårdare och jägare
 
63 Växtodlare, fiskare och jägare (självhushållning)
631 Växtodlare (självhushållning)
6310 Växtodlare (självhushållning)
632 Boskapsuppfödare (självhushållning)
6320 Djuruppfödare (självhushållning)
633 Växtodlare och boskapsuppfödare (självhushållning)
6330 Växtodlare och djuruppfödare (självhushållning)
634 Fiskare och jägare (självhushållning)
6340 Fiskare och jägare (självhushållning)
 
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare
 
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer)
711 Byggnadsarbetare m.fl.
7111 Byggnadsarbetare
7112 Murare m.fl.
7113 Stenhuggare m.fl.
7114 Betongarbetare och armerare
7115 Timmermän och byggnadssnickare
7119 Övriga byggnadsarbetare
712 Byggnadshantverkare
7121 Takmontörer och takreparatörer
7122 Golvläggare
7123 Rappare
7124 Isoleringsmontörer
7125 Glasmästare
7126 Rörläggare
7127 Ventilations- och kylmontörer
713 Målare och saneringsarbetare
7131 Byggnadsmålare m.fl.
7132 Sprutlackerare
7133 Saneringsarbetare och sotare
 
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer
721 Gjuteriarbetare, svetsare, plåtslagare m.fl.
7211 Formare och kärnmakare
7212 Svetsare och gasskärare
7213 Tunnplåtslagare
7214 Grovplåtslagare och stålkonstruktionsmontörer
7215 Kabelläggare och riggare
722 Smeder, verktygsmakare och maskinställare
7221 Smeder
7222 Verktygsmakare och låssmeder
7223 Maskinställare och verkstadsmekaniker
7224 Maskinslipare, -polerare och -vässare
723 Maskinmontörer och reparatörer
7231 Motorfordonsmontörer och -reparatörer
7232 Flygmontörer och flygreparatörer
7233 Maskinmontörer och -reparatörer (jordbruks- och industrimaskiner)
7234 Cykelreparatörer m.fl.
 
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal
731 Konsthantverkare och finmekaniker
7311 Urmakare och övriga tillverkare av finmekaniska instrument
7312 Musikinstrumentmakare och -stämmare
7313 Juvel-, guld- och silversmeder
7314 Ler- och tegelgjutare, drejare
7315 Glasblåsare, -skärare, -slipare och -efterbehandlare
7316 Glasgravörer, glasetsare och skyltmålare
7317 Konsthantverkare i trä m.m.
7318 Konsthantverkare i textil, läder m.m.
7319 Övriga konsthantverkare
732 Tryckeripersonal
7321 Prepressoperatörer
7322 Tryckare
7323 Efterbehandlare och bokbinderiarbetare
 
74 Personal inom el- och elektronikbranschen
741 Elmontörer och -reparatörer
7411 Byggnadselmontörer
7412 Övriga elmontörer
7413 Linjemontörer och -reparatörer
742 Montörer och reparatörer inom elektronik och teleteknik
7421 Montörer och reparatörer, elektronik och automation
74211 Elektronikmontörer och -reparatörer
74212 Automationsmontörer och -reparatörer
7422 Montörer och reparatörer, IKT
 
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m.
751 Styckare, bagare, mejerister m.fl.
7511 Slaktare, fiskberedare m.fl.
7512 Bagare och konditorer
7513 Mejerister, ostmästare m.fl.
7514 Tillverkare av frukt- och grönsaksprodukter
7515 Kvalitetsbedömare (mat och dryck)
7516 Tillverkare av tobaksprodukter
752 Trävaruhanterare, snickare m.fl.
7521 Trävaruhanterare
7522 Möbelsnickare m.fl.
7523 Maskinsnickare
753 Personal inom konfektionsbranschen m.fl.
7531 Skräddare, ateljésömmerskor, körsnärer och modister
7532 Tillskärare och modellmästare
7533 Broderare och andra textilsömmare
7534 Tapetserare
7535 Garvare och skinnberedare
7536 Skomakare m.fl.
754 Annan personal, oklassificerad under andra moment i huvudgrupp 7
7541 Dykare
7542 Laddare och sprängare
7543 Klassificerare och kvalitetskontrollanter (utom drycker och livsmedel)
7544 Röksanerare, skadedjurs- och ogrässanerare
7549 Övrig personal, oklassificerad under andra moment i huvudgrupp 7
 
8 Process- och transportarbetare
 
81 Processarbetare
811 Maskinoperatörer i gruv- och stenbrottsarbete
8111 Gruv- och stenbrottsarbetare
8112 Anrikningsarbetare
8113 Slagborrare och djupborrare
8114 Processoperatörer inom betongindustri m.fl.
812 Processoperatörer och efterbehandlare, metallindustri
8121 Processoperatörer inom metallindustri
8122 Ytbeläggare och efterbehandlare inom metallindustri
813 Processoperatörer, kemisk industri och fotografiska produkter
8131 Processoperatörer, kemisk industri m.fl.
8132 Processoperatörer, fotografiska produkter
814 Processoperatörer, gummi-, plast- och pappersvaruindustri
8141 Processoperatörer, gummiindustri
8142 Processoperatörer, plastindustri
8143 Processoperatörer, pappersvaruindustri
815 Processoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri
8151 Maskinoperatörer, fibertillverkning, spinning och spolning
8152 Maskinoperatörer, vävning och stickning
8153 Symaskinsoperatörer
8154 Maskinoperatörer, tvättning, blekning och färgning
8155 Maskinoperatörer, pälsskinnsberedning, färgning
8156 Processoperatörer, sko- och väskindustri
8157 Tvätteripersonal
8159 Övriga processoperatörer inom textil-, skinn- och läderindustri
816 Processoperatörer, livsmedelsindustri
8160 Processoperatörer, livsmedelsindustri
817 Processoperatörer, sågvaror samt pappers- och kartongindustri
8171 Processoperatörer, pappers-, kartong- och massaindustri
8172 Processoperatörer, trä- och sågvaror
818 Andra processoperatörer
8181 Ugnsoperatörer, glas- och keramikindustri
8182 Operatörer och eldare m.fl., ångmaskiner och ångpannor
81821 Maskinreparatörer, kraftverk och avfallsbehandlingsanläggningar
81822 Övriga maskinreparatörer m.fl.
8183 Maskinoperatörer, packning, påfyllning och märkning
8189 Övriga processoperatörer utan annan klassificering
 
82 Hopsättare, industriprodukter
821 Hopsättare, industriprodukter
8211 Hopsättare, verkstads- och metallprodukter
8212 Hopsättare, elektrisk och elektronisk utrustning
8219 Övriga hopsättare av industriprodukter
 
83 Transportarbetare
831 Spårtrafikförare m.fl.
8311 Lokförare
8312 Bangårdspersonal m.fl.
832 Person- och paketbilsförare samt motorcykelförare
8321 Motorcykelbud m.fl.
8322 Person-, taxi- och paketbilsförare
833 Förare av tunga motorfordon
8331 Buss- och spårvagnsförare
8332 Lastbils- och specialfordonsförare
834 Arbetsmaskinförare
8341 Förare av jordbruks- och skogsmaskiner
8342 Anläggningsmaskinförare m.fl.
8343 Kranförare
8344 Stuveriarbetare och truckförare m.fl.
83441 Stuveriarbetare
83442 Truckförare m.fl.
835 Däckmanskap m.fl. sjötrafikarbetare
8350 Däckmanskap, sjötrafikarbetare m.fl.
 
9 Övriga arbetstagare
 
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare
911 Hem-, hotell- och kontorsstädare m.fl.
9111 Hembiträden och städare
9112 Kontors- och hotellstädare m.fl.
91121 Kontorsstädare m.fl.
91122 Hotellstädare
91123 Sjukhus- och vårdbiträden
91124 Daghemsbiträden
91129 Övriga städare utan annan klassificering
912 Fordonstvättare och fönsterputsare m.fl.
9121 Rengörare och pressare
9122 Fordonstvättare
9123 Fönsterputsare
9129 Övriga rengöringsarbetare
 
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske
921 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske
9211 Medhjälpare, jordbruk
9212 Medhjälpare, djuruppfödning
9213 Medhjälpare, växtodling och djuruppfödning, blandad drift
9214 Medhjälpare, trädgårdsodling
9215 Medhjälpare, skogsbruk
9216 Medhjälpare, fiske och vattenbruk
 
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl.
931 Medhjälpare inom gruvdrift och byggverksamhet
9311 Medhjälpare, gruvor
9312 Medhjälpare, anläggningsverksamhet
9313 Medhjälpare, byggnadsverksamhet
932 Medhjälpare inom tillverkning
9321 Handpaketerare
9329 Övriga medhjälpare inom industrin
933 Godshanterare, lagerarbetare m.fl.
9331 Förare av hand- och pedaldrivna bilar
9332 Förare av djurdragna fordon
9333 Godshanterare, lagerarbetare m.fl.
9334 Varupåfyllare
 
94 Köks- och restaurangbiträden
941 Köks- och restaurangbiträden
9411 Personal inom snabbmatssektorn
9412 Köksbiträden
 
95 Gatuförsäljare, skoputsare m.fl.
951 Reklamutdelare, skoputsare m.fl.
9510 Reklamutdelare, skoputsare m.fl.
952 Gatuförsäljare (utom livsmedel)
9520 Gatuförsäljare (utom livsmedel)
 
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl.
961 Avfallshanterare
9611 Avfallsinsamlare
9612 Avfallssorterare
9613 Gatsopare m.fl.
962 Tidningsutdelare, bud m.fl.
9621 Tidnings- och reklamutdelare, bud
9622 Diversearbetare
9623 Mätaravläsare m.fl.
9624 Vattenhämtare och vedinsamlare
9629 Övrig personal utan annan klassificering
 
X Okänd
 
XX Okänd
XXX Okänd
XXXX Okänd
XXXXX Okänd

Retur