Paluu


Hallintoasiain nimikkeistö 2013

 
1 VALTIO-OIKEUS JA YLEISHALLINTO
11 Valtio-oikeus
1101 Valtiolliset vaalit
1102 Kansalaisuusasiat
1103 Kansalaisten yleiset oikeudet
1104 Poikkeusolojen lainsäädäntö
1105 Puolueet
1106 Uskonnonvapaus
1199 Muu valtio-oikeusasia
12 Yleishallinto-oikeus
1201 Maksuvapautus
1202 Edunpalautus ja vahingonkorvaus
1203 Asiakirjajulkisuus
1204 Tietosuoja
1205 Tasa-arvoasiat (muut kuin itsehallintoon liittyvät)
1206 Harkinnanvaraiset ja muut valtionosuudet ja -avustukset
1207 Holhoustoimen edunvalvonta
1208 Passiasiat
1209 Väestötietoasiat
1210 Nimiasiat
1220 Oikeusavun myöntäminen, avustajan määrääminen ja palkkio
1221 Oikeusapupäätöksen muuttaminen ja lakkaaminen
1222 Oikeudenkäyntimaksua koskeva valitus
1230 Valtion perintö
1240 Vankeinhoitoa koskevat asiat
1299 Muu yleishallintoasia
13 Opetus- ja sivistystoimi
1301 Perusopetus ja lukio
1302 Kirjastot
1303 Ammattiopetus
1304 Ammattikorkeakoulut
1305 Yliopistot ja korkeakoulut
1399 Muu opetus- ja sivistystoimiasia
14 Valtion virkamiehet
1401 Virka- ja työsuhde
1402 Palkkaus, työaika ja vuosiloma (valtion virkamiehet)
1499 Muu virkamiesoikeusasia
15 Työvoima-asiat
1501 Palkkaturva ja muu toimeentuloturva-asia
1502 Työsuojelu
1503 Siviilipalvelus
1504 Asevelvollisuuslain mukainen palvelus
1505 Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus
1599 Muu työvoima-asia
16 Turvallisuus, yleinen järjestys ja eräät luvat
1601 Palo- ja pelastustoimi sekä väestönsuojelu
1602 Ampuma-aseasiat
1603 Arpajais- ja rahankeräysluvat
1699 Muu turvallisuutta, yleistä järjestystä ja eräitä lupia koskeva asia
 
2 ITSEHALLINTO
21 Ahvenanmaa
2101 Ahvenanmaan itsehallinto (ellei muussa asiaryhmässä)
22 Kunnallisasiat
2201 Kunnallisvaalit
2202 Kuntajako
2203 Kunnan toimiala
2204 Kunnan talous
2205 Kunnalliset säännöt ja taksat
2206 Virkavaali (kunnat ja kuntayhtymät)
2207 Palvelussuhdeturva (kunnat ja kuntayhtymät)
2208 Palkkaus, työaika ja vuosiloma (kunnat ja kuntayhtymät)
2209 Muu henkilöstöasia (kunnat ja kuntayhtymät)
2299 Muu kunnallisasia
23 Kirkollisasiat
2301 Palvelussuhde (kirkko)
2302 Muu henkilöstöasia (kirkko)
2399 Muu kirkollisasia
24 Saamelaisasiat
2401 Saamelaiskäräjävaalit
2499 Muu saamelaisasia
 
3 ULKOMAALAISASIAT
31 Ulkomaalaisasiat
3101 Oleskeluluvat perheiden yhdistämisen perusteella
3102 Muut oleskeluluvat
3103 Karkottaminen
3104 Ulkomaalaisen käännyttäminen
3105 Turvapaikka-asiat
3106 Turvapaikka-asiat / nopeutettu käsittely
3107 Muukalaispassit ja muut matkustusasiakirjat
3199 Muu ulkomaalaisasia
 
4 RAKENTAMINEN
41 Maankäyttö- ja rakennusasiat
4101 Maakuntakaava
4102 Yleiskaava
4103 Asemakaava
4104 Ranta-asemakaava
4105 Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus
4106 Rakennusjärjestys
4107 Tonttijako
4108 Kadut ja yleiset alueet
4109 Rakentamiskehotus
4110 Lunastaminen kaavan perusteella
4111 Poikkeaminen (maankäyttö- ja rakennusasiat)
4112 Suunnittelutarveratkaisu
4113 Rakennuslupa
4114 Toimenpidelupa
4115 Ympäristönhoito ja rakennuksen kunnossapito
4116 Purkamislupa
4117 Maisematyölupa
4118 Rakennustuotteiden hyväksyntä
4119 Rakennusrasitteet
4120 Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittaminen
4121 Tilapäinen rakennus
4122 Rakennusvalvonta
4199 Muu maankäyttö- ja rakennusasia
42 Tieasiat
4201 Maantie
4202 Yksityinen tie
4299 Muu tieasia
43 Kiinteistöasiat
4301 Lunastusasiat
4302 Etuosto-oikeus
4399 Muu kiinteistöasia
 
5 YMPÄRISTÖ
51 Ympäristönsuojelu
5101 Ympäristölupa / metsäteollisuus
5102 Ympäristölupa / metalliteollisuus
5103 Ympäristölupa / energian tuotanto
5104 Ympäristölupa / kemikaaliteollisuus ja kemikaalien käsittely
5105 Ympäristölupa / malmien louhinta ja mineraalien tuotanto
5106 Ympäristölupa / elintarvikkeiden ja rehujen valmistus
5107 Ympäristölupa / jätteiden käsittely
5108 Ympäristölupa / polttonesteen jakeluasema/- varastointi
5109 Ympäristölupa / louhinta, murskaus, asfalttiasema, betoniasema
5110 Ympäristölupa / jätevesien johtaminen/ - puhdistamo
5111 Ympäristölupa / eläinsuojat
5112 Ympäristölupa / turkistarhaus
5113 Ympäristölupa / moottorirata, veneiden harjoittelurata
5114 Ympäristölupa / pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen
5115 Ympäristölupa / turvetuotanto
5129 Muu ympäristölupa-asia
5131 Meluilmoitus
5132 Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ja hallintopakko
5133 Ympäristönsuojelulain mukaiset maksu- ja korvausasiat
5139 Muu ympäristönsuojelulain mukainen asia
5141 Jätemaksut
5142 Järjestetty jätteenkuljetus
5149 Muu jätelain mukainen asia
5151 Terveysvalvonta
5152 Öljyvahinkojen torjunta
5153 Haittavero ja -maksu (ympäristönsuojelu)
5154 Ympäristövaaralliset aineet
5155 Päästökauppalain mukaiset asiat
5156 Maasto- ja vesiliikenne
5157 Ydinenergialain mukainen asia
5199 Muu ympäristönsuojeluasia
52 Vesitalous
5201 Rakentaminen vesistöön
5202 Vesivoiman hyväksikäyttö
5203 Kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet
5204 Puutavaran uitto
5205 Ojitus
5206 Vesistön järjestely
5207 Vesistön säännöstely
5208 Veden johtaminen nesteenä käytettäväksi ja pohjaveden ottaminen
5209 Jäteveden johtaminen
5210 Vesilain mukaiset maksu- ja korvausasiat
5211 Vesilain mukainen valvonta ja hallintopakko
5212 Vesihuoltolain mukainen asia
5299 Muu vesitalousasia
53 Ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa tarkoitettua yhteiskäsittelyä koskevat asiat
5301 Hallintopakko ympäristönsuojelulain ja vesilain yhteiskäsittelyä koskevassa asiassa
5302 Yhteiskäsittelyn piiriin kuuluva lupa-asia / kalankasvatus
5303 Yhteiskäsittelyn piiriin kuuluva lupa-asia / turvetuotanto
5399 Muu ympäristönsuojelulain ja vesilain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluva lupa-asia
54 Luonnonsuojelu
5401 Natura 2000 -verkosto
5402 Luonnonsuojelulain mukaiset asiat
5403 Eläinsuojelu
5404 Maa-ainesasiat
5405 Muinaismuistoasiat
5406 Rakennussuojelu
5499 Muu luonnonsuojeluasia
55 Ulkoilu ja leirintä
5501 Ulkoiluasiat
5502 Leirintäasiat
56 Asuntotuotanto ja asuntoasiat
5601 Arava-asiat
5699 Muu asuntoasia
 
6 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO
61 Sosiaaliasiat
6101 Toimeentulotuen myöntäminen
6102 Toimeentulotuen takaisinperintä
6103 Huostaanotto
6104 Yhteydenpidon rajoittaminen lastensuojeluasiassa
6105 Muu lastensuojeluasia
6106 Elatusturva
6107 Kehitysvammaisten erityishuolto
6108 Vammaispalvelu
6109 Päihdehuolto
6110 Omaishoidon tuki
6111 Lasten päivähoidon järjestäminen
6112 Lastensuojelukustannusten korvaaminen
6113 Muu sosiaalihuollon kustannusten korvaaminen (myös kuntien)
6114 Sosiaalihuollon asiakasmaksut
6131 Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen
6132 Kiireellinen sijoitus ja sen jatkaminen
6133 Huostassapidon lopettaminen
6134 Lupa lapsen tutkimiseen
6135 Yhteydenpidon rajoittaminen
6136 Muu rajoitus sijaishuollossa
6137 Erityinen huolenpito
6138 Muut lastensuojeluasiat
6199 Muu sosiaaliasia
62 Terveydenhuolto ja sairaanhoito
6201 Kansanterveystyö
6202 Hoitoon määrääminen mielenterveysasiassa
6203 Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen mielenterveysasiassa
6204 Muu mielenterveysasia
6205 Sairaalalaitos
6206 Terveydenhuollon- ja sairaanhoitotoimen harjoittaminen
6207 Elintarvikevalvonta
6208 Terveydenhuollon kustannusten korvaaminen (myös kuntien välinen)
6209 Terveydenhuollon asiakasmaksut
6210 Hoitotakuu
6299 Muu terveydenhuolto ja sairaanhoitoasia
63 Lääkeasiat ja apteekkilaitos
6301 Lääkkeiden maahantuonti
6302 Lääkkeiden myyntilupa ja hintavalvonta
6319 Muu lääkeasia
6321 Apteekkiasiat
 
7 TALOUDELLINEN TOIMINTA MUKAAN LUKIEN LIIKENNE- JA VIESTINTÄASIAT
71 Oikeushenkilöt ja teollisoikeudet
7101 Yhtiöoikeudelliset hallintotoimet
7102 Siviilioikeudelliset oikeushenkilöt
7103 Kauppa- ja yhdistysrekisteriasiat
7104 Patentti, hyödyllisyysmalli ja integroitu piiri
7105 Mallisuoja ja tavaramerkki
7106 Verkkotunnus
7199 Muu oikeushenkilöihin ja teollisoikeuksiin liittyvä asia
72 Elinkeinoasiat
7201 Rahoitusmarkkinoiden valvonta
7202 Vakuutustoiminta
7203 Kaivostoiminta
7204 Elintarvikekauppa
7205 Sähkömarkkinat
7206 Sähköturvallisuus
7207 Räjähdysaineet ja palavat nesteet
7208 Kiinteistöjen ja asuntojen välitys
7209 Majoitus- ja ravitsemisliikkeet, anniskelulupa-asiat sekä alkoholin vähittäismyynti
7210 Kilpailuoikeus
7211 Julkiset hankinnat
7212 Kuluttajansuoja
7213 Kirjanpitolainsäädännön soveltaminen
7299 Muu elinkeinoasia
73 Maa- ja metsätalous
7301 Maataloustuotannon ohjaaminen (m.m. kansalliset tuet)
7302 Metsätalous
7303 Kasvinsuojelu
7304 Porotalous
7305 Metsästys ja kalastus
7399 Muu maa- ja metsätalousasia
74 EU:n rakennerahastojen tukitoimet
7401 Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
7402 Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
7403 Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR-O)
7404 Kalatalouden ohjauksen rahoitusväline (KOR)
7499 Muu EU:n rakennerahastojen tukitoimi
75 Liikenne ja viestintä
7501 Ajokortti, ajo-oikeus ja ammattiajolupa
7502 Autokoulu
7503 Ammattimainen moottoriajoneuvoliikenne
7504 Rautatieliikenne, merenkulku ja ilmailu
7505 Televisiomaksut
7506 Tietoliikenne
7507 Tietoliikenteen tarkastusmaksut
7508 Merimiehiä, lentäjiä yms. koskeva asia
7509 Nopeus- ja painorajoitukset sekä nopeuskilpailut
7510 Ajo- ja vesikulkuneuvojen katsastus ja rekisteröinti
7511 Liikennevakuutusmaksua vastaava hyvike
7512 Pysäköintivirhemaksut
7513 Ylikuormamaksut
7514 Joukkoliikenteen tarkastusmaksut
7515 Ajoneuvojen siirtämistä koskeva maksu
7599 Muu liikenneasia
 
8 VEROT
81 Tulo- ja varallisuusvero
8101 Henkilökohtaisen tulon verotus
8102 Varallisuusverotus
8103 Elinkeinotulon verotus
8104 Maatilatalouden verotus
8105 Lähdeverot
8106 Kansainvälinen verotus
8107 Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu tulo- ja varallisuusveroasiassa
8108 Veroviraston ennakkotieto tai -ratkaisu tulo- ja varallisuusveroasiassa
8109 Ennakonpidätyksen ja ennakonkannon muuttaminen
8110 Ennakkoperintä ja työnantajan sosiaaliturvamaksu
8111 Kiinteistövero
8112 Rakennusvero
8199 Muu tulon tai varallisuuden perusteella kannettavaa veroa tai maksua koskeva asia
82 Arvonlisävero
8201 Arvonlisäveroa koskevat valitukset
8202 Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu arvonlisäveroasiassa
8203 Veroviraston ennakkoratkaisu arvonlisäveroasiassa
8204 Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröinti ja ryhmärekisteröinti
8205 Vakuutusmaksuvero
8299 Muu arvonlisäveroa tai vakuutusmaksuveroa koskeva asia
83 Ajoneuvoja koskevat verot ja maksut
8301 Autoverovalitukset
8302 Autoveroa koskevat ennakkoratkaisut
8303 Autoveron palautus
8304 Ajoneuvovero
8305 Polttoainemaksu
8306 Käyttökieltoa koskevat valitukset
8307 Veronhuojennuksia koskevat valitukset
8399 Muu ajoneuvoveroasia
84 Valmisteverot ja tulliasiat
8401 Tullinimikkeet
8402 Tullausvalitukset
8403 Ennakkoratkaisut valmistevero- ja tulliasioissa
8404 Tullin suorittama valvonta (mm. EU-tuet)
8405 Valmisteverot
8499 Muu tulliasia
85 Muut verot ja verotusmenettely
8501 Perintö- ja lahjavero
8502 Arpajaisvero
8503 Leimavero
8504 Varainsiirtovero
8505 Jätevero
8506 Ratavero
8507 Tonnistovero
8508 Vakuutusmaksu ja metsänhoitomaksu
8509 Muut valtiolle perittävät maksut (mm. maksuperustelakiin perustuvat)
8510 Ennakkotieto tai -ratkaisu muussa veroasiassa
8511 Verotusmenettely
8512 Veronkanto
8513 Verotukseen liittyvä laiminlyöntimaksu
8599 Muu veroasia
 
9 MUUT ASIAT
91 Eläkeasiat
9101 Eläkeasiat
92 Hallinto-oikeuden muut kuin lainkäyttöasiat
9201 Hallinto-oikeudelle toimitetut ja muualle siirretyt asiat
9209 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset oikaisukehotukset
99 Muut asiat
9999 Muut asiat

Paluu