F11 Skogsmark

Huvudgrupper - Markanvändningsklassificering 2000
 
FSkogsbruksmarker
F1Ekonomiskogar
F11Skogsmark
F12Tvinmark
F2Specialskogar

F11 Skogsmark

Skogsmark är mark som används eller kan användas för virkesproduktion. Trädbeståndets årliga medeltillväxt under de gynnsammaste tillväxtförhållanden och med den omloppstid som rekommenderas för skogstypen i fråga är minst 1,00 m³/ha/år med bark. Som skogsmark betraktas också områden som tidigare hört till någon annan markanvändningsklass än skogsbruksmark, om där genom skogsodling åstadkommits en livsduglig plantskog.

Till klassen hör:

Skogsområden med trädbestånd samt områden som tillfälligt är trädfria eller glest trädbevuxna (förnyelseytor, plantskogar, ödelagda områden och motsvarande). En förutsättning är att det ovannämnda avkastningskravet uppfylls och att området inte hör till någon annan markanvändningsklass. Till ytan små eller tillfälliga lagerområden för råvirke e.d. stödfunktionsområden inom skogsbruket räknas till skogsmark om den potentiella avkastningen motsvarar den som nämns i definitionen.

Tidigare jordbruksmarker där skog planterats eller som blivit skogbevuxna samt tidigare jordbruksmarker som blivit slybevuxna, vilket förhindrar att de blir skogbevuxna på naturlig väg eller genom odling.

Övriga områden som inte hör till någon annan markanvändningsklass och där det ovannämnda avkastningskravet uppfylls.

Till klassen hör inte:

Vägområden som omgärdas av skog, skogsvägar (hör till klassen C11. Vägtrafikområden).

Plantskolor för skogsträd och fröodlingar (hör till klassen E13. Trädgårdsodlingar).

Lindrigt slybevuxna åkrar som tagits ur bruk (hör till klassen E21. Jordbruksmark som inte är i bruk).