Paluu


Siviiliasiain nimikkeistö 2014

 
A RIITA-ASIAT
01 Perheoikeus
011 Elatusvelvollisuus
0110 Puolison elatusavun vahvistaminen
0111 Lapsen elatusavun vahvistaminen
0112 Rekisteröidyn parisuhteen osapuolen elatusavun vahvistaminen
012 Parisuhteeseen perustuva varallisuussuhde
0120 Osituksen moite (avioliitto)
0121 Muu aviovarallisuutta koskeva asia
0122 Osituksen moite (rekisteröity parisuhde)
0123 Muu rekisteröidyn parisuhteen varallisuuskysymyksiä koskeva asia
0124 Omaisuuden erottelun moite (avoliitto)
0125 Hyvityksen vaatiminen avopuolison yhteistalouden purkamisessa
0126 Muu avopuolisoiden varallisuuskysymyksiä koskeva asia
013 Perheoikeudellisen sopimuksen ja päätöksen muuttaminen
0130 Lapsen elatusta koskevan sopimuksen tai päätöksen muuttaminen
0131 Puolison elatusta koskevan sopimuksen tai päätöksen muuttaminen
0132 Rekisteröidyn parisuhteen osapuolen elatusta koskevan sopimuksen tai päätöksen muuttaminen
014 Isyys
0140 Isyyden vahvistaminen
0141 Isyyden kumoaminen
019 Muu perheoikeudellinen asia
0190 Muu perheoikeudellinen asia
02 Holhous
0211 Edunvalvojan vahingonkorvausvelvollisuus
03 Perintö- ja testamenttioikeus
031 Pesänselvitys ja perinnönjako
0310 Perinnönjaon moite
0311 Lakiosan täydennys
0312 Perinnöstä määrättävä avustus
0313 Lesken asumisoikeus
0314 Osituksen tai perinnönjaon peruuntuminen
032 Testamentti
0320 Testamentin moite
0321 Muu testamentin tehottomaksi julistamista koskeva kanne
0322 Testamentin tulkinta
039 Muu perintö- tai testamenttiasia
0390 Muu perintö- tai testamenttiasia
04 Kiinteä omaisuus
040-041 Kiinteistöä koskeva riita
0401 Kiinteistön virhe tai muu sopimusrikkomus
0402 Saannon moite tai muu vaatimus paremmasta oikeudesta
0412 Kiinteistön kauppaan perustuva velkomus
0413 Muu kiinteistöä koskeva riita
044 Maanvuokra
0440 Maanvuokrasaatava
0441 Muu maanvuokrasuhdetta koskeva riita
05 Huoneenvuokra-asiat
051 Vuokran suuruus/muutos
0510 Vuokran korottaminen
0512 Vuokran alentaminen (myös tilapäinen)
052 Vuokrasopimuksen päättyminen
0520 Vuokrasopimuksen purkaminen ja/tai korvaus
0521 Vuokrasopimuksen irtisanominen ja/tai korvaus
0522 Muuttopäivän siirtäminen
0523 Vuokrasopimuksen muu päättyminen ja/tai korvaus
053 Muu huoneenvuokra-asia
0530 Huoneenvuokrasaatava
0531 Vahingonkorvaus huoneenvuokrasuhteen perusteella
0590 Muu huoneenvuokra-asia
06 Irtain omaisuus
061 Irtaimen saannon moittiminen
0610 Irtaimen saannon moittiminen
062 Osamaksukauppa
0620 Osamaksukauppaan perustuva velkomus
0621 Muu osamaksukauppaan liittyvä riita
063 Muu irtaimen kauppa
0630 Irtaimen kaupan purkaminen
0631 Irtaimen kauppahinnan alentaminen
0632 Irtaimen kauppaan perustuva velkomus
0633 Muu irtaimen kauppaan liittyvä riita
064-069 Muu irtainta koskeva riita
0640 Irtaimen vuokraan perustuva velkomus (muu kuin huoneen- tai maanvuokra)
0690 Muu irtainta koskeva riita
07 Aineeton oikeus
0710 Toiminimeä koskeva riita
0720 Kaupparekisterimerkintää koskeva riita
0730 Tavaramerkkioikeutta koskeva riita
0740 Patenttia tai hyödyllisyysmallioikeutta koskeva riita
0750 Työsuhdekeksintöä koskeva riita
0760 Tekijänoikeutta koskeva riita
0770 Oikeus valokuvaan
0780 Mallioikeutta koskeva riita
0785 Kasvinjalostusta koskeva riita
0786 Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeva riita
0790 Muu aineettomia oikeuksia koskeva riita
08 Velka- tai saamissuhde
0810 Velkakirjaan perustuva saatava
0820 Juoksevaan velkakirjaan, vekseliin tai shekkiin perustuva saatava
0830 Kiinnityspanttina olevasta omaisuudesta maksettavaksi määrättävä saatava
0840 Asiakirjaan perustumaton velaksianto
0850 Takaajan vastuu
0860 Takaajan takautumisoikeus
0870 Perusteettoman edun palautus
0890 Muu velkasuhteeseen perustuva saatava
09 Palvelussopimus, toimeksianto, työntulossopimus
091 Työsuhde ja tasa-arvo
0910 Työntekijän palkkaedut (palkka- ja muut työntekijälle työsuhteesta johtuvat saatavat)
0911 Työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta aiheutuva riita
0912 Tasa-arvolakiin perustuva riita
0913 Yhteistoimintalakiin perustuva riita
0914 Muu työsuhdetta koskeva riita
092 Asiamiessopimus ja valtuutus
0920 Asiamiessopimusta tai valtuutusta koskeva riita
093 Urakkasopimus
0930 Urakkasopimuksen suoritusrikkomus
094 Välittäjäsopimus
0940 Välittäjäsopimus (agentuuri-, komissio-, huolintasopimus ym.)
095-099 Muu palvelussopimus, toimeksianto, työntulossopimus
0950 Muuhun palvelussopimukseen, toimeksiantoon tai työntulossopimukseen perustuva velkomus
0990 Muu palvelussopimusta, toimeksiantoa, työntulossopimusta koskeva riita
10 Merioikeus
1010 Merioikeusasia
1020 Meriselitys
11 Vakuutussopimus
1110 Liikennevakuutuskorvaus
1190 Muu vakuutuskorvaus
12 Vakuutuksenantajan takautumisoikeus
1210 Liikennevakuutuksenantajan takautumisoikeus
1290 Muun vakuutuksenantajan takautumisoikeus
13 Sopimussuhteen ulkopuolinen korvausvastuu
1301 Ympäristövahinkolain mukainen vahingonkorvaus
1302 Naapuruussuhdelain mukainen vahingonkorvaus
1303 Kilpailunrajoituslain mukainen vahingonkorvaus
1310 Vahingonkorvauslakiin perustuvat riita-asiat
1320 Tuotevastuulain mukainen vahingonkorvaus
1330 Potilasvahinkolain mukainen vahingonkorvaus
134-135 Muu korvausvastuu
1340 Valtion korvausvastuu syyttömästi vangitulle tai tuomitulle
1350 Rikokseen perustuva vahingonkorvausvelvollisuus
14 Yhteisö ja säätiö
1410-1412 Asunto-osakeyhtiö
1410 Huoneiston ottamista yhtiön hoidettavaksi koskevan päätöksen moittiminen
1411 Asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen muun päätöksen moittiminen
1412 Muu asunto-osakeyhtiöasia
1418-142 Osakeyhtiö
1418 Vahingonkorvausvelvollisuus
1419 Lunastusriita
1420 Osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksen moittiminen
1421 Muu osakeyhtiöasia
143 Asumisoikeusasia
1430 Asumisoikeusasumista koskeva riita
149 Muu yhteisö- tai säätiöasia
1490 Muu yhteisö- tai säätiöasia
15 Omistusoikeus ulosmitattuun irtaimeen omaisuuteen
1510 Omistusoikeus ulosmitattuun irtaimeen omaisuuteen
16 Konkurssi
1610 Takaisinsaanti konkurssipesään
1620 Konkurssissa riitautetun saatavan/etuoikeuden vahvistaminen
1690 Muu konkurssiasia
17 Velkajärjestely ja saneerausmenettely
1710 Takaisinsaanti velkajärjestelyssä
1720 Velkajärjestelyyn liittyvien velkojen riitauttaminen
1730 Takaisinsaanti saneerausmenettelyssä
1740 Saneerausmenettelyyn liittyvien saatavien riitauttaminen
1790 Muu velkajärjestelyyn tai saneerausmenettelyyn liittyvä asia
18 Turvaamistoimet, häädöt, virka-avut
1810 Takavarikko
1820 Muu turvaamistoimi
1830 Häätö (Huoneen- tai maanvuokrasuhteeseen perustuva)
1840 Virka-apu
19 Muu riita-asia
1910 Kiinteistön tai irtaimiston määrääminen myytäväksi yhteisomistussuhteen purkamiseksi
1919 Ulosottoperusteen määräajan jatkaminen
1920 Muu UL:iin perustuva asia
1921 Täytäntöönpanoriita
1940 Arvopaperimarkkinat
1990 Muu riita-asia
20 Maaoikeusasiat
2010 Lohkominen tai erillisen alueen käsittely
2011 Halkominen
2012 Tilusvaihto tai alueen siirtäminen
2013 Uusjako
2014 Kiinteistönmääritys
2015 Yhteistä aluetta tai erityistä etuutta taikka yhteismetsää koskeva lainsäädäntö
2016 Rasitetoimitus
2019 Muu kiinteistönmuodostamislain mukainen asia
2020 Yksityistietoimitus
2021 Maantietoimitus
2022 Tielautakunnan toimitus
2029 Muu tieasia
2030 Lunastustoimitus
2040 Kirjaamisasiaa koskeva valitus
2090 Muu maaoikeusasia
 
B HAKEMUSASIAT
25 Lapsia koskeva lainsäädäntö
2510 Lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta päättäminen
2520 Lapsen huoltoa koskevan päätöksen muuttaminen
2530 Lapsen tapaamisoikeutta koskevan päätöksen muuttaminen
2540 Suomalaisen lapseksiottaminen
2550 Ulkomaalaisen lapseksiottaminen
2560 Ennen 1.1.1980 perustetun ottolapsisuhteen muuttaminen uuden lain mukaiseksi
26 Avio- ja avoliitto-oikeus
2610 Avioero (ei liitännäisvaatimuksia)
2621 Avioero (on lapsen huoltoa/tapaamisoikeutta koskevia liitännäisvaatimuksia)
2622 Avioero (on muita liitännäisvaatimuksia)
2630 Yhteiselämän lopettaminen
2640 Pesänjakajan määrääminen avioeroasiassa
2650 Pesänjakajan määrääminen avopuolisoiden yhteistalouden purkamisessa
2690 Muut avioliittolain mukaiset asiat
27 Avioehtoasiat
28 Holhousasiat
2811 Edunvalvojan määrääminen heikentyneen terveydentilan vuoksi
2812 Edunvalvojan määrääminen tuntemattomalle perilliselle
2813 Edunvalvojan määrääminen poissaolevalle
2814 Edunvalvojan määrääminen tulevalle omistajalle
2815 Edunvalvojan määrääminen lahjakirjan tai testamentin määräyksen perusteella
2816 Edunvalvojan määrääminen suorittamaan toisen edunvalvojan laiminlyömän toimenpiteen ajamaan kannetta toista edunvalvojaa vastaan
2821 Edunvalvojan määrääminen alaikäiselle tai henkilölle, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu
2822 Sijaisen määrääminen edunvalvojalle
2823 Edunvalvojan vapauttaminen tehtävästään
2824 Edunvalvojan tehtävän lakkauttaminen
2825 Ratkaisupyyntö edunvalvonta-asiassa
283 Toimintakelpoisuuden rajoitus
2831 Toimintakelpoisuuden rajoitus yhteisvallintamääräyksellä
2832 Toimintakelpoisuuden rajoitus rajoitusmääräyksellä
2833 Toimintakelpoisuuden rajoitus vajaavaltaiseksi julistamisella
2834 Toimintakelpoisuuden rajoituksen muuttaminen tai poistaminen
2891 Muut holhousasiat
29 Perintö- ja testamenttioikeus
2910 Perunkirjoitukseen velvoittaminen
2930 Perukirjan valalla vahvistaminen
2940 Pesänselvittäjän/pesänjakajan määrääminen
2941 Pesänselvittäjän päätöksen moite
2950 Pesänselvittäjän lupahakemus kiinteän omaisuuden myyntiin
2960 Pesänjakajan esitys omaisuuden myynnistä
2970 Pesänselvittäjän/pesänjakajan vapauttaminen toimestaan
2980 Testamentin tallettaminen
2990 Muu perintökaaren mukainen hakemusasia
30 Yksityishenkilön velkajärjestely
3010 Velkajärjestelyhakemus
3020 Maksuohjelman muuttaminen
3030 Velkajärjestelyn raukeaminen
3040 Takaus- ja vakuusvastuun järjestelyhakemus
3050 Lisäsuoritusten vahvistamishakemus
3090 Muu velkajärjestelyasia
31 Yrityksen saneeraus
3110 Saneerausmenettelyhakemus
3120 Saneerausohjelman muuttaminen
3130 Saneerausohjelman raukeaminen
3140 Velkajärjestelyn raukeaminen
3190 Muu yrityssaneerausasia
32 Muut hakemusasiat
3201 Edustajan määrääminen kotouttamislain nojalla
3202 Edustajan vapauttaminen kotouttamislain nojalla
3203 Ratkaisupyyntö oikeusapupäätöksestä
3210 Lupa yhteistä kiinteää tai irtainta omaisuutta koskeviin toimenpiteisiin
3211 Uskotun miehen määrääminen hoitamaan yhteistä kiinteää tai irtainta omaisuutta
3220 Osakeyhtiön määrääminen selvitystilaan
3221 Osakeyhtiön selvitystilan lopettaminen ja yhtiön purkaminen
3222 Osakeyhtiöiden tai osuuskuntien sulautuminen
3223 Osakepääoman alentaminen
3224 Julkinen haaste
3230 Kuolleeksi julistaminen
3240 Virkavala, tms.
3241 Virka-apu ulkomaalaiselle tuomioistuimelle
3250 Asiakirjan kuolettaminen
3260 Yhteistä aluetta tai sellaiseen liittyvää koskeva asia
3270 Julkisen kaupanvahvistajan määrääminen
3280 Ilmoitus lahjanlupauslain 6 §:ssä tarkoitetusta irtaimen omaisuuden lahjoituksesta
3284 Menetetyn määräajan palauttaminen
3285 Lainvoiman saaneen tuomion purkaminen
3286 Ulkomailla annetun päätöksen vahvistaminen ja täytäntöönpano
3290 Muu hakemusasia
33 Konkurssit
3310 Konkurssihakemus
3311 Konkurssin jälkivalvonta
34 Täytäntöönpanoasiat
3410 Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano
3420 Välitystuomion täytäntöönpanohakemus
3430 Ulkomaisen (Luganon sopimus) tuomion julistaminen täytäntöönpanokelpoiseksi
3490 Muu täytäntöönpanoasia
35 Ulosottoasiat
3510 Ulosottovalitus
3590 Muu ulosottoasia
36 Rekisteröityä parisuhdetta koskevat asiat
3610 Ero rekisteröidystä parisuhteesta (ei liitännäisvaatimuksia)
3620 Ero rekisteröidystä parisuhteesta (on liitännäisvaatimuksia)
3630 Yhteiselämän lopettaminen
3640 Pesänjakajan määrääminen
3690 Muu rekisteröityä parisuhdetta koskeva hakemusasia
37 Valitus prosessiratkaisusta
3710 Valitus prosessiratkaisusta
38 Pitkäaikaisvankien vapauttamismenettely
3810 Elinkautiseen vankeuteen tuomitun ehdonalaista vapauttamista koskeva asia
3811 Koko rangaistusta rangaistuslaitoksessa suorittamaan määrätyn ehdonalaista vapauttamista koskeva asia

Paluu