Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle Tilastotieto-sivulle.

Suuralue

Luokituksen kuvaus

Käyttötarkoitus

Tilastoissa käytettävien alueluokitusten tarkoituksena on kuvata ilmiöiden alueellisia vaihteluja ja yleisesti aluerakennetta.

Maakunnat ja tilastollinen kuntaryhmitys ovat ensisijaisia Suomen tilastotoimessa käytettäviä alueluokituksia. EU:n tilastovirastoon Eurostatiin toimitettavissa tilastoissa puolestaan käytetään kolmitasoiseen hierarkkiseen NUTS-luokitukseen (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) perustuvia aluejakoja. Suomen aluejaossa suuralueet muodostavat NUTS 2 -tasoa vastaavan aluejaon.

LUOKITUKSEN KANSAINVÄLINEN TAUSTA:
Vuoden 2012 alusta otettiin käyttöön uusi suuraluejako, jossa alueita on viisi. Suuraluejako perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 1059/ 2003, jota tarkistettiin vuonna 2011 (Komission asetus 31/2011).

Muutokset edellisestä versiosta

Etelä-Suomen suuralue (1) jakautui Helsinki-Uudenmaan (1) ja Etelä-Suomen suuralueisiin (2). Itä-Suomen (3) ja Pohjois-Suomen (4) suuralueet yhdistyivät. Uuden suuralueen nimi on Pohjois- ja Itä-Suomen suuralue ja sen koodi on 4. Vuoden 2012 suuralueluokituksen alueet ovat:

1 Helsinki-Uusimaa
2 Etelä-Suomi
3 Länsi-Suomi
4 Pohjois- ja Itä-Suomi
5 Ahvenanmaa -Åland

Luokitusjulkaisut

Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot. Helsinki: Tilastokeskus. (Käsikirjoja / Tilastokeskus, 28)