C Tillverkning

Huvudgrupper - Näringsgrensindelningen 2008
 
CTillverkning
10Livsmedelsframställning
11Framställning av drycker
12Tobaksvarutillverkning
13Textilvarutillverkning
14Tillverkning av kläder
15Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m.
16Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler
17Pappers- och pappersvarutillverkning
18Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar
19Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
20Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
21Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel
22Tillverkning av gummi- och plastvaror
23Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter
24Stål- och metallframställning
25Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
26Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik
27Tillverkning av elapparatur
28Tillverkning av övriga maskiner
29Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
30Tillverkning av andra transportmedel
31Tillverkning av möbler
32Annan tillverkning
33Reparation och installation av maskiner och apparater

C Tillverkning

Denna grupp omfattar mekanisk, kemisk eller biologisk omvandling av material, ämnen eller komponenter till nya produkter. Dessa material, ämnen eller komponenter är produkter från primärproduktion (jordbruk, skogsbruk och fiske, gruvdrift och utvinning av mineral). Resultatet av en tillverkningsprocess kan vara en slutprodukt färdig för användning eller konsumtion eller en insatsvara som skall förädlas vidare. Exempelvis är resultatet av raffinering av aluminiumoxid insatsvara i produktionen av aluminium, aluminium är insatsvara för aluminiumtråd och aluminiumtråden är slutligen insatsvara i tillverkningen av trådprodukter.

Tillverkningen omfattar också verksamhet av sådan tillverkare, som lagt ut hela produktionsprocessen, om uppdragsgivaren utöver slutprodukten också äger de råämnen som använts vid tillverkningen.

Tillverkning av specialkomponenter klassificeras som tillverkning. Komponenterna är antingen egentillverkade eller inköpta.

Tillverkning av specialkomponenter och tillhörande delar samt tillbehör till maskiner och utrustning klassificeras i allmänhet i samma grupp som tillverkningen av den maskin och utrustning som delen eller tillbehöret ska höra till. Tillverkningen av universalkomponenter och delar till maskiner och utrustning, t.ex. motorer, kolvar, elmotorer, elektriska maskindelar, ventiler, drev, rullager o.d. klassificeras i lämplig grupp inom tillverkning utan hänsyn till de maskiner eller den utrustning där delarna ska ingå. Tillverkning av specialkomponenter genom formpressning och strängsprutning av plastmaterial förs dock till tillverkning av plastvaror.

Också väsentlig omvandling av varor, restaurering i ursprungligt skick eller annat motsvarande förnyande (till exempel grundlig reparation av fartyg och flygplan i tillverkarens regi) klassificeras under tillverkning.

Återvinning av avfall, dvs. bearbetning av avfall till returråvara, klassificeras i grupp 383 (Återvinning av material). Även om detta kan innebära mekanisk eller kemisk omvandling förs det inte till tillverkning, eftersom det primära syftet med verksamheten anses vara hantering av avfall och således klassificeras verksamheten i grupp E (Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering). Tillverkningen av nya slutprodukter av returråvara klassificeras dock som tillverkning.

Specialiserat underhåll, reparation och installation av industriella och liknande maskiner och apparater är i allmänhet klassificerade i grupp 33 (Reparation och underhåll av maskiner och apparater). Reparation av datorer samt personliga artiklar och hushållsartiklar förs emellertid till grupp 95 (Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar) och reparation av motorfordon till grupp 45 (Parti- och detaljhandel samt reparation av motorfordon och motorcyklar).

Observera: Gränsen mellan tillverkning och andra grupper kan ibland vara otydlig. I allmänhet består verksamheterna i tillverkningssektorn av att omvandla material till nya produkter. Definitionen på vad som är en ny produkt kan till en viss mån vara subjektiv. För tydlighetens skull anses följande verksamheter vara tillverkning.
- beredning av färsk fisk, som inte sker på en fiskebåt (10200)
- pastörisering och förpackning av mjölk (10510)
- lädertillverkning (15110)
- impregnering och värmebehandling av trä (16100)
- tryckning och anknytande verksamhet (181)
- regummering av däck (22110)
- tillverkning av färdigblandad betong (23630)
- galvanisering, plätering och värmebehandling av metaller (25610)
- ombyggnad av maskiner (t.ex. bilmotorer 29100)

Å andra sidan finns det verksamheter, som kan innehålla en omvandlingsprocess, men som inte klassificeras som tillverkning. Dessa omfattar:
- avverkning (02 Skogsbruk)
- utvinning av jordbruksprodukter på gårdsbruk (A Jordbruk, skogsbruk och fiske)
- beredning av livsmedel för omedelbar konsumtion på plats (56 Restaurang-, catering- och barverksamhet)
- utvinning av malmer och andra mineraler (B Utvinning av mineral)
- uppförande av byggnadsverk och tillverkning som utförs på byggplatser (F Byggverksamhet)
- lossning av stora varumängder och omfördelning av dem i mindre partier, blandning av färg efter kundens önskemål samt tillskärning av metaller efter kundens behov (G Parti- och detaljhandel)