Dataskyddsbeskrivning 28.5.2020: Kund- och intressegruppsregister

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 Statistikcentralen
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors

Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Minna Purja-Roman, tel. 029 551 3653,
asiakashallinta1@stat.fi

Dataskyddsansvarig: Johanna Rantanen,
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Kund- och intressegruppsregister

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter behandlas vid skötsel av kund- och intressegruppsförhållanden (kontakt med kunden, kontraktsförvaltning, fakturering, händelsehantering). Hantering av uppgifter om Statistikcentralens egna anställda i registret grundar sig på att personen är kontaktperson vid kundförhållanden eller medlem i någon intressegrupp.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Registret innehåller uppgifter om Statistikcentralens intressegrupper och kunder samt uppgifter om Statistikcentralens anställda. Som identifikationsuppgifter för alla registrerade används namn eller e-postadress.

För de personers del som finns i kund- och intressegruppsregistret är datainnehållet i registret följande:

  • tilläggsinformation som kompletterar identifikationsuppgifterna, såsom uppgiftsbeteckning, arbetsgivare och uppgiftsklass
  • personbeteckning för privatpersoner för faktureringsändamål (fr.o.m. 1.5.2020)
  • väsentlig kontakthistoria; möten och kontakter (inkl. e-post)
  • roll och delaktighet i samarbetet med intressegrupper
  • uppgifter om beställning och avtal gällande datamaterial och andra tjänster
  • ansökta och beviljade tillstånd att använda Statistikcentralens datamaterial
  • kundrespons
  • deltagande i tillställningar, evenemang och kurser som Statistikcentralen ordnar.

För Statistikcentralens anställdas del är datainnehållet i registret följande:

  • roll och delaktighet i genomförandet av Statistikcentralens samarbete med intressegrupper samt tillhandahållande av datamaterial och övriga tjänster;
  • deltagande i tillställningar, evenemang och kurser som Statistikcentralen ordnar

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter översänds inte till länder utanför EU eller EES.

6. Källor som i regel används för registret

Uppgifterna i kundregistret samlas i huvudsak in från den registrerade själv. Personer som fungerar som representanter för organisationer har lagts till på basis av organisationens anmälan.

För Statistikcentralens anställdas del används Statistikcentralens operativa system, såsom Active Directory, som uppgiftskälla.

7. Principer för skydd av registret

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner och det tekniska skyddet av registret mot data- och andra intrång har getts i uppgift åt en yrkesmässig tjänsteleverantör.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Uppgifterna i registret förvaras enligt de förvaringstider som fastställts i arkivbildningsplanen.