Tietosuojaseloste 26.3.2018: Tulonjakotilasto

1. Rekisterinpitäjä

Tilastokeskus
Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Kaisa-Mari Okkonen, puh. 029 551 3408,
Toimeentulo.Tilastokeskus@stat.fi

Tietosuojavastaava: Elina Tavast
tietosuoja@stat.fi

2. Rekisterin nimi

Tulo- ja elinolotutkimus

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tilastokeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Tulonjakotilaston laadinta sekä tutkimukset ja selvitykset kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen jakautumisesta. Tiedoista muodostetaan vuosittain lakisääteinen EU-SILC -aineisto Euroopan unionille.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää yleensä Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Otostilasto, lkm: Brutto-otoskoko vaihtelee vuosittain, yleensä noin 13000 kotitaloutta.

Valintaperiaatteet: Kaksivaiheinen ositettu otanta väestörekisteristä

Tunnistetiedot: Henkilötunnus, haastattelun kohdenumero

Arkaluonteiset tiedot: Toimeentulotuki ja ammattiliiton jäsenyys sekä erilaiset terveydentilaa ja hoitotoimenpiteitä kuvaavat tiedot sekä sosiaalihuollon palveluja, tukia ja tarvetta kuvaavat tiedot ja kotitalouden muodostamiseen liittyvät tiedot henkilöiden siviilisäädystä

Muut tiedot tai tietoryhmä: Demografiset tiedot, kotitalouden tuloihin, asumiseen, velkoihin, terveydentilan ja elinoloihin liittyviä tietoja. Osa tiedoista on vuosittain vaihtuvia riippuen EU SILC:in moduulien sisällöstä. Tarkempi kuvaus tietosisällöstä esitetään Tilastokeskuksen tiedonkeruusivuilla

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Tiedot iästä, sukupuolesta, ammatista, sosioekonomisesta asemasta ja koulutuksesta voidaan kuitenkin luovuttaa edellä mainittuihin tarkoituksiin myös tunnistetietoineen.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri:

Eläketurvakeskus: Eläketapahtumarekisteri

Finanssivalvonta (FIVA): ansiosidonnaiset työttömyyspäivärahat

Kansaneläkelaitos: Eläkevakuutus-, sairausvakuutuskorvaus- ja kuntoutusrekisteri, opintotukirekisteri sekä asumistukirekisteri

Koulutusrahasto: Rekisteri koulutusrahaston maksamista korvauksista

Maa- ja metsätalousministeriö: Maatilarekisteri

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL): Toimeentulotukirekisteri

Valtiokonttori: Sotilasvammakorvausjärjestelmän tietokanta

Verohallinto: Verotietokanta

Väestörekisterikeskus: Väestötietojärjestelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö: Siviilipalvelusrekisteri

Pääesikunta: Asevelvollisrekisteri

Tilastokeskus: Suomen väestöä koskeva tietokanta, yritysrekisteri, tutkintorekisteri

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Tulonjakotilaston haastatteluosa (kotitaloustutkimus)

Tiedon saantitapa: Haastattelut, tekninen tallenne

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä.

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tilastoaineisto säilytetään sähköisessä muodossa pysyvästi.