Tietosuojaseloste 11.11.2024: Tulo- ja elinolotutkimus 2023

Tietoa siitä, miten Suomen Pankki käsittelee kotitalouksien tulo- ja varallisuustietoja, on saatavilla Suomen Pankin tietosuojaselosteessa Varallisuustutkimus 2023.

Tulo- ja elinolotutkimus (ent. tulonjakotilasto) kokoaa tietoa suomalaisten kotitalouksien toimeentulosta ja elinoloista. Tulo- ja elinolotutkimuksessa kerätään tietoja muun muassa kotitalouden rakenteesta, kotitalouteen kuuluvien toiminnasta vuoden aikana, asumisesta ja asumisen kustannuksista, lainoista, taloudellisesta toimeentulosta ja terveydestä.

Tulo- ja elinolotutkimuksen aineistoa käytetään tulonjakotilastossa ja elinolotilastossa. Tutkimuksen pohjalta tehtyjä tilastoja ja tutkimusaineistoja käytetään kotitalouksien taloudellisen toimeentulon ja elinolosuhteiden seurantaan ja analysointiin julkishallinnossa, järjestöissä, tutkimuslaitoksissa ja elinkeinoelämässä sekä Suomessa että ulkomailla, varsinkin EU-maissa. Lisäksi tietoja käytetään Euroopan yhteisessä mikrosimulointimallissa EUROMOD:ssa..

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Kaisa-Mari Okkonen puh. 029 551 3408

S-posti: toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

2. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

S-posti: tietosuoja@stat.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Henkilötietojen käyttötarkoitus on Tilastokeskuksesta annetun lain (48/1992) 2 §:n mukaisten yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen laatiminen sekä henkilö- ja kotitalouspohjaisten tutkimusten otoksien hallinta. Tiedoista laaditaan tulo- ja elinolotilastot, ja tietoja toimitetaan Eurostatille (EU-SILC). Tulo- ja elinolotutkimus toteutetaan perustuen sosiaalitilastojen kehysasetus IESS:ään (EU) 2019/1700 ja sitä tarkentavaan sosiaalitilastoja koskevaan delegoituun asetukseen tiedonkeruiden ajoituksista/rullaamisesta (EU) 2020/256 sekä toimeenpanoasetuksiin (EU) 2019/2180 ja (EU) 2019/2181 sekä erityisesti EU:n tulo- ja elinolotutkimusta EU-SILC:iä koskeviin toimeenpanoasetuksiin (mm. (EU) 2019/2242).

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien muiden tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Tietoja voidaan käsitellä ja yhdistää muihin tietoihin tieteellisissä tutkimuksissa tai yhteiskuntaoloja koskevissa tilastollisissa selvityksissä.

Tilastokeskus käyttää tietoja myös tilastoinnin kehittämiseen ja mahdollisesti julkaisee tietoja kokeellisena tilastona. Lisäksi tietoja käytetään palkintojen ohjaamiseen tutkimukseen osallistuneille.

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c-alakohdan, rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, mukaisesti siltä osin, kun tietoja saadaan muiden viranomaisten rekistereistä ja e-alakohdan perusteella yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi siltä osin, kun tiedot kerätään suoraan rekisteröidyltä. Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja käsitellään tietosuojalain (1050/2018) 6 §:n 7 kohdan perusteella.

4. Henkilötietojen säilytysaika

Valmis tilastoaineisto säilytetään Kansallisarkiston tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa pysyvästi.

Säilytettävään aineistoon ei sisälly tiedonkeruun toteuttamisvaiheessa tarvittuja vastaajan suoran tunnistamisen mahdollistavia tietoja (nimi, osoite ja muut yhteystiedot/tavoittelutiedot). Ne hävitetään kolmen vuoden sisällä tiedonkeruun päättymisestä.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Otostilasto, lkm: Brutto-otoskoko vaihtelee vuosittain, yleensä noin 12 500 kotitaloutta. Tulo- ja elinolotutkimus on paneelitutkimus, jossa samoja vastaajia tavoitellaan neljänä peräkkäisenä vuotena aina keväisin.

Valintaperiaatteet: Kaksivaiheinen ositettu otanta väestörekisteristä. Kotitaloudet ovat Suomessa vakinaisesti asuvia yksityiskotitalouksia eli ns. kotitalousväestöä. Pysyvästi (ts. yli vuoden) ulkomailla asuvia kotitalouksia, osoitteettomia ja laitosväestöä (esimerkiksi pitkäaikaisesti vanhainkodeissa, hoitolaitoksissa, vankiloissa tai sairaaloissa asuvia) ei tavoitella.

Tunnistetiedot: Henkilötunnus, haastattelun kohdenumero. Nimi-, puhelin- ja osoitetiedot sekä sähköpostiosoite ovat käytössä ainoastaan tiedonkeruuvaiheessa ml. mahdollinen palkintojen ohjaaminen tutkimukseen osallistuneille.

Erityiset henkilötietoryhmät: Toimeentulotuki ja ammattiliiton jäsenyys sekä erilaiset terveydentilaa ja hoitotoimenpiteitä kuvaavat tiedot sekä sosiaalihuollon palveluja, tukia ja tarvetta kuvaavat tiedot ja kotitalouden muodostamiseen liittyvät tiedot henkilöiden siviilisäädystä.

Muut tiedot tai tietoryhmä: Demografiset tiedot, kotitalouden tuloihin, asumiseen, velkoihin, terveydentilan ja elinoloihin liittyviä tietoja. Osa tiedoista on vuosittain vaihtuvia riippuen EU-SILC:in moduulien sisällöstä. Tarkempi kuvaus tiedonkeruusta ja tietosisällöstä esitetään Tilastokeskuksen tiedonkeruusivuilla https://www.stat.fi/keruu/tuel/.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri

Digi- ja väestötietoviraston (DVV) väestötietojärjestelmä ja Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskeva tietokanta

Verohallinnon verotietokanta

Kansaneläkelaitoksen eläkevakuutus-, sairausvakuutuskorvaus- ja kuntoutusrekisteri, elatustukirekisteri, opintotukirekisteri sekä asumistukirekisteri

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kunnilta keräämä ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen aineisto

Eläketurvakeskuksen eläketapahtumarekisteri

Tilastokeskuksen tutkintorekisteri

Valtiokonttorin sotilasvammakorvausjärjestelmän tietokanta

Finanssivalvonnan (FIVA) ansiosidonnaiset työttömyyspäivärahat

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (VARDA)

Tilastokeskuksen yritysrekisteri

Työllisyysrahaston (ent. Koulutusrahasto) tiedot

Rekisteröidyn oma ilmoitus

Tulo- ja elinolotutkimuksen tiedonkeruussa suoraan rekisteröidyltä kerättävät tiedot

Tiedon saantitapa

Puhelinhaastattelu, verkkolomake tai käyntihaastattelu. Verkkovastaaminen on ollut vuodesta 2022 alkaen mahdollista yhden hengen kotitalouksille. Vuodesta 2023 alkaen verkkovastaaminen on mahdollista kaikille yhden hengen kotitalouksille ja jatkavien tutkimuskierrosten osalta myös suuremmille kotitalouksille.

7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Pääsääntöisesti Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

9. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi

12. Muu informaatio

Tämän tietosuojaselosteen julkaisusta vastaa Tilastokeskus