Dataskyddsbeskrivning 11.1.2024: Undersökning om inkomster och levnadsförhållanden 2023

Information om hur Finlands Bank behandlar uppgifter om hushållens inkomster och förmögenhet finns i Finlands Banks dataskyddsbeskrivning Förmögenhetsundersökning 2023.

Undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden (tidigare inkomstfördelningsstatistik) sammanställer information om finländska hushålls utkomst och levnadsförhållanden. I undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden samlas uppgifter in om bl.a. hushållets struktur, hushållsmedlemmarnas verksamhet under året, boende och boendekostnader, lån, ekonomisk utkomst och hälsa.

Materialet i undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden används i inkomstfördelningsstatistiken och i statistiken över levnadsförhållanden. Statistik och forskningsmaterial som tagits fram på basis av undersökningen används både i Finland och utomlands, särskilt i EU-länderna, inom offentlig förvaltning, organisationer, forskningsinstitut och näringslivet för uppföljning och analysering av hushållens ekonomiska utkomst och levnadsförhållanden. Dessutom används uppgifterna inom den europeiska gemensamma mikrosimuleringsmodellen EUROMOD.

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktpersoner

Statistikcentralen

Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors

Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Kaisa-Mari Okkonen tfn 029 551 3408

E-post: toimeentulo.tilastokeskus@stat.fi

2. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud: Elina Tavast

Telefon: 029 551 1000 (växel)

E-post: tietosuoja@stat.fi

3. Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Huvudsakligt ändamål: Ändamålet med personuppgifterna är att framställa statistik över samhällsförhållanden enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen (48/1992) samt att hantera urvalen för individ- och hushållsbaserade undersökningar. På basis av uppgifterna sammanställs statistik över inkomster och levnadsförhållanden och uppgifterna levereras till Eurostat (EU-SILC). Undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden genomförs utifrån ramförordningen för socialstatistik IESS (EU) 2019/1700 och den preciserande delegerade förordningen om socialstatistik (EU) 2020/256 om tidtabeller/löpande planering för datainsamlingar samt utifrån genomförandeförordningarna (EU) 2019/2180 och (EU) 2019/2181 och i synnerhet genomförandeförordningarna som gäller EU:s undersökning om inkomster och levnadsförhållanden EU-SILC (bl.a. (EU) 2019/2242).

Registeruppgifterna kan dessutom användas för att framställa annan statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register. Uppgifterna kan behandlas och sammanslås med andra uppgifter i vetenskapliga undersökningar eller statistiska utredningar som gäller samhällsförhållanden.

Statistikcentralen använder uppgifterna också för att utveckla statistikföringen och publicerar eventuellt uppgifterna som experimentell statistik. Dessutom används uppgifterna för att styra priser till deltagarna i undersökningen.

Personuppgifter behandlas i enlighet med artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning, en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige, till den del uppgifterna fås ur andra myndigheters register och med stöd av led e som gällerför utförande av ett uppdrag av allmänt intresse till den del uppgifterna samlas in direkt från den registrerade. Personuppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter behandlas med stöd av 6 § 7 punkten i dataskyddslagen (1050/2018).

4. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Det färdiga statistiska materialet lagras varaktigt i elektroniskt format i enlighet med Riksarkivets beslut.

I det material som bevaras ingår inte sådana uppgifter som behövs i samband med genomförandet av datainsamlingen och som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren (namn, adress och andra kontaktuppgifter/uppgifter för kontakttagning). De förstörs inom tre år efter utgången av datainsamlingen.

5. Personuppgifter som behandlas

Urvalsstatistik, antal: Bruttourvalstorleken varierar från år till år, i allmänhet omkring 12 500 hushåll Undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden är en panelundersökning där man försöker nå samma uppgiftslämnare under fyra på varandra följande år alltid på våren.

Urvalsprinciper: Ett stratifierat urval i två faser ur befolkningsregistret. Hushållen består av privathushåll som är fast bosatta i Finland, dvs. den s.k. hushållsbefolkningen. Hushåll som permanent (dvs. i över ett år) bor utomlands, är adresslösa eller bor på anstalt (t.ex. personer som under en längre tid bor på äldreboende, vårdanstalt, i fängelse eller på sjukhus) hör inte till målgruppen.

Identifikationsuppgifter: Personbeteckning, urvalsnummer för intervjun. Namn-, telefon- och adressuppgifter samt e-postadress används bara i datainsamlingsskedet, inkl. eventuell styrning av priser till dem som deltagit i undersökningen.

Särskilda kategorier av personuppgifter: Utkomststöd och fackförbundsmedlemskap samt olika uppgifter om hälsotillstånd och vårdåtgärder samt uppgifter som beskriver sociala tjänster, stöd och behov och uppgifter om personernas civilstånd som används när hushållen bildas.

Andra uppgifter eller uppgiftskategori: Demografiska uppgifter, uppgifter om hushållets inkomster, boende, skulder, hälsotillstånd och levnadsförhållanden. En del av uppgifterna varierar från år till år beroende på innehållet i EU-SILC-modulerna. En noggrannare beskrivning av datainsamlingen och datainnehållet finns på Statistikcentralens datainsamlingssidor https://www.stat.fi/keruu/tuel/index_sv.html.

6. Källor som i regel används

Personuppgiftsansvarig och register

Befolkningsdatasystemet hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statistikcentralens databas om Finlands befolkning

Skatteförvaltningens skattedatabas

Folkpensionsanstaltens pensionsförsäkrings-, sjukförsäkringsersättnings- och rehabiliteringsregister, underhållsstödsregister, studiestödsregister och register över bostadsbidrag.

Material som gäller förebyggande och kompletterande utkomststöd, vilket Institutet för hälsa och välfärd (THL) insamlat från kommunerna

Pensionsskyddscentralens register över pensionsfall

Statistikcentralens examensregister

Statskontorets databas för systemet för ersättning av militärskadeärenden

Finansinspektionens (FI) inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningar

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (VARDA)

Statistikcentralens företagsregister

Sysselsättningsfondens (tidigare Utbildningsfondens) uppgifter

Den registrerades egna upplysningar

Uppgifter som samlas in direkt från den registrerade i datainsamlingen för undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden

Hur uppgifter erhålls

Telefonintervju, webblankett eller besöksintervju. Fr.o.m. år 2022 har det varit möjligt för enpersonshushåll att svara via webben. Fr.o.m. år 2023 är det möjligt för alla enpersonshushåll att svara via webben. När det gäller fortsatta undersökningsomgångar är detta möjligt också för större hushåll.

7. Att lämna ut uppgifter

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort.

8. Överföring till länder utanför EU och EES

I regel överför Statistikcentralen inte personuppgifter till länder utanför EU eller EES eller till internationella organisationer. Med användningstillstånd kan data användas via ett distansanvändningssystem även från de länder utanför EU vars nivå på dataskyddet har definierats som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens webbplats.

9. Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter används inte till automatiserat beslutsfattande.

10. Den registrerades rättigheter

Information om den registrerades rättigheter finns på Statistikcentralens webbplats https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html.

11. Rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, kan du inge ett klagomål till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå

Besöksadress Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors

Postadress PB 800, 00531 Helsingfors

E-post tietosuoja(at)om.fi

Telefonväxel 029 566 6700

Registratorskontor 029 566 6768

Mer information om hur du lämnar in ett klagomål finns på dataombudsmannens byrås webbplats på adressen www.tietosuoja.fi/sv.

12. Övrig information

Statistikcentralen ansvarar för publiceringen av denna dataskyddsbeskrivning