Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Avoimet työpaikat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/atp/
Aihealue: Työmarkkinat
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tutkimuksen avulla saadaan neljännesvuosittaista tietoa avoimista työpaikoista Suomessa. Tulokset kuvastavat työvoiman kysyntää ja siinä tapahtuneita muutoksia työnantajan näkökulmasta tarkasteltuna. Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008). Tavoitteena on saada ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa EU:n jäsenmaiden avoimista työpaikoista sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista.

Tietosisältö

Neljännesvuosittaisia tietoja avoimista työpaikoista Suomessa sekä niiden rakenteellisista ominaisuuksista. Avoimena olevat työpaikat on luokiteltu osa-aikaisiin, määräaikaisiin ja vaikeasti täytettäviin. Koko maata koskevien tietojen lisäksi tietoja on saatavilla myös suuralueittain, toimialoittain sekä toimipaikan koon ja työnantajasektorin mukaan.

Perusaineisto on salassa pidettävää.

Käytetyt luokitukset

Standardiluokituksista käytössä ovat suuralueluokitus (2012) ja toimialaluokitus (TOL 2008).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Avointen työpaikkojen tutkimuksen tiedonkeruu perustuu yritys- ja toimipaikkarekisteristä poimittuun otokseen yritysten ja julkisyhteisöiden toimipaikoista. Otoskoko on noin 10 000 toimipaikkaa vuodessa jakautuen tasaisesti eri vuosineljänneksille. Kyselyyn vastataan joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelulla.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Neljännesvuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Neljännesvuosittaiset tiedot avoimista työpaikoista julkaistaan noin 45 päivää kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen. Aineistosta toimitetaan myös EU:lle neljännesvuosittain sopimuksen mukainen tiedosto, josta EU laatii jäsenmaita koskevia tilastoja.

Aikasarja

Tietoja on kerätty vuoden 2002 alusta ja tuloksia julkaistu vuodesta 2003 lähtien. Vuoden 2013 alussa tutkimuksen otosasetelma uudistettiin. Tämän vuoksi vuodesta 2013 alkavat aikasarjat eivät ole vertailukelpoisia aiemmin tuotettujen aikasarjojen kanssa.

Asiasanat

avoimet työpaikat, palkansaajat, työelämä, työmarkkinat, työpaikat, vaikeasti täytettävä työpaikka

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/atp/yht.html


Päivitetty 27.11.2014