CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/cvts/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Yritysten henkilöstökoulutustutkimus tehtiin ensimmäisen kerran (CVTS1) vuonna 1994 vuotta 1993 koskien. Tutkimus toteutettiin silloin 12 Euroopan unionin jäsenmaassa, eikä Suomi osallistunut tiedonkeruuseen.

Järjestyksessä toisen Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimuksen (CVTS2) tiedot kerättiin vuotta 1999 koskien ja kolmannen Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimuksen (CVTS3) tiedot vuotta 2005 koskien. CVTS3-tutkimuksen kohdejoukkona olivat vähintään 10 hengen yritykset pois lukien maa- ja metsätalous, terveys- ja sosiaalipalvelut ja koulutusala sekä julkinen hallinto.

Suomessa tutkimuksen tietojen julkaisemisesta on vastannut Tilastokeskus. Lisäksi Eurostat on julkaissut useita EU-tason tietoja käsitteleviä tiedotteita ja julkaisuja.

Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimuksen tiedonkeruu perustuu vuonna 2005 voimaan tulleeseen asetukseen.

Tietosisältö

Tutkimuksella selvitetään työnantajan kustantamaan koulutukseen osallistujien ja koulutuspäivien määrää mm. sukupuolen, koulutuksen järjestäjän ja koulutusalan mukaan. Lisäksi selvitetään koulutuksen kustannukset kustannustekijöittäin, käytetyt koulutusmuodot, yrityksen koulutusperiaatteita, koulutuksen muutostrendejä sekä koulutuksen järjestämisen esteitä. Perusaineisto on salassa pidettävää. Erityisen lupamenettelyn kautta tutkimuslaitokset ja -ryhmät voivat saada käyttöoikeuden tunnistamattomaan yksikkötason aineistoon.

Käytetyt luokitukset

Yrityksen toimiala ja kokoluokka, ISCED -koulutusalat / Eurostat - CEDEFOP: Fields of Training Manual.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Erillinen yrityksille kohdistettu postikysely ja web-tiedonkeruu, jota täydennetään puhelinhaastatteluilla ja -muistutuksilla.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Suomessa toinen tietojenkeruu. Tehty vuonna 1994 EU:n silloisissa 12 jäsenmaassa. Suomessa tiedonkeruu on toteutettu vuosina 2000 ja 2006. Jatkossa tutkimus toteutetaan komission erikseen määräämänä aikana noin viiden vuoden välein.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tuloksia valmistuu vuoden 2008 alussa. Tuloksiin sisältyy myös osuus, jossa Suomen tietoja on verrattu muihin Euroopan maihin.

Aikasarja

Suomea koskien tiedot ovat vuosilta 1999 ja 2005, joidenkin EU maiden osalta myös vuodelta 1993.

Asiasanat

aikuiskoulutus, henkilöstökoulutus, itseopiskelu, kansainvälinen vertailu, koulutuksen järjestäjät, koulutus, koulutuskustannukset, koulutusmenot, koulutusmuodot, kurssikoulutus, tietotekniikka, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/cvts/yht.html


Päivitetty 28.12.2017