Stöd för lärande

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/erop/index_sv.html
Ämnesområdet: Utbildning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistikcentralen för statistik över personer som fått intensifierat stöd, särskilt stöd eller specialundervisning på deltid vid grundskolor eller specialundervisning inom yrkesutbildning. Uppgifter om särskilda utbildningsarrangemang inom gymnasieutbildning samlas också in, men på grund av den ringa mängden har man just inte rapporterat dem.

Statistik över grundskolans specialundervisning har sammanställts år 1998 och fr.o.m. 2001 årligen. Uppgifter om specialundervisning inom yrkesutbildning och särskilda undervisningsarrangemang inom gymnasieutbildning har samlats in sedan år 1999.

Uppgiftsinnehåll

I statistiken finns uppgifter om intensifierat stöd, särskilt stöd och specialundervisning på deltid vid grundskolor samt specialundervisning inom yrkesutbildning.

Klassificeringar

Statistikmaterialet omfattar Statistikcentralens, utbildningsförvaltningens och internationella klassificeringar av utbildningsområde och -nivå, klassificeringar som beskriver läroanstalten samt olika regionala indelningar.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna samlas in skolvis från anordnarna av grundskolornas förskoleundervisning, grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning med hjälp av en webblankett. De individbaserade uppgifterna om yrkes- och gymnasieutbildning samlas in elektroniskt (filöverföring) från läroanstalterna och anordnarna av läroavtalsutbildning. Datainsamlingen sker via utbildningsanordnarna.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Statistiken produceras årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistiken över grundskolornas specialundervisning för föregående höst färdigställs i juni följande år och statistiken över specialundervisningen inom yrkesutbildning för föregående år färdigställs i november följande år.

Tidsserie

Statistikcentralen har sammanställt statistik som omfattar flera utbildningssektorer och som gäller specialundervisning för läsåren 1979–1980, 1981–1982, 1983–1984 och 1987–1988. Uppgifterna är inte till alla delar fullt jämförbara med varandra eller med senare år. Fr.o.m. år 1995 har Statistikcentralen samlat in uppgifter om specialundervisning ur ett finansieringsperspektiv i fråga om de elever som intagits eller överförts till grundskolornas specialundervisning och fr.o.m. år 2011 ifråga om dem som fått särskilt stöd. Dessa uppgifter är jämförbara, men begränsade när det gäller statistik över specialundervisning.

Statistikcentralen har år 1998 och fr.o.m. år 2001 årligen sammanställt mer detaljerad statistik över specialundervisning i grundskolan, som omfattar elever som intagits eller överförts till specialundervisning (t.o.m. år 2010) och elever som fått särskilt stöd (fr.o.m. år 2011) liksom också specialundervisning på deltid. Uppgifterna om specialundervisning på deltid är sinsemellan jämförbara fr.o.m. läsåret 2001–2002.

Till följd av den nya lagstiftningen har uppgifter om elever med intensifierat stöd och särskilt stöd vid grundskolor samt om specialundervisning på deltid samlats in fr.o.m. år 2011. Uppgifter om specialundervisning inom yrkesutbildning och särskilda undervisningsarrangemang inom gymnasieutbildning har samlats in fr.o.m. år 1999.

Nyckelord

elever, grundskola, specialundervisning, studerande, utbildning, yrkesutbildning, särskilt stöd, intensifierat stöd

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/erop/yht_sv.html


Senast uppdaterad 22.03.2022