Avfallsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/jate/index_sv.html
Ämnesområdet: Miljö och naturresurser
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Med hjälp av avfallsstatistiken kan man följa avfallsvolymer, sätten för hantering av avfall samt förändringar i andelen problemavfall. Klassificerare i statistiken är huvudnäringsgrenarna (inkl. samhällen), avfallsklasser eller -slag. Det finns begränsat med uppgifter klassificerade efter region.

Uppgiftsinnehåll

Årlig statistik över industrins avfall efter näringsgren (gruvdrift, industri, energiförsörjning) samt avfallshantering efter avfallsslag. Uppgifter om de avfallsvolymer som uppkommer vid bygginstallationer samt bygg- och anläggningsarbeten. Uppgifterna är offentliga.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen 1995 och 2002. Förteckning över de vanligaste avfallen och problemavfallen. Olika klassificeringar som gäller avfallsslag, avfallets ursprung och avfallshantering. Byggnadsklassificering.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Miljöförvaltningens uppgifter ur VAHTI-registret samt kompletterande uppgifter som Statistikcentralen samlar in. Byggnads- och bostadsregistret, SC:s statistik, VTT:s undersökningar och publikationer, Finlands miljöcentrals statistik och publikationer samt bl.a. Ekokems och Paperinkeräys Oy:s statistik.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Regelbundet för industrins del, annars oregelbundet.

Färdigställs eller offentliggörs

Oregelbundet. De centrala uppgifterna ingår i Statistikcentralens årliga publikation Miljöstatistik.

Tidsserie

För industrins avfall och avfallshantering uppgifter för åren 1987, 1992, 1997 och för huvudnäringsgrenarna för åren 1999 och 2000.

Nyckelord

avfall, avfallshantering, avfallsvatten, hushållsavfall, industriavfall, kommunalt avfall

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/jate/yht_sv.html


Senast uppdaterad 16.03.2018