Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/jmete/index_sv.html
Ämnesområdet: Offentlig ekonomi
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Uppgiftsinnehåll

Statistiken innehåller årsvisa tidsserier om den offentliga sektorns utgifter efter ändamål och utgiftsslag fördelade på undersektorer. Uppgifterna rapporteras till Eurostat en gång om året i månadsskiftet december–januari.

Huvudgrupperna i ändamålsindelningen gällande den offentliga sektorn

 • Allmän offentlig förvaltning
 • Försvar
 • Samhällsskydd och rättsskipning
 • Näringslivsfrågor
 • Miljöskydd
 • Bostadsförsörjning och samhällsutveckling
 • Hälso- och sjukvård
 • Fritidsverksamhet, kultur och religion
 • Utbildning
 • Socialt skydd

Utgifter

 • Insatsförbrukning (P.2)
 • Löner och kollektiva avgifter (D.1)
 • Subventioner
 • Kapitalutgifter (konsoliderade)
 • Sociala förmåner (inkl. sociala naturaförmåner)
 • Löpande transfereringar (konsoliderade)
 • Kapitaltransfereringar (konsoliderade)
 • Investeringar, nettoanskaffning av mark o.d. (P.5)
 • Utgifter totalt
 • därav: konsumtionsutgifter

Klassificeringar

Klassificeringarna i denna statistik bygger på Europeiska nationalräkenskapssystemet för år 1995 (ENS1995). Sektorindelningen och ändamålsindelningen av den offentliga sektorns utgifter (COFOG = Classification of the Functions of Government) samt ekonomiska transaktioner inom nationalräkenskaperna har använts som indelning.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken bygger på de uppgifter i nationalräkenskaperna som Statistikcentralens producerar. Nationalräkenskaperna är en statistik som härleds ur primärstatistik enligt klassificeringar, definitioner och metoder i ENS 95.

Uppdateringsfrekvens

Årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål offentliggörs en gång om året i januari.

Tidsserie

Statistikens tidsserie börjar från år 1990.

Nyckelord

Den offentliga sektorns utgifter, kommunekonomi, konsumtionsutgifter, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, offentliga utgifter, socialskyddsfonder, statsekonomi, utgifter

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/jmete/yht_sv.html


Senast uppdaterad 23.11.2011